Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
52Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nota de Evaluare a Onorariului de Expertiza Judiciara - Draft

Nota de Evaluare a Onorariului de Expertiza Judiciara - Draft

Ratings: (0)|Views: 9,406|Likes:
Published by LEGAL MANAGEMENT
PREMIZE SI CONSIDERAŢII GENERALE
Sediul materiei pentru activitatea expertului judiciar in raporturile acestuia cu instanţele de judecată este Codul de Procedura Civila (Cap. 5 – Expertiza, art.201 si urmat.), Codul de Procedura Penală (Sect. X, art.116 si urmat.), Legea nr. 208 din 11.11.2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară precum si Ordinul M.J. nr. 199/C din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare .
Raportul de expertiză tehnică judiciară este o operă de creaţie intelectuală (tehnică, in speţă) care, potrivit prev. art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituie obiect al dreptului de autor (atât operele originale de creaţie intelectuală cât şi operele derivate).
PREMIZE SI CONSIDERAŢII GENERALE
Sediul materiei pentru activitatea expertului judiciar in raporturile acestuia cu instanţele de judecată este Codul de Procedura Civila (Cap. 5 – Expertiza, art.201 si urmat.), Codul de Procedura Penală (Sect. X, art.116 si urmat.), Legea nr. 208 din 11.11.2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară precum si Ordinul M.J. nr. 199/C din 18 ianuarie 2010 pentru aprobarea Nomenclatorului specializărilor expertizei tehnice judiciare .
Raportul de expertiză tehnică judiciară este o operă de creaţie intelectuală (tehnică, in speţă) care, potrivit prev. art. 7 şi art. 8 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, constituie obiect al dreptului de autor (atât operele originale de creaţie intelectuală cât şi operele derivate).

More info:

Published by: LEGAL MANAGEMENT on Jul 04, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/07/2014

 
PFI ING. EUGEN MARCOV
CIF: 20819256 emis de ANAF la 26.01.2007Adresa de corespondenta: CP 290, Of.P. 22, sector 1, BucurestiTel. 0722.922.845; Fax. 315.3702;E-mail:emarcov@b.astral.ro
 
CONSULTANTA, EXPERTIZA TEHNICA, EVALUARE,RESTRUCTURARE SI LICHIDARE SOCIETATI COMERCIALE- EXPERT TEHNIC JUDICIAR, poz. 178 pe Lista BCETJLegitimatie BCETJ nr. 3609-10130/1997/vizata 2007- EVALUATOR PROPRIETATI IMOBILIARECertificat 002046/26.05.2007 - MMSSF, MEC, IRB- DIRIGINTE DE SANTIER pentru Constructii civile, industriale, agricole si minierede suprafa
ţă
categoria de importan
ţă
„B”; Monumente, ansambluri si situri istorice,arheologice, de arhitectura sau cultura – Consolidari.Autorizatie Inspectoratul de Stat in Constructii Nr. 03052259 din 08.05.2007.
 
NOT
Ă
DE EVALUARE A ONORARIULUIDE EXPERTIZ
Ă
TEHNIC
Ă
JUDICIAR 
Ă
SPECIALITATEA
CONSTRUC 
Ţ 
 II SI EVALUAREA PROPRIET 
 ĂŢ 
 II IMOBILIARE 
PREMIZE SI CONSIDERA
Ţ
II GENERALE
Sediul materiei
pentru activitatea expertului judiciar in raporturile acestuia cu instan
ţ
ele de judecat
ă
 este
Codul de Procedura Civila
(Cap. 5 – Expertiza, art.201 si urmat.),
Codul de Procedura Penal
ă
(Sect.X, art.116 si urmat.),
Legea nr. 208 din 11.11.2010
pentru modificarea
ş
i completarea Ordonan
ţ
eiGuvernului nr. 2/2000 privind organizarea activit
ăţ
ii de expertiz
ă
tehnic
ă
judiciar 
ă
 
