Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Elemente de tie Scolara(2)

Elemente de tie Scolara(2)

Ratings: (0)|Views: 1 |Likes:

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Cenusa Petra Rozalinda on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/17/2013

pdf

text

original

 
Capitolul 1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE PRIVIND PRINCIPIILE DREPTULUICuvântul drept are o sferă semantică extinsă, putând primi, în funcţie de contextulîn care este utlizat, mai multe întelesuri.Etimologic, el derivă din latinescul directus care, luat în sens primar, înseamnadrept, în linie dreaptă, de-a dreptul. În decursul timpului, forma sonoră s-a conservatacoperind sensul conotativ al etimonului drept. Ceea ce desemnăm prin drept în limbalatină avea drept corespondent cuvîntul sanscrit jaus, care semnifică divin, drept, bine.Cuvântul este întâlnit în alte limbi, cum ar fi: fr. droit, it. diritto,sp. derecho , germ. recht, eng. right, desemnând toate aceeaşi noţiune, exprimată în limbaromână prin drept.Din punct de vedere filosofic, drept este un concept dezvoltat în operele lui Platonşi Aristotel, cu sensul de justiţie, echitate, îndatorirea de a trăi onest şi de a da saurecunoaşte fiecăruia ceea ce îi aparţine sau I se cuvineDin perspectivă juridică, cuvântului drept i se dau mai multe accepţiuni.Într-un prim sens, dreptul este ştiinţa despre drept - ansamblul de idei, noţiuni,categorii şi principii care explică domeniul social al dreptului şi prin intermediul căroraacesta poate fi modelat teoretic, aşadar explicat. Domeniul social al dreptului poate ficonsiderat în acelaşi timp, tehnică sau artă. Ca ansamblu de norme care organizează viaţaîn comun, dreptul este o tehnică a convieţuirii sociale, care se prezintă sub diferiteipostaze, cum ar fi: drept subiectiv, drept obiectiv, drept material, drept procesual.Coordonarea conduitelor, realizată prin intemediul normelor dreptului obiectiv,este premisa necesară asigurării coexistenţei libertăţilor individuale putând fi văzut, deasemenea, în două sensuri: ca ansamblu al izvoarelor (aspectul static) şi ca formă derealizare de către autorităţile competente (aspectul dinamic)Dreptul obiectiv ansamblul normelor de conduită care guvernează societatea, acăror respectare este asigurată, la nevoie de forţa de coerciţie a unei autorităţi publicerecunoscute, Se creează astfel un homo juridicus, care se conformează dispoziţiilor dedrept.În acest sens, dreptul pozitiv este totalitatea normelor juridice active dintr-un stat,ca drept aplicabil şicontinuu, obligatoriu şi susceptibil a fi adus la îndeplinire prin coerciţia etatică,exercitată de organe special abilitate. Termenul drept desemnează de asemeneafacultatea fiecărui individ de a-şi valorifica sau apăra drepturile subiectivefaţă terţi.Dreptul material cuprinde totalitatea normelor juridice care disciplinează relaţiile sociale(în sens juridic sub formaraporturilor juridice), iar dreptul procesual reglementează procedura de judecare alitigiilor şi procedeul de executare a hotărârilor pronunţate de autoritatea competentă desoluţionare a conflictelor juridice.Sensul cel mai răspândit al termenului drept este acela de drept obiectiv, învorbirea juridică, şi de drept subiectiv, în vorbirea curentă, nespecializată.Dreptul poate fi considerat, de asemenea, o artă, ce nu poate omite însadimensiunea sa ştiinţifică.Ceea ce trebuie semnalat este că normele juridice au ca ultimă finalitate omul,orientarea conduitei sale, înregistrându-se în epoca contemporană o deplasare spredreptul subiectiv, drepturile omului fiind în centrul preocupărilor juridice, mai ales
 
