Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23178, 2.7.2011]

Oslobođenje [broj 23178, 2.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 224 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
Jerzy Chmielewski
Odlukaprvos tepenedisciplinskekomisi jeVSTV-a
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 2. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.178Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
 SU SPENDOVAN
MILORADBARA [IN
2. strana
Podjela cvjeti}a u znak sje}anja na genocid u Srebrenici
11 la tica za 11. juli 1995.
   F   o   t   o  :   A   m   e   r   K   A   J   M   O   V   I    ]
2-3. strana
Abdulah-efendi ja Al-Bosnawi – za{titni znak bo{nja~kog i bosanskog identiteta
TUMA^ENJE DRAGULJA
PO SLANI^KEMUDROSTI
BRUXELLES IMAVI[E INICIJA TIVE OD BiH
4-5. strana
Pi{e:
Re{id HAFIZOVI]
 
OSLOBO\ENJE
subota, 2. juli 2011. godine
U @I@I
2
 [tefanle
BiH u boljoj si tuaci ji nego rani je
Komesar EU za pro{irenje[teanFüleizja-  vio je zaSrnu da je BiH sada u boljojsitu- aci jinegorani je i istakao da se ne sla`e sa konstataci jama da }e sve ostalezapadno- balkanskezemljenapredo vati u eurointe- graci jama, a BiH atalnozaostati. Füleje is- takao da je teza o umoru EU od pro{irenja mit, za {ta je najboljidokaz to {to su za- klju~eniprego voriHrvatske sa Uni jom. Posto jivelika{ansa da se poziti vnimoment kreiranza vr{etkomhrvatskihprego vora i ha- p{enjemRatkaMladi}a, ko je}e poguratina- pri jedSrbi ju, poziti vnoodrazi i na integra- ci je BiH, rekao je Füle u neormalnomraz- go voru sa dopisnicima iz regiona, nakon konerenci je za no vinarepo vodomza-  vr{etkaprego voraHrvatske sa EU. Odgo vara ju}i na pitanje na ~emuteme- ljisvo jezaklju~ke, Füle je rekao da BiH sa- da ima vrlojasanokvirko ji joj omo- gu}avanapredo vanje. “U detalj su joj poznatikoraciko je mora da napra vi za naredneazenapre- do vanja. Osimtoga, imeno van je {e de- legaci je (EU u BiH Peter) Sorensenko ji}e bitidirek tnavezaizme|uBruxellesa i BiH. Uz to, napredo vanjeSrbi jetako|er}e mo- ti visati BiH”, naglasio je Füle. On je na veo da je za vr{etakprego vora EU sa Hrvatskomvrlosna`ansignal za ze- mljezapadnogBalkana i da je iz togavi- dlji vakredibilnostprocesapro{irenja, a {to je i dokaz da zemljezapadnogBalka- na, pod uslo vomdostizanjastandarda, mogu da idu napri jed. “Posto ji li boljidokaz da je umor od pro- {iri vanja mit, nego taj da su hrvatskipre- go vorizaklju~eni? Kra jemgodine, napri- mjer, mogu}e je daljenapredo vanje jo{tri zapadnobalkanskedr`ave u eurointegra- ci jama“, rekaoje Füle, aludira ju}i na Crnu Goru, Srbi ju i Makedoni ju.
VIJESTI
Prvostepenadisciplinskakomisi ja  Visokogsudskog i tu`ila~kogvi je}a BiHsuspendo vala je MiloradaBara- {ina, gla vnogtu`iocaTu`ila{tva BiH do okon~anjapostupkako ji je pro{le sedmiceprotivnjegapokrenut. U VSTV-u ju~ernisu`eljeliko- mentarisatisvo juodluku o pri vreme- nomudalja vanju od vr{enjadu`nos- tigla vnogtu`ioca i tu`ioca u Tu`ila{-tvu BiH ko jazvani~note~e od1. jula i tra ja}edo okon~anjadisciplinskog postupka. VanrednasjednicaVSTV- a na ko joj}e bitiodre|en v.d. gla vnog tu`iocaTu`ila{tva BiH do okon~anjapostupkaprotivBara{ina}e biti odr`ana u ponedjeljak, saop}eno je  ju~er iz VSTV-a.