ş
i extrajudiciar 
ă
precumsi
Ordinul M.J. nr. 199/C din 18 ianuarie 2010
pentru aprobarea
 Nomenclatorului specializ
ă
rilor expertizei tehnice judiciare
.
Obliga
ţ
ia major
ă
a expertului judiciar
este aceea de a fi un consultant impar 
ţ
ial si competent alinstan
ţ
ei de judecat
ă
(beneficiarul, clientului s
ă
u) si de a r 
ă
spunde în mod eficient, în termenele prev
ă
zute, deelaborarea si depunerea la instan
ţă
a raportului s
ă
u de expertiz
ă
.
Instanta de judecat
ă
are un rol hot
ă
râtor in procedura expertizei judiciare.
Ea trebuie
s
ă
asigure furnizarea informa
ţ
ii corespunz
ă
toare solutionarii litigiului ce face obiectuldosarului cauzei, informa
ţ
ii necesare, pertinente, concludente si suficiente pentru elaborarea raportului deexpertiz
ă
judiciar 
ă
.
În sarcina instan
ţ
ei
s
ă
revine
ş
i efortul de a în
ţ
elege
ş
i de a evalua corect concluziile raportului simunca depus
ă
de expertul judiciar precum si propunerile acestuia, în diferitele etape de elaborare a raportuluis
ă
u de expertiz
ă
.
Raportul de expertiz
ă
tehnic
ă
judiciar
ă
este o oper
ă
de crea
ţ
ie intelectual
ă
original
ă
(tehnic
ă
,in spe
ţă
)
care, potrivit prev. art. 7
ş
i art. 8 din
 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor 
 ş
i drepturile conexe
,constituie obiect al dreptului de autor (atât operele originale de crea
ţ
ie intelectual
ă
cât
ş
i operele derivate).
Elaborarea Raportului de expertiz
ă
necesit
ă
pregatirea profesional
ă
a expertului
(studii tehnicesuperioare + pregatire/specializare ulterioar 
ă
) precum si
expertiza profesional
ă
practic
ă
inginereasc
ă
sideasemenea practic
ă
in expertiz
ă
judiciar 
ă
.
Studiile teoretice
ş
i experien
ţ
a practic
ă
îi preg
ă
tesc pe experti pentru a sprijini activitateainstan
ţ
ei, pentru a o asista pe parcursul tuturor etapelor de formare a opiniei judec
ă
torului in ceea ce privestelatura tehnic
ă
a spe
ţ
ei deduse judec
ăţ
ii.
Instan
ţ
a
, prin încheiere de
ş
edin
ţă
, dispune plata onorariului de expert in sarcina uneia dintre p
ă
ţ
ilein litigiu si astfel stabile
ş
te dreptul expertului de a încasa onorariul fixat pentru activitatea desf 
ăş
urat
ă
, înraport cu partea obligat
ă
de c
ă
tre judec
ă
tor la plata acestuia.
Aceast
ă
obliga
ţ
ie de plat
ă
prive
ş
te
un raport juridic cu caracter excep
ţ
ional
, expertul desemnatîntr-o cauz
ă
nefiind parte a litigiului, spre a a
ş
tepta finalizarea acestuia pentru considerarea scaden
ţ
eidreptului s
ă
u
ş
i urm
ă
rirea pl
ăţ
ii exclusiv de la partea care a pierdut procesul.
Dac
ă
dispozi
ţ
iile art. 274 C. pr. civ.
privesc obliga
ţ
iile de plat
ă
ale cheltuielilor de judecat
ă
între p
ă
ţ
i, în func
ţ
ie de rezultatul procesului
ş
i de considerarea în culp
ă
procesual
ă
a p
ă
ţ
ilor între care a purtatlitigiul, dreptul expertului la plata onorariului de expert nu poate fi pus în leg
ă
tur 
ă
cu acest moment al procesului.
Expertul
stabile
ş
te, din chiar momentul pronun
ţă
rii hot
ă
rârii de numire a expertului, de fixare acuantumului onorariului precum
ş
i a p
ă
ţ
ii litigante obligate la plata lui,
un raport de creditor
cu parteaobligat
ă
la plata onorariului s
ă
u.
 
