Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5688, 1.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5688, 1.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,403|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/01/2013

pdf

text

original

 
tsv:
Sahranjennovinar"Avaza
ii
proStaiodloSe
---6.
srrana
PredsjednikRSsaSrbijom.iItalijomdogovarazajednickufirmu
i.
zeligr.aditinagranici,liH.
zasta
entitetinemaiunadleznost
P
redsiednikmaniegbh.meduIraliie,SrbijeIRS
0
os-Rijecje
0
planuizgradnjetri--
el1.1itel3
MiloradD.O.dik
nivanju
Zaj.ednil:kogpr.eduzetahidroelel<rr3nena.sredl1iem._
toku
I
naiavio[edaceuprvojzaizgradniuenergetskihobie-Drine,zasraseniiepitaladrzava'pclovinijulauBeogra-katanaprojektu"Sred.nj.Dri-BiH
i
za~taenritetinernajuria-
r------.:~r:-I
dobi
ti
pctpisan
spurazumiz-na",.
dleznostl
2.
i
3.•
'''''''<>
POBonAMALIH
S.SIr.
lRGOUAeA~~BROJ
17.slr<>na
nEZAPOSLEnlHDUEGODlnE
CE
BillPOUECAnl
21.smwa
1=
N
1==
:i
~;
cr,
....
u
:~
~.~
ISPLATADUGA
Borci
ce
dobilipo
165!KM~
 
