Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CHTNVATLY

CHTNVATLY

Ratings: (0)|Views: 31|Likes:
Published by hoaiphuong2509

More info:

Published by: hoaiphuong2509 on Jul 03, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/03/2011

pdf

text

original

 
Đ
HCN TP.HCM -
Câu h
i tr
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Đ
i
n – T
ừ 
.
1
Đ
HCN TP.HCM – Câu h
i tr 
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Th.S 
 Đỗ 
Qu
ố 
c Huy (ch
biên)
 
Ch
 
đề
1: T
ƯƠ 
NG TÁC GI
Ữ 
A CÁC
Đ
I
N TÍCH – 
ĐỊ
NH LU
T B
O TOÀN
Đ
I
N TÍCH1.1
 
Phát bi
u nào sau
đ
ây là SAI?a) Trong t
nhiên t
n t
i hai lo
i
đ
i
n tích: d
ươ 
ng và âm. b)
Đ
i
n tích nguyên t
đ
i
n tích có giá tr 
nh
nh
t.c) M
t ch
t
đ
i
m tích
đ
i
n
đượ 
c g
i là
đ
i
n tích
đ
i
m.d) Hai v
t kim lo
i mang
đ
i
n d
ươ 
ng và âm mà ch
m nhau thì s
tr 
ở 
thành hai v
t trung hòa v
 
đ
i
n.
1.2
 
Phát bi
u nào sau
đ
ây là SAI?a) Hai
đ
i
n tích cùng d
u thì
đẩ
y nhau, trái d
u thì hút nhau. b)
Đ
i
n tích c
a m
t h
cô l
 p luôn không
đổ
i.c)
Đ
i
n tích c
a electron là
đ
i
n tích nguyên t
.d) T
ươ 
ng tác gi
a các
đ
i
n tích
đ
i
m tuân theo
đị
nh lu
t Faraday.
1.3
 
Hai qu
c
u kim lo
i tích
đ
i
n trái d
u, treo trên hai s
ợ 
i ch
m
nh. Cho chúng ch
m nhau r 
i l
itách ra xa nhau thì hai qu
c
u s
:a) hút nhau, vì chúng tích
đ
i
n trái d
u. b)
đẩ
y nhau, vì chúng tích
đ
i
n cùng d
u.c) không t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nhau, vì chúng trung hòa v
 
đ
i
n.d) ho
c
đẩ
y nhau, ho
c không t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nhau n
a.
1.4
 
Qu
c
u kim lo
i A tích
đ
i
n d
ươ 
ng +8C, qu
c
u B tích
đ
i
n âm -2C. Cho chúng ch
m nhau
i tách xa nhau thì
đ
i
n tích lúc sau c
a A, B có th
nh
n các giá tr 
nào trong các tr 
ườ 
ng h
ợ 
 p sau
đ
ây?a) +5C, +5C b) +2C, + 4Cc) -3C, +9C d) Chúng trung hòa v
 
đ
i
n.
1.5
 
Hai qu
c
u kim lo
i nh
, gi
ng h
t nhau, tích
đ
i
n q
1
= 2
μ
C; q
2
= -4
μ
C,
đặ
t cách nhau m
tkho
ng r trong không khí thì hút nhau m
t l
c F
1
= 16N. N
ế
u cho chúng ch
m nhau r 
i
đư
a v
v
tríc
ũ
thì chúng:a) không t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nhau n
a. b) hút nhau m
t l
c F
2
= 2Nc)
đẩ
y nhau m
t l
c F
2
= 2Nd) t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nhau m
t l
c F
2
 
2N
1.6
 
L
c t
ươ 
ng tác gi
a 2
đ
i
n tích
đ
i
m s
thay
đổ
i th
ế
nào n
ế
u ta cho
độ
l
ớ 
n c
a m
i
đ
i
n tích
đ
i
m
đ
ó t
ă
ng g
 p
đ
ôi,
đồ
ng th
ờ 
i kho
ng cách g
a chúng c
ũ
ng t
ă
ng g
 p
đ
ôi?a) T
ă
ng g
 p
đ
ôi b) Gi
m m
t n
ac) Không
đổ
id) T
ă
ng g
 p 4 l
n
1.7
 