 
2
Hot
ă
rârea
(dispozitia) instantei reprezint
ă
titlul legal prin care expertul î
ş
i legitimeaz
ă
crean
ţ
a saasupra p
ă
ţ
ii litigante obligate la plata onorariului.
De aceea, ca orice titlu de crean
ţă
, încheierea trebuie s
ă
cuprind
ă
toate elementele de natur 
ă
aidentifica aceast
ă
crean
ţă
sub toate aspectele con
ţ
inute de Art.379 C. pr. civ.: certitudine, lichiditate
ş
iindividualizarea debitorului
ţ
inut la plat
ă
.(jurispruden
ţă
:
 Decizia nr. 562 R din 4 aprilie 2007 - C. Apel Bucure
 ş
ti, Sec
 ţ 
ia a VI-a Comercial 
ă
)
Onorariul (tariful) de expertiz
ă
 
constituie
 
un drept legal al expertului
si reprezint
ă
totalitateacosturilor pentru îndeplinirea tuturor misiunilor de expertizare la care s-a angajat expertul judiciar.
Este de important re
ţ
inut împrejurarea
c
ă
potrivit dispozitiilor legale citate, plata onorariului deexpertiz
ă
judiciar 
ă
se face de catre Ministerul Justitiei, prin Biroul Local de Expertize Judiciare, dupa ceacesta a retinut o cota de 10% care se vars
ă
in contul Ministerului Justitiei.
Din acest
ă
cauz
ă
, coroborat
ă
si cu prevederile Art.145 si Art.147 Cod Penal (incluzând si Deciziileobligatorii ale Curtii Constitutionale) pentru constatarea calit
ăţ
ii de functionar public, plata onorariului deexpertiz
ă
judiciar 
ă
are un caracter de plat
ă
din fonduri publice iar pe perioada mandatului s
ă
u încredin
ţ
at deinstan
ţă
, expertul judiciar este asimilabil unui functionar public in exercitiul func
ţ
iunii.
Extras din
 „Ghidul Informativ privind Expertiza Tehnica Judiciara” 
elaborat de MinisterulJustitiei, editia 2010):
 
Cuantumul onorariului trebuie s
ă
corespund 
ă
nivelului de calificare, experien
 ţ 
ei profesionale
 ş
iefortului precum
 ş
i volumului de timp investit de c
ă
tre expert în vederea efectu
ă
rii expertizei.
 În acela
ş
i timp
se va
 ţ 
ine cont 
 ş
i de veniturile care ar putea fi ob
 ţ 
inute de exper 
 ţ 
i în cazul efectu
ă
riiunor expertize similare în cadrul activit 
ăţ 
ilor extrajudiciare
(concordan
ţă
cu tarifele pe care expertul le poate eventual obtine pe piata liber 
ă
in timpul alocat expertizelor judiciare).
 
 Atâta timp cât nu exist 
ă
înc
ă
reglement 
ă
ri legale
 , avizate de catre Ministerul Justitiei, pot fi folositeinforma
 ţ 
ii corespunz
ă
toare de la alte ministere si/sau de la alte organisme profesionale reprezentative.
 La stabilirea onorariului estimat 
se va
 ţ 
ine cont 
 ş
i de faptul c
ă
exper 
 ţ 
ii întâmpin
ă
o serie de costuri prin angajarea unor colaboratori necesari pentru efectuarea acestei activit 
ăţ 
i.
Realitatea constatat
ă
în practica
din ultimii ani ne arat
ă
, f 
ă
ă
excep
ţ
ie, c
ă
acceptarea unor onorariisubevaluate (injuste) nu asigur 
ă
expertului bugetul de timp
ş
i interesul necesar unui studiu aprofundat
ş
icomplet al problemelor ridicate de spe
ţă
 