Tri dana za `albu
Protivodluke o suspenzi jiBara- {in se mo`e`alitidrugostepenoj disciplinskojkomisi jii to u roku od tri dana od danapri jemaodluke. Me|utim, njego va`alba ne odga|a iz vr{enjeodlukeprvostepenedis- ciplinskekomisi je. Glasnogo vornikTu`ila{tva BiH Bo- risGrube{i} nam je rekao da }e Ba- ra{inVSTV-u `albu na suspenzi ju uputiti u zakonskomroku. Bara{in je suspendo vannakon{to su u ja vnostprocurilevideosnimke njego vogsusreta sa SlobodanomTe- {i}em, ko ji se nalazi na UN-ovojcrnoj listizbog{vercaoru`ja, teDraga- nomKapetinom. Na pitanjeno vina- ra„60 minuta“ FTV-a Av deAv di}ada li se sasta jao sa Te{i}em i Kapetinom, Bara{in je svo je vremenoizja vio da ni-  je, a da}e se, ako se prika`usnimci tihsusreta,sam po vu}i sa du`nostigla-  vnogtu`ioca. Kada su snimciobjav - ljeni, Bara{in se umjestodobro voljnog po vla~enja s du`nosti u Tesli}uoko- mio na Av di}ako ji ga je podsjetio na obe}anje da }e podni jetiostav ku. U incidentusuzamalostradalii no vinar i kamera, ali to ni je sve. Nekolikose- dmicakasni jeAdi}a je Bara{inov  pratilac„pre venti vno“ uhvatio za vrat da se ko jimslu~ajem ne bi pribli`ionjego vom{eu. SnimciBara{ina sa Te- {i}em i Kapetinom su bilipolazne osno ve da gla vnidisciplinskitu`ilac  VSTV-a ArbenMurtezi}pokrenepro- ceduruBara{ino vesuspenzi je. Na- ime, sa njego vihsusreta sa Te{i}em i Kapetinomprotivko jih se u Tu`ila{- tvu BiHvodiistraga jer se po vezu ju s nelegalnimizvozomnaoru`anjaze- mljama u ko je je UN zabranioizvoz, osimotograf ja, pos to je i transkrip- tirazgo vora u ko jima se spominjepri- manjenov ca i drugihdaro va. Ipak, za- nimlji vo je da nam je Grube{i}ju~er rekao da Te{i} i Kapetinanema justa- tusosumnji~enih!?
Po zakonu
Iakoni uSlu`bi za odnose sa ja- vno{}uVSTV-a, kao ni Murtezi}nisu `eljelikomentarisati ni obrazlagati odluku o suspenzi ji, vrlo je jasno da  je prvostepenadisciplinskakomisi ja postupila po Zakonu o VSTV-u i ~la- nu57. ko jitretiradisciplinskeprekr{a-  jetu`ioca. Konkretno, Bara{in je su- spendo vanzbogpona{anjako je{te- tiugledutu`ila~keunkci je i podri va kredibilitet, te po vjerenje u pra vosu|e. UVSTV-u su nam rekli da }epostupakprotivBara{inabitipro ve- den u razumnomroku, te da dru- gostepenadisciplinskakomisi ja mo`eukinuti, pot vrditi ili preina~iti odlukuprvostepenekomisi je.
Dk. OMERAGI]
Odlukaprvos tepenedisciplinske komisi jeVSTV-a
MiloradBara{in
suspendo van do daljnjeg
Bara{inuostalo da se `alidrugostepenoj disciplinskojkomisi ji, me|utim, ni ta `alba ne odga|aiz vr{enje ove odluke
U ponedjeljak ime v.d. gla vnogtu`iocaTu`ila{tva BiH
Mi o ad Ba a{in
 SNIMCI SU SPENDOVANOG Bara{in jesuspendo van nakon {to su u ja vnostprocurile videosnimke njego vog susre ta sa  Slobodanom Te{i}em, ko ji se nalazi na UN-ovoj crnoj lis tizbog {verca oru`ja, teDraganom Kape tinom
^lanicesrebreni~kihudru- `enjaju~er su, za jedno sapredsta vnicamaUdru`enja Gra~ani~kokeranje, u pet mi- nuta do 12 sati u ~etiri bh. gra- dapodi jelile15.000 cvjeti}a, ko ji su simbolstradanjane vi- nihci vila u genocidu, ali i nada za sretni ji`ivot. Cvjeti}i su ju~erdi jeljeni na Tuzlanskojkapi ji, ali i u Sa- ra je vu, Zenici i Gra~anici, te No vomPazaru, Zagrebu i Lju- bljani.
