Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Libya Isyan Guncesi

Libya Isyan Guncesi

Ratings: (0)|Views: 24|Likes:
Published by Gokhan Mahnov

More info:

Published by: Gokhan Mahnov on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2011

pdf

text

original

 
Bingazi
İ
syan-Devrim Güncesi / 17.02.2011 – 23.02.2011
Bingazi ilginç
ş
ehir, güzel
ş
ehir.
İ
spanya’y 
ı
and
ı
ran, kilometrelerce uzanan sahil
ş
eridindengüleryüzlü halk 
ı
na,
İ
talyan mahallesine, Kuzey Afrika’n
ı
n en büyük Roman katedralinden, Yunan deniz fenerine kadar gördü
ğ
üm en renkli mimari mirasa sahip Arap
ş
ehirlerinden.Sokaklar
ı
ndaki 2Pac yaz
ı
lamalar
ı
ndan araba tamircilerinde kula
ğ
a çal
ı
nan Bob Marley’e, siyahkültür de etkisini yo
ğ
unlukla hissettiriyor.
İş
sebebiyle Ocak 2011 ortalar
ı
ndan beridir Bingazi’de bulunan biri olarak,
ş
ehri 23
Ş
ubat’taferibotla terkedene dek gördü
ğ
üm ve ya
ş
ad
ı
ğ
ı
m
ş
eylerin üzerimde inan
ı
lmaz bir etki yaratt
ı
ğ
ı
n
ı
 söyleyebilirim. Devrimin ve devrimcili
ğ
in içinde mayalanabilece
ğ
i bir tinsel auran
ı
n,günümüzde veya geçmi
ş
te, bat
ı
da ya da do
ğ
uda, ço
ğ
u toplumda müesses nizam
ı
n unutulmas
ı
  yönünde çaba sarfedece
ğ
i, birbirine ilmeklendi
ğ
i zaman korkunç -ve güzel!- patlay 
ı
c
ı
bir güçolu
ş
turan devrimci insan faaliyetine dair bana, ölümün korkunç yüzüyle harmanlanm
ı
ş
derslersunan bu
ş
ehre müte
ş
ekkirim.Bu bir devrim midir diye tart
ı
ş
ı
p duran solcular
ı
n unuttu
ğ
u bir
ş
ey çok aç
ı
k, bunlar
ı
n hepsi birerdevrimdir, çünkü klasik devrimci triad
ı
canland
ı
rmaktad
ı
r: e
ş
itlik, özgürlük, dayan
ı
ş
ma. Bat
ı
dada bu de
ğ
erler için kan dökülmü
ş
, can verilmi
ş
, bedel ödenmi
ş
tir. Ancak bunu bu yaz
ı
dahilindetart
ı
ş
maktan ziyade, gördüklerimi aktarmay 
ı
ye
ğ
leyece
ğ
im.Önceleri, ço
ğ
u insan gibi, çal
ı
ş
t
ı
ğ
ı
m
ı
z
İ
talyan firman
ı
n Libyal
ı
sekreterinin de dedi
ğ
i gibi,Kaddafi’nin yenilmek için çok güçlü oldu
ğ
u yönündeki belli önyarg
ı
lara ben de sahiptim, ki bunun da bir tür “suni denge” oldu
ğ
unu sonradan anlad
ı
m. Öte yandan, ad
ı
n
ı
n da ima etti
ğ
iüzere, ülke baz
ı
sosyalist niteliklere hâizdi - ki bu yan
ı
lsama halen solda birçok insandamevcuttur. Kaddafi’nin bu sözde “solcu” niteli
ğ
ine dair belli dü
ş
ünce k 
ı
r
ı
nt
ı
lar
ı
, ilk gün, 17
Ş
ubat’ta tan
ı
k olduklar
ı
mla y 
ı
ı
lmaya yetti. Ülke hasta ruhlu bir katilin pençesindeydi ve bölgede ç
ı
karlar
ı
olan, baz
ı
yönetimler, bu insanl
ı
k suçuna ortak oluyordu, dünyan
ı
n di
ğ
er yerlerinde de olduklar
ı
gibi.17
ş
ubat asl
ı
nda 2006’da bar
ı
ş
ç
ı
bir
ş
ekilde ba
ş
layan ve ard
ı
ndan kanla bast
ı
r
ı
lan bir gününanmas
ı
olarak biliniyor. Öncesinde haftalard
ı
r belirli haz
ı
rl
ı
klar mevcut, yönetime her zamanmuhalif kalm
ı
ş
, Kaddafi’nin darbeyle tahttan etti
ğ
i Kral
İ
dris’in memleketi olmas
ı
hasebiyleBingazi, zaten her zaman isyan ate
ş
inin merkezlerinden.
İ
syanda ilk dü
ş
en
ş
ehir olmas
ı
da bunudo
ğ
ruluyor, bir di
ğ
er bilgi de,
ş
ehrin bölgeye has kabile gerçekli
ğ
ini farkl
ı
bir
ş
ekilde yans
ı
tmas
ı
,
ş
ehrin M
ı
s
ı
r’la olan kabile akrabal
ı
klar
ı
M
ı
s
ı
r devriminin arkas
ı
ndan bölgenin ate
ş
içine
ş
mesini kolayla
ş
t
ı
r
ı
 yor.
 
