Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Pooja Sankalpa in English and Kannada - Sanskrit Literature

Pooja Sankalpa in English and Kannada - Sanskrit Literature

Ratings: (0)|Views: 7,468 |Likes:

Pūjā saṅkalpa vidhāna

Śubha śōbhane muhūrte adya brahmaṇaḥ dvitīya parārdē śvēta varāha kalpē vaivasvata manvantarē kaliyugē prathama pādē jambō dvīpē bharatakhaṇḍē gōdāvaryā dakṣiṇē tīrē śālēvāhanaśakhē bauddāvatārē rāmakṣētrē asmin vartamānē vyavahārikē candramānē prabhavādi ṣaṣṭhi sanvatsarāṇāṁ madhyē khara nāma sanvatsarē, uttarāyanē/dhakṣiṇāyanē ________ r̥tau ______ māsē, śukla/kr̥ṣṇa pakṣē ______ tithiyāṁ _________ Vāra yuktāyāṁ, śubhanakṣatra śubhakaraṇa ēvaṁ guṇa viśēṣaṇa viśiṣṭāyāṁ śubhatithau, mama _________ gōtrōdbavasya _____rāṣe, _____ nakṣatre jātaḥ _________ nāmadyēyasya, upārtha samasta durita kṣēma dvāra śrī paramēśvara prītyarthaṁ iṣṭa dēvatā __śrī abhayān̄janēya svāmi dēvatā anugrahēṇa mama ________ gōtrōdbavasya ______rāṣe _____ nakṣatre pitā _______ nāmadyēyasya, ______rāṣe _____ Nakṣatre mātā _______ nāmadyēyasya, ______rāṣe _____ nakṣatre jātaḥ _________ nāmadyēyasya ______rāṣe _____ nakṣatre jātaḥ mama dharmapatni __________ rāṣe __________ nakṣatre ________ nāmadyēyasya mama kumāryāha/kumārtyāha ______ rāṣe ______ nakṣatre _______ nāmadyēyasya, __________ rāṣe _________ nakṣatre __________ nāmadyēyasya - asya

Pūjā saṅkalpa vidhāna

Śubha śōbhane muhūrte adya brahmaṇaḥ dvitīya parārdē śvēta varāha kalpē vaivasvata manvantarē kaliyugē prathama pādē jambō dvīpē bharatakhaṇḍē gōdāvaryā dakṣiṇē tīrē śālēvāhanaśakhē bauddāvatārē rāmakṣētrē asmin vartamānē vyavahārikē candramānē prabhavādi ṣaṣṭhi sanvatsarāṇāṁ madhyē khara nāma sanvatsarē, uttarāyanē/dhakṣiṇāyanē ________ r̥tau ______ māsē, śukla/kr̥ṣṇa pakṣē ______ tithiyāṁ _________ Vāra yuktāyāṁ, śubhanakṣatra śubhakaraṇa ēvaṁ guṇa viśēṣaṇa viśiṣṭāyāṁ śubhatithau, mama _________ gōtrōdbavasya _____rāṣe, _____ nakṣatre jātaḥ _________ nāmadyēyasya, upārtha samasta durita kṣēma dvāra śrī paramēśvara prītyarthaṁ iṣṭa dēvatā __śrī abhayān̄janēya svāmi dēvatā anugrahēṇa mama ________ gōtrōdbavasya ______rāṣe _____ nakṣatre pitā _______ nāmadyēyasya, ______rāṣe _____ Nakṣatre mātā _______ nāmadyēyasya, ______rāṣe _____ nakṣatre jātaḥ _________ nāmadyēyasya ______rāṣe _____ nakṣatre jātaḥ mama dharmapatni __________ rāṣe __________ nakṣatre ________ nāmadyēyasya mama kumāryāha/kumārtyāha ______ rāṣe ______ nakṣatre _______ nāmadyēyasya, __________ rāṣe _________ nakṣatre __________ nāmadyēyasya - asya