ş
i pentru g
ă
sirea solu
ţ
iilor optime la lucrarea de contractat
ă
, în finalfiind afectate grav atât interesele p
ă
ţ
ilor in litigiu cât
ş
i prestigiul expertului
ş
i al profesiei sale.
MISIUNEA SI SERVICIILE FURNIZATE DE EXPERTUL JUDICIAR 
Misiunile
la care se angajeaz
ă
expertul tehnic judiciar pe parcursul elaborarii Raportului s
ă
u deexpertiz
ă
sunt considerate
servicii
 
numite de baz
ă
.
Aceste servicii de baz
ă
sunt comune atât unor expertize de scar 
ă
mare cât
ş
i unora de mai mic
ă
 anvergur 
ă
.
În viziunea Asociatiei Profesionale a Expertilor Judiciari de pe lâng
ă
Curtea de Apel Bucuresti(APEJ-CAB)
, în ansamblul serviciilor de baz
ă
sunt considerate toate eforturile de studiu, inspec
ţ
ie, analiz
ă
,sintez
ă
si redactare, necesare
ş
i suficiente ducerii la bun sfâr 
ş
it a lucr 
ă
rii, astfel încât, în condi
ţ
iile respect
ă
riilegisla
ţ
iei, nici unul dintre acestea nu poate lipsi.
În condi
ţ
iile
în care, din anumite motive, expertul este îns
ă
rcinat doar cu o parte din serviciile de baz
ă
, defalcarea misiunilor 
ş
i a tarifelor aferente se va hot
ă
râ de comun acord cu instan
ţ
a.
A - SERVICII DE BAZ
Ă
 Serviciile de baz
ă
(uzuale, normale) reprezint
ă
totalitatea misiunilor care, conform legisla
ţ
iei invigoare, sunt necesare pentru întocmirea Raportului de expertiza conform cerintelor instantei; acestea suntmisiuni necesare
ş
i obligatorii pentru realizarea în bune condi
ţ
ii a lucr 
ă
rilor expertizei tehnice judiciare.
Serviciile de baz
ă
ocup
ă
în sine întreg procesul de documentare in arhive, de în
ţ
elegere aspecificului cauzei si a cerintelor instantei, de inspectie pe teren, de procesare a datelor si informatiilor culesedin surse credibile, de studiu al legislatiei si a normativelor tehnice incidente in spe
ţă
, de redactare si dedepunere la instanta a raportului de expertiza, de facturare si încasare a onorariului, de plata a taxelor siimpozitelor legale aferente activitatii de liber profesionist.
Serviciile de baz
ă
includ
ş
i contactul nemijlocit si interac
ţ
iunea cu instanta, cu justitiabili implicatisi/sau cu alte ter 
ţ
e persoane (experti-consilieri, avocati, etc.).
B - FAZELE DE ELABORARE INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZ
Ă
 Obiectivele expertizei judiciare:
elaborarea Raportului de expertiza judiciara se face conformobiectivelor expertizei judiciare stabilite de c
ă
tre instan
ţ
a de judecat
ă
.
În onorariul de baz
ă
sunt incluse urm
ă
toarele faze de elaborare:
 
 
3
1. CUNOASTEREA ÎNSCRISURILOR SI A LUCR 
Ă
RILOR DOSARULUIOBIECTIVE:
 -
 
Primirea scrisorii Grefei
instantei pentru comunicarea numirii ca expert judiciar (deplasare la oficiu po
ş
tal);-
 
deplasarea
la si de la sediul instan
ţ
ei;-
 
Studiul dosarului cauzei in arhiva instan
ţ
ei
(cozi, aglomera
ţ
ie, spatii mici, conditii de studiu dificile;
 Consultarea dosarului
in Arhiva judecatoriei precum si depunerea raportului la Registraturainstantei consum
ă
un timp excesiv de mare si streseaz
ă
expertul).-
 
În
ţ
elegerea elementelor de baza ale litigiului;
 
CON
Ţ
INUT:
-
 
Note
si adnot
ă
ri/comentarii personale ale expertului;-
 
Redactarea si expedierea
prin po
ş
t
ă
a scrisorilor pentru convocarea p
ă
ţ
ilor in litigiu la lucr 
ă
rileexpertizei.
2. CUNOA
Ş
TEREA SITUA
Ţ
IEI DIN TEREN .OBIECTIVE:
-
 
