Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 31 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Poglavlje 31 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Ratings: (0)|Views: 60|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

pdf

text

original

 
1
Vlada Republike Hrvatske
Izvješće
o ispunjavanju obveza iz poglavlja 31.
Vanjska, sigurnosna i obrambenapolitika
 
Zagreb, 6. listopada 2010. godine
 
2
IZVJEŠĆE O
ISPUNJAVANJU OBVEZA IZ POGLAVLJA 31.
 – 
VANJSKA,SIGURNOSNA I OBRAMBENA POLITIKAza razdoblje od 8. svibnja 2008. (usvajanje
Pregovaraĉkog stajališta
RepublikeHrvatske) do listopada 2010.
Pregovori o poglavlju 31. Vanjska, sigurnosna i obrambena politika formalno su otvoreni na
sastanku MeĎuvladine konferencij
e o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji,
održanom
30. lipnja 2010. godine.
Ovo Izvješće obuhvaća
sve aktivnosti i mjere koje je Hrvatska poduzela
u izvještajnom
razdoblju
s ciljem ispunjavanja obveza koje proizlaze iz Pregovaračkog stajališta R 
epublike
Hrvatske i Zajedničkog stajališta Europske unije za poglavlje 3
1
., uključujući utvrĎeno
mjerilo za zatvaranje pregovora u ovom poglavlju koje glasi:
 Hrvatska treba nastaviti dalje jačati svoje provedbene i izvršne sposobnosti kao i
transparentn
ost informacija o oružju te osigurati da su Nacionalna strategija i pripadajući
 Akcijski plan za kontrolu malog i lakog
oružja usklađeni sa strategijom EU za
suzbijanje
nezakonitog gomilanja i trgovine malim i lakim oružjem i pripadajućim streljivom.
 
U svom
Pregovaračkom stajalištu
 
Hrvatska je prihvatila pravnu stečevinu EU obuhvaćenu
poglavljem 31.
te će biti spremna ostvariti njenu punu provedbu do dana pristupanja EU.
I.
OPĆENITO
 
Temeljni propisi Republike Hrvatske koji ureĎuju oblikovanje i pr 
ovedbu njezine vanjske,sigurnosne i obrambene politike
te druga pitanja obuhvaćena poglavljem 31.
jesu: UstavRepublike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98 -
 pročišćeni tekst, 113/00, 124/00
-
 pročišćeni
tekst, 28/01, 41/01 -
 pročišćeni tekst, 55/01
, 76/10, 85/10
 – 
 
 pročišćeni tekst),
Zakon ovanjskim poslovima (NN 48/96),
 
Zakon o obrani (NN 33/02, 58/02, 76/07, 153/09), Zakon opoliciji (NN 129/00, 41/08),
Zakon o zaštiti i spašavanju (NN 174/04
, 79/07, 38/09), Zakon o
sklapanju i izvršavanju meĎunarodnih ugo
vora (NN 28/96), Zakon o sudjelovanju pripadnika
oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika inamještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02
, 92/10)te Strategija nacionalne sigurnosti (NN 32/02), Strategija obrane Republike Hrvatske (NN33/02), Vojna strategija Republike Hrvatske (iz 2003. godine) i Nacionalna strategija zaprevenciju i suzbijanje terorizma (NN 139/08).
IzraĎen je prijedlog nove Strategije nacionalne
sigurnosti koji
 je u procesu usvajanja, nakon čega će se pristupiti izradi i usvajanju nove
Strategije obrane Republike Hrvatske i Vojne strategije Republike Hrvatske. Pored
navedenog, pokrenut je i proces izrade Strateškog pregleda obrane kao temeljnog
konceptualnog dokumenta obrambene transformacije.
Zakonodavni okvir za provedbu pravne stečevine
u poglavlju 31. je
tijekom izvještajnograzdoblja nadograĎen donošenjem Zakona o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih
ubojnih sredstava (NN 86/08),
Zakona o meĎunarodnim mjerama ograničavanja
(NN 139/08)
koji je zamijenio dotadašnji Zakon o meĎunarodnim restriktivnim mjerama (NN 178/04
), teZakona o sigurnosnim provjerama (NN 85/08) koji
 je zamijenio dotadašnju
Uredbu VladeRepublike Hrvatske o sigurnosnoj provjeri za pristup klasificiranim podacima (NN 72/07).
 
