Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23177, 1.7.2011]

Oslobođenje [broj 23177, 1.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 404 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/07/2012

pdf

text

original

 
Penzioneri Federacije nemaju razloga za brigu
OSLOBO\ENJE
PETAK
, 1. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.177Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
Po vra tnicidobili
ku}e i plas tenike
Za po vra tnike iz
RS-a
316.000 KM
mjese~no
7. strana2. strana
DANAS PRILOG
AmbasadorPa trickMoonposje tioOkruglu kod Vi{egrada
Izvr{ni odbor KO SDA Sara jevo
[E TA IDE, OOS TALOM SERASPRAVLJA
3. strana
 
OSLOBO\ENJE
petak, 1. juli 2011. godine
U @I@I
2
Zah tjevKlubaHrva taInzku
Ispra vi te Va{u i gre{ke prethodnika
Klubhrvatskognaroda u Domunaroda ParlamentaFBiHuputio je pismovisokom predsta vniku u BiH ValentinuInzku. “Osje}amodu`nost i ob vezuobratiti  Vam se kao na jodgo vorni jojosobi za mir i stabilnost u BiH, te od Vas zatra`iti da ispra viteneprav deko je su nam kao na- rodunani jeliVa{iprethodnici, gospoda  WolgangPetritsch i PeddyAshdown, iz vr{iv {idekonstituiranjehrvatskogna- roda u FBiH i oduzeli mu ra vnopra vnost te Federaci judo veli u stanjepermanen- tnekrize i zao{tra vanjaodnosaizme|u Bo{njaka i Hrvata. Pozdrav lja ju}iVa{eizja ve da je neop- hodnopopra vitiusta vnupozici juhrvat- skognaroda u BiH, od Vas tra`imo da uUstavFBiHvratiteodredbe o kandidira- nju i izborupredsjednika i dopredsjedni- kaFBiH te sastav i na~inodlu~ivanja u VladiFBiHkakve su bile do usta vnih amandmanako je je proglasioWolgang Petritsch i ukinete Va{ nalog o suspenzi-  jiodlukaCIK-a. Uvjereni smo da bi takva  Va{aodlukabilanaj ve}idoprinosgradnji stabilne, prosperitetneFBiHjednako- pra vnihnaroda“, isti~e se, poredostalog, u pismu.“Po{to vanigospodineInzko, kao legi- timnipredsta vnicihrvatskognaroda u FBiHko jiima juizborni i usta vnilegiti- mitet, mi, KlubHrvata u Domunaroda ParlamentaFBiH, vjeru ju}i u vlada vinu zakona, zala`u}i se za potpunura vno- pra vnostsvihnaroda u FBiH, o~eku je- mokako}eterazmotritina{epismo i po njemu{to `urni jepostupiti. U supro- tnom, u nadi da ste ipaksvjesniposlje- dicasvo jihodluka, upozora vamo Vas kako}e FBiHpostatimjesto sve ve}eg nepo vjerenja, neslaganja i krize“, za- klju~uje se u pismuKluba.
VIJESTI
Isplatarazlike u visinipenzi je za pri jeratnepenzionere, danaspo-  vratnike iz RepublikeSrpske u Fede- raci ju BiH,ne bi trebalazna~ajnoop- teretitikasuederalnogZa voda PIO nitiuticati na dostignutini vooko 360.000 penzi jako je se ispla}uju u ovomdi jelu BiH.Tvrdi to direktorZa vodaPIOFBiH Zi jadKrnji}, nakonodlukeVlade FBiH o ut vr|ivanjupri jedlogaizmje- na i dopunaZakona o PIOFBiHko-  jim bi se trebaloreguliratipitanje na ko je je prvi put ukazanopri jeskoro ~etirigodine u jednoj od odluka  Vi je}a za ljudskapra va pri Usta vnom sudu BiH.
