Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
dr. Györgyi Dóra: A Büntetőjogi Kerekasztal krónikája (4.)

dr. Györgyi Dóra: A Büntetőjogi Kerekasztal krónikája (4.)

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by dr. Györgyi Dóra
dr. Györgyi Dóra: A Büntetőjogi Kerekasztal krónikája (4.) . - In: Magyar jog, ISSN 0025-0147 , 1997. (44. évf.), 6. sz., 382-384. p.
dr. Györgyi Dóra: A Büntetőjogi Kerekasztal krónikája (4.) . - In: Magyar jog, ISSN 0025-0147 , 1997. (44. évf.), 6. sz., 382-384. p.

More info:

Categories:Types, Business/Law
Published by: dr. Györgyi Dóra on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2012

pdf

text

original

 
--
Fdszerkeszt6:Dr. N6methJänosSzerkesztdk:Dr.Koväcs Läszl6Dr.Buriän L6szl6
gyarf
h
 MAGYARJOGÄSZEGYLETF'OLYÖIRATA
TARTALOM
CIKKEK,TANULMÄNYOTJoachimH ermann:Modelleka büntet6elj6r6seformjähozKelet-Eu6p6'ban: összehasonlitdogimegközelft6s 321Dr.NagltFerenc:ÜifeitOOesirdnyok, avagya tradicionälisogällamibüntetdjoger6zi6ia333
pÖnuu
Dr.Berkinödr.LakatosKatalin: Ajogalkalmazässorän megmutatkozöellentmondäsokMunkaTörvdnykönyveelmondästzabälyozöendelkezä-seiben338Dr.Loss SdndorSzaböGdbor: A szokäsjognelme6s ahagyomänyok6rt6ke347Dr. Juhdszmre:Birdsägoksz6khelyekontra el6rhetds6g353Dr. HäthelyiLdszlö:Bfrdsäg6sogika II. / 355KUT-T'ÖI-OIOGISZEMLEDr.KirdlyMiklös:AzEuröpai Közössdgelsö ös mäsodiktärsasdgiogiiränyelve,valaminta magyar ärsasdgiogreformja357JunichiEguchi:Közismert6sdh(rffv6djegyekv6delmeJapänban 366Pfeffir,Christian:Välsdgban z USA büntetdogpolitikdia?371BdlintZsöfia-MolndrGyörgy-Szecsfidi Zsolt:A szakmaikamaräkilrszabillyozäsiatäsköres azEKiog| 375SZEMLEABüntetdjogiKerekasztalrönikäja 382
Negyvennegyedik6vfolyam
tgg7.lÜNrus
321-386.oldal
 