Có 2
đ
i
n tích
đ
i
m q
1
, q
2
b
ng nhau nh
ư
ng trái d
u,
đặ
t trên
đườ 
ng th
ng xy nh
ư
hình 1.1.
Đặ
tthêm
đ
i
n tích
đ
i
m Q < 0 trên
đườ 
ng th
ng xy thì l
c tác d
ng lên Q có chi
u:a) v
phía x, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n x – q
1
  b) v
phiá y, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n q
2
- yc) v
phiá q
1
, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n q
1
– q
2
 d) a, b, c
đề
u
đ
úng.
1.8
 
Có 2
đ
i
n tích
đ
i
m q
1
, q
2
b
ng nhau nh
ư
ng trái d
u,
đặ
t trên
đườ 
ng th
ng xy nh
ư
hình 1.1.
Đặ
tthêm
đ
i
n tích
đ
i
m Q > 0 trên
đườ 
ng th
ng xy thì l
c tác d
ng lên Q có chi
u:a) v
phía x, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n x – q
1
  b) v
phiá y, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n q
2
 - yc) v
phiá q
2
, n
ế
u Q
đặ
t trên
đ
o
n q
1
– q
2
d) a, b, c
đề
u sai.
1.9
 
Hai
đ
i
n tích
đ
i
m q
1
= 3
μ
C và q
2
= 12
μ
C
đặ
t các nhau m
t kho
ng 30cm trong không khí thìt
ươ 
ng tác nhau m
t l
c bao nhiêu niut
ơ 
n?a) 0,36N b) 3,6Nc) 0,036N d) 36Nxyq
1
q
2
Hình 1.1
 
Đ
HCN TP.HCM -
Câu h
i tr
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Đ
i
n – T
ừ 
.
2
Đ
HCN TP.HCM – Câu h
i tr 
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Th.S 
 Đỗ 
Qu
ố 
c Huy (ch
biên)
 
1.10
 
Cho v
t A
đ
ã nhi
m
đ
i
n (+) ti
ế
 p xúc v
ớ 
i v
t B ch
ư
a nhi
m
đ
i
n r 
i tách ra thì B
đượ 
c nhi
m
đ
i
n +q. K 
ế
t lu
n nào sau
đấ
y
đ
úng?a) M
t s
 
đ
i
n tích (+)
đ
ã ch
y t
A sang B. b)
Đ
i
n tích c
a A còn l
i là –q.c) M
t s
 
đ
i
n tích âm
đ
ã ch
y t
B sang A.d) Có c
 
đ
i
n tích (+) ch
y t
A sang B và
đ
i
n tích âm ch
y t
B sang A.
1.11
 
V
t nhi
m
đ
i
n tích +3,2
μ
C. V
y nó th
a hay thi
ế
u bao nhiêu electron?a) Thi
ế
u 5.10
14
electron. b) Th
a 5.10
14
electron.c) Thi
ế
u 2.10
13
electron.d) Th
a 2.10
13
electron.
1.12
 
Đặ
t c
 
đị
nh hai
đ
i
n tích
đ
i
m cách nhau 30cm trong không khí thì chúng hút nhau b
ở 
i l
c 1,2N.Bi
ế
t q
1
= +4,0
μ
C.
Đ
i
n tích q
2
là:A. +3,0
μ
C. B. +9,0
μ
C.C. –3,0
μ
C.D. – 6,0
μ
C.
1.13
 
L
c t
ươ 
ng tác gi
a hai viên bi nh
nhi
m
đ
i
n s
thay
đổ
i th
ế
nào n
ế
u ta t
ă
ng
đ
i
n tích c
a m
i viêng
 p
đ
ôi và gi
m kho
ng cách gi
a chúng còn m
t n
a?A. T
ă
ng 4 l
n. B. Không
đổ
i. C. Gi
m 2 l
n.D. T
ă
ng 16 l
n.
1.14
 
L
c t
ươ 
ng tác gi
a hai
đ
i
n tích
đ
i
m s
thay
đổ
i th
ế
nào n
ế
u
đư
a chúng t
không khí vào d
u có h
 s
 
