Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
19Activity
P. 1
Copacabana: un centro urbano de la cultura Lima en la costa central

Copacabana: un centro urbano de la cultura Lima en la costa central

Ratings: (0)|Views: 579|Likes:
Published by VictorFalcónHuayta

Este trabajo presenta la prospeccición del sitio arqueológico de COPACABANA (Pv46-20A), correspondiente a la cultura Lima del Período Intermedio Temprano (ca. 200-650 d.C.) de la costa central del Perú. Esta urbe es una de las más extensas, complejas e importantes de la cultura Lima en el valle bajo del río Chillón que aún queda relativamente libre de edificaciones modernas, puesto que hasta hace muy poco se encontraba completamente rodeada de campos de cultivos. Sólo recientemente esta siendo sometido a un intenso proceso de urbanización que, como es característico de la ciudad de Lima, no considera los monumentos arqueológicos.

Este trabajo presenta la prospeccición del sitio arqueológico de COPACABANA (Pv46-20A), correspondiente a la cultura Lima del Período Intermedio Temprano (ca. 200-650 d.C.) de la costa central del Perú. Esta urbe es una de las más extensas, complejas e importantes de la cultura Lima en el valle bajo del río Chillón que aún queda relativamente libre de edificaciones modernas, puesto que hasta hace muy poco se encontraba completamente rodeada de campos de cultivos. Sólo recientemente esta siendo sometido a un intenso proceso de urbanización que, como es característico de la ciudad de Lima, no considera los monumentos arqueológicos.

More info:

Categories:Types, Research, History
Published by: VictorFalcónHuayta on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

 
 
OA^KOKMKGK2 SGOCGU]A S]MKGA EC@K OS@US]K @LIK CG@K OA_UK OCGU]K@
@lo' Vloua} Fk`oÿg Jk|uk
 
 
OA^KOKMKGKSg ocgu}a }mkga ec `k o`u}k @lik cg `koasuk ocgu}k`"
@lo' Vloua} Fk`oÿg Jk|uk
Lgu}aeoolÿg
Csuc u}kmkba sc ~`kguck g }coagaolilcgua lgucd}k`ec` slula k}{ca`ÿdloa ec OA^KOKMKGK *^v56)=>K, oa}}cs~agelcguc k `k o`u}k @lik ec`^c}éaea Lguc}icela Uci~}kga *
ok'
=>>)63> e'O','C` slula ok}coék ec g czkicg ec csuc ul~a kòg cgcsuelas }colcgucs cg `as ok`cs k~k}cocicgolagkea `as {c sl mlcg }ck`rkg sli~a}ukgolk ga ekg ik|a}cs c`cicguas ~k}k ucgc}gk leck okmk` ec s czucgslÿg | oai~`cbleke ~a}`a ukgua ga ~}a~a}olagkg gk leck o`k}k ~k}k soai~k}kolÿg oag au}as slulas ec `k ilsik o`u}k'Cg scdgea `dk} csuc kscgukilcgua cs ga ec `asiës czucgsas oai~`cbas c li~a}ukgucs ec `ko`u}k @lik cg c` vk``c mkba ec` }éa Ojl``ÿg | ecuaek `k oasuk ocgu}k` {c kòg {cek }c`kulvkicguc`lm}c ec celflokolagcs iaec}gks ~csua {c jksukjkoc i| ~aoa sc cgoagu}kmk oai~`cukicguc}aeckea ec oki~as ec o`ulvas | sÿ`a}colcgucicguc csuk slcgea saiculea k g lgucgsa~}aocsa ec }mkglrkolÿg {c oaia csok}kouc}ésuloa ec `k oleke ec @lik ga oagslec}k`as iagicguas k}{ca`ÿdloas' Cs lgels~cgskm`c{c `as ~}ad}kiks ec vlvlcgek {c oa`lgekg |!akfcoukg `as }csuas k}{ca`ÿdloas ec Oa~kokmkgkuaicg cg ocguk csuk slukolÿg' @as }cs`ukeas eccsuc csuela ecsckg ~}a~a}olagk} c`cicguas ecok}ëouc} uìogloa mësloas ~k}k `k ec`lilukolÿg eccsuc kscgukilcgua k}{ca`ÿdloa'@k oagfld}kolÿg }mkgk ec` slula sc a}dkglrk cgeas d}kgecs scoua}cs' C` ~}lic}a ec c``as *_coua}K, oagocgu}k `ks celflokolagcs iës li~agcgucsoag csu}ou}ks {c ``cdkg k k`okgrk} `as ?3icu}as ec k`u}k' C` scdgea *scoua} M, sc
"
 
