Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 764, 30.6.2011]

Slobodna Bosna [broj 764, 30.6.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 279|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
DRAGAN PARAVINJA, REGIONALNI POKRETNI MONSTRUM
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
HRVATSKAIBiH:EVROPSKAUNIJAUSUSJEDSTVU
NIKONE SMEDA VAS(BOSANCE)BIJE!
Moja generacijadobro zna kako jeBeograd “rokao” Sarajevo
Kako je psihopata-kamiond`ija krstario Balkanom
Jelena Karleu{a,srbijanska estradnaseks bomba,najnovija gay ikona, za SB
 
STO DANA FEDERALNEVLASTI
Iznevjerena obe}anja
U prvih sto dana mandata federalna VladaNermina Nik{i}a pokazala je efikasnostsamo kod raspodjele izbornog plijena;“Slobodna Bosna“ analizira {ta su ~etiristranke Platforme obe}ale, a {ta surealizirale u prvih 100 dana mandata
ODJECI RODNE GRUDE
Doktor Ivica Lu~i}, povjesni~arneozbilje
Na tekst urednika “SB”, u kojem se prijepetnaest dana pozabavio likom i djelom dr.IVE LU^I]A, najperspektivnijeg hercego-va~kog kandidata za “udru`eni zlo~ina~kiprojekat”, reagirao je osobno inkriminiraniLu~i} na svom poluprivatnom elektronskomportalu “Ve~ernjeg lista”; Uz neznatnaskra}enja prenosimo najuzbudljivijedijelove Lu~i}evog teksta, uz popratnikomentar urednika “SB”
NOGOMET
Papetov odbjegli sin
Nakon vi{e od tri godine izbivanja, SA[APAPAC (31), nekada{nji reprezentativacBiH, obrambeni igra~ {kotskog prvakaGLASGOW RANGERSA, vra}a se unogometnu reprezentaciju BiH; na{novinar razgovarao je sa ovim Mostarcempred po~etak priprema za novu sezonu unjegovom klubu o razlozima zbog kojih jetri godine izbivao iz reprezentacije,razgovoru sa selektorom SAFETOMSU[I]EM, novom ugovoru sa velikim{kotskim klubom
ME\UGORJE, TRIDESETLJE]A KASNIJE
^ekaju}i priznanje Vatikana
Prije ta~no 30 godina {estero djece izMe|ugorja izazvalo je senzaciju tvrdnjomda im se na brdu iznad gradi}a ukazalaGospa; na{i reporteri bili su proteklogvikenda, tokom obilje`avanja tridesetegodi{njice ukazanja, u ovomhercegova~kom gradu koji je u protekla tridesetlje}a postalo svjetski centar vjerskogturizma i kojeg je do sada pohodilo oko~etrdeset miliona hodo~asnika
50. GODINA ODPOSLJEDNJEG PUCNJA
Ernest Hemingway (1899. 1961.)
Prije pedeset godina, nakon du`e psihi~keagonije, nobelovac ERNEST HEMINGWAYizvr{io je samoubistvo; pisac koji je u no-veli “Starac i more“ besprijekorno oslikaoveli~anstvenu borbu ~ovjeka odlu~nog dase ne preda, sam je do`ivio poraz predsvojim strahovima skrivanim pod maskomma~o mu{kar~ine; nakon pola stolje}a psi-hijatri su otkrili {ta ga je odvelo u smrt
VEOMA KONTROLISAN STIL
Kultni Finac Aki
Ovogodi{nji, ”17. Sarajevo Film Festival”bi}e otvoren 22. jula filmom LE HAVREreditelja AKIJA KAURISMAKIJA, koji jepremijerno prikazan na ovogodi{njoj kan-skoj filmskoj smotri; genijalni finski rediteljna{oj je saradnici ba{ u Cannesu, prije dvamjeseca, govorio o vlastitoj vjeri u~ovje~anstvo, {irenju optimizma, Evropskojuniji, izbjeglicama, francuskomMemphisu...
30.6.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
122838644660
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Munever Parić liked this
Nihad Sultanić liked this
reuf311 liked this
reuf311 liked this
reuf311 liked this
brezopoljac liked this
Elvir Duranović liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->