TunelVijenac:Gradilcega"Primorje"il1h.kORlorcij
Odluka"AutocestaFBiH"
RaSHinulugouorsaSCI-om.naPlacenaauansnagaranciJa
"i\UIOCCSIC
FBiH"
suzbcgnelikvidnostiizvodacaseT
raskinuleugovor
0
izvodenjuradovanaruneluVijenac,saopcenojeiz
tog
javncgpreduzeda,.Uskladusobvezama
izvod.caizugovora,na-
placenaieavansnagaranci-jeod4,6m
i
ienaeura,ata-
kode,29.[unaizvrsenajena-
platagaranciiezbcgnei-
zvrsenjaugovorneobveze
SCT·auaruneluVijenacu
iznosu
od
5,46
rn
ilia
naeura,
OvimieJP"Au[Ocesre
FBiHH
upotpunostinamir-ilosvojaporrafivanjarena-
platilopenale
odSeT
-a-ka'i;ese
U
saopcen
i
u,pren
0-
siFena,
Uskladusrezultatirna
te-
ndera,.Autocestevsodedi-jelileugovordrugorangira-
noikornpaniii
"Primorje"
Aidovscina,kojaceovaipo-
saoradiuusaradn
ji
sabh.konzorcijemkoji6nesara-
jevskefirme"Hidrogradn-ja~,
ZGP
i
"Euroasfal
t",
VladaKSpotvrdilaodlukuNNV-a
SaCirFilandranouideBanFPn-a
~-------=--------,
Priznanjezanadb.iskupavrhbosanskog
PUlJiCUpouelJaudruienJa
"Marenostrumcroaticum"
NakonsroieNastavno-
uaucnovijece
F
akL1l
eta
po-
Iitickihnaukazanovogde-kanaizabraloSaciraFila-
ndru,to
j
ena
i
ucerasni
0
j
sje-
dnieiporvrdilaiVladaKS.On
ie
natoifunkci]inaslije-
dieMirkaPeianoviea,
Inaee,
Filandra
ie
dugogodisnjipr-
ofesornaOdsjekuzasocio-lcgiju,
S.M.
NadbiskupvrhbosanskiVinkoPuljicdobirnikje
ovogcdisnjepoveljekulrur-
nogu
d
ru.Zen
ja
"Mare
n
0-
serumcroaticurn"zapose-
Pllijic:OcuvMjevrijednos/i
ban
doprinosuocuvanju
hrvatskihduhovnih
i
ku-
lrurnihvrijednosti,kojumu
jenasvecanom
obiljezavaniu
42.godisnjicepostoiania
udruzenjaumuzeiu
"Mi.
mara."
uZagrebudodiielionienpredsiednikIvaVrdo-
liak,
Zlatnuplakeruspove-liom,priznanjeuglednim
zasluznicimahrvstskekultu-
re,uzPuljicasu
dobili
prva-
kinja
Opere
HNK
Mirjana
Bohanec-Vidovic,filrnski
i
televizijskireditel]
Edo
Ga-
iie,
kulrurclog
Niks.
Marcetie
re
predsiednikHr-
vatske
aka
demi
i
eznanosti
i
urnjetnosti(HAZU)Zvo-
nkoKusi
c,
javi
la
j
eFeria.
Onevniavaz,petak,
aktuelno
.
ju
IVsrpanj2011...
Stasekrije
iza
namjeregradnje
Oodik
i
Berluskorri:Razgovaraliproslogmjeseca
PredsjednikRSnajavioosnivanjezajednickogpreduzecasaSrb.ijomiItalijom
Pre
dsjednikmanjegbh.
enritetaMiloradDcdiknaja-
vicjedaeeu
prvoj
polovini
iulauBecgradubitiporpisansporazumizmeduItaliie,Sr-bije
i
RS
0
osnivanjuzaje-d
nick
og
preduzecazaizgra-do
i
uenergets
kih
objekatanapro]ekru"SrednjaDrina",
Riiecie
0
planu
izgradnjenasrednjern-tckuDrinetri
hidrcelektraneukaskadi
Dubravica,Tegare
i
Rogacica,
ukupneinstaliranesnage
321,45megavatasprosiecnorn
godisniomproizvcdnjom
SIT-
uje
od
oko1.200gigavat-sati,
InteresEPBiH
Nijenepoznarodaie
0
ovom
projek
til
Dodi
kproslog
Me§amwic:ZilkQn
0
kOilcesijamajaS'an
PORTAL-komentardana
Nermin
NikSic
nrdida
mmaini
neceosjetinpaskuplje.llje
(NcrminNikSii)
-Netrebajunamasubvencije.Na-matrebaciakriminalci
i
nesposo-
bnjakovicipokupesvojeprnje
idaodusvlastipadadodenekoposten
i
sposoban.Ne-
koko
Ce
konacno
reformirariazdahuzvanubh.admi"
nistraciia.
Strujajeposkupjela~bognesposobnog
menadzmemoEPBiH,ko;ijenapraviogubita.ku
<h-
ugojstrujomnajbogalijojzemljiuEvropi.
(revtm)
m
i
esecau
Ri
murazgovarao
i
sitalijanskimpremijeromSi-lviomBerluskonijem(Berlus-coni).
Dodikjenaiaviod.
ce
Italijaniosiguratifinansijsku
konstrukcijuzaizgradniuhi-
droenergetskcgsistema
"SrednjaDrina",adaceRS
dijelombitisuvlasnikzaje-dnickogpreduzeca.Inace,dekrroprivrede
RS
i
rbijeIa-
nisujos
zakljuCile
spomzumozaiedni~koiizradis[udijeopravdanoSlizaovaj
projeh.
Nisraovdje
ne
bi
hila
spo-
rnoda
je
i
asra
pi
tan.drzava
B
i
H,sobziromnstodasera-di
0
pogranicnorn
pod,u!:iu
naSe
zemlie,
zakojeentitetine-
rnajunadleznostl
Na
10
ie,kako
"DneVlli
avaz"saznaie,priie
tri
dana
to-komsusretausiedisruFede-
mIne
vlade
u
Sarajevupremi-
jer
FBiH
Nermin
Nikilic
uka-
zaominisrricizamedunaro-dnu
rrgovinu
Republikehali-
ieK.tiiiPolidori
(Cana).Visokaitalijanskagosca,prernanasirninformacijama,bib
jevel
0
iznenadenasazna-njirnada
je
Z'
1St;prcjektpr-
iiedviiegodine"Elekt[o-privredaBiR"
(EPBiH)
upu-
tila
sarnoinicijativnuponudu
MinistarsIVuvanjskerrgovi-ne
BiH
zadodielukoncesije
za
izgradnju
HE
na
srednjem
wku
Drine.
MinisrarMladenZiroje-
vic,stranoCkikadarMiloradaDodika,
odgovoriojedaEP-
 