Tu`be
Izmjenamako je je po hitnom postupkuuputila u parlamentarnu proceduru, Vladapredla`e da se razlika u visinipenzi ja za po vratni- ke iz RS-a u FBiH, a ko ji su ostvari- lipenzi je u Dru{tvenomonduPI- OBiHSara je vo do 30. aprila1992. go- dine i ~ijaisplata je vr{ena na terito- ri jidana{njeFederaci je BiH, is- pla}uje iz sredsta vaederalnogZa-  voda. Zakon o PIOFBiHje izmi je- njen, kako je kazano u obrazlo`enju, na osno vuusagla{enogsta va sa UredomagentaVi je}aministara BiH predEvropskimsudom za ljud- skapra va u Strasbourgu. Na ovaj na~inzapra vo se pro vodimjerako-  ju je izdaoovajevropski sud u po vo- dutu`bipenzionerako ji su ve} imalipresudeVi je}a za ljudskapra-  va pri Usta vnomsudu BiH, a ko je FBiH u proteklomperioduni jepro-  vela.Krnji}ka`e da je jedanpoku{ajiz- mjene tog zakona bio u 2009. godi- ni i ni jeuspio. Nakontoga, penzi- oneri, ko ji su imaliodlukeVi je}a pri Usta vnomsudu BiH, obratilisu se Evropskomsudu za ljudskapra va ko ji je samopot vrdioodlukedoma}e pra vosudneinstance. - To je sad pro vedbapresude u slu~aju[akiro vi}- Pa{ali}pred Evropskimsudom za ljudskapra va. Radi se o nadokna|ivanjurazlike u penzi jiko juostvaru ju u RS-u do iznosa te penzi jeko ju bi ostvari va- li u FBiH. Za vodPIOFBiH}e nami- ri vati tu razliku od stupanjaizmje- naZakona o PIO na snagu, ko ji sad prvomorapro}iparlamentarnu proceduru, na vodiKrnji}.
Procjene
FederalniZa vod ima procjene premako jimaiznospotreban za isplaturazlike u penzi jamane}e opteretitinjego vefnansi je. Radi se, istina, o procjenama iz 2009. godi- ne, kad je bio prvipoku{ajizmjene Zakonakako bi se pro velaodlukaVi-  je}aUsta vnogsuda BiH. - Tad je bilaprocjena da se radi o 3.670 penzionerapo vratnika u FBiH iz RS-a, a za namirenjerazlikanjiho-  vihpenzi jatrebalo je oko 316.000 KM mjese~no. Sad je taj brojzna~aj-nomanji,s obzirom na to da su to pri jeratnipenzioneri, tako da sred- stvako ja}emomjese~noizdva jati ne predstav lja juoptere}enje za kasuZa-  voda, kazao je Krnji}. On je naglasio kakosu izmjenamaZakonaobu- hva}ene i porodi~nepenzi je, s ob- zirom na to da se redo vnenaslje|uju nakonsmrtinosiocapenzi je.
 S. [EHER^EHAJI]
Da li je izmjenamaZakona ugro`enastabilnostZa voda PIO
Za po vra tnike iz
RS-a 316.000 KM
mjese~no
Radi se o pro vo|enjupresuda Evropskogsudaza ljudskapra va donesenihnakon{to FBiHni je pro velaodlukedoma}ih pra vosudnihinstanci
Po podacima iz 2009, ovo pra vo}e ostvariti oko 3.670 penzionera
Krnji}: Sve manjeonih na ko e seodnosepredlo`eneizmjeneZakona
RAZLIKE U PENZIJAMA Radi se onadokna|ivanju razlike u penzi ji ko ju os tvaru ju u RS-u do iznosa te penzi je ko ju bi os tvari vali u FBiH. Za vod PIOFBiH }e namiri va ti tu razliku od stupanja izmjena Zakona o PIO nasnagu, ko ji sadprvo mora pro}iparlamen tarnu proceduru, na vodi Krnji}
Narodnaskup{tinaRepubli- keSrpske,na inici jati vuKluba poslanikaParti jedemokrat- skogprogresa, razmatrala je  ju~erpri jedlogpreporuke o po- trebidono{enjaizmjena i dopu- naZakona o porezu na dodatnu  vri jednost, ko jim bi bilauvede- nastopa PDV-a od pet posto naosno vne`ivotnenamirnice. Premapri jedlogu, stopa PDV- a od pet postobila bi uvedena na p{eni~nobra{no tip-500 i tip-800, hljebdobi jen od svihvrstabra{na, mli jeko, jesti vaulja, bi- ljnemasti, li jeko ve i ortopedska pomagalaOva stopa PDV-a bi- la bi uvedena i na hranu za be- be i bebi-opremu, vje{ta~ka |ubri va, za{titnasredstva u po- ljopri vredi, sjeme i sadnimate- ri jal. Za ostaladobra i usluge primjenji vala bi se dosada{nja stopa PDV-a od 17 posto.