đ
i
n môi
ε
= 4
đồ
ng th
ờ 
i, gi
m kho
ng cách gi
a chúng còn m
t n
a?A. T
ă
ng 16 l
n.B. Không
đổ
i.C. Còn m
t n
a. D. T
ă
ng 64 l
n.
1.15
 
Gi
s
trong nguyên t
hy
đ
rô, electron (e = –1,6.10
-19
C; m = 9,1.10
-31
kg) chuy
n
độ
ng
đề
u quanh h
tnhân theo
đườ 
ng tròn bán kính 0,53.10
-10
m. Gia t
c h
ướ 
ng tâm c
a nó là:A. 9.10
22
m/s
2
.C. 8,1.10
-22
m/s
2
. B. 5,13.10
12
m/s. D. 5,13.10
22
m/s
2
.
1.16
 
T
c
độ
dài v c
a electron (e = –1,6.10
-19
C; m = 9,1.10
-31
kg) chuy
n
độ
ng
đề
u quanh h
t nhân nguyênt
hy
đ
rô theo
đườ 
ng tròn bán kính 0,53.10
-10
m là:A. 9,12.10
7
m/s.C. 2,19.10
-6
m/s.B. 2,19.10
6
m/s. D. 6,25.10
5
m/s.
1.17
 
* Hai qu
c
u kim lo
i nh
, gi
ng h
t nhau, tích
đ
i
n q
1
, q
2
,
đặ
t cách nhau m
t kho
ng r trongkhông khí thì hút nhau m
t l
c F
1
. N
ế
u cho chúng ch
m nhau r 
i
đư
a v
v
trí c
ũ
thì chúng
đẩ
ynhau m
t l
c F
2
= 9F
1
/16. Tính t
s
 
đ
i
n tích q
1
/q
2
c
a hai qu
c
u.a) –1/4 b) 4c) ho
c –1/4, ho
c – 4d) a, b, c
đề
u sai. 
1.18
 
* Hai qu
c
u kim lo
i nh
, gi
ng h
t nhau, tích
đ
i
n cùng d
u q
1
 
q
2
,
đặ
t cách nhau m
tkho
ng r trong không khí thì
đẩ
y nhau m
t l
c F
1
. N
ế
u cho chúng ch
m nhau r 
i
đư
a v
v
trí c
ũ
thìchúng:a) hút nhau m
t l
c F
2
> F
1
b)
đẩ
y nhau m
t l
c F
2
< F
1
c)
đẩ
y nhau m
t l
c F
2
> F
1
 d) không t
ươ 
ng tác v
ớ 
i nhau n
a.
1.19
 
* Hai
đ
i
n tích
đ
i
m cùng d
u q
1
và q
2
(q
1
= 4q
2
)
đặ
t t
i A và B cách nhau m
t kho
ng 3a trongkhông khí.
Đặ
t
đ
i
n tích
đ
i
m Q trên
đ
o
n AB, cách B m
t kho
ng a. L
c t
ng h
ợ 
 p do q
1
và q
2
tácd
ng lên Q có
đặ
c
đ
i
m gì?a) Luôn h
ướ 
ng v
A. b) Luôn h
ướ 
ng v
B.c) Luôn b
ng không.d) H
ướ 
ng v
A n
ế
u Q trái d
u v
ớ 
i q
1
.
 
Đ
HCN TP.HCM -
Câu h
i tr
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Đ
i
n – T
ừ 
.
3
Đ
HCN TP.HCM – Câu h
i tr 
c nghi
m V
t Lý
Đạ
i C
ươ 
ng 2 – 
Th.S 
 Đỗ 
Qu
ố 
c Huy (ch
biên)
 
1.20
 
* Hai
đ
i
n tích
đ
i
m trái d
u q
1
và q
2
(q
1
= - 4q
2
),
đặ
t t
i A và B cách nhau m
t kho
ng 3a trongkhông khí.
Đặ
t
đ
i
n tích
đ
i
m Q trên
đ
o
n AB, cách B m
t kho
ng a. L
c t
ng h
ợ 
 p do q
1
và q
2
tácd
ng lên Q có
đặ
c
đ
i
m gì?a) Luôn h
ướ 
ng v
A. b) Luôn h
ướ 
ng v
B.c) Luôn b
ng không.d) H
ướ 
ng v
A, n
ế
u Q trái d
u v
ớ 
i q
1
.
1.21
 
