Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službeni glasnik BiH [godina 15, broj 53; 4.7.2011]

Službeni glasnik BiH [godina 15, broj 53; 4.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 123 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/20/2013

pdf

text

original

 
PREDSJEDNI[TVOBOSNE I HERCEGOVINE
182
Temeljem ~lanka V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanaka 11. i 12. to~ke c) i h) Zakona o obrani Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lanka 4. Zakona osudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine,policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika u operacijama potpore miru i drugim aktivnostima u inozemstvu("Slu`beniglasnikBiH",broj14/05),~lanka37.stavka(1.)to~ka a) Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjeneopravdanosti sudjelovanja pripadnika Oru`anih snaga Bosne iHercegovine u misiji
ISAF
u Islamskoj Republici Afganistan(broj 05-07-3243-17/08. od 17. studenoga 2008. godine),Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 9. redovitoj sjednici,odr`anoj 15. lipnja 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRODU@ETKU MANDATA ^ASNICIMA ORU@ANIHSNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJISNAGE ME\UNARODNE SIGURNOSNE POMO]I(
ISAF
) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
^lanak 1.Produ`ava se mandat ~asnicima Oru`anih snaga Bosne iHercegovineuoperacijiSnageme|unarodnesigurnosnepomo}i(
ISAF
), u me|unarodnoj vojnoj operaciji potpore miru podvodstvom NATO, u Islamskoj Republici Afganistan (u daljnjemtekstu: operacija potpore miru (
ISAF
), do 14 mjeseci.^lanak 2.U operaciji potpore miru (
ISAF
) Oru`ane snage Bosne iHercegovine u~estvovat }e u sastavu kontingenta Oru`anihsnaga Savezne Republike Njema~ke sa osam ~asnika.^lanak 3.^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine izvr{avat }emisiju operativnih, administrativnih i drugih sto`ernih zada}a iposlova koje zahtijeva ustrojbeno mjesto na du`nosti ~lanova sto`era u sastavu kontingenta Oru`anih snaga SavezneRepublike Njema~ke po pravilima uporebe (ROE) definiranimod strane ministra obrane Bosne i Hercegovine.^lanak 4.^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bit }eanga`irani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga SavezneRepublike Njema~ke u zoni Regionalne komande (sjever)(RC(N).^lanak 5.^asnici Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine upu}uju se uoperaciju potpore miru (
ISAF
) u dvije rotacije do 14 mjeseci.Vrijeme po~etka i zavr{etka mandata regulirat }e ministar obrane Bosne i Hercegovine.^lanak 6.Ovla{}uje se na~elnik Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine da nadle`nost Operativnog zapovjedni{tvnad ~asnicima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese na zapovjednika kontingenta Oru`anih snaga Savezne RepublikeNjema~ke.^lanak 7.