Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 33 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Poglavlje 33 - Izvje01610107e o ispunjenju obveza

Ratings: (0)|Views: 54|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/01/2011

pdf

text

original

 
 
Vlada Republike Hrvatske
Izvješće o ispunjavanju obveza iz
poglavlja
33. Financijske i proraĉunske odredbe
Zagreb, 21. travnja 2011.
 
1
IZVJEŠĆE O ISPUNJAVANJU OBVEZA IZ POGLAVLJA 33. FINANCIJSKE IPRORAĈUNSKE O
DREDBEza razdoblje od 19. prosinca 2007. godine(formalno otvaranje pregovora o poglavlju 33.) do 21. travnja 2011. godine
 Na četvrtom sastanku MeĎuvladine konferencije o pristupanju
epublike Hrvatske Europskojuniji na razini zamjenika/glavnih preg
ovarača održanom u Bruxellesu, 19. prosinca 2007.
godine, formalno je otvoreno poglavlje 33.
Financijske i proračunske odredbe. UZajedničkom stajalištu Europske unije za navedeno poglavlje utvrĎeno je jedno mjerilo za
privremeno zatvaranje poglavlja:
 
Hrv
atska treba ojačati svoju administrativnu sposobnost i pripremiti proceduralna pravila kako bi, od datuma pristupanja, osigurala ispravno izračunavanje, planiranje,obračunavanje, prikupljanje, uplaćivanje, kontrolu i izvještavanje
Europske unije ovlastit
im sredstvima u skladu s pravnom stečevinom.
 N
e postoje značajnije razlike izmeĎu hrvatskog sustava i sustava Europske unije gledeosnovnih načela i institucija vezanih za primjenu sustava vlastitih sredstava. U Hrvatskoj postoji odgovarajući institucionalni okvir za uspostavu učinkovitog sustava vlastitihsredstava. MeĎutim,
od otvaranja poglavlja bilo je potrebno dodatno o
 jača
ti sve
tehničk 
e iadministrativne preduvjete kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje sustava od danapristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.
Pravnu stečevinu E
uropske unije u poglavlju33.
Financijske i proračunske odredbe čine gotovo isključivo pravni akti koji su izravno primjenjivi u državama članicama te ne postoji obveza za njihovim prenošenjem u nacionalno
zakonodavstvo.
Kako je sustav vlastitih sredstava u odreĎenoj mjeri povezan s poglavljima
11. Poljoprivreda i ruralni razvitak, 16. Porezi, 18. Statistika, 29. Carinska unija te 32.Financijski nadzor
, usklaĎivanje zakonodavnog i institucionalnog okvira s pravnom
 
stečevinom Europske unije
provodilo se i u sklopu navedenih poglavlja.Od otvaranja pregovora o pristupanju o poglavlju 33., Hrvatska je poduzela niz aktivnosti i
mjera radi ispunjavanja mjerila utvrĎenih za privremeno zatvaranje ovoga poglavlja, o čemu
s
u službe Europske komisije bile redovito informirane. Ovo je završno, sveobuhvatnoIzvješće koje prikazuje sve aktivnosti i mjere koje je Hrvatska poduzela s ciljem ispunjavanjaobveza koje proizlaze iz Pregovaračkog stajališta Republike Hrvatske i Zajedničkog stajalištaEU za poglavlje 33., uključujući i utvrĎeno mjerilo za zatvaranje poglavlja.
 
 
2
1. OPĆI ADMINISTRATIVNI UVJETI NA PODRUĈJU VLASTITIH SREDSTAVA
 
U skladu sa zakonodavstvom Europske unije i preporukama Europske komisije, u okviruMinistarstva financija, Zavoda za makroekonomske analize i planiranje, u prosincu 2006.godine, osnovan je Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske unijekoji predstavlja koordinacijsku jedinicu koja u pretpristupnom razdoblju koordinira sveaktivnosti svih instituc
ija uključenih u sustav vlastitih sredstava Europske unije u Hrvatskoj
,kako bi se osigurala potpuna spremnost za ispunjavanje obveza vezano za vlastita sredstvanakon pristupanja Europskoj uniji. Nadalje, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitimsred
stvima Europske unije obavlja poslove koji se odnose na tehničku pripremu za
preuzimanje poslova koordinacije i upravljanja vlastitim sredstvima Europske unije u skladu s
obvezama koje proizlaze iz punopravnog članstva u
Europskoj uniji, te poslove uspostaveadministrativnih kapaciteta, izrade procedura, definiranja i kreiranja baza podataka, izrade
simulacija preliminarnih izračuna
te koordinacije,
suradnje i izvještavanja
Europske unijepovezano s vlastitim sredstvima Europske unije.Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvimaEuropske unije organizirat
će
i koordinirati sustav vlastitih sredstava EU u Hrvatskoj te ga
 prilagoĎavati sukladno izmjenama u pravnoj stečevini EU, koordinirati izračune vlastitih
sredstava EU, koordinirati redovite uplate udjela Republike Hrvatske po osnovi vlastitih
sredstava EU, izraĎivati projekcije uplata vlastitih sredstva u proračun EU te d
 jelovati kao
 jedinica za kontakt i izvješćivanje Europske komisije po svim pitanjima veza
nim uz vlastitasredstva EU.
U pogledu jačanja administrativnih sposobnosti u području koordinacije sustava vlastitih
sredstava Europske unije, u
2008. godini izvršeno je daljnje kadrovsko popunjavanje Odjela
za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredst
vima Europske unije. TakoĎer, kontinuirano se provodilo proučavanje iskustava koordinacijskih jedinica te cjelokupnog sustava vlastitihsredstava ostalih zemalja članica Europske unije kroz tehničke konzultacije
.
 Nadalje, s ciljem stvaranja što kvalitetnijeg i učinkovitijeg sustava administriranja vlastitih
sredstava u Hrvatskoj
, u siječnju 2008. godine
formirana je radna skupina te su definirane
 procedure rada iste. U radnu skupinu uključeni su predstavnici svih institucija/ustrojstvenih jedinica uključen
ih u uspostavu sustava: Ministarstvo financija (Carinska uprava, Poreznauprava
, Državna riznica, Odjel za koordinaciju i upravljanje vlastitim sredstvima Europske
unije), Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
, odnosno Agencija za plaćan
 jau poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
(u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja)
,
Državni zavod
za statistiku i Hrvatska narodna banka
. Kao rezultat njihova učinkovitog rada
H
rvatska je Europskoj komisiji na njen zahtjev 29. veljače 2008.
godine dostavila odgovorena
Upitnik o sposobnosti ispunjavanja administrativnih uvjeta iz područja vlastitih sredstava
EU kako bi se utvrdilo trenutno stanje administrativnih sposobnosti i tijek priprema Hrvatskeza pravilnu primjenu sustava. U okviru upitnika,
izraĎena je i prva simulacija A i B računa zatradicionalna vlastita sredstva za zadnje tromjesečje 2007.
godine.
TakoĎer, 16. i 17. travnja 2008.
godine
u Zagrebu održana
 je radionica Europske komisije na
kojoj su sudjelovali hrvatski stručnjaci iz državnih institucija uključenih u sustav vlastitihsredstva s ciljem pružanja tehničke pomoći za svaku vrstu vlastitih sredstava, ali i procjene
trenutne administrativne sposobnosti. Radionica je doprinijela dubljem razumijevanju cijelog

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->