Dr`a vnini vo
Ministarfnansi ja RS-aZo- ranTegelti ja, komentari{u}i pri jedlog oko izmjenastopa PDV-a, podsjetio je narodne poslanike da se sve odluke o PDV-u donose na ni vou BiH. “Stopa PDV-a od 17 posto je jedna od naj vi{ih u Evropi, a stopa od pet posto je jedna od najni`ih. Vlada RS-a u dogo-  voru sa soci jalnimpartnerima radi sve {to je potrebno da se obezbi jedismanjenjestope PDV-a, ali }e sete{koposti}idogo vor o tom pitanju na ni-  vou BiH”, rekao je Tegelti ja. On je napomenuo da je bi- lagre{ka{to je svo je vremeno usvo jenZakon o PDV-u nadr`a vnomni vou.PoslanikSNSD-a u Naro- dnojskup{tini RS-aSr|anMazalicarekao je da, prema mi{ljenjimastru~njaka, die- renciranastopa PDV-a po-  ve}avatro{ko veadministraci-  je i pro vo|enjazakona.
Zah tjevSindika ta
“Uvo|enjedierencirane stope PDV-a ni jejednosta-  vnaodluka. Ovo {to se pre-dla`enema ama ba{ nikakvu svrhu i zato bi PDP trebalo da po vu~ena vedenipri jedlog“, istakao je Mazalica. Poslanik PDP-a BranislavBo- reno vi}naglasio je da sve {to je lo{etrebami jenjati, pa i sa- da{njustopu PDV-a, kako bi se olak{ao`ivotgra|anima.“Treba i}i u izmjene i dopu- neZakona o porezu na doda- tnuvri jednost. Na bazi ove preporuketreba se vidjeti{ta  je mogu}euraditi i na ko ji na~inuvestismanjenustopu PDV-a”, rekao je Boreno vi}. Za uvo|enjedierencirane stope PDV-a, podsjetioje, za- la`e se i Sa vezsindikata RS-a, a premi jer RS-asvo je vreme- no je obe}ao da }e entitetska  Vladarazmotriti ovu mo- gu}nostkako bi je predsta vni- citog entitetamogliuputiti premaVi je}uministara BiH.
G. KATANA
PDP za ni`u
stopu PDV-a
 
Zasjedala Narodnaskup{tinaRS-a
Poslanici PDP-a predla`uuvo|enjestope od pet posto na p{eni~nobra{no tip-500 i tip-800, hljeb, mli jeko, jesti va ulja, biljnemasti, li jeko ve i ortopedskapomagala
BranislavBo enovi}: Sve lo{etrebami enja i
TEGELTIJA SE POZIVA NA BiH Minis tar finansi ja RS-a Zoran Tegel ti ja, komen tari{u}i pri jedlog oko izmjena stopa PDV-a, podsje tio je narodne poslanike da se sve odluke o PDV-u donose na ni vou BiH
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
petak, 1. juli 2011. godine
3
 SvenAlkalajDenisBe}iro vi}Nik{i}- Har~enkoLjubi}- Tatham
Posve}enost BiHEU i NATO-u
Ministarvanjskihposlo va BiHSvenAlka- laju~estvo vao je na sastankuPartnerskeko- misi jeAmeri~ko-jadranskepo velje (A5) ko ji je odr`an u Budvi. Alkalaj je istakaopo- sve}enost BiH evropskim i evroatlantskim integraci jama te upoznaou~esnikesas- tanka o akti vnostimako je su u proteklom perioduvo|eneradiispunja vanjauvjeta iz Tallina i akti vnostimaNATO-ovogkoordi- nacionogtimaVi je}aminis tara BiH u pro- teklih{estmjeseci, a ~iji je izuzetan rad poz- drav ljen i u sjedi{tuNATO-a u Bruxellesu. Posebnupa`njuposvetio je u~e{}u BiH u miro vnimoperaci jama u A ganistanu.
Poziv Sla vici \uki} - De jano vi}
Predsjeda va ju}iPredsta vni~kogdoma Parlamenta BiH DenisBe}iro vi}uputio je pi- smopredsjednici NS-a Srbi jeSla vici\uki} - De jano vi} u ko jem je, i ormalno, obno vio poziv za posjetuParlamentu BiH. Podsje}a da je 24. ebruara2009. delegaci jaParlamen- ta BiH imalarazgo vore u NS-uSrbi je, te da  je tadadogo voreno da se organizirauz vra- tnaposjetaParlamentu BiH u gla vnomgra- duSara je vu. “S nelagodomkonstatiram da u proteklih28 mjesecinistena{limogu}nost da posjetiteParlament BiH, iako ste u vi{ena-  vrataposjetilisamoskup{tinujednog od en- titeta BiH”, ka`eBe}iro vi}.