aktuelno
Dnevniavaz,petak,
j_
ulVsrpanj201'1'_
hidroelektrananaDrini
Nerrnin
Ni.ksitupozorioitalijansku
rnlnlstricu
Iskljuciva
nadeznost
driave
BiR
nemoze
tmziti
koncesi-
j
u,jerserad
i
0
nadleznosti
RS.EPBiHsepotomzaLila,SIO
je
Ilredza
zalbe
i
uvazio,potvrduiuci
da
ieupitanju
nadlezncstdrzaveBiR.Sveie
po[OmZirojevicposlaona
Sud
BiR,
gdje
jucernisrno
usp]
eli
deb
iti
podatakukojo]
je
faziova]postupak,
ZaprijelioKomisiji
Damanjibh.entitet
i
uovornslucajuradinasvoiuru-
mOUlibizaUrSiliRaO
i
sa"Strabauom
6'
-Osim
SID
mora
podlijega-
tirransparentnos
0,
realiza-cijasvihprojekatagradnje
hidroenergetskihobjekata,
kao
i
putnekornunikacije,
zavisiodmedunaradnihfina-nsiiskih
ins
tituciia,banaka,osiguravaiucihdrusrava
i
vihonihinstitueiiakoieueesrvu-
j
U
ukonstrukciiifinansiranja
Polidori
I
iksic.:lIalijaflskaminis/ricaIznenadefla
takvihprojekata.
Ne
mozeni
RS,.
ni
FBiH,
niri
BiH
via-stitimsredstvimagraditi,ne-go
llaOOnOVU
bankovnih
sre-
dscava,"nij
edna
banzaneee
odobri
ti
novae
aka
proiekt
ni-
ieuskladusazakonom
i
naosnovutendera,Ovdjejezaobidenazako-
nskaprocedura
na
aivou
drzave
i
nijebilerendera,a
vee'SIDO
vidjeli
kako
je,
pri-
mj
erice,
zavclioprojel:t
izgr.-
adnjeautopurakojijeVJadaRS
potpisala
s
ausrrijskirn
kll,
!legiraj
ueiinslilucijedrZ3veBiH,
potvrdio
jejucer
zanas
lisl
predsjednik
Komi·
sijezakoncesijeBiHHamed
Me~anoviC.Vrijedisporne-
nuti
i
da
je
Dodikveeu
ja.
vnir.nisC"upimaQPtuzioovu
ddavnukomisijuda
koci
re-
alizaciju
projekta,
re
Il
svom
srilu
preporucioda
i
oju..Ire·baukinllli"!.Komisijanikadan.iiezvan.icno
obavijdlcoa
abilakak
voj
aka
vno-sri
i;;;gmdn
j
e
rihobjekam
na
rijeciDrini
i
za
10
nes10jiizjavadasemisuprorsmvljamobilo"emu.
Medunm,Ciojenic"
jeda
jeovdje,prijesvega,nadle·zu"»5trabagom"..
Mi
smo
i
ada
odmahunezvanidnirnko-
nrakrima
UPOl-Ol:
iii
dase
necemociuraditikonstru-
kciiafinasirania.srosena
kr-
aju;
pokazalo.
1ovdieje,dakle,vr
10mo-gucedaoniporpisu;formir-a.i
Il
zajedniekopreduzeee,
ali
kadadodedorealizaciieusmislukonstrukciiefinansir-
anja,tosenece
moci
provesri
dol:
se
ploced
ur3
nepmvedeu~IIdll
;a
zakonom
"upo~o--
,3V"
Me§3nov;c.
ddavaBiR.Zakon
0
koocc·
sij
ama
i
SnO
kde
da
j
e
na.-
dldnos[ddavne
kamisije
ondakada
se
kQncesiooodo·
broprostire
prekodvaemile--
la
i
kada
je
u
pilanju
pmvni
subjeklivilelBiH,
od.Dosno
projehikoj
i
su
S(var
meduna-
rodnogsporazumakaostojekoridor
Sc.
Treei
osnovie
ka·
da
seradi
0
vlasnisrvuBiH.
Ol/diese
radi0me<!llnam·
duojrijeci
Drini;
meduoar-odnirobilatemlnim
odnosimasasusjednomddavom
i
nar"avnodasvetrebadaseodvi·
