Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
16Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
REFLEKSI KENDIRI

REFLEKSI KENDIRI

Ratings:
(0)
|Views: 772|Likes:

More info:

Published by: Muhammad Rizam Hj Bakri on Jul 01, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
BIOGRAFI
 
NAMA:MUHAMMAD RIZAM BIN BAKRI NO. KAD PENGENALAN:900421-12-6693NOMBOR MATRIK : 7925ALAMAT :NO. 11203 TAMAN KUHARA INDAH LORONG 3,BATU 2 ½ JALAN KUHARA, 91000, TAWAU, SABAHKELAS:2 PISMP RBT 3HOBI :BERMAIN PERMAINAN PC DAN X-BOXNOMBOR TELEFON:019-8011437
 
RE
FL
EKSI KENDIRI
 
 Alhamdulillah, syukurkehadratIlahikeranaakhirnyasayadanrakan-rakanahlikumpulanberjayamenyiapkantugasanKerjaKursusBerasaskanIlmu EDU3103 MuriddanAlamBelajarinidalammasa yangtelahditetapkandenganlengkapdansempurna.Segalausaha yang bersungguh-sungguhtelah kami curahkandalammemastikanhasilkerjainimenjadi yang terbaik.Tugasan bagi mata pelajaran Murid dan Alam Belajar ini telah diberikan olehpensyarah saya iaitu Puan Norizan Binti Baba.Semasa mendapat soalan tugasan inidaripada pensyarah, saya meneliti perkara-perkara yang dikehendaki yang terdapatdalam soalan. Pada mulanya, saya tidak begitu memahami mengenai carapelaksanaan kerja kursus ini kerana kami saya tidak pernah belajar cara untukmenbuat RPH. Setelah diberikan taklimat ringkas oleh pensyarah saya barulah sayadan rakan-rakan mendapat sedikit sebanyak gambaran untuk melaksanakantugasan ini. Di dalam tugasan ini, saya dikehendaki melaksanakan tugasan secaraberkumpulan dengan menyediakan laporan mengenai rancangan pengajaran harianserta membuat pembentangan di dalam kelas. Kumpulan saya telah memilih tajukReka Bentuk dan Penghasilan Projek (Peralatan Tangan) bagi penyediaanrancangan pengajaran harian kami. Tajuk yang telah kami pilih ini disasarkan untukmurid-murid Kemahiran Hidup Tahun 4,5 dan 6.Ketikamemulakantugasanini,agaksukarjugauntukmenjelaskanlangkahpengajaran Gagnedanpengajaran-pembelajaranwalaupunbanyakmaklumatbolehdidapati di mana-manasumbertetapikamiperlumenunjukkankeaslianhasilkajiandansokonganilmiah.Begitujugadenganpenejelasantentanglangkah-langkahpengajaranGagne.Huraiandaripadateori-teoripembelajaranutamajugaperludilaksanakandankamiharusmenjelaskanimplikasinyaterhadappengajarandanpembelajaran.Huraianutama yang dinyatakanperlulahjelasdantepat.Padapendapatsaya,ketiga-tigatajukinimempunyaibanyakfakta yangperludiingatdandifahami.Sayaperlumemahamisetiapisidalamsetiaptajuk agar 
 
mudahuntukmelaksanakantugasanmemandangkantugasanmenghendakisayadanahlikumpulansayamenghuraikanuntukmenyediakanrancanganpengajaranmengikutlangkahpengajaran Gagne. Apa yang lebihpenting di sini, sayatelahbanyakmenghabiskanmasa diperpustakaanuntukmendapatkanmaklumattambahan. Selainitu,sayatelahdapatmempelajarikemahiranmenganalisis, membandingdanmemapar datakajiansecaratersusun.Selain di perpustakaan,sayajugaberusahamencarimaklumatberkaitanmelalui internet.Buktinya,sayamendapatkanartikel yang dipilihsebagaihuraiandalamtugasanmelaluiinternet.Kaedahinidapatmenjimatkanmasawalaupunpemilihanartikeltidakharusdipandangringankeranaartikelitulah yangakanmemberikansedikitsebanyakmaklumatdanpenting yangdapatdiaplikasikandenganketiga-tigatajuk yang dikehendaki.Kemahiranmenganalisis,membandingbezatelahsayagunakandalammengaplikasikanteoripembelajaranGagneuntukmenyediakanstrategipengajaran di dalamkelasdenganartikel yangtelahsayapilih.Ketikainilahpemikiran yangtinggidankritikalperludigunakankeranaterdapatbanyakmodel danstrategipengajaranGagne yangperludifahamikonsepnyadaninimembuatkansayaagakkeliruuntukmemilihkaedahpengajaran yang sesuaiwalaupuntelahbanyakmembuatanalisisberkaitanteoripembelajranGagne ini. Walaubagaimanapun, sayatetapjugaberusahamencarimaklumatdan ideayang bernasuntukmenghasilkanpenulisanlaporandanpembentanganyangmenunjukkankefasihanbahasa,kematanganhujahdalammenterjemahmaklumatsecaraanalitikalsebagaimana yangdikehendakiolehkriteria-kriteriatugasan yang baik.Sepanjangsayamenyiapkantugasanini, pelbagaihalangan yangsayarasakanmempengaruhiperjalanansayauntukmenyiapkantugasaninidenganlebihawal.Antaranyaialahpenggunaanmasa yang tidakteratur,antaranyaialahsayaterlalubiasamembuatkerjalewatmalamdanlebihgemarmenghabiskanmasadengankawan-kawan yang lain. Justeruitu,sayamengambilinisiatifuntukmenghabiskanmasasepanjangcutidenganberada di

Activity (16)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Alis Warkhana liked this
Aruna Madasamy liked this
Eyzan Rashid Noriey liked this
Suzan Pong liked this
Sri Arati liked this
Sri Arati liked this
Bob Bol liked this
Maslina Mahmud liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->