CONTENTSSTUDIESDr. Joac'himHernnann.'Modelsfor thereformof thecriminalprocedurenEasternEurope: acomparativeapproach321-Dr-Fcrenc Nagy-:New trendsofdevelopmentor theerosionofthetraditional criminallaw of theconstitutionalstate333FORUMDr. Berkinödr. KatalinLakatos:Somecontradictionsin theapplication of theregulationsof thelabourcode onthenotice/ 338-Dr. Srindor Los,tGiihor Sz.abö:Thereason ofthe customar)'lawand thevalueoftraditions1341-Dr. IntreJuhds:.:The seato{'corrts versushow toreach them I 353-Dr.IÄszlö Höthelti:Courtsand logicIL /355REVIEW OFFOREIGN LAWDr. Miklö,s Kirdlv; The first andsecond companylaw directiveofthe EU and the reformof the Hungnriancompanylaw/357-Prtt.f.Eguchi.lun.ichi:Protection ofwellknown marksand trademarksof high reputationinJapan366-ChristianP.feiffer: sthe criminallawpolicyofthe USin a crisis? I 37|-Z.röfaBdlint-G-vr)rg-vMolndr-ZsoLt Sz.ec,s6di:rice regulation competenceofprofessio-nalassociationsnder EClaw/375REVIEWRoundtableon criminallaw/382-
MagyarJog a MagyarJogiiszEgylet olydirataA szerkesztdbizottsägezet6je:r. Ndmeth dnosdszerkesztdA szerkesztdbizottsdgagiai:dr'.Brindti dnos. r.BdkaiJudit,dr. Br,rriänäszl6szerkesztö),r. GyörgyiKälmdn,dr. Kovircs riszl6szerkesztd),r.MdthdGdbor.r.Solt6szstvdn,dr.Zlinszky dnosKiadjaazUNIOLap- 6s KönyvkiadöKereskedelmift.BudapestIIL,HaidfruLctr 244.Felel6siad6: HorvdthBdlavezdrigazgat6Müszakivezet6'. arkaiEvaSzccltc z UNIÖ F6nyszccl6zemHU ISSNOOZ5_0147Aszerkesztdsdg(me: Magyar JogdszEgylet1054Budapest,Szemerer.10. nagasföldszint.Telefbn:l-4013, ll-4880;ax: ll-4013A kiadöcfrne:Br"rdapestIII., Ha.idfr tca4244.Telefon:I l-9008Teljesztia Magyar Posta.Eldfizethetd drmelyhfrlapkdzbesitdpostahivatalndl,Postahirlapüzleteibensa HirlapeldfizetdsisLapellitdsiroddndlHELIR),1990BudapestIII.. Lehel. l0/Aközvetleni"ilagypostautalvi{nyon,alamintdtutaldssalHELIRI 199 102-02102799dnzfolgalmielzdszdmra.Eldfizetdsi ü egy dvrc: 5004 Ft, ll2 6vre: 2502Ft. egyesszdmiira:417 Ft. Megfelenik avonta.INHALTSTUDIENJoachitnHcrnnann;Modelleur Reformdes-StrafprozessrechtsnOsteuropa:Eine rechtsvergleichendenneherung321-Dr'FerencNagy:NeueEntwicklungsrichtlrngen,derdie strafrechtli-cheErosiones raditionellenechtsstaats333FORUMDr. Berkinör. Katalinnkatos:Die n delPhase erRechtsanwen-dungsichergebendeidersprüchen denKtindigungsregelnesArbeitsgesetzbuches338Dr. Sdndoross-Gdbor Sz.abö:erSinndesGewohnheitrechtsnd derWelt derTraditionen347-Dr.IntreJuhdsz.:er Sitz der GerichtecontraErreichbarkeit353-Dr.Iti.rz.löHdthelyi:CerichtundLogikII. / 355RUNDSCHAUDESAUSLANDISCHENECHTSDr.Mikki,rKirdly:Dieerstenddie zweiteGesellschaftsrechtslicht-linie derEG und dieReforrnerungarischen esellschaftsrechts357-Prr1f.EguchiJuni.chi,:er Schutzder allgemeinbekanntenSchutzmarkennd SchutzmarkenutenRr.rfesn Japan366-CristianP.feiffer:BefindetsichdieStrafrechtspolitiker USAineinerKrise?371ZsöfiaBtili.nt GyiirgyMolncir Zsolt Sz.ecs(idi:DiePreisregelungskompetenzerprofessionellenammernunddasEG-Recht 375RUNDSCHAUDieChronik des strafrechtlichenundtafels 382-SOMMAIRE
nrunns
JoachimHerrmann: Les rnodölesourla recodificatione laprocddureönalen Europede l'est: uneapproche omparatiste321Dr. FerencNagy:Lesd6veloppements ouvelsul'6rosiondu droitpdnalraditionele '6tat de droit333FORUMDr.Katalin nkatosBerki: Les ncompr6hensionsans apratiqueduCodede Travaildl'6garddesdispositions ur elicenciementI 338Dr. Stincktr os,t Gcibor Sz.abö:a raisond'€tre dudloitcoutumieret la valeur des raditions 347-Dr. Imre Juhcisz.:esiögedestribunauxcontre 'accessibili6 353-Dr. Ldsz.ltiHdtheLyi:a Cour e[ la logique I. / 355REVUEDUDROITETRANGERDr.Mikkis Kirtily: Lepremieretle deuxieme irectivede la CEsur e droitdes oci6t6sommercialest e refbrme u droithongroisdessocidtds 357Eguchi unichi:Laprotectionesbrevetsienconnuset de bonne6putationu Japon366-P.fetffer, hristian:Est-cequea pollitiquedu droit criminel setrouveencrise aurEtatsUnis? 311 ZsrifaBdlintGyörgyMolnrir-ZsoltSz.ecslicli:La compdtencedgulatoire esprixdesassociationsrofessionnel-leset le droit de a Communautd uropdenne375REVUELa cronique ea tableondede droitpdnal382-
 