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/08/2014

pdf

text

original

 
ಪಾ ಸಂಕಲಾನಶುಭ ೆೕಭೆ ಮುಹೂೆ ಅದ ಬಹಣಃ ೕಯ ಪಾೇೆೕತ ವಾಹ ಕೆೕ ೈವಸತ ಮನಂತೇ ಕಯುೇ ಪಥಮ ಾೇ ಜಂೋೕೇ ಭರತಖಂೇ ೋಾವಾ ದೇ ೕೇ ಾೇಾಹನಶೇ ೌಾವಾೇ ಾಮೇೆೕ ಅ ವತಾೇ ವವಾೇಚಂದಾೇ ಪಭಾ ಷಸಂವತಾಾಂ ಮೆೕ ಖರ ಾಮ ಸಂವತೇ
,
ಉತಾಯೇ/ಧಾಯೇ
 ________ 
ಋೌ
 ______ 
ಾೇ
,
ಶುಕ/ಕೃಷಪೇ
 ______ 
ಾಂ
 _________ 
ಾರ ಯುಾಾಂ
,
ಶುಭನತ ಶುಭಕರಣ ಏವಂ ಗುಣ ೇಷಣ ಾಾಂ ಶುಭೌ
,
ಮಮ
 _________ 
ೋೊೕದವಸ
 _____ 
ಾೆ
, _____ 
ನೆಾತ
 _________ 
ಾಮೆೕಯಸ
,
ಉಾಥ ಸಮಸ ದುತ ೇಮ ಾರೕ ಪರೕಶರ ೕತಥಂ ಇಷೇವಾ
 _
ೕ ಅಭಾಂಜೇಯ ಾೇವಾ ಅನುಗೇಣ ಮಮ
 ________ 
ೋೊೕದವಸ
 ______ 
ಾೆ
 _____ 
 ______
ಾಮೆೕಯಸ
, _____
ಾೆ
 _____ 
ೆ
 _______ 
ಾಮೆೕಯಸ
, ______ 
ಾೆ
 _____ 
ೆಾ
 _________ 
ಾಮೆೕಯಸ
 ______ 
ಾೆ
 _____ 
ನೆಾತಃ ಮಮ ಧಮಪ
 __________ 
ಾೆ
 __________ 
ನೆ
 ________ 
ಾಮೆೕಯಸ ಮಮ ಕುಾಾಹ/ಕುಾಾಹ
 ______ 
ಾೆ
 ______ 
ನೆ
 _______ 
ಾಮೆೕಯಸ
, __________ 
ಾೆ
 ________
ನೆ
 __________ 
ಾಮೆೕಯಸ
-
ಅಸಅಸ
-
ಾತಾ ಸೂತ ಸಾಷೋಷ ಪಾಥಂ
,
ೇಷಾ ಪಂಚಮ
,
ಅಷಮ
,
ಾೇಾ ಶೋಷ ಪಾಥಂ
,
ನವಗಹೇವಾ ೕಾ ಪಾಾಥಂ
,
ದುಸಪೕಾ ಪಾಾಥಂ
,
ಅಪಶಕುನ ೕಾ ಪಾಾಥಂ
,
ಾಹು ೇತು ಗಹ ೋಷ ಾರಾಥಂ
,
ಸವೇವಾ ಾಪ ೕಚಾಥಂ
,
ಾಾ ತೃ ೇವಾ ಾಪ ೕಚಾಥಂ
,
ಸವ ಗುರು ೇವಾ ಾಪ ೋಷ ೕಚಾಥಂ
,
ಸವ ಬಂದು ಾಂದವೇವಾ ಾಪ ೕಚಾಥಂ
,
ಸವ ದುಃಖ ೕಚಾಥಂ
,
ಸವ ಸಂಕಷ ಪಾಾಥಂ
,
ಸವ ಅಪಂದಾಾರಾಥಂ
,
ಸವ ಅವೇಳಾ ಅಭಾಥಂ
,
ಸವ ಶತು ದುಾೋಚಾ ಅಭಾಥಂ
,
ಶತುಾಪ ೋಪ ಾರಾಥಂ
,
ಶತುೊೕದಮದ ಾತಯ ಬಯ ಾರಾಥಂ
,
ಸಮಸಕಳಂಕ
,
ೋಷ
,
ಪತುಪಾಥಂ
,
ಅಸ
-
ಶತು ಪರಯಂತ
,
ಪರತಂತ
,
ಪರಮಂತ
,
ಪರ ಾೇದಾಥ
,
ೇದಾಥಂ
,
ಸಂಾರಾಥಂ
,
ಸಮಂತ
,
ಸಯಂತ
,
ಸತಂತ
,
ಸಾಃ ಪಕಟಾಥಂ
,
ಭೂೆೕಾಾಾದಂಸಾಶಉಾಟಾಥಂ
,
ಶಮಾಥಂ
,
ಸಂಾರಾಥಂ
,
ಾಾಶಾಥಂ
,
ೇೇ ಾಾ ಾ
,
ಾದ
,
ಉಪದವ
,
ಆಪತು
,
ಪತು
,
ೋಷ ಾರಾಥಂ
,
ಅಪ ಮೃತುೋಷ ಾರಾಥಂ
,
ಅಾಲ ಮೃತುೋಷ ಪಾಾಥ
,
ಷ ಜಂತು ಾದ ಾರಾಥಂ
