Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
De Bijbel, Woord van God (1) Hubert_Luns

De Bijbel, Woord van God (1) Hubert_Luns

Ratings:
(0)
|Views: 63|Likes:
Published by Hubert Luns
Zijn werken, God wil ze herdacht zien. Waarom worden de woorden van de Schrift met water vergeleken? “O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren!” Dit is om aan te geven dat gelijk het water van een hoge naar een lage plaats stroomt, dat ook gebeurt met de woorden van de Bijbel.
Zijn werken, God wil ze herdacht zien. Waarom worden de woorden van de Schrift met water vergeleken? “O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren!” Dit is om aan te geven dat gelijk het water van een hoge naar een lage plaats stroomt, dat ook gebeurt met de woorden van de Bijbel.

More info:

Categories:Types, Research
Published by: Hubert Luns on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2014

pdf

text

original

 
- 1 -
 
De Bijbel, Woord van God
(1)
 
- Hij heeft voor Zijn Wonderen een gedachtenis gemaakt -
Het theologisch fundament van de goddelijke openbaring
 Schildering van John James Audubon
We bieden u hiermee een eerste aflevering van een artikelenreeks onder het thema “De Bijbel,Gods Woord”, waarbij achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod komen: het theologisch fundament van de goddelijke openbaring (een tamelijk filosofisch stuk); de ontstaansgeschiedenisvan de Bijbel binnen het cultuurhistorische patroon van het Nabije Oosten: van foetus tot kind; het  Nieuwe Testament: een betrouwbaar historisch dokument en geen late uitbarsting van folklo-ristische volksfantasie; de profane geschiedschrijving, ofwel de vroege censuur om de literaire tra-ditie van het Christendom in discrediet te brengen; hoe ‘onmogelijke’ passages waar kunnen zijn;en tenslotte (in vier delen): de Exodus en de veertig jaar trektocht door de woestijn zijn een weten-schappelijk bewezen waar gebeurd verhaal. Met deze artikelenreeks bieden we tegengewicht aan de pogingen van theologen en historici om de Bijbel als betrouwbaar historisch dokument te ondergra-ven en daarmee tegelijk zijn geloofwaardigheid als Woord van God  
1 - Gods wezen, aanwezig in de schepping, in essentie voor ons verborgen
Volgens de kern van de Joods-Christelijke traditie staat God buiten ons universum. Het univer-sum is slechts één van Zijn werken. In dat werk, wat de ons omringende werkelijkheid voorstelt,kunnen wij God tot op zekere hoogte leren kennen. Toch blijft Zijn diepste wezen voor ons ver- borgen. Net zomin als wij het innerlijk van een mens kunnen ontdekken door alleen naar zijnuiterlijk te kijken, kan dat niet bij God. Pas als een mens spreekt, kunnen wij hem beter lerenkennen. Zo ook bij God. Pas als God met ons communiceert als Hij zich daartoe verwaardigt,kunnen wij Hem beter leren kennen. Omdat God als individu buiten onze schepping staat (d.w.z.zonder schepping blijft God bestaan), kunnen wij die kennis nooit verwerven vanuit onszelf, zo-
 
- 2 -
 
als wordt gepoogd met de praktijk van transcendentale meditatie welke vertrekt vanuit het “kenuzelve” principe (
γνϖθι
 