Deplasarea
la si de la obiectivul expertizei;
 
-
 
Întrunirea tuturor
 p
ă
ţ
ilor in litigiu la lucr 
ă
rile expertizei; discu
ţ
ii;-
 
Inspec
ţ
ia obiectivului
;
 
schi
ţ
e, desene, note personale ale expertului;
CON
Ţ
INUT:
-
 
 întocmirea unei minute
de constatare a prezen
ţ
ei si a opiniilor p
ă
ţ
ilor in litigiu.-
 
 întocmirea de fi
ş
e tehnice
ş
i documenta
ţ
ii
relative la obiectivul expertizat;
3. ELABORAREA RAPORTULUI DE EXPERTIZA.OBIECTIVE
:-
 
analiza înscrisurilor si a documentelor
 prezentate p
ă
ţ
ile in litigiu;-
 
analiza informatiilor
extrase din alte surse
;
-
 
consultarea
 prevederilor legilor si ale normativelor tehnice in vigoare;-
 
consultarea
literaturii de specialitate;
 
-
 
efectuarea de sinteze, calcule,
etc.;
CON
Ţ
INUT:
-
 
redactarea Raportului
de expertiza-
 
redactarea Raspunsului
la obiectiuni-
 
tehnoredactarea si tiparirea
in multiple exemplare a înscrisurilor de mai sus;
4. TRANSMITEREA LA INSTANTA A LUCR 
Ă
RILOR EXECUTATEOBIECTIVE:
-
 
 îndeplinirea obliga
ţ
iilor legale, conform legisla
ţ
iei în vigoare
(art.201 si urm. C.pr.Civ, Legea nr.208 din 11.11.2010 pentru modificarea
ş
i completarea Ordonan
ţ
ei Guvernului nr. 2/2000 privindorganizarea activit
ăţ
ii de expertiz
ă
tehnic
ă
judiciar 
ă
 
ş
i extrajudiciar 
ă
);
CON
Ţ
INUT:
-
 
deplasarea
la si de la sediul instan
ţ
ei;
 
-
 
depunerea la Registratura instan
ţ
ei
in multiple exemplare a înscrisurilor elaborate;
5. ELABORAREA DOCUMENTELOR CONTABILE.
Ţ
INEREA CONTABILIT
ĂŢ
IIOBIECTIVE:
-
 
 îndeplinirea obliga
ţ
iilor legale
, conform legisla
ţ
iei în vigoare (Legea contabilitatii nr. 82/1992 -republicata in M.Of. nr. 454 din 18.06.2008l, OUG nr. 37 din 13.04.2011 pentru modificarea sicompletareaLegii contabilitatii);-
 
 îndeplinirea obliga
ţ
iilor legale
, conform legisla
ţ
iei în vigoare (Legea 571/2003 - Codul fiscal,coroborat
ă
cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele metodologice de aplicare, actualizat cu prevederile OUG nr. 117 si ale HG nr. 1355, ambele din 23.12.2010);
CON
Ţ
INUT:
-
 
angajarea unui contabil
autorizat pentru
ţ
inerea contabilit
ăţ
ii persoanei juridice PFI/PFA;-
 
 întocmirea facturilor
si a documentelor de decontare/încasare onorarii de expertiz
ă
;-
 
depunerea documentelor
de decontare/încasare onorarii la sediul Biroului Local – TB;-
 
rela
ţ
ii cu banca
; plata comisioanelor bancare aferente facturilor încasate de la Biroul Local;-
 
calculul
taxelor si impozitelor datorate statului; plata efectiva a acestora ;-
 
 întocmirea si depunerea
raport
ă
rilor fiscale aferente activitatii persoanei juridice PFI/PFA;
6. NU SUNT INCLUSE ÎN ONORARIUL DE BAZ
Ă
:

Activity (52)

You've already reviewed this. Edit your review.
unikasa liked this
unikasa liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
victorbuzescu liked this
menniky liked this
Mariana Anton liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->