Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Kakanjske novine [broj 168, 1.7.2011]

Kakanjske novine [broj 168, 1.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 999|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2012

pdf

text

original

 
Godina VII, broj 168 - 01.07.2011. - www.kakanjske.com - cijena 1 KM
(bez PDV-a)
Najbolji na 1.Memorijalnom
međunarodnomturniru “Tarik LjubuškićTare” u Bugojnu
Problemi za mještanemjesnih zajednica koje senalazi uz dionicu autoceste
 AUTOCESTA NIJEKAKANJSKA,NEGODRŽAVNA 
“KAKANJSKI DANI TRGOVINE I KULTURE”ODRŽAT ĆE SE OD 18. DO 23. JULA 2011. GODINE
Gostovanja Dramskog studija
Sjajan nastupna FEDRI,Gornji Vakufu transu
Završen junski upis u srednje škole na području našeg kantona
Najvišeinteresovanjaučenici pokazaliza tehničke škole
Veliki uspjeh kakanjskog taekwondo kluba “Nur”
 
2broj 168, 01.07.2011.
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
KAKANJSKE NOVINE
Informativni list općine Kakanjwww.kakanjske.com
„Kakanjske novine“ su za veliki doprinosu njegovanju slobode govora i razvojuštampanih meda na području općineKakanj, kao i široj promoci općineKakanj, 15. aprila 2011. godine, na Danopćine Kakanj, dobile općinsko priznanje“Plaketa sa diplomom”
Izdavač:
Kakanjske novine doo Kakanj
Direktor:
Fikret Kadrić
Glavni i odgovorni urednik:
Faris Sikirić
Redakca:
Eldin OmeragićAzerin SalihbegovićEmerin AhmetaševićAmina KulovićAlma Kahvedžić
Saradnici:
Ivica PekićAdib ZekićMaid GoralaAlmir ImamovićSanela SmajićAbdurahman ZukanEmina DedićNađa KovačevićAhmed KovačDarko JurićNedžma BjelopoljakMirsad Mujagić
List izlazi svakih 15 dana.
 Adresa redakce:
Šehida br. 5Kakanj
Telefon/fax:
032 554-878
E-mail:
kakanjske@gmail.com
 Fotograje:
Redakca
Gračka obrada i DTP:
“Labirint” d.o.o. Zenica
Štampa:
“Labirint” d.o.o. Zenica
(labirintzenica@gmail.com)
Rukopisi, fotograje i diskete se nevraćaju.List je 08.07.2004. godine, u skladusa Zakonom o informisanju, a naosnovu rješenja broj 10-40-14367/04upisan u evidencu javnih glasilaBosne i Hercegovine pod rednim brojem 41.Na osnovu mišljenja Federalnogministarstva obrazovanja i nauke broj05-15-2859/04 od 02.07.2004. godine“Kakanjske novine” su proizvod nakoji se ne plaća porez na prometproizvoda.
Žiro račun:
134-020-00000083244 kod IK banke Zenica
UVODNIK 
U zdravom telu zdrav duh, tolikoputa izrečeno, nama svima poznato i jasno.Svakako da nam je jasno i to koliko je zička aktivnost pa i ona minimal-na važna za zdravlje svakoga pojedin-ca, funkcu srca ,krvotoka i pluća.Za početak pronašao sam nekestatističke podatke na internetu u kon-tekstu rečenog, na žalost oni vezani saSAD a ne za naše društvo, ali svejedno,mogu poslužiti radi boljeg upoznava-nja sa situacom.Naime, prema podacima, u SAD-usamo 32% djece uzrasta od 6 do 17godina zadovoljava minimalne stan-darde kardiovaskularnog tnesa, od-nosno zadovoljavajuće funkce srca,krvotoka i pluća, dok 40% djece imanajmanje jedan čimbenik rizika od bolesti srca od čega je jedan od poseb-nih uzroka svakako neaktivnost.