,
ಅಂಾಗ ೋಷ ಾರಾಥಂ
,
ಸವದ ೕಸ ಪಾೇದಾಥಂ
,
ೇದಾಥಂ
,
ಸಂಾರಾಥಂ
,
ಾರಂೇ ಸಂತ ೊೕಹ ಸಂಾರಾಥಂ
,
ಸವಾಘ ದೃೕಾ ಪಾಾಥ
,
ಸವಶತು ದೃೕಾ ಪಾಾಥಂ
,
ಸಮಸಆಕ ಮುಗಟು ಪಾಾಥಂ
,
ಸವದ ರಾಥಂ
,
ಅಸ
-
ೇಹ ಶವೃದ ಥಂ
,
ಶುದಆಾರ ೇವಾ ದ ಥಂ
,
ೕಾಂಗ
,
ಾಾಂಗ
,
ಬೆೆ ಅಂಾಗ ಶುದಆೋಗದ ಥಂ
,
ೇೇಆೂೕಗಾಗದ ಥಂ
,
ೇೇ ರಕಪಶುದ ಥಂ
,
ಸಮೃದಥಂ
,
ರಕಪಚಲಾ ಅಂಗ ಪಶುದ ಥಂ
,
ಚಕ ಚತುಥ ಚಕಾಹಾೇಮ ಸಂಾರ ಾದ ಥಂ
,
ಾಕ ದೂರೇಶ ಾರ ೆಮದ ಥಂ
,
ಅಷೂೕಗ ಾಗದ ಥಂ
,
ಅೆೖಶಯದ ಥಂ
,
ಸಕಲ ಅಾಗದ ಥಂ
,
ಚತು ಚಕಾಹಾಗದ ಥಂ
,
ದನ ಕನಕ ವಾದ ಥಂ
,
ಅಕ ಗೃಹ
,
ೇಷನಾಗದ ಥಂ
,
ಾನ ಜಲ ಫಲ ಸಮೃದಭೂಾಗದ ಥಂ
,
ಸಕಲ ದ ಾಹನ ಅಷೋಗ ಾಗದ ಥಂ
,
ಮನ ೆಮ
,
ಗೃಹ ೆಮ
,
ಾಂದವೆಮ
,
ಾೆಮ
,
ೆೕಹತ ಫಲ ದಥಂ
,
ೌಮ ವತಾ ಆಚತ ದ ಥಂ
,
ೌಮ ಶುದಾ ಚತುರಾ ದ ಥಂ
,
ಆತ ೆ ೖಯ ವೃದ ಥಂ
,
ಆಚತ ವವಾಾೇೆ
,
ಆಕ ೇೆ
,
ಉೊೕಗ ೇೆ
,
ಾೇೆ
,
ವೃೇೆ ಅವೃದಥಂ
,
ಸವಾಯಜಾಥಂ
,
ಸವಾದ ಥಂ
,
ಸವೋಕ ಾನ ಸಕಲ ಕಾ ದ ಥಂ.ಮಮ ಗೃೆ
-
ಅಷಗಂದಾಥಂ
,
ಸವಾಘ ದೃೕಾ ಪಾಾಥ
,
ಸವ ಶತು ದೃೕಾ ಪಾಾಥಂ
,
ಾಂ ಸಮೃದಥಂ
,
ನವ ಾನ ಸಮೃದಥಂ
,
ದನ ಕನಕ ವಾ ಸಮೃದಥಂ
,
ಶುದಜಲ ಸಮೃದಥಂ
,
ಶುದಾಯು ಸಮೃದ ಥಂ
,
ದನ ಾನ ಅನಾನ ೕಗದ ಥಂ
,
ಲೕ ಕುೇಾರಾೇ ದ ಥಂ
,
ಸಮಸಆಕ ಮುಗಟು ಪಾಾಥಂ
,
ಸವದ ರಾಥಂಮಮ ವೃೇೆ
-
ಅಷಗಂದಾಥಂ
,
ಶುದಾಯು
,
ಶುದಜಲ ಸಮೃದ ಥಂ
,
ಸವಾಘ
,
ಶತು ದೃೕಾಪಾಾಥಂ
,
ದನ ಾಸಮೃದ ಥಂ
,
ಾಾನ ಸಮೃದ ಥಂ
,
ೌಮ ವತಾ ಆಚತ ದ ಥಂ
,
ೌಮ ಶುದಾ ಚತುರಾ ದ ಥಂ
,
ಆತೆ ೖಯ ವೃದ ಥಂ
,
ೇ ೇ ಉತಮ ೕಾದ ಥಂ
,
ಸವಾದ ಥಂ
,
ಸವೋಕ ಾನ ಸಕಲ ಕಾ ದ ಥಂ. ಸವಾೕಷು ಜಾಥಂ
,
ಾಹಕ ಸಂತೃಾದ ಥಂಮಮ ಾನವ ಕುಟುಂಾಾಂ
-
ೇಮೆ ೖಯಜಯ ೕಯ ಅಭಯ ಆಯುಾೋಗ ಐಶಾವೃದಥಂ ಸಮಸಸನಂಗಾಥಂಸಮಾಬುದಾಥಂ ಚ ಧಾಥಾಮ ೕ ಚತುದ ಫಲ ಪರುಾಥಧಥಂ ಭೂತಂ ಯಾ ಶೕಶರ ಮಂತಂ
,
ಆಂೇಯಮಂತಂ
,
ಅೊೕತ
,
ಹನುಮ ಾೕಸ ಪಾಾಕಂ
,
ೊೕತ ಪಠಣಂ
,
ವ ಪಾಂ
,
 ಥ ಪಾಂ
,
ಕಮ ಕೆಾಾಚೕಾಮ ಪಾಂ ಕೆೕ ಇ ಸಂಕಲಂ ಕುರು ಕುರು ಾಹ.

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Savita Kulkarni liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->