Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Van Don Duong Bien

Van Don Duong Bien

Ratings:
(0)
|Views: 311|Likes:
Published by ntliem1011

More info:

Published by: ntliem1011 on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/23/2014

pdf

text

original

 
V
 N
ĐƠ
 N
ĐƯỜ
 NG BI
 N GVHD: Ths.PHAN CHUNG THU
 
http://www.ebook.edu.vnPage 1
GI
Ớ 
I THI
U CHUNG V
V
N T
I Ð
ƯỜ 
NG BI
N
V
n t
i
đườ 
ng bi
n ra
đờ 
i khá s
ớ 
m so v
ớ 
i các ph
ươ 
ng th
c v
n t
i khác. Ngay t
th
ế
th
V tr 
ướ 
c công nguyên con ng
ườ 
i
đ
ã bi
ế
t l
ợ 
i d
ng bi
n làm cáctuy
ế
n
đườ 
ng giao thông
để
giao l
ư
u các vùng các mi
n, các qu
c gia v
ớ 
i nhau trên th
ế
 gi
ớ 
i. Cho
đế
n nay v
n t
i bi
n
đượ 
c phát tri
n m
nh và tr 
ở 
thành ngành v
n t
i hi
n
đạ
i trong h
th
ng v
n t
i qu
c t
ế
.
*
 Đặ
c
đ 
ể 
m kinh t 
ế 
 ỹ 
thu
t c
a v
n t 
đườ 
ng bi 
ể 
n:
 
-V
n t
i
đườ 
ng bi
n có th
ph
c v
chuyên ch
ở 
t
t c
các lo
i hàng hoá trong buôn bán qu
c t
ế
.-Các tuy
ế
n
đườ 
ng v
n t
i trên bi
n h
u h
ế
t là nh
ng tuy
ế
n
đườ 
ng giao thông t
 nhiên.- N
ă
ng l
c chuyên ch
ở 
c
a v
n t
i
đườ 
ng bi
n r 
t l
ớ 
n. Nhìn chung n
ă
ng l
c chuyênch
ở 
c
a công c
v
n t
i
đườ 
ng bi
n (tàu bi
n) không b
h
n ch
ế
nh
ư
các công c
c
acác ph
ươ 
ng th
c v
n t
i khác.-
Ư 
u
đ
i
m n
i b
t c
a v
n t
i
đườ 
ng bi
n là giá thành th
 p, n
ă
ng l
c v
n chuy
nl
ớ 
n, có th
ch
y nhi
u tàu cùng m
t lúc, cùng m
t tuy
ế
n
đườ 
ng, th
ờ 
i gian n
m ch
ờ 
 t
i các c
ng gi
m nh
ờ 
s
d
ng container và các ph
ươ 
ng ti
n x
ế
 p d
ỡ 
hi
n
đạ
i; thíchh
ợ 
 p v
n chuy
n h
u h
ế
t các lo
i hàng hóa, nh
t là hàng có kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n, giá tr 
 th
 p nh
ư
than
đ
á, qu
ng, ng
ũ
c
c..., phí v
n t
i không cao. C
nh
đ
ó, chi phí
đầ
u t
ư
 xây d
ng các tuy
ế
n
đườ 
ng hàng h
i th
 p do h
u h
ế
t t
n d
ng nh
ng tuy
ế
n giaothông t
nhiên.
* T
nh
ng
đặ
c
đ
i
m kinh t
ế
thu
t nói trên c
a v
n t
i
đườ 
ng bi
n, ta có th
 rút ra k 
ế
t lu
n m
t cách t
ng quát v
ph
m vi áp d
ng nh
ư
sau:- V
n t
i
đườ 
ng bi
n thích h
ợ 
 p v
ớ 
i chuyên ch
ở 
hàng hoá trong buôn bán qu
c t
ế
.- V
n t
i
đườ 
ng bi
n thích h
ợ 
 p v
ớ 
i chuyên ch
ở 
hàng hoá có kh
i l
ượ 
ng l
ớ 
n, chuyên ch
ở 
 trên c
ly dài nh
ư
ng không
đ
òi h
ở 
i th
ờ 
i gian giao hàng nhanh chóng.* Tác d
ng c
a v
n t
i
đườ 
ng bi
n
đố
i v
ớ 
i buôn bán qu
c t
ế
.- V
n t
i
đườ 
ng bi
n là y
ế
u t
không tách r 
ờ 
i buôn bán qu
c t
ế
.- V
n t
i
đườ 
ng bi
n thúc
đẩ
y buôn bán qu
c t
ế
phát tri
n.- V
n t
i
đườ 
ng bi
n phát tri
n góp ph
n làm thay
đổ
i c
ơ 
c
u hàng hoá và c
ơ 
c
u th
tr 
ườ 
ngtrong buôn bán qu
c t
ế
.- V
n t
i
đườ 
ng bi
n tác
độ
ng t
ớ 
i cán cân thanh toán qu
c t
ế
.
 