382MAGYARJOG
A BäntetfjogiKerekasztalkrönikdja(4.)
A negyedik Büntet6jogi Kerekasztal(amelymint ismert.havirendszeressdggelminden els6keddenl5"" 6rai kezdet-tel a BudapestiÜgyv6diKamara klubjäbankerül megrende-z6sre)aRen szetK utqtö nt özeb eszämo6jäval kezdddött.amelyaz elmfrlt 6vek azonkutatäsi tapasztalataitbglaltaössze, amelyek aszervezettbünöz6sreränyultak.A Rend6szeti Kutat6i ntlzet a szervezett bänözds m a-q)' r-orszägi,,tdrnyer6sdt 6sfejl6dds6t"különbözdgöcpontokkördcsoportositja.Abünöz6sätstrukturäl6däsaövetkezt6-ben 1993 körtil az öl.eteILenicseleknün1,ekzdmaelent6snürtökhen rnegnövekedett, amelyhezhozzdjärult az ün.,,erdszakipar"megjelendse,azaz a különbö26 behajtöszer-vezetekszhrel6pö,se.z 1980-as6vekt6lkezdve megfigyel-het6 volta vagyon elleni hifncselekntänyeknwgasszen'eaett-sögi sz,inten valö elkövetäse, igy azfbkozatosan be6pült abfinö26szervezetek,,tev6kenysdgiör6be",amely I993-t6lleginkäbbaz rtn. olaj ügyekben testesültmeg. Mindezenb[incselekm6nyekhez egy6b kiegäszitd bi[ncseleknünvekkapcsolödtak,mintarabläs,csaläs,hamisitässtb.Mäsodsor- banemelte ki a Rend6rtiszti Kutat6int6zetaz Lin. rintinog4nszektorok(pl.vend6glätöipar,szerencsejät6kok)szerepdt.Az 1980-as6vek a venddglätöiparmagänositäsät oztiik. sezzelegyidö'ben lszaporodtaka ktilönböz6nyer6-6sät6ka-utomatäk.Iddvelez az üzletigismeghatärozottbfnszerve-zetekkezlbe kerlilt,sapiac6rtfblytatott küzdelemnemegyszercsak bffncselekm6nyekütjänvolt eldönthetd(pl.aFarkasHelga ügy).A fQl6d6s harmadik,denemelhanyago-landdpontjaa korrultciö tokozatos elburjänzäsa,hiszen akärazolal bfntigyekrdl, akär a szerencsejät6kokr6lvansz6,nemlehet ezen cselekm6nyeket aközigazgatäsközremffkö-d6se(pl.vämoläs,enged6lyeztetls)ndlkül elkövetni.A magyargazdasägkriminalizill1däsänakfolyamatärahatässalvo takbi zonyos ogszabälyalkotäsi,llamigazgatä-si, igazsägszolgältatäsis b(ni.ildöz6si6nyez6k. Ajogsza-bdlyulkotitsnakelslsorban a megeL1zösnölehetettvolna6slehetneszerepe, iszen a szervezett ffnöz6sör6benelköve-tettbüncselekmdnyekeset6neg6szenmds törvöntszeräs6gek ö vönys5i,ilek, mint a,,hagyomänyos" bünelkövet6sn6l.Azelsdndlinkäbbaz. üz.letihaszon, aprofitszerzösacö|,migaz utöbbit nagy rndrt6kbenbefblyäsolhatjäkelkit6nyezdk.A legtöbb esetbenmagaaogszabälyteremtimeg az alapotaz egyes cselekm6nyek kriminalizälddäsänak.Tdnyk6ntemlftett6kp6ldäulaBüntetdjogi Kerekasztalon,hogy ami-koraz Egyesült Ällamokban bevezett6kaz alkoholtilalmat,az rendkfvüli lök6st adott ^z alvilägiüzletnek.EhhezMagyarorszägonaz1980-as6vek mäsodikf-el6ben eveze-tettäsvirnyolajipari 6rkö,pz6,siendszer6s azahhoz kapcsolö-dd addzäsi rendszer hasonlithatd,amely t6lc6nkinälta alehet6s6getaz extraprofitra.Nyilvänvald,hogy alogszabä-lyokhibäinak köszönhetlb6nöz6silavina meginduläsahelyesogszabälyalkotässalvagy mödositässalmär sokkalkoräbban megszakithatölett volna.Az