japutem
drlavnihinstitucja"hieMeSanoviC.
M.KUKAN
zallDliMliCbraniSuliu
ProblemFederacijeBiH
le
stosusenakonoktobarskihizboranakonlazajednopopeli
i
KurtaiMurta
3
Komentardana
PiSe.:FudilMANDAL(fmal1da.l@avaz.ba)
Bileiesamopitanievr-
emenakadaeefederalni
koalicionipartneripoceti
sarnisebidauskacu
Il
usta,Velikaprica
0
novo
j
poli
ti-
ci
i
posrenijojvlastizasve-ga
S
todanasvelasenago"
I
u
borbuzafoteljeukojojje
najbitniiekojacestranka
i
ukoio]rnjeripreuzetikadr-ovsku
i
inansiiskukcntro-IuDadunosnimdrzavnimkornpanijama,fondovima
i
medijima..[edinavidljivapromje-
naiesrosu
stare,
lose
navi-
ke,preuzeli
i
noviljudiu
vlasti,Stoga,naravno,necudi
stopremijer
Nermin
Niksic,
koji
[ekaozastu-
p
nikSDP-.uParlamen
IU
FBiHproieklihgodina
zes-
tokokritiziraonacinrada
bivseVladepredvodeneSDA,sadapotpunoamne-stira
l
u
S
tranku
i
n
i
eneka-drovead
krivicezakatasrr-ofalno
ekouomskostanje
ukoiemsezernljanalazi,-NebranirnSDA,ali
ia-SnO
je
kako
je
funkcionira-
laprethodnavlast,Dakle,
SDAievcdilaracuna
0
te-
Iekornunikacijama,aStra-
nkaza
BiH
0
HElekrro-
privredi"-kazaojepremi-jer
usrijedukomentirajucinovinarskopitanje
0
stanju
uenergerskomsektoru
i
odgovornostizaakruelnoposkuplienjestruie,
Dan
priieprernijerovogistupa,SulejmanTihicuintervjuuzat)NeZ8visnenovine"biranimjerijecirna
govorio
0
Nikilicevojvladi,ali
seusputpozalio
i
natr-
eunansvoie
-strankcna
F
e-
deralnoj
releviziii,
naiavliu-
jlle;dacekaoprvicoviekSDAuskoro0lamerazgo-varanspredsjednikom
SDP·a
ZlatkomLagu-
mdzijom.
Malricapokojoj
i
pla-
tformasinamjeravaiuvlada-
ri,ocigledno,necesemiie-
njari.Moe
i
utiecaiostaiuu
partijarna
i
jihovirnperso-
nalnimvrhovima,paceta-ko,daparafraziramo
Niksica,
telekomunikaci-
iama;daliesuverenoupr-
a
v
IianSDA,pa
tronar
nad
"Elekrroprivredom"ce
umjestoSrrankezaBiH
preuzeri
SOP,
a
0
FTV-u,[avnomservisusvihgradana,dcgovorirceseSuljo
i
Zlatko,SjasiKurtadauzjase
Murla,hie
narodnaposlo-
vica..
Problem
Federacije
BiHje
,[0
suse
nakon
proslogodisnjihoktobar-
skihizboranakonjazaje-
duo
popeli
i
Kurta
i
Mur-
I'.
GradanineZadOuolJnidosadasnJimradOm
Federalneulade
Pitanje:JestelizadoooljniradomMadeFederacije
BiB
II
prvih100dana?
27,93%
66,4S%5,54%
o
aklllBlnimpilanjima
II
BiH
i
vijelumoiele
glasalisvakogdana113WWW.dnevlliav3z.ba.Na
porlalu"OIlBVIIOgaV81a"juoerje"GoogleAllatylics"
lafJ;ljeiio204.901posjelioca.

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
La Pasionaria liked this
Ikovic Muriz liked this
Daira Zjakić liked this
Milesa Anzek-Crevar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->