 Ancak bu kabile gerçekli
ğ
inin isyan
ı
n s
ı
n
ı
fsal niteli
ğ
ini bast
ı
rmad
ı
ğ
ı
n
ı
görmeli - ki zamanzaman etnik ve s
ı
n
ı
fsal ayr
ı
ş
ı
mlar üstüste biner - ABDli bir hiphopçunun da dedi
ğ
i gibi, renk çizgileri iktidar s
ı
n
ı
rlar
ı
n
ı
çizer. Burada da bir benzerinin olmad
ı
ğ
ı
n
ı
iddia etmek güç.Bingazi’nin, iktidara geldi
ğ
inden beri “
Ş
akir”i
1
desteklememi
ş
bir
ş
ehir olarak, belediyehizmetlerinden bile mahrum b
ı
rak 
ı
ld
ı
ğ
ı
biliniyor, hatta Tripoli’ye rakip muhalif ba
ş
kent olarak adland
ı
r
ı
ld
ı
ğ
ı
da oluyor.
İ
syan öncesi haftalarda sokaklarda artan polislerin kayna
ğ
ı
olarak Tripoli’nin gösterilmesi bile yönetimin
ş
ehre olan güvensizli
ğ
ini anlatmaya yeter. Kaddafigil ile
ş
ehir aras
ı
nda süregiden husumet aç
ı
k ve seçik. Ancak ben günceye ilk ba
ş
lad
ı
ğ
ı
m zamanlarda, olaylar sadece Bingazi’yle s
ı
n
ı
rl
ı
de
ğ
il gibigözüküyordu. Ki
ş
imdi bahsetti
ğ
im tarihsel husumet her ne kadar ba
ş
lang
ı
ç fitilini ate
ş
lese de,
ş
u anda isyan
ı
n di
ğ
er
ş
ehirlere yay 
ı
ld
ı
ğ
ı
ve ülkenin, bölünmeyle sonuçlanmas
ı
son derecemuhtemel bir iç sava
ş
a gitti
ğ
i görülebiliyor.Olaylar
ı
n ba
ş
lang
ı
c
ı
nda BBC vs haber kanallar
ı
nda haberlerin verili
ş
biçiminin bazen bilinçliolarak abart
ı
l
ı
olmas
ı
, Bat
ı
’n
ı
n genel olarak burada yönetim de
ğ
i
ş
ikli
ğ
inden yana oldu
ğ
unugösterebilir. Bu olgunun bölgedeki petrol gelirleriyle ilgili olarak henüz
production shareagreement
 