dllamigazgatds szerepeamagyarorszitgi szervezettbünözdskialakuläsäbaneginkäbb annakhidnyossdgoibankeresendd. A kezdetleges c4gnyilvdntartdsirendszernemtette lehet6v6 a különbö26 tärsasägok mögötti szem6lyekazonositäs6t,gy szämtalan fantomcdgalakult6sindultvirägzäsnak.A bfinüldözös eredmönytelensöge szintln serkentdenha-tott a nem tisztess6geshaszonra törekvdk mäköd6s6re,hiszen köztudottvoltpl.agdpkocsilopäsokrendkivülala-csonyf'elderitetts6gi rdnya,sennek alapjän minimälisvoltaz es6ly arra, hogyazerre,,szakosodott" elkövetdkleleple-z6srekerüljenek.Az igazsdgszolgdltatds is több okb6ljelentett6sjelenttämaszt a szervezett bünöz6snek,mertegyrlsztnem titok,hogy az-esetleg akärjogos-követeläsekbehajtäsabfuöiriton szinte lehetetlen. Ez at6nypedigaddssägbehajtd,6rz6-v6d6 vSllalkozäsok6trehozäsära sztönö2.A mäsikprobl6-ma abbanäll, hogy aszervezettbänöz6skeretdbenelkövetett cselekmdnyek nem minden esetben köpeznek bfincselek-m6nyt, vagy ha igen, akkor az valamely tradiciondlisbfincselekmönytönyälläsdt(pl.emberöl6s)meritikki,sezekhez a Btk.jelenlegiszövege szerint nem kapcsolödikegy olyan min6sit6 körülm6ny, amely a szervezett [inöz6s-sel összefügg6sben lkövetdst endeln6srilyosabbanbtintet-ni. Äm mdga tradicionälisbäncselekm6nyekeset6ns nehöza bizony ft6s, a szervezett b6nöz6ssel val 6kapcsol atki mu a-täsa, mert hiszen ezen szervezetek rendkivüligazdasägifbrrässalrendelkeznek, s ebbdlfutjapl.szakört6ivölemönyekmegvdsdrd sdra, avöd6 e j dr dsdnak befo yd so dsd ra.Mi nd-ehhez m6gazis hozzijilrulamit manapsägaz frn.robbantäsoscselekm6nyekn6l ehet tapasztalni-,hogy akärt szenvedett nem6rzi az 61et6t'enyegetettnek, hiszenarobbantäsok mögött ältaläban valamilyenanyagikonfliktus,,rendez6s6re"ränyul6 szänd6k hriz6dik meg, ezzel 6 tök6-letesen isztäban van, sez6rtnem adsemmilyensegitsdget,vagy f-elvilägositäst nyomoz6 hatösägoknak.A koräbbiBüntetdjogiKerekasztalokonselhangzottmär,hogy a bünüldöz6s 6s az igazsitgszolgältatässorän[i,specidlisjogieszközöketkell bevez,etni,s ezenspeciäliseszközökön ältaläban a titkosszolgdlatintödszereket szokis6rteni. Eppen ez6rtörd,emesttekinteni,hogy maMagyaror-szägonmely szervekogosultaktitkosinfbrmäci6kgyifjtds6-re, milyen,,munkaeszközökkel"endelkeznek,smunkäjuk,,gyümölcse"hogyan hasznälhatö'el a bi-intetdeljäräsorän.Jelenleg Magyarorszägon kilenc szervogosultmeghatä-rozott körben a titkos infbrmäci6gyüjtösre:a Renddrs69,aHatärdrs6g,aVäm- 6s P6nzügydrsdg.RendvödelmiSzervekV6delmiSzolgälata,a Nemzetbiztonsägiszolgälatok(azInfbrmäci6s Hivatal, aNemzetbiztonsägiHivatal, aKatonaiFelderitd Hivatal,a Katonai Biztonsägi Hivatal,a Nemzet-biztonsägiSzakszolgälat).Az 1994. 6vi XXXIV. törvdny arend6rs6gr6laVILfejezetben,az7995.6viCXXV.törv6ny anemzetbiztonsägiszolgälatokrdl az53-66.$$-banfbglaljaösszea titkos

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->