σεαυτον
). Hiermee tracht men in te treden in het diepste zelf, dus deconfrontatie aan te gaan met de menselijke ziel, want dat is het diepste zelf. Via dit soort medi-tatie kan weliswaar een lichtende en schitterende kracht van God worden ervaren – en wát voor kracht ! - maar God zelf niet.(1)De Heilige Chrysostomos, die in de vierde eeuw leefde en omzijn welsprekendheid werd geroemd, heeft dat als volgt geformuleerd:
“God [zei hij] wordt te-recht vergeleken met de zon, het meest schitterende object in het heelal, een schittering die slechts wordt overtroffen door die van de menselijke ziel, sublieme schepping van Gods al-macht.”
Deze lichtende ziel is dus niet God zelf, maar slechts één van zijn scheppingswerken. Degrote Rooms Katholieke leraar en invloedrijke filosoof Peter Lombard (ca 1100-1160) stelde inzijn antwoord op het neo-platonisme(2) (3)dat God de goddelijke essentie niet aan de schepselen  bij hun creatie meedeelt, maar hen begiftigt met de vrijheid en het vermogen om als individuenop te treden, dat wil zeggen: als secundaire oorzaken. Dit is de logische conclusie uit zijn definitievan God (in het begin van zijn “Sentences” besproken), die hij niet zag als de Oorzaak die hetexistentiële overschrijdt, maar als de Existentie zelve, en niet als een godheid met een internehiërarchie of als iets dat door middel van emanaties tot stand brengt.(4)Daarom is de dieperekennis van God principieel een kennis die verworven wordt vanuit externe goddelijke openbaringen is er geen andere manier om tot die kennis te geraken.
2 – De Bijbel: openbaring Gods
 De Bijbel nu is Gods openbaring bij uitstek. Zoals in de tweede Petrusbrief geschreven staat(1:20-21):
“Geen profetie van de Bijbel staat een eigenmachtige uitleg toe omdat zij indertijd niet is voortgebracht door de wil van een mens, maar (…) door de Heilige Geest.”
De Zoon nu isvolgens de eerste Petrusbrief (1:20)
“vóór de grondlegging van de wereld gekend geweest, maar is in deze laatste tijden voor ons geopenbaard.”
Het is interessant dat voor het woord openbarenof uitleggen in het Hebreeuws een heel enkele keer het woord “bar” wordt gebruikt, een woorddat gewoonlijk zoon betekent. In Deuteronomium 1:5 wordt door Mozes de Wet ‘geopenbaard’ inde betekenis van “bar”. Is de Zoon niet het onderwerp van de Bijbel, Hij die het Woord is en deWetsvervulling? In Romeinen 10:4-5 staat:
“Want het einde van de wet is Christus tot rechtvaar-digheid van eenieder die gelooft. Want Mozes beschrijft de rechtvaardigheid, die uit de wet is met de woorden: ‘De mens die deze dingen doet, zal daardoor leven.’”
Het ‘einde van de wet’ vanRomeinen 10:4 dient te worden begrepen als Christus is het doeleinde of de voleinding van dewet, interpretatie gebaseerd op de betekenis van het Griekse telos, woord dat ook voorkomt inteleologie (niet theologie): wat de leer is van de doelgerichtheid der verschijnselen.Jesaja 8:6 leest:
“Terwijl dit volk de wateren van Silóach veracht die zachtjes gaan…”
DeMidrash Rabbah verklaart dit vers als een afwijzing van Gods Woord. Dit is een uitbreiding vande gebruikelijke uitleg dat deze wateren de Messias voorstellen. Een van de titels van de Messiasis Silo of Gezondene. Dat verklaart waarom Christenen de uitgang van deze springader, dat zijnde wateren van Silóach de Bron van de Maagd zijn gaan noemen. Sint Hiëronymus, verwijzendnaar Johannes 9:7, merkt op:
“Het wonder van de genezing van de blinde man met behulp van dewateren van Silóach geeft aan dat de verblinding van de Joden – ja, van alle ongelovigen – alleenkan worden genezen door de ‘onderwijzingen’ van de wateren van Christus.”
De Talmud verge-lijkt het stromen van het water met de goddelijke onderwijzingen. Ze dalen neer vanuit hun glo-rierijke plaats naar onze woonstee, maar geraken alleen bij die personen die laag en nederig staan.«« Waarom worden de woorden van de Schrift met water vergeleken? Waarom is in Jesaja55:1 geschreven? :
“O, alle gij dorstigen, komt tot de wateren!”
Dit is om aan te geven datgelijk het water van een hoge naar een lage plaats stroomt, dat ook gebeurt met de woordenvan de Torah (Bijbel). »» (Bab. Ta’anit 7a, Baba Kama 82a)
 