 Stvori ti po voljno poslo vno okru`enje
InteresFBiH je da otvorivratavelikimsvjet- skimkompani jama, me|unjima i ruskim, kazao je premi jerFBiHNerminNik{i}am- basadoruRuskeFederaci je u BiH Aleksan- druBocanuHar~enkutokomju~era{njegsu- sreta. Ruskiambasadorje kazao da njego va zemljaposve}ujevelikupa`njubilateralnim odnosima s BiH, kao i FBiH, ali i konstatirao nezado voljstvorazinomekonomskihodno- sa. Ruskekompani je ne tra`enikakvepose- bnepo vlastice za poslo vanje u na{ojzemlji,  ve} samopo voljnookru`enjeko jeposto ji u svimnaprednimtr`i{nimekonomi jama, kazano je tokomrazgo vora.
BiH treba {iroku koalici ju
Predsjednik HDZ-a 1990i zamjenikpred- sjednikaZastupni~kogadomaSkup{tine BiH Bo`oLjubi}primio je u opro{tajnupo- sjetuveleposlanikaVelikeBritani jeMichaela Tathama. Ljubi} je naglasio da je nu`no u}i u iskrendi jalog i do}i do parlamentarne  ve}inekako bi se na razini BiH ormiralavlast ko ju}e ~initilegitimnipredsta vnici trikon- stituti vnanaroda, odnosno{irokakoalici jako-  ja}e doni jetiubrzani put BiH ka EU i pro ves- tiusta vnureormuko ja je nu`na za politi~ku stabilnostzemlje. Tathamje istakao da bi do- biciko je bi BiH doni jelo~lanstvo u EUbilida- lekoiznad`rtvekompromisa.
U @I@I
MaratonskasjednicaIz vr{nog odbora SDA Sara je vo - IO KO SDA (po~ela u sri jedu u 19 sati, za vr{i- la u ~et vrtak u pola dva ujutro) po- rodila je zaklju~akko jim se da jepo- dr{kaAbdulharisu[eti, predsjedni- ku KO SDA, da u narednihdeset danapo~nedi jalog sa Sulejmanom Tihi}em, predsjednikom SDA,o svimotvorenimpitanjima. Ovakav bi zaklju~ak bio jednogla- snousvo jen da Ali jaBudnjo, ~lan IO KO SDA, ni jeostaosuzdr`an pri gla- sanju. Zaklju~ak je, rezonu jeBu- dnjo, vi{ak, jer “statut SDA oba ve- zu je i [etu i Tihi}a na svakodne vnu komunikaci ju“. Ned`adAjnad`i}, dopredsjednik KO SDA,velikako [etizapra voni jedatanikakvapo- dr{ka, no mu je nalo`eno da ostva- rikontakt s Tihi}em.
Za i pro tiv[e te
^ini se, va`ni ja od ovogza-klju~ka IO KO SDA je ~injenica da}e, kako nam je rekaoAsimSaraj- li}, zamjenikpredsjednika SDA BiH, u utorak ili sri jedu~lano viGla-  vnogodbora SDA, Predsjedni{- tva SDA, za jedno s organima KO SDA Sara je vo, imatisastanak na ko jem}e razmatratidvi jeopci jeko-  jima bi mo`damogliri je{itikrize u KO SDA Sara je vo. Prva je opci jauvo|enjepo vje- renstva u KO SDA ({to bi zna~ilo nesamosmjenupredsjednika[ete nego i svihorgana KO SDA), a drugau obziruzimasamosmjenu predsjednika[ete. Gledezaklju~ka IO KO SDA,otvorenapitanja o ko jima bi [eta i Tihi}trebalo da razgo vara ju su, me|uostalima, i kadrov skapoliti- ka, institucionalno i svakadruga  vrstadjelo vanja u ovojstranci. No, vratimo se sadr`ajusedmo- satnogsastanka IO KO SDA na ko-  jemni jemanjkalokakote{kihri-  je~i, tako ni optu`bi. Jedan od u~e- snika, uvjetu ju}irazgo voranoni- mno{}u, obja{nja vakako je KO SDA podi jeljen na dvi jerakci je. Onu {to dr`i[etinustranu,i onu ko ja{u ru je s “centralom” SDA a protiv[ete. [etini su na vodnosko- ro svi poslanici SDA u Skup{tini KantonaSara je vo(DinoKonako-  vi}, KemoAdemo vi}...), a “centra- lini“ AmirZuki}, generalnisekre- tar SDA, AsimSarajli}, Ned`ad Ajnad`i} i SaetKe{o, dopredsje- dnici KO SDA, Ali jaBudnjo... - Poentasukoba je u tome da centralani dva posto ne erma KO SDA, a mi joj donosimoglaso ve. I na ra~un tih glaso vacentrala, mi- mo KO SDA, di jeliunkci je. Reci- mo, centrala za Dom narodani-  jekandido valaAmoraMa{o vi}a ko ji je