Sve (bi)smo mogli mi...
Vratimo se sada nama, našem gra-du, gradu bez ednog poligona, nekestaze za joging ili vožnju bicikla, nekezelene površine namenjene za sličneaktivnosti ili bilo koji drugi komad ovečarše koji je namenjen za bilo kakvurekreacu djece i omladine. Nema, akada svemu tome dodamo i tešku in-dustru odnosno zagađen zrak, imada čovjeku stane srce, ali bukvalno.Bio je nekada Partizan, sada se sa-mo spominje, dok na sličnim mjestimakostantno k’o iz vode niču trgovačkicentri, poslovni prostori i šta sve ne.Djeca su, jadna, prisiljena da seigraju i glume fudbalere, odbojkaše,košarkaše i tenisere na betonu i par-kinzima ispred svojih zgrada, onistari plaćaju za sat rekreace po škol-skim salama i dvorani, oni na biciklima još jadni prisiljeni da voze biciklokroz šumu šetača na maloj ulici.Pomenuh ove naše industrijskegorostase koji dodatno ugrožavaju izdravlje i čistoću a mogli bi kao ko-marca od sebe otjerati, napraviti poli-gon za djecu i omladinu, mogli bi.... aline jede burek ko ima već ko je naučio.Mogla bi ova naša vlast da se sjetimladih i najmlađih pa da im otkinukomad ove čarše i stave im na raspo-laganje, za zdravi život, za socaliza-cu, za igru, za djetinjstvo, mogli bi....ali beg ne bi bio beg da ne cica.Mogli bismo i mi, obični građani,
Djeca prisiljena da se igraju nabetonu ispred svojih zgrada
GRAD BEZ POLIGONA 
roditelji, da budemo aktivni da se nataj način pobrinemo za zdravlje svojedjece, mogla bi i omladina da se akti-vira po tom pitanju, da se izbori za svojkomad pa da manje ispaju kahve zaistim stolovima i slušaju istu muziku,mogli bi.... ali neće, imaju prečeg ipametneg posla.Mogli bi svi, ali neće niko, djeci osta- je da se igraju po haustorima i betonimaispred zgrada, omladini da otkidaju odkahve za rekreacu, a naša vlast nekapravi parkinge i naplaćuje za iste.A važno je, svakako da je važnogospodo, posebno za djecu, tako ma-lo treba da bi djeca imala zdravi životi odrastanje, pomaže im i izgrađujesnagu mišića, unapređuje koordinaci- ju oka i ruku, poboljšava ravnotežu igibljivost cijelog tijela, omogućavaodržavanje zdrave tjelesne težine.
Uskraćena prilika za socijalizaciju
I pored problema i činjenice daKakanj nema niti jednog poligona imogućnosti za rekreacu, igru a timei zdravi život djece i omladine, do-datni, možda i veći problem je činjeni-ca da je nepostojanjem poligona uskra-ćena prilika za socalizacu a kada setome doda da je i porodica kao faktorsocijalizacije skoro pa izgubila i tusvoju funkcu možemo shvatiti ozbilj-nost situace, pa dodamo malo višekrize morala onda dobemo odgovorna sve više prisutan, gotovo svakod-nevan alkohol u životu mladih, drogučak i među osnovcima, nemoral nasvakom ćošku grada gdje ima mrakaili ne mora čak biti mraka - dovoljna jesamo mala frekvenca prolaznika.Ali, koga briga, mi imamo problemsamo kada nas nešto lupi po glavi amimo toga, kako kaže ona: „vina iigara“, a saće kažu vašar pa će svi bitisvoji na svome.
Ahmed Kovač
 
