Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Poglavlje 11 - Hrvatska pregovara010Dka stajali0161ta A

Poglavlje 11 - Hrvatska pregovara010Dka stajali0161ta A

Ratings: (0)|Views: 398 |Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

 
 Vlada Republike HrvatskeP
regovaračko stajališt
e Republike Hrvatske
za MeĎuvladinu konferenciju o pristupanju Republike Hrvatske Europsk 
oj unijiza poglavlje 11. "Poljoprivreda i ruralni razvitak"
 
Zagreb, 4. rujna 2008.
 
 
1
ME
Đ
UVLADINA KONFERENCIJA O PRISTUPANJUREPUBLIKE HRVATSKE EUROPSKOJ UNIJIPREGOVARA
Č
KO STAJALI
Š
TE REPUBLIKE HRVATSKEPOGLAVLJE 11
 – 
POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVITAKI. SA
Ţ
ETAK PREGOVARA
Č
KOG STAJALI
Š
TA
Republika Hrvatska prihvaća pravnu stečevinu Europske unije
(EU)
obuhvaćenu
poglavljem 11. "Poljoprivreda i ruralni razvitak" kakva je na snazi 1. rujna 2008.godine, te je spremna ostvariti njezinu punu provedbu do pristupanja EU s izuzetkom
slijedećeg:
 -
 
Hrvatska traţi izuzeće od primjene članka 90. stavka 1. Uredbe Vijeća (EZ) br.
479/2008 u pogledu zabrane sadnje vinograda u razdoblju do 31. prosinca 2015.godine, a tijekom kojeg bi imala pravo na sadnju novih vinograda zaproizvodnju kvalitetnih vina s kontroliranim zemljopisnim podrijetlom u iznosu
od 10% ukupne površine pod vinogradima 2007. godine
;-
 
Hrvatska traţi da se kao kriterij za priznavanje statusa tvrtke za rafinaciju
si
rovog šećera (kako je utvrĎeno Dodatkom III. Dijelom II. točkom 13. UredbeVijeća (EZ) br. 1234/2007), u slučaju Hrvatske ne primjenjuje razdoblje izdruge alineje točke 13.
,
već da
se uzme u obzir
 prosječno ostvarena rafinacija u
razdoblju od 2005. do 2007. godine;-
 
Iznimno od odredbi članka 66. stavka 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007,
Hrvatska
traţi da se jedinstvena nacionalna kvota za mlijeko ne rasporeĎujeindividualnim proizvoĎačima do 31. prosinca 2015. godine;
 -
 
Hrvatska traţi
 
izuzeće od primjene odredbi Priloga I. Direktive Vijeća
2001/113/EZ u odnosu na proizvode koji se u Hrvatskoj proizvode i stavljaju na
trţište pod nazivom “Domaća marmelada“
i
“Ekstra domaća marmelada“
te sepo sastavu razlikuju od proizvoda navedenih u Prilogu I. Direktive. Navedeni
 proizvodi bi se stavljali na trţište Republike Hrvatske i trţišt
a
trećih zemalja
.;-
 
Hrvatska traţi prijelazno razdoblje od 7 godina od dana pristupanja EU za
primjenu odredbi Priloga II. t
očke
1. i 5. Uredbe (EZ) br. 110/2008 Europskogparlamenta
i Vijeća u odnosu na proizvode koji se u Hrvatskoj proizvode istavljaju na trţište pod nazivom “Domaći brandy“ i “Domaći rum“
, a po sastavu
se razlikuju od proizvoda navedenih u točkama 1. i 5. Priloga II. Uredbe.
 Navedeni proizvodi bi se stavljali na tr
ţište Republike Hrvatske i trţišt
a
trećih
zemalja;
-
Hrvatska traţi prijelazno razdoblje
 
za primjenu odredbi članka 12.
, stavka 1.
točke (i)
 
Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007
u trajanju 5 godina od dana
 
 
2pristupanja EU odnosno
traţi mogućnost
da u navedenom razdoblju koristinetretirano sjeme i sadni materijal proizveden u sustavu konvencionalnepoljoprivrede
za potrebe ekološke proizvodnje
;
-
Hrvatska traţi mogućnost korištenja prijelaznih mjera u pogledu pruţanja
potpora samoopskrbnim poljoprivrednim gospodarstvima u restrukturiranju, kao
i u pogledu potpora za uspostavu proizvoĎačkih organizacija kao što je predviĎeno člankom 20. točkom (d) Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 za novedrţave članice EU koje su pristupile 1. svibnja 2004., odnosno 1. siječnja 2007.
 godine.
U tom pogledu, Hrvatska traţi da se na nju ne primjenjuju rokoviodreĎeni člankom 34. stavkom 4. i člankom 35. stavkom 3. Uredbe, odnosnotraţi njihovo produljenje do 31. prosinca 2015. godine
.
Hrvatska ima sljedeće pregovaračke zahtjeve u
ovom poglavlju:-
 
Hrvatska traţi da se pri izračunu financijske omotnice za izravna plaćanja koristi
referentno razdoblje 2005.
 – 
2007. u biljnoj proizvodnji te godina 2007. u
stočarskoj proizvodnji;
 -
 
Hrvatska traţi da se pri izračunu financijske omotnice za izravna plaćanja
u
referentne površine uključe
minirane i minsko sumnjive
 površin
e;-
 
Hrvatska traţi da se pri izračunu financijske omotnice za izravna plaćanjauključi
 
korišteno poljoprivredno zemljište
koje nije moglo biti registrirano u
 podacima Drţavnog z
avoda za statistiku;-
 
Hrvatska traţi da u slučaju moţebitnog utvrĎivanja prijelaznog razdoblja
odstrane EU
, u smislu postupnog porasta udjela financiranja izravnih plaćanja
nacionalne omotnice sredstvima EU do punog iznosa, najmanje 80% iznosa
godišnjih izravnih plaćanja bude financirano sredstvima EU
u 2011. godini, te
godišnje povećanje udjela sredstava EU za izravna plaćanja od 10%;
 
-
Hrvatska traţi mogućnost primjene modificiranog SAPS modela
(eng.
Single Area Payment Scheeme
) tijekom prijelaznog razdoblja od tri godine nakonpristupanja
EU na način:
 
-
da se omogući plaćanje različitih iznosa izravnih plaćanja po jedinici površine za livade i pašnjake u odnosu na ostale vrste korištenja poljoprivrednog zemljišta (oranice, voćnjaci, vinogradi, maslinici), p
ri
čemu bi ukupne isplate ostale unutar raspoloţive godišnje financijske
omotnice;
-
da se jedinični iznosi izravnih plaćanja po površini utvrĎuju dijeljenjemunaprijed utvrĎene financijske omotnice s brojem prijavljenih hektara ugodini podnošenja zahtjeva.
 -
 
Hrvatska traţi da joj se u slučaju moţebitnog utvrĎivanja prijelaznog razdoblja
 od strane EU
, u smislu postupnog porasta udjela financiranja izravnih plaćanja
nacionalne omotnice sredstvima EU do punog iznosa, odobri primjena dodatnihnacionalnih izravni
h plaćanja do
punog
iznosa potpore od prve godine članstva;
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->