3
U lipnju 2010. godine donesena je Promjena Ustava Republike Hrvatske (NN 76/10).Promjenom Ustava izmijenjen je i dopunjen
član
ak 7. Ustava (redefinirana uloga, postupanje i
zadaće Oružanih snaga Republike Hrvat
ske, te
odlučivanj
e o njihovom prelasku i djelovanjupreko granice,
uzimajući u obzir obveze koje proizlaze iz članstva Hrvatske u meĎunarodnim
organizacijama)
, što će doprijeti i učinkovitosti sudjelovanja Hrvatske u Zajedničkoj
sigurnosnoj i obrambenoj politici EU (ZSOP). U Ustav je unesena i posebna Glava "Europskaunija", koja
, izmeĎu ostaloga, ureĎuje
pitanje sudjelovanja u institucijama EU, kao i pitanjepravne snage i izravne primjene prava EU u Hrvatskoj
u uvjetima članstva
.U Republici Hrvatskoj
 postoji odgovarajući institucionalni okvir za provedbu Zajedničkevanjske i sigurnosne politike EU (ZVSP), koji je u izvještajnom razdoblju dodatno ojačan.
U
cilju postizanja veće učinkovitosti i olakšavanja
suradnje na p
odručju Z
VSP, Uredbom ounutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija te diplomatskihmisija i konzularnih ureda Republike Hrvatske (NN 64/08) u okviru Uprave za Europu iSjevernu Ameriku ustrojen je Odjel
za Zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku i Zajednič
kusigurnosnu i obrambenu politiku.
 Načelnik Odjela obnaša dužnost europskog korespondenta,dok u očekivanju izmjena predviĎenih novim Zakonom o vanjskim poslovima (
u 2011.godini) poslove
 političkog direktora obavlja državni tajnik za politička pitanja. Po donošenjuspomenutog zakona, u novom će ustrojstvu MVPEI oba položaja biti jasno definirana.
 
 Nadležne službe MVPEI i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost
 
otpočele su s konzultacijamas odgovarajućim službama u okviru Glavnog tajništva
 
Vijeća EU oko unaprjeĎenja IT sustava
kako bi on
odgovarao potrebama punopravnog članstva u EU.
 
II. ZVSP
 – 
 
POLITIĈKI DIJALOG
 
Republika Hrvatska nastavila je
sa sustavnim pridruživanjem izjavama i stajalištima EU na području ZVSP
. Od svibnja 2008. do rujna 2010. beziznimno se odazvala svim pozivima
Glavnog tajništva Vijeća EU na pridruživanje, a dosljedno se pridruživala i izjavama EU uokvirima meĎunarodnih organizacija.
 
Redovni politički dijalog nastavljen je u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje (travanj
2009.
i ožujak 2010. u Luksemburgu) te kroz sastanke Zajedničkog parlamentarnog odbora
RH-EU (6. i 7. listopada 2008. u
Bruxellesu, 23. i 24. veljače 2009. u Zagrebu, 25. i 26.studenog 2009. u Strasbourgu, te 29. i 30. ožujka 2010. u Zagrebu
). Republika Hrvatskaaktivno je sudjelovala i u svim drugim
oblicima političkog dijaloga s EU i konzultacijama na području
 
ZVSP/ZSOP predviĎenima za države kandidate za članstvo u EU.
 
DelegacijeMinistarstva vanjskih poslova i europskih integracija (MVPEI) su sudjelovale na neformalnimsastancima ministara vanjskih poslova EU (Gymnich) u Avignonu (rujan 2008.), Pragu
(ožujak 2009
.), Stockholmu (rujan 2009.),
Córdobi (ožujak 2010
.) te Bruxellesu (rujan 2010.);
sastancima glavnih ravnatelja za europske poslove članica EU u Pari
zu (srpanj 2008.), Pragu
(siječanj 2009
.), Stockholmu (srpanj 2009.),
Barceloni (siječanj 2010
.) te Bruxellesu (srpanj2010.)
; na sastancima EU Trojke ili predsjedništva EU
-a sa zemljama kandidatima na temuljudskih prava (listopad 2008., lipanj 2009., rujan 2009.
, ožujak 2010
.) te o pitanjima nadnevnom redu UN-a (lipanj 2009., lipanj 2010); na sastancima EU Trojke sa zemljamazapadnog Balkana na marginama 63., 64. i 65.
zasjedanja Opće skupštine UN
-a (rujan 2008.,rujan 2009. i rujan 2010.). Hrvatska redovno sudjeluje i na konzultativnim sastancima kojeEU organizira u okviru OESS-a.Tijekom 2008. i 2009. godine izaslanstva Ministarstva obrane (MORH) sudjelovala suredovito (dva
 puta godišnje
) na sastancima EU Trojke s ministrima obrane zemalja kandidata

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->