teoretice.În istoria culturii s-au elaborat numeroase definiţii pentru noţiunea de drept,distingându-se între conceptul filosofic şi cel juridic. Înca din vechime juristul romanCelsus, citat de Ulpian în Cartea I a Instituţiilor, afirma că dreptul este arta echităţii şi a binelui - jus est ars boni et aequi. Îmbinarea între drept şi morală, aflate într-o staresincretică în vremurile arhaice, îl va determina pe Ulpian să considere că, trebuie sădezvăluim ideea de bun şi de just, făcând distincţia între drept şi nedrept, între ceea ce e permis şi ceea ce este interzis. Dreptul nu se emancipase înca la acea vreme de sub tutelamoralei, scopul lui putând fi atins doar prin respectarea următoarelor principii: honestevivere, neminem laedere, suum quique tribuere (Ulpian). Definirea dreptului a depins maiîntotdeauna de orientarea filosofică.Sintetic, dreptul este ansamblul regulilor sociale instituite sau sancţionate de cătreo autoritate publică recunoscută de comunitate, de obicei aceasta fiind statul, careexprima voinţa şi interesele generale, asigurate, în aplicarea lor, de forţa de constrângerea acestei autorităţi, prin organele sale competente.Ca fenomen social, dreptul este intim legat de evoluţia societăţii, reflectândstadiile acestei evoluţii. Momentul în care homo sapiens a devenit zoon politikon, cuînclinatii spre apetitus societatis, nu poate fi stabilit cu precizie, dar cert este că dreptul aapărut odată cu exemplarul uman social, din nevoile sale, din fapte, pentru că fără dreptviaţa în societate ar fi fost imposibilă.Principiile generale ale dreptului sunt prescripţiile generatoare care stabilescarhitectura dreptului şi aplicarea sa.Etimologic, noţiunea de principiu vine de la latinescul principium care are sensulde început, obârşie sau element fundamental. Orice principiu este un început pe planideatic, o sursă de acţiune.dreptul subiectiv reprezintă prerogativele unui subiect de drept( orice persoană fizicăsau juridică), de a avea o conduită sau de a pretinde o anumită conduită celorlalţi, înscopul valorificării sau apărării unui anumit interes, legal protejat conform memorabileisintagme a lui Celsus: ius est ars boni et aequi.Cap. 2 Noţiunea de principii ale dreptului şi categoriile de principii de dreptPrincipiile de drept sunt reguli de maxima generalitate care sintetizeaza experientasociala si asigura echilibrul dintre respectarea drepturilor si îndeplinirea obligatiilor.Etimologic, notiunea de principiu vine de la latinescul PRINCIPIUM care are sensul deînceput, obârsie sau element fundamental.Orice principiu este un început pe plan ideatic,o sursa de actiune. Principiile generale ale dreptului sunt prescriptiile generatoare carestabilesc arhitectura dreptului si aplicarea sa.Un principiu se poate prezenta sub diverse forme: axiome, deductii sau o generalizare aunor fapte concrete.Principiile generale ale dreptului asigura unitatea, omogenitatea, coerenta si capacitateade dezvoltare a unor relatii asociative. Un principiu de drept este rezultatul experienteisociale, iar utilitatea practica a cunoasterii principiilor generale consta în aceea ca eletraseaza liniile directoare pentru întregul sistem juridic si exercita o actiune constructiva,orientând activitatea legiuitorului.Pe de alta parte, principiile generale au un important rol în administrarea justitiei,deoarece cei abilitati cu aplicarea dreptului trebuie sa cunoasca nu numai norma juridica,ci si spiritul sau, iar principiile dreptului determina tocmai spiritul legilor. In alta ordinede idei, în situatii determinate, principiile de drept tin loc de norma de reglementare. In
 
consecinta, judecatorul nu poate refuza solutionarea unei cauze, invocând lipsa textuluilegal, în baza caruia poate judeca, deoarece ar fi învinuit de denegare de dreptate si vasolutiona acea pricina în baza principiilor de drept.Actiunea principiilor dreptului are ca rezultat certitudinea garantiei dreptului împotrivaimprevizibilitatii normelor coercitive si asigurarea concordantei legilor si oportunitatiilor.Principiile de drept sunt extrase din dispozitiile constitutionale sau sunt deduse pe cale deinterpretare din alte norme având rolul de a asigura echilibrul sistemului juridic cuevolutia sociala.Cap. 3 DELIMITAREA NOTIUNII DE PRINCIPII FUNDAMENTALE ALEDREPTULUISpre deosebire de conceptele si categoriile juridice, care servesc ca elemente de mijlocirea aplicarii principiilor, principiile dau continut concret categoriilor juridice, asigurându-lefunctionalitatea.Intre principiile fundamentale de drept si normele juridice delimitarea se face potrivitraportului care exista între întreg si parte, potrivit careia normele juridice se raporteaza în permanenta la principii:" Normele juridice pozitive contin si descriu o mare parte din principiile dreptului;" Principiile dreptului îsi asigura functionalitatea prin respectarea conduitei prescrise prinnormele juridice;" Normele juridice au o valoare explicativa mult mai restrânsa fata de valoareaexplicativa a princiilor Principiile dreptului se deosebesc si de axiome, maxime sau aforisme juridice, care suntmici sinteze cu un grad de cuprindere incomparabil mai mic decât al principiilor fundamentale.Cap. 4 PREZENTAREA PRINCIPIILOR GENERALE ALE DREPTULUIAceasta prezentare sumara are scopul de a ajuta la formarea unei imagini asuprasistemului principiilor dreptului. Acest sistem este format din principiile fundamentaleale dreptului si din principiile de ramura.Principiile de ramura au la baza principiile fundamentale, continuându-le actiunea,amplificând-o la nivelul fiecarei ramuri de drept.Cele mai importante principii ale dreptului sunt:1. Asigurarea bazelor legale de functionare a statului;2. Garantarea libertatii si egalitatii indivizilor 3. Principiul responsabilitatii sociale a indivizilor;4. Principiul echitatii si justitiei.Vom dezvolta pe scurt continutul fiecarui principiu prezentat.ASIGURAREA BAZELOR LEGALE DE FUNCTIONARE A STATULUIACTIUNEA acestui principiu constituie premisa existentei statului de drept, deoarececaracteristica fundamentala a unui stat de drept o constituie cucerirea pe cale legala a puterii si apoi exercitarea sa în conformitate cu cerintele legalitatii.In statul de drept izvorul oricarei puteri politice trebuie sa fie vointa suverana a

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->