* Hai q
a c
u kim lo
i nh
, gi
ng h
t nhau, tích
đ
i
n Q
1
= + 2
μ
C, Q
2
= - 6
μ
C,
đặ
t cách nhaum
t kho
ng r trong không khí thì hút nhau m
t l
c F
1
= 12N. Cho chúng ch
m nhau r 
i
đư
a v
v
tríc
ũ
. Phát bi
u nào sau
đ
ây là
đ
úng?a)
Đ
i
n tích c
a chúng là: Q
1
’ = Q
2
’ = - 2
μ
Cb) Chúng hút nhau m
t l
c F
2
= 4N.c) Kho
ng cách r = 3.10
3
m d) a, b, c
đề
u
đ
úng.
1.22
 
*
Đặ
t 2
đ
i
n tích
đ
i
m q và 4q t
i A và B cách nhau 30cm. H
i ph
i
đặ
t m
t
đ
i
n tích th
t
i
đ
i
m M trên
đ
o
n AB, cách A bao nhiêu
để
đứ
ng yên?a) 7,5cm b) 10cmc) 20cm d) 22,5cm
1.6
. * L
c t
 ĩ 
nh
đ
i
n và l
c h
 p d
n c
a hai h
t alpha có
đ
i
m t
ươ 
ng
đồ
ng gì?A. Cùng t
l
ngh
ch v
ớ 
i kho
ng cách gi
a chúng.B. Cùng ph
thu
c môi tr 
ườ 
ng ng
ă
n cách chúng.C. Cùng là l
c hút.D. C
3
đ
áp án kia sai.
1.10*
.
Đồ
th
nào d
ướ 
i
đ
ây bi
u di
n
độ
l
ớ 
n F c
a l
c Coulomb ph
thu
c kho
ng cách r gi
a hai
đ
i
n tích
đ
i
m?
1.15*
.
Đặ
t c
 
đị
nh hai
đ
i
n tích
đ
i
m trong d
u có h
ng s
 
đ
i
n môi
ε
, cách nhau m
t kho
ng r thì l
c t
ươ 
ngtác gi
a chúng là F. Khi
đư
a ra không khí nh
ư
ng mu
n l
c v
n nh
ư
tr 
ướ 
c thì ph
i d
ch chúng ra xa nhau thêmm
t
đ
o
n x b
ng:A.
)1(
+ε
. B.
 
ε
. C.
ε
.D.
)1(
ε
.
1.16*
.
Đặ
t c
 
đị
nh hai
đ
i
n tích
đ
i
m trong không khí cách nhau m
t kho
ng r thì l
c t
ươ 
ng tác gi
a chúng làF. Khi nhúng vào d
u có h
ng s
 
đ
i
n môi
ε
nh
ư
ng mu
n l
c v
n nh
ư
tr 
ướ 
c thì ph
i d
ch chúng l
i g
n nhauthêm m
t
đ
o
n x b
ng:A.
εε
1
.B.
εε
)1(
. C.
εε
1
. D.
)1(
ε
.
2.13*
. Trên bàn có hai
đ
i
n tích q
1
= –4q, q
2
= –q có th
l
ă
n t
do. Khi
đặ
t thêm
đ
i
n tích Q thì c
ba n
m yên.G
i v
trí c
a q
1
, q
2
, Q l
n l
ượ 
t là A, B, C.
Đ
i
m C
ở 
:A. ngoài
đ
o
n th
ng AB, CA = 2.CB. C. trong
đ
o
n th
ng AB, CA = CB.B. trong
đ
o
n th
ng AB, CA = 2.CB.D. trong
đ
o
n th
ng AB, CB = 2.CA.
2.14
. * Hai qu
c
u nh
gi
ng h
t nhau, cùng kh
i l
ượ 
ng 0,1 g treo
ở 
hai dây, m
i dây dài 10 cm trong khôngFOHình aFOHình bFOHình cFOHình d

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->