- 3 -
 
Als water in de hemel is in de vorm van wolken, is het hoofdzakelijk water. En als het neerdaaltin de vorm van regen, blijft het nog altijd water. Als het in de stromen wordt opgenomen is hetwater. Het blijft altijd hetzelfde alhoewel in andere vorm. In elk stadium blijft het water. En zo ishet ook met het Woord van God. Het daalt tot ons neder in een vorm die wij kunnen begrijpen.De Onuitsprekelijke heeft het gewaad van de menselijke taal aangenomen, zodat we kunnen ho-ren en begrijpen en gereinigd worden tot steeds hogere glorie
 
met het waterbad van het woord.(Ef. 5:26) En het water keert niet terug naar de hemel in de vorm van damp totdat het zijn werk heeft gedaan! «« Zoals regen of sneeuw neerdaalt uit de hemel en daarheen niet terugkeert zonder eerst deaarde te doordrenken, haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat er zaad is om te zaaien en brood om te eten – zo geldt dit ook voor het woord dat voortkomt uit mijn mond: het keertniet vruchteloos naar mij terug, niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat ik gebied. »» (Jes. 55:10-11)De wateren van Silóach zijn derhalve het beeld van de leerstellige stromen die de zielen eenovervloed van waarheid en verfrissing brengen. Zij stromen zachtjes. Dit woord zachtjes is in hetHebreeuws ‘laet’, wat bij ‘laat’ en ‘lat’ hoort, welke de betekenis hebben van heimelijkheid of  bedekking. De Schrift is nu als met een sluier bedekt. Het Woord is vaak duister en vooral hetOude Testament. God beloofde echter dat de sluier eens zal worden weggerukt. (Jes. 25:7)
 De eenheid in God van de geschiedkundige ontwikkeling
Met het steeds meer verdwijnen van de religie uit ons maatschappelijk bestel, verdweenook het geloof in de geopenbaarde waarheid. Daarvoor in de plaats kwam de historische waarheid en de redelijke waarheid, ontdaan van elke transcendentale waarheid. Een radi-cale vooronderstelling in het wetenschappelijk onderzoek is dat vroeger, dus in de geschie-denis, alles primitief was en in vergelijking met ons minderwaardig – van een terugval iszeker geen sprake – en dat de mens zich vanuit die oerstaat steeds verder heeft verbeterd,niet alleen op technisch maar ook op moreel en verstandelijk gebied. Vanuit deze maatstaf ging het vergelijkend wetenschappelijk onderzoek de inhoud van de Bijbel op zijn histo-rische merites beoordelen en wilde het dankzij de kritische rede de houdbaarheid van de re-ligieuze dogma’s toetsen, die al bij voorbaat werden verdacht van bijgeloof. In de negen-tiende eeuw voltrekt deze verschuiving zich voornamelijk bij een intellectuele en artistiekeelite, maar in de twintigste dringt zij door tot in bredere lagen van de bevolking. (…) Wie degeschiedenis beschrijft, zet zich volgens Willem Bilderdijk (1756-1831) als het ware op derechterstoel van het heelal en heeft de plicht zich te onderwerpen aan de eeuwige waarheid.Het wezen van de geschiedenis is volgens Bilderdijk leven, beweging en kracht, die vanzedelijke beginselen uitgaan. Deze beginselen zijn zowel van godsdienstige als rechtskun-dige aard. (Ook de Bijbel kan zowel als godsdienstig als rechtskundig geschiedenisboek  worden gelezen.) Vanuit deze beginselen kunnen wij volgens Bilderdijk opklimmen tot deeenheid van ieder tijdvak en tot de eenheid van de totale geschiedenis.
Uit: “De Missie van een Genie – De spirituele wereld van orangist Willem Bilderdijk” van Bert Engelfriet – Buijten & Schipperheijn, Amsterdam # 2010 (pp. 42, 112-13)
3 – Het handelend optreden van God als trekkracht 
 Terwijl de betekenis van ‘oorzaak’ ligt in de randvoorwaarden van het begin, ligt de betekenisvan ‘telos’ in de randvoorwaarden van het einde. Oorzaak is in die zin een evolutionaire duw-kracht en telos een evolutionaire trekkracht; in alledaagse taal betreft die trekkracht het handelendoptreden van God. De primaire oorzaak van de schepping (de oerknal) is even mysterieus als zijn

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Katrien Cornette liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->