2
imzalanmamas
ı
ile ilgili oldu
ğ
u da söylenebilir. Bu sat
ı
rlar kaleme al
ı
nd
ı
ğ
ı
esnadagündeme gelen muhtemel bir NATO müdahalesi de böyle bir petrol üretim altyap
ı
s
ı
 de
ğ
i
ş
ikli
ğ
ine dair bir giri
ş
im olarak da okunabilir.Kaddafi’nin bugüne kadar, 70lerin kalk 
ı
nmac
ı
retori
ğ
inden faydalanarak, yine ayn
ı
döneminpropaganda tekniklerine dayal
ı
yöntemlerle siyasal otoritesini sürdürdü
ğ
ünü söylemek mümkün. Ülkenin tam olarak kapitalist dünyaya eklemlenmemi
ş
olmas
ı
, kendine has bir“sosyalist” söylemi hala bar
ı
nd
ı
rmas
ı
, kullan
ı
lan iktidar tekniklerinin eskili
ğ
i (ve vah
ş
eti)oradaki süreçte akla, iktidar
ı
n pozitif veçhelerine vurgu yapan Foucault’yu getiriyor; kendisi birsöyle
ş
isinde iktidar
ı
n sadece negatif i
ş
lemeyece
ğ
ini, öyle olsa çok k 
ı
r
ı
lgan olaca
ğ
ı
n
ı
söyler. Ki nekastetti
ğ
ini görüyoruz.Geçti
ğ
imiz haftalarda M
ı
s
ı
r devrimine dair çevirdi
ğ
im bir yaz
ı
daki, M
ı
s
ı
rl
ı
 
ş
air Ahmet
Ş
evki’nin(1869-1932) giri
ş
sat
ı
rlar
ı
burada uygun olabilir: “Özgürlük bir kap
ı
n
ı
n ard
ı
nda, s
ı
ı
ca kapal
ı
, Ancak kanayan bir yumrukla çal
ı
nabilir o kap
ı
” Ben oradayken bu kap
ı
n
ı
n çal
ı
nabilece
ğ
ini,
1
 
Kaddafi
 
ad
ı
n
ı
 
ortada
 
ı
kça
 
a
ğ
za
 
almak
 
güç
 
oldu
ğ
u
 
için
 
kullan
ı
lan
 
bir
 
tür
 
takma
 
isim.
 
2
 
Üretim
 
payla
ş
ı
m
 
anla
ş
mas
ı
.
 
Azerbaycan,
 
Kazakistan,
 
Irak
 
vs
 
ülkelerde
 
uygulanan,
 
petrol
 
gelirlerinin
 
büyük
 
ço
ğ
unlu
ğ
unun
 
çokuluslu
ş
irketlere
 
gitti
ğ
i,
 
kalan
ı
n
ı
n
 
da
 
yerel
 
yönetici
 
elite
 
aktar
ı
ld
ı
ğ
ı
 
bir
 
biçim.
 
Libya’da
 
bu
 
model
 
yok
 
ancak
 
Kaddafi
 
ve
 
çevresi
 
yine
 
de
 
gelirleri
 
halkla
 
payla
ş
maya
 
pek
 
yana
ş
m
ı
yordu,
 
son
 
dönemdeki
 
yat
ı
r
ı
m
 
hamleleleri
 
de
 
yakla
ş
an
 
sonu
 
görmesinden
 
kaynakl
ı
 
olarak
 
bu
 
birikimleri
 
harcamaya
 
ba
ş
lamas
ı
 
olarak
 
da
 
okunabilir.
 