Pravda za `rtve
„Motiv sa 11 bi jelihlatica simbolizu jestradanjene vi- nih`rta va u Srebrenici, a ze- lenabo ja u sredi{tu je simbol nade da }e se stvoritiuslo vi za po vratakizbjeglih u Srebreni- cu, da }e se nestaliprona}i i dosto janstvenoukopati. A da }e po~iniocigenocidabiti izvedenipredliceprav de“, re~eno je ju~er u Tuzli.Cvjeti}e su izradile~lanice Udru`enjaGra~ani~kokera-nje, ko je su ju~erkazale da bi gra|anicvjeti}etrebalinosi- ti sve do 11. jula.„Moti ve}emopoklanjati ljudimadobrevolje, ko ji}e ~inomno{enjaovogmoti va da poka`uSrebreni~ankama da suosje}aju sa njima“,re~eno je ju~er u Tuzli.Cvjeti}i su ju~er u Tuzlido- di jeljeni i Seadu^au{e vi}u, premi jeruTuzlanskogkan- tona, ali i RiatuKe{eto vi}u,  vje{takusudskemedicine i ~o vjekuko jiidentifku je`rtve genocida. „Svihovihgodina sam,na`alost, uklju~en u pronala- zaknestalihosobaSrebreni- ce. Nara vno, i danas sam mo- raodo}i da iska`emsau~e{}esvimporodicamako je su iz- gubilesvo jenajmili je u ovoj zemlji. Sve ovakveinici jati ve su dobre, da se zna {ta se do-godilo, da se ne zabora vi, da se razmi{lja o tome. I da se ne pono vi, nara vno“, kazao je doktorKe{eto vi}, doda ju}i da }e ove godine u Poto~ari- mabitiukopano oko 610 `rta-  vagenocida, ko je je on za je- dno sa svo jimtimomidenti- fko vao.
Jo{bez odgo vora
„Kao i prethodnihgodina, su vi{evelikibroj, su vi{ene- sre}e u svemutome. Ono{to bolijeste da je velikibroj porodica jo{ bez odgo vora. To boli i mene, nara vno,i sve ljudeko jisu uklju~eni u ovajproces. Znam da sve to pre-dugotra je. Ali, na`alost,to jerealnost“, kazao je Ke{eto-  vi}, napominju}i da }e on i njegov tim uraditi sve {to je u njiho vojmo}i da porodice sazna jusudbinunjiho vih najmili jih.
 S.K.
Akci ja~lanicasrebreni~kihudru`enja
 Simbol genocida
i nade
Cvjeti}e suizradile~lanice Udru`enjaGra~ani~kokeranje, ko je su kazale da bigra|anicvjeti}etrebalinositi sve do 11. jula
Podje acvje i}a na Tuzlanskojkapi i
DA SE NEZABORAVI  Sve ovakveinici ja ti ve su dobre, da se zna {ta sedogodilo, da se ne zabora vi, da se razmi{lja o tome. I da se ne pono vi,kazao je doktorKe{e to vi}
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 2. juli 2011. godine
3
HaagAhme to vi}- Brammer tz Alkalaj u Viljnusu  Sre}koBoras
Mladi} predsudi jama
Bi{ikomandantVojskeRepublikeSrpske RatkoMladi}po ja vi}e se po drugi put pred Ha{kimtribunalom bez stalnogbranioca, a zastupa}e ga beogradskiadvokatAleksandar  Aleksi}koga mu je po slu`benojdu`nostipos- ta vioTribunal, jav ljaFena. RatkoMladi} bi}e u ponedjeljak, 4. julaizvedenpredsudi-  jukako bi se izjasnio o kri vici po 11 ta~akaop- tu`nice. U dvi jeta~ke, Mladi} je optu`en za genocid u Srebrenici i jo{ osambosanskihop- {tina, u ostalihde vet na teret mu se stav lja ju progon, istrebljenje, ubistva, deportaci ja, prisilnopremje{tanje, terorisanje, nezakoni- tinapadi na ci vile i uzimanjetalaca.
O slu~aju Stanko vi}
Zamjenikpredsjeda va ju}egVi je}ami- nistara i ministarsigurnosti BiH Sadik   Ahmeto vi}ju~er je u Haaguprisustvo vao otvaranjuno vogsjedi{taEUROPOL-a.  Ahmeto vi}se u Haagusastao sa gla vnim tu`iocemICTY-a SergeomBrammertzom, ko jije istakaozado voljstvodosada{njom saradnjom BiH sa Tu`ila{tvom,ali je iska- zaoi zabrinutostdosada{njomimple- mentaci jomstrategi je za procesuiranjera- tnihzlo~inateiskazaonezado voljstvo akti vnostima na pronalaskuodbjeglog ratnogzlo~incaRado vanaStanko vi}a. Brammertz je naglasio da }e u budu}im odnosima sa BiH i Srbi jomslu~ajStanko-  vi}bitiposebnoproblematiziran.
Ja~ati Za jednicu demokra ti ja
Ministarvanjskihposlo va BiH SvenAlka- laju~estvo vao je ju~erna VI ministarskojkon- ferenci jiZa jednicedemokrati jako ja je pod motomEmpowered, Energized, Engaged odr`ana u Viljnusu uLitvani ji. Alkalajje imaoi odvo jenebilateralnesastanke sa za- mjenikompremi jera i ministromvanjskih poslo vaIrskeEamonomGilmoreom i minis- tromvanjskihposlo vaMakedoni jeAntoni- omMilo{oskim. U~esniciministarskekon- ferenci jerazgo varali su o reformiZa jednice demokrati ja i njenomja~anju, a posebna pa`nja je posve}enano vimdemokrati jama i ulozici vilnogdru{tva.
 Skup{tina Jadranske euroregi je
Premi jer HNK-aSre}koBorassudjelo vao  je na redo vnojIzbornojskup{tiniJadranske euroregi je, ko ja je odr`ana u itali janskom graduCampobassu u regi jiMolise. IvanJa- kov~i}je ~elnufunkci juprepustiopredsje- dnikuMoliseaAngeluMicheleIoriou, a za dopredsjednikaizabran je `upandubro-  va~ko-neretvanskiNikolaDobrosla vi}. Skup{tini su prisustvo valipredsta vnici  Albani je, Itali je, CrneGore, BiHi Hrvatske, ko ji su sudjelo vali i na okruglomstoluote- miJadranskastrategi ja na traguevropskih integraci ja i na konferenci jiposve}enoj novimmodelimauprav ljanja u EU.
U @I@I
U simboli~nih pet minuta do dvanaestsati na TrgudjeceSa- ra je vaudru`enjaPokretMajke enkla vaSrebrenica i @epa, @ene Podrinja i Gra~ani~kokeranje iz Grada~caorganizirala su ju~er podjelucvjeti}agra|animaSa- ra je va, kao simboltrajnog sje}anja na `rtvesrebreni~koggenocidajula1995. Me|uokupljenimgra|anima ko ji su ju~erdobili po jedancvi-  jetbili su i ~lano viPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego vi} i @eljko Kom{i}, ~lano vifederalneVlade predvo|enipremi jeromNermi- nomNik{i}em, delegaci jaVlade KantonaSara je vo, te predsta vni- cipoliti~kihparti ja.
Ubi jenine vini
Cvjeti}e su izradile`enePokre- taMajkeenkla vaSrebrenica i @epa za jedno sa ~lanicamaUdru`enja Gra~ani~kokeranje, a ~ini ih11 bi-  jelihlatica i zelenitu~ak. „Brojlatica na cvjeti}usim- bolizira11. juli. Bi jelabo ja ozna~avane vinost, jer u Sre- brenici su ubi jenine vini i razo- ru`aniljudi. Zelenabo jasim- bolizira da }e poginulibiti na|eni i dostojnoukopani, kao i platnoko jim su prekri veni tabuti“, kazala je Azemina  Ahmetbego vi} iz Udru`enja Gra~ani~kokeranje.Kom{i} je istakao da je negi- ranjestvarnihdoga|aja u Sre- brenici~estapo ja va, ali da je ona na jintenzi vni ja u vri jemekada se obilje`avagodi{njicagenocida. „Politikaumanji vanja`rta va i negiranjagenocida je ne{to{to obilje`avavri jeme u BiH, ali ovakvidoga|aji su jednavrsta brane za negiranjeistine. Mi u BiH moramo se suo~iti sa isti- nom, onakvomkakva ona jeste i tek onda}emomo}i i}i napri-  jed. Sadadolazenekiljudi i pri~aju nam pri~e. Menido|u,go vore i obja{nja va jukako je bilo, kao da sam ja sa drugeplanete. Dok god ne za vr{imo sa  velikodr`a vnimpro jektima, ne- masre}e za nas. S timni{tane}emouraditi i samo}emo osta vitisjeme zla“, naglasio je Kom{i}.Razlogzbogko jeg BiH jo{ ni-  jeusvo jilarezoluci ju o Srebreni- ciIzetbego vi}vidi u opstrukci-  jamaonihko ji su razaralina{u zemlju.„Mi zemljugradimo sa onima ko ji su je ru{ili. Mi zemljugradi- mo sa onimako ji za RatkaMla- di}ago vore da je heroj. Rezolu- ci junismousvo jilizbogonih ko jinegira judoga|aje u BiH. Ja }u ovajcvjeti}nositinarednih dana, a zatim}u ga sa~uvati i u znakpodsje}anja“, kazao je Ize- tbego vi}.Premari je~imaMunireSu- ba{i}, predsjedniceUdru`enja Majkeenkla vaSrebrenica i @epa, pro{lo je mnogovremena od stra{nihdoga|anja u Sre- brenici, aliprav da i istina jo{ ni- suiza{le na vidjelo.
Na re verutu`ioca
„Cvjeti}i nam budenadu da }e obi~niljudi, prolaznicipita- ti{ta se de{a va i da }e ih njiho-  vaznati`eljana vesti da razmi{- lja ju o na{imnajmili jim. Mi }emo im svakakoodgo voriti da  je ovo sje}anje na na{epoginu- le. Svjesni smo da na{emrtve nemo`enikovratiti, ali istotako mi ih nikadane}emo i ne mo`emozabora viti“, istakla je Suba{i}. Simbolstradanjanosit}e i ~lano viTu`ila{tva u Haaguza je- dno sagla vnimtu`iocemSerge- omBrammertzom, kao i ~lano-  viraznihne vladinihorganizaci-  ja u inozemstvu, a 20 cvjeti}aoti- {lo je i u SjedinjeneAmeri~ke Dr`ave.
 S. HUREMOVI]
11 la tica za 11. juli1995.
Podjelacvje ti}a u znaksje}anja na genocid u Srebrenici
Mi zemljugradimo sa onimako ji su je ru{ili. Mi zemljugradimo sa onimako ji za RatkaMladi}ago vore da je heroj. Rezoluci juo Srebrenicinismousvo jilizbogonih ko jinegira judoga|aje u BiH, isti~e~lanPredsjedni{tva BiH BakirIzetbego vi}
Radmanovi} je trebao na sjednicu Parlamenta BiH
Predsta vni~ki dom Parla- mentarneskup{tine BiH ove sedmiceni jeprihvatio kandidaturuSla veKuki}a za predsjeda va ju}egVi-  je}aministara BiH. Iako je Predsjedni{tvo BiH kandi- diraloKuki}a za mandata- ra, predsjeda va ju}ini ~la- no viPredsjedni{tvanisu se po ja vili na sjedniciPar- lamenta.@eljkoKom{i}, hrvatski ~lanPredsjedni{tva, kazao  je kako je trenutnopredsje- da va ju}iPredsjedni{tva Neboj{aRadmano vi}, te da je on trebaoprisustvo-  vatisjednici. „Radmano vi} je jedini ovla{ten, a ne ja ili Izetbe- go vi}. Poredtoga, Radma- no vi}ni jenikogovlastio da ode na sjednicu“, po ja- snio je Kom{i}ju~erno vi- narima u Sara je vu. S drugestraneIzetbego-  vi} je naglasiokako je Pred- sjedni{tvooba vilosvoj dio posla, te da je ostalostvar dogo vorastranaka. „Ne mo`ePredsjedni{- tvovi{eni{tauraditi bez dogo vorastranaka. Evo, poslali su nam tri kandi- data, mi smo birali i {ta? Mislim da su i Radmano-  vi} i Kom{i}bilipozvani-  ji na sjednicu i taj dio pre- pustio sam njima“, kazao  je Izetbego vi}.
Pravda i is ina jo{ nisuiza{le na vidje o Ovakvidoga|aji su jednavrstabrane za negi anjeis ine
Foto: A. KAJMOVI]

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
khrustemovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->