osvo jio15.000 glaso va, ali  jesteAmiraZuki}ako ji je dobio oko tri hiljadeglaso va- veli na{ ne- imeno vanisugo vornik, ina~e`es- tokizago vornikpolitikepredsje- dnika[ete.Osno vnezamjerkeko jeima ju na ra~unpredsjednika[ete, dva do- predsjednika KO SDA, Ajnad`i} i Ke{o, napisali su u svompismu adresiranom na [etu. - [etari jetkosazi vasjednice KO SDA, ali su zato~e{}esjednice neormalnihgrupako je je [eta organizu je. Ni jeura|enaanaliza izbornihrezultata, ni jepodnesen i usvo jenfnansijskiiz vje{tajizbor- nekampanje. [etani je ili je sa za- ka{njenjemratifko vaokadrov ske i politi~keodluke SDA. Recimo, ni-  je na vri jemedosta viopri jedlog kandidata za ministre u Vladi KS-a pa je to predsjednikTihi} sam morao da uradi. Uvi jek se [eta izmakne kad trebadoni jetikrupnu odluku. Uostalom, bio je u prilici datisvoj sud o koalici ji sa SDP BiH i ne mo`e je sada, postestum, ru{iti. A na sjednici IO KO SDA do-  vodio se u pitanje i legitimitet koalici je sa SDP BiH. Mo japoru- ka za [etu je: ili po~ni da radi{, ilise skloni- jasan je Ajnad`i}.
Akci ja i reakci ja
[eta, kakosazna jemo, ni je ba{ punogo vorio. Nezvani~no, tvrdio  je kakonemasukobaizme|unje- ga i Tihi}a, ali ima sukobaizme|u KO SDA Sara je vo i onihko ji u ime Tihi}aradestvariizvansistema... Spominjao je kako mu ni na kraj pametini je da ru{initikoalici ju sa SDP BiH, nitivlast, ali je ru`iomi-nistre, te skrenuopa`nju na malo iz vr{enjebud`etaKantonaSara je-  vo. A spominjao je i borbusara jev - skeorganizaci je za svo jekadro ve. - Kri va je teza o neraduIz vr{nog odbora KO SDA Sara je vo i uvo|enjupo vjereni{tva. Analizara- da KO SDA }e re}i da je on vi{ene-godobroradio. SDA u Sara je vu ima {estna~elnika, {estministara u  Vladi KS-a. Sve naloge iz centrale SDA smo spro veli. Istina, bilo je po- ku{a jateleoniranja, preno{enja ne~ijih`elja i to je problem- ka`eKonako vi}. Opet, Budnjoukazu je na lo{e izbornerezultate, kako je SDA iz- gubilavlast u Gradu i ima sve manjeposlani~kihmjesta u kan- tonu i op}inama. A kad tim lo{e igra, kriv je selektor i igra~i, pa ih valjami jenjati, misliBudnjo. He- lem, pri~a o uvo|enjupo vjeren- stva u KO SDA vrlo je aktuelna. Po-  vjerenikcentrale bi mogao da bu- deDenisZvizdi}{to on, premana- {imsaznanjima, ni jevoljanbiti, potomNed`adAjnad`i}ko ji bi to “neradoprihvatio, ali ako parti ja ka`e.... I AsimSarajli} je na dispo- zici ji. No, kako je to na maraton- skomsastanku IO KO SDA Sara je-  vorekaojedan od u~esnika, akci ja centralepodrazumi je va i reakci ju!?
A. BE^IROVI]
U sri jedu GO SDA i Predsjedni{tvo odlu~uju o tome ho}e li smi jeniti samo [etu ili uvesti povjerenstvo u KO SDA
Konako vi}:
KO SDA radi dobro
Ajnad`i}:
[eta, ili radi ili se skloni
 [e taide, o os talom se
raspravlja
MaratonskasjednicaIzvr{nogodbora KO SDA Sara jevo
Dino Konakovi} Ned`ad Ajnad`i}
Sve po spisku
Sjednici IO KO SDA Sara je vonisumogliprisustvo vatineki od ~lano vaGla vnogodbora SDA. AsimaSarajli}a su, kakoka`e, na ulazuvratako ja su bilazaklju~ana, do~ekalimomciko ji- ma se moraopredsta vitiimenom i unkci jom. “Kad su mo je ime na{li na nekomspisku, pustili su me na sastanak“, jada se Sarajli}. Opet, HajrizBe}iro vi} i MirsadSi- po vi}, ~lano vi GO SDA, nisubili na spisku, i za njih su vrataos- talazaklju~ana. Obezbje|enje ih ni jepustilo.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alispahić Admir liked this
khrustemovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->