 
İ
ngilizce deyimle “en vah
ş
i hayallerimde”
3
bile göremezdim. Petrol paras
ı
, yat
ı
r
ı
mlar
ı
nözgürlü
ğ
e susam
ı
ş
, yeni öznellikler deneyimlemek isteyen bireyleri sat
ı
n alamayaca
ğ
ı
n
ı
, veörgütlendi
ğ
i & harekete geçti
ğ
i zaman halk 
ı
n gücünün önünde hiçbir silahl
ı
otoriteninduramayaca
ğ
ı
n
ı
ya
ş
ayarak deneyimledim.
Birinci gün: Öfke günü -
17.02.2011 / Per
ş
embeBingazi merkezdeyiz, Cemal Nas
ı
r caddesi civar
ı
bir Hatay lokantas
ı
nda ö
ğ
len yeme
ğ
i yiyoruz, bir arkada
ş
ı
n do
ğ
um gününü kebap partisiyle kutluyoruz. Mekana yakla
ş
ı
rken polis say 
ı
s
ı
n
ı
nfazlal
ı
ğ
ı
, jammer vs spesifik amaçl
ı
araçlar dikkatimizden kaçm
ı
 yor, bu polislerin ço
ğ
ununTripoli
4
’den getirildi
ğ
ini ö
ğ
reniyoruz.Restoran
ı
n d
ı
ş
ı
nda ilk önce slogan sesleri yank 
ı
lan
ı
 yor, ard
ı
ndan k 
ı
sa bir süre içinde çat
ı
ş
mapatlak veriyor. Restorana ta
ş
lar isabet ediyor, duydu
ğ
umuz baz
ı
canh
ı
ra
ş
hayk 
ı
r
ı
ş
lar olay 
ı
ns
ı
radan protestonun ötesine geçti
ğ
ini bildiriyor. B
ı
çaklanan, demir çubuklarla dövülenlerinoldu
ğ
unu duyuyoruz. 1 saat sonra sesler azal
ı
 yor, restoran
ı
n kap
ı
s
ı
ndan soka
ğ
a bak 
ı
 yorum, soltarafta kafas
ı
nda sar
ı
baret, ellerinde sopa, ye
ş
il fular sar
ı
nm
ı
ş
, bir örnek giyinmeye çal
ı
ş
m
ı
ş
 Kaddafi yanl
ı
s
ı
paramiliter bir grup görüyorum, soka
ğ
ı
n giri
ş
ini tutuyorlar. Geldi
ğ
imiz arac
ı
ncamlar
ı
tuzla buz. Restoran sahibi paramiliterlere su vs ikram ediyor, bir tanesi elindeki Kaddafiposterini sayg
ı
 yla kenara b
ı
rak 
ı
 yor, bir minibüs geliyor, dolu
ş
uyoruz.Bu paramiliterleri daha önce günlerdir Kaddafi yanl
ı
s
ı
mitingler düzenleyen TV’de gördü
ğ
ümühat
ı
rl
ı
 yorum. Olaylar ba
ş
lamadan önce Kaddafi devlet Tvlerinde 70lerin esteti
ğ
inde çekilmi
ş
,“man made river” gibi yat
ı
r
ı
mlar
ı
ve sonuçlar
ı
n
ı
anlatan, yanda
ş
lar
ı
n
ı
n sokaklara dolu
ş
tu
ğ
u yada tamamen e
ğ
lenceye yönelik baz
ı
propaganda filmlerini yay 
ı
nlatmaya ba
ş
lam
ı
ş
t
ı
bile. Bunlar bile korkusunu göstermeye yetiyordu asl
ı
nda. Ana caddeye ç
ı
kt
ı
ğ
ı
m
ı
zda gördü
ğ
üme inanam
ı
 yorum, iki gün önce al
ı
ş
 veri
ş
yapt
ı
ğ
ı
m
ı
z bu i
ş
lek cadde
ş
imdi tamamen bombo
ş
, yerlerde sopalar, ta
ş
lar, cam k 
ı
r
ı
klar
ı
, bir paramiliter yalanc
ı
birgülümsemeyle bizi durduruyor, sola dönün diyor. Denize inen sokaklardan birisine yönleniyoruz, üç gün önce buradayd
ı
k, kandil sebebiyle ilahiler yank 
ı
lan
ı
 yordu,
ş
imdi yüzlerimaskeli, po
ş
u sar
ı
nm
ı
ş
isyanc
ı
gençler soka
ğ
ı
n giri
ş
inde lastik yak 
ı
 yor,
ş
i
ş
elere benzindolduruyor.
İş
in büyüyece
ğ
ini hissediyorum.
3
 
In
 
my
 
wildest
 
dreams
 
4
 
Trablus
 
kullan
ı
m
ı
 
bana
 
biraz
 
sorunlu
 
geliyor,
 
o
 
yüzden
 
orijinal
 
ismi
 
kullanmay
ı
 
seçtim.
 
Tripoli
 
Yunanca
 
3
ş
ehir
 
demek,
 
Tirebolu
 
da
 
ayn
ı
 
kökten
 
geliyor
 
(imi
ş
).
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->