K}uéo`a ~m`lokea cg c` Ma`cuég Lgfa}ikulva USHS\]LHS[ G² 5 Kûa 5 b`la =>>4 ~~' 5);3' @lik' K{é `kik|a} ~k}uc ec `ks l`su}kolagcs csuëg icba}keks'
czulcgec lgicelkukicguc k` csuc ec` scoua} Ksam}c gk uc}}krk gku}k` {c ma}eck `as uc}}cgasec o`ulva ec` vk``c | cg c` {c sc mlokgcsu}ou}ks icga}cs {c k`okgrkg kouk`icguc `asolgoa icu}as ec k`u}k8 cgu}c csuas ~c{cûasiaguéo`as sc ci~`krkmkg csu}ou}ks k` ~k}coc}iës ~}cok}lks'C` slula fc ao~kea ec ikgc}k oagulgk ecsec ~a}`a icgas `k fksc @lik 5 jksuk c` ~c}éaea Glcvc}ékec` Ja}lraguc Icela ssucgukgea s ecsk}}a``a cgc` eailgla ec gk ki~`lk ragk kd}éoa`k | c` saczucgslva ec slsuciks ec }lcda'
Fld' ;' Uc}}lua}la | ~}lgol~k`cs slulas ec `k o`u}k @lik oag `k mlokolÿg ec Oa~kokmkgk *Elmba2 Cg}l{c Iûar,'
@aok`lrkolÿg ec` slula
Oa~kokmkgk sc cgocgu}k mlokea cg `k ~k}uclgfc}la} ec `k ocgok ec` }éa Ojl``ÿg ik}dcgec}cojk | sam}c c` `éiluc ga}uc ec `as oki~askouk`icguc mkba o`ulva iës k``ë ec `as ok`cs sc
czulcgecg `ks ecgailgkeks ‐@aiks ecOk}kmk|``a’ czucgeleks sam}c `ks ~`kglolcs
skvcicguc ksocgecgucs ec `as ò`uliasoagu}kfc}ucs kgelgas' _s oaa}ecgkeks sag2@kulue :6<>63> G @agdlue =4?3>> C | s k`u}kgas =>> i's'g'i' ^a} c``a sc cgocgu}kcsu}kuìdlokicguc mlokea oaia ~gua ec cg`koccgu}c `k ki~`lk ~`kglolc l}}ldkm`c ec` mkba Ojl``ÿg
 
 |
 ‟ 
c` li~a}ukguc |kolilcgua k}{ca`ÿdloa ec `ko`u}k @lik ecgailgkea
 ‟ 
^`k|k D}kgec *elsu}luaec _kguk ]ask, | Kgoÿg cg eagec kslilsia sc}cdlsu}k ~}cscgolk ec }csuas ec csuk o`u}k ksé oaia oag c` vk``c ec` }éa Ojkgok| iës k` ga}uccg eagec sc mlok c` slula k}{ca`ÿdloa Oc}}aU}lgleke' Uaeks sag `aok`lekecs oc}okgks k` `lua}k`kscgukilcguas k}{ca`ÿdloas ec `k o`u}k @lik'^a`éulokicguc Oa~kokmkgk sc ci~`krk cgu}c `aselsu}luas ec ^cguc ^lce}k | Ok}kmk|``aec~k}ukicgua ec @lik' K` ~k}coc} ss iaguéo`asiës c`cvkeas sl}vcg ec jluas ec }cfc}cgolk ~k}kcsuk ecik}okolÿg elsu}luk` {c ec koc}ea klgfa}ikgucs `aok`cs ~}avcglcgucs ec `as ~c{cûasgòo`cas jkmlukolagk`cs {c csuëg oaicgrkgea kdcsuk}sc cg ss k`}cecea}cs ga sc cgocgu}k i|o`k}k ecmlek k `ks }clvlgelokolagcs {c ìsuas~}cscgukg ~k}k {c ss ~am`keas sckgoagslec}keas cg ga  au}a ec csuas elsu}luas' Ecok`{lc} iaea c`
 ~}ad}kik ec vlvlcgek ‐Vl``k_kguk ]ask’ {c kfcouk k` slula k}{ca`ÿdloa ulcgc
ss u}ëilucs | }cdlsu}a ~}cscgukeas kguc `kIglol~k`leke ec Ok}kmk|``a'C` koocsa k` slula sc `ad}k k u}kvìs ec gk u}aojkok}}arkm`c {c ~k}uc ec `k ok}}cuc}k ^kgkic}lokgkGa}uc k `k k`u}k ec` ÿvk`a ec Rk~k``k` *mlokeak~}azlikekicguc g hl`ÿicu}a ecs~ìs ec`
‐Avk`a ec ^cguc ^lce}k’, cg eagec sc cgocgu}k
c` ocicguc}la Iglol~k` ec ^cguc ^lce}k' Ecseck{é ~k}uc gk ~lsuk {c sc el}ldc jkolk c` csucjksuk c` ~k}kec}a e
cgailgkea ‐cgu}kek ec `kilgk’ {c sc mlok sam}c `k ragk ga}uc ec`
kscgukilcgua k}{ca`ÿdloa ecsec k{é sc okilgkjkolk c` s} | k~}azlikekicguc k g hl`ÿicu}a ecelsukgolk sc cgocgu}kg `as d}kgecs iaguéo`asec` _coua} K ec Oa~kokmkgk'
Fld' =' Faua kì}ck ec` _c}vlola Kc}afauad}ëfloa Gkolagk` *_KG, ec ;<53' @as iaguéo`as k}{ca`ÿdloas scels~agcg ecsec `k ~k}uc ocgu}k` jkolk c` ik}dcg ga}csuc ec `as oki~as ec o`ulva'
G

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->