broj 168, 01.07.2011.3
     K     A     K     A     N     J     S     K     E     N     O     V     I     N     E
 AKTUELNOSTI
Brojni su problemi za mje-štane mjesnih zajednica koje senalazi uz dionicu autoceste uizgradnji. Evidentni su u MZDonji Kakanj. Na području oveMZ lokalni put je prekinut nadva dela čime je onemogućenpristup parcelama i kućamakoje se nalaze u blizini izvoratermomineralne vode u Tičići-ma. U Donjem Kaknju regional-na cesta preklapa lokalni put uznačajnom dijelu, a mještanitraže da se uz regionalu uredi ilokalni put, te da bude isti kaopre početka radova. Međutim,izgradnja lokalnog puta onemo-gućena je zbog toga što privatneparcele preko kojih bi se lokalniput mogao graditi nisu bilepredmet eksproprace.
Nisu došli na sastanak 
Tim povodom načelnik Ja-šarspahić organizirao je sasta-nak na kojeg je pozvan i direk-tor JP Autoceste F BiH. Među-tim, direktor JP Autoceste FBiHne se odazvao sastanku pa jenačelnik Jašarspahić, uz izrazepoštovanja prema ljudima kojisu došli kao zamjena, izrazionegodovanje zbog činjenice dase direktor ne pojavio. Na sa-stanak ne došao, premda je bioNa dionici autoputa A1 nakoridoru 5 C, u neposrednoj blizini petlje u Kaknju, zbogizvođenja radova na mostu„Zli brijeg“ povremeno do-lazi do prekida i obustavesaobraćaja u oba smjera. Dvi- je ogromne dizalice, poredveć postojećeg mosta, težinepreko 300 tona dominirajuna ovoj trasi. Radnici Vija-dukta“ iz Zagreba i „Herin-ga“ iz Širokog Brijega izvodeveoma zahtjevan i opasanposao. Betonski nosači čiju
Problemi za mještane mjesnih zajednica koje se nalazi uz dionicu autoceste
 AUTOCESTA NIJE KAKANJSKA, NEGO DRŽAVNA 
U intervjuu Na-šoj reči, objavlje-nom dana28.06.2011. godine,Ensad Karić, di-rektor JP AutocesteFBiH, daje svojeviđenje saradnje salokalnom zajedni-com, koje baca svjetlo na sasvim jednudrugu dimenzu relaca i problema salokalnim stanovništvom. Naime, zadirektora nema nikakvih problema,osim što neki mještani kradu (?).
NR: Kakva je saradnja JP Autoce-ste FBiH sa lokalnim zajednicama,
pre svega općinama Zenica i Kakanj?
- Koristim ovu priliku da istaknemda u celom dosadašnjem periodu, saopćinama Kakanj i Zenica imamo izu-zetnu saradnju, a vjerujemo da će tako biti i ubuduće. Istina, javljaju se povre-meno problemi, uglavnom sa lokalnimzajednicama i stanovništvom koje živiu blizini autoputa, u smislu otuđivanjazaštitne ograde, šahtova i drugog, alismo na dobrom putu da i to rešimo.“
Direktor o lokalnomstanovništvu brine samokao o potencijalnimkradljivcima
pozvan, niti Rasim Kovač, di-rektor Direkce za ceste ZDKod kojeg su se očekivali odgo-vori vezani za činjenicu datrasa regionale od Plavog mo-sta do Doboja ne ucrtana uprojektnu dokumentacu i dase neće graditi.Predstavnike Općine Kakanjnajviše je interesiralo zašto uprojekat izgradnje autocestene ucrtana trasa regionalnogputa od kakanjskog naselja Do- boj do Plavog mosta. Na ovupreporuku načelnik Jašarspahić je izrazio negodovanje i stav daovaj problem trebaju rješavati JPAutoceste F BiH koje gradi au-tocestu i da ovo preduzeće trebatražiti rješenje problema kodministarstava jer „autocesta nekakanjska, nego državna“, te jedodao da razumije mještanekoji sve glasne iznose namjeruda blokiraju radove na autocesti.Na sastanku se tražilo irješenje za ljude koji žive uzautocestu na obali reke Bo-sne, ispod lokaliteta Zli Bri- jeg. Naime, na ovom područ- ju česte su poplave pa setražilo rješenje u obliku putaza evakuacu mještana i nji-hovu imovinu u slučajevimaplavljenja.
Az.S.
Izgradnja mosta Zli brijeg u završnoj fazi
Postavljanje betonskih nosača na mostu
nosivost nismo uspjeli utvr-diti, postavljaju se na odgo-varajuća mjesta i most je,prema riječima nadležnogizvođača, u završnoj faziizgradnje.Službenici Policijske sta-nice Kakanj pomogli su,također, u obavljanju ovogzahtjevnog posla. Jedino sunervozu imali oni koji su sese zatekli u koloni vozila.Temperatura na termometruoko 13 sati u Kaknju prešla je trideseti podiok.
Az.S.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->