V
 N
ĐƠ
 N
ĐƯỜ
 NG BI
 N GVHD: Ths.PHAN CHUNG THU
 
http://www.ebook.edu.vnPage 2
Trong thanh toán qu
c t
ế
, ch
ng t
v
n t
i là ch
ng t
quan tr 
ng nh
t vì nó xácnh
n quy
n s
ở 
h
u hàng hóa và
đượ 
c dùng làm ch
ng t
ch
y
ế
u
để
nh
n hàng
ở 
n
ơ 
i
đế
n.Tùy theo ph
ươ 
ng th
c v
n t
i mà có ch
ng t
v
n t
i khác nhau. Trên th
c t
ế
, vi
c v
nchuy
n hàng hóa xu
t nh
 p kh
u ch
y
ế
u b
ng
đườ 
ng bi
n nên v
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n
đượ 
cs
d
ng ph
bi
ế
n nh
t.
I.
 
ĐỊ
NH NGH
Ĩ
A V
N
ĐƠ 
N
ĐƯỜ 
NG BI
N
(Marine Bill of Lading /Ocean Bill of Lading).Là ch
ng t
do ng
ườ 
i chuyên ch
ở 
(ch
tàu, thuy
n tr 
ưở 
ng) c
 p cho ng
ườ 
i g
ihàng nh
m xác nh
n vi
c hàng hóa
đ
ã
đượ 
c ti
ế
 p nh
n
để
v
n chuy
n.Tuy m
i hãng tàu
đề
u có m
u v
n
đơ 
n riêng, nh
ư
ng v
n
i dung chúng cónh
ng
đ
i
m chung.
m
t tr 
ướ 
c c
a B/L có ghi rõ tên ng
ườ 
i g
ở 
i, ng
ườ 
i nh
n (ho
c"theo l
nh"
...), tên tàu, c
ng b
ố 
c hàng, c
ng d 
ỡ 
hàng, tên hàng, ký mã hi
u, s
ố 
ượ 
ng ki
n, tr 
ng 
l
ượ 
ng, giá c
, t
ng tr 
giá, cách tr 
c
ướ 
c (c
ướ 
c tr 
tr 
ướ 
c hay tr 
t
i c
ng
đế
n), tình hình x
ế
 p hàng, s
b
n g
c
đ
ã l
 p, ngày tháng c
 p v
n
đơ 
n .v.v.. M
t saughi các
đ
i
u ki
n chuyên ch
ở 
. Khi chuyên ch
ở 
hàng v
a có h
ợ 
 p
đồ
ng v
a có v
n
đơ 
nthì quan h
gi
a ng
ườ 
i v
n t
i và ng
ườ 
i nh
n hàng do v
n
đơ 
n
đ
i
u ch
nh, còn quanh
gi
a ng
ườ 
i g
ở 
i hàng và ng
ườ 
i v
n t
i do h
ợ 
 p
đồ
ng thuê tàu
đ
i
u ch
nh.V
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n tuy v
danh ngh
 ĩ 
a do nhà ng
ườ 
i v
n t
i c
 p,nh
ư
ng trongth
c t
ế
công tác,ng
ườ 
i g
ở 
i hàng ph
i chu
n b
s
n trên c
ơ 
s
ở 
m
u ch
ng t
do hãngtàu c
 p.Thuy
n tr 
ưở 
ng ch
c
ă
n c
vào biên lai thuy
n phó
để
kí vào v
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n và phê chú n
ế
u th
y c
n.V
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n
đượ 
c l
 p thành m
t s
b
n g
c. Trên các b
n g
c, ng
ườ 
ita in ho
c
đ
óng d
u các ch
"Original". Ngoài b
v
n
đơ 
n g
c, còn có m
t s
b
n sao,trên
đ
ó ghi ch
"Copy". Ch
có b
n g
c c
a B/L m
ớ 
i có ch
c n
ă
ng nêu trên, còn các b
n sao không có giá tr 
pháp lý nh
ư
b
n g
c, chúng ch
dùng trong các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p:thông báo giao hàng, ki
m tra
*
Tác d 
ng c
a v
n
đơ 
n:
V
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n có nh
ng tác d
ng ch
y
ế
u sau
đ
ây:-
Th
ứ 
nh
ấ 
, v
n
đơ 
n là c
ơ 
s
ở 
pháp lý
đ
i
u ch
nh m
i quan h
gi
a ng
ườ 
i x
ế
 p hàng,nh
n hàng và ng
ườ 
i chuyên ch
ở 
.-
Th
ứ 
hai
, v
n
đơ 
n là c
ă
n c
 
để
khai h
i quan và làm th
t
c xu
t nh
 p kh
u hàng hoá.-
Th
ứ 
ba
, v
n
đơ 
n là c
ă
n c
 
để
nh
n hàng và xác
đị
nh s
l
ượ 
ng hàng hoá ng
ườ 
i báng
i cho ng
ườ 
i mua và d
a vào
đ
ó
để
ghi s
, th
ng kê, theo dõi xem ng
ườ 
i bán (ng
ườ 
ichuyên ch
ở 
)
đ
ã ho
c không hoàn thành trách nhi
m c
a mình nh
ư
quy
đị
nh trong h
ợ 
 p
 
V
 N
ĐƠ
 N
ĐƯỜ
 NG BI
 N GVHD: Ths.PHAN CHUNG THU
 
http://www.ebook.edu.vnPage 3
đồ
ng mua bán ngo
i th
ươ 
ng (v
n
đơ 
n).-
Th
ứ 
ư 
, v
n
đơ 
n cùng các ch
ng t
khác c
a hàng hoá l
 p thành b
ch
ng t
thanhtoán ti
n hàng.-
Th
ứ 
n
ă 
m
, v
n
đơ 
n là ch
ng t
quan tr 
ng trong b
ch
ng t
khi
ế
u n
i ng
ườ 
i b
ohi
m, hay nh
ng ng
ườ 
i khác có liên quan.-
Th
ứ 
sáu
, v
n
đơ 
n còn
đượ 
c s
d
ng làm ch
ng t
 
để
c
m c
, mua bán, chuy
nnh
ượ 
ng hàng hoá ghi tren v
n
đơ 
n …….
II. BA CH
Ứ 
C N
Ă
NG C
Ơ 
B
N
:- Là m
t biên lai c
a ng
ườ 
i chuyên ch
ở 
xác nh
n là h
 
đ
ã nh
n hàng
để
ch
ở 
.V
n
đơ 
n là b
ng ch
ng hi
n nhiên c
a vi
c ng
ườ 
i chuyên ch
ở 
 
đ
ã nh
n hàng
để
 ch
ở 
.V
n
đơ 
n là b
ng ch
ng ch
ng minh cho s
l
ượ 
ng , kh
i l
ượ 
ng,tình tr 
ng c
a bênhàng hoá
đ
ã
đ
u
ợ 
c giao.T
i c
ng
đế
n ,ng
ườ 
i chuyên ch
ở 
c
ũ
ng ph
i giao cho ng
ườ 
inh
n theo
đ
úng tr 
ng l
ượ 
ng ,kh
i lu
ợ 
ng ,tình tr 
ng c
a hàng hoá nh
ư
lúc nh
n
ở 
c
ng
đ
i ,khi ng
ườ 
i nh
n xu
t trình v
n
đơ 
n phù h
ợ 
 p.- Là m
t b
ng ch
ng v
nh
ng
đ
i
u kho
n c
a m
t h
ợ 
 p
đồ
ng v
n t
i
đườ 
ng bi
n (Contract of Carriage) .M
c dù b
n thân v
n
đơ 
n
đườ 
ng bi
n không ph
i là m
th
ợ 
 p
đồ
ng v
n t
i , vì nó ch
có ch
kí c
a m
t bên nh
ư
ng v
n
đơ 
n có giá tr 
nh
ư
m
th
ợ 
 p
đồ
ng v
n t
i
đườ 
ng bi
n. Nó không nh
ng
đ
i
u ch
nh m
i quan h
gi
a ng
ườ 
ichuyên ch
ở 
và ng
ườ 
i nh
n hàng ho
c ng
ườ 
i c
m v
n
đơ 
n. N
i dung c
a v
n
đơ 
nkhông ch
 
đượ 
c th
hi
n b
ng nh
ng
đ
i
u kho
n trên
đ
ó mà còn b
chi ph
i b
ở 
i cáccông
ướ 
c qu
c t
ế
v
v
n
đơ 
n và v
n t
i
đườ 
ng bi
n.-Là m
t ch
ng t
s
ở 
h
u hàng hóa (Document of Title), quy
đị
nh hàng hóas
giao cho ai
ở 
c
ng
đ
ích, do
đ
ó cho phép mua bán hàng hóa b
ng cách chuy
nnh
ượ 
ng B/L. Ai có v
n
đơ 
n trong tay ,ng
ườ 
i
đ
ó có quy
n s
ở 
h
u hàng hoá ghi trên
đ
ó.Do có tính ch
t s
ở 
h
u nên v
n
đơ 
n là ch
ng t
l
ư
u thông
đượ 
c (Negotiable). Ng
ườ 
ita có th
mua bán , chuy
n nh
ượ 
ng hàng hoá ghi trên v
n
đơ 
n b
ng cách mua bán,chuy
n nh
ượ 
ng v
n
đơ 
n.
III. PHÂN LO
I :
 1) N 
ế 
u xét theo d 
ấ 
u hi 
ệ 
u trên v
n
đơ 
n có ghi chú x 
ấ 
u v
ề 
hàng hóa hay không, thìv
n
đơ 
n
đượ 
c chia làm hai lo
i:
-
n
đơ 
n hoàn h
o (Clean B/L
 ) là v
n
đơ 
n không có ghi chú khi
ế 
m khuy
ế 
c
a
 
hàng hóa hay bao bì.Hay nói m
t cách khác , trên v
n
đơ 
n không có nh
ng ghichú , nh
ng nh
n xét x
u ho
c nh
ng b
o l
ư
u v
tình tr 
ng bên ngoài c
a hàng hoá.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Linh Cao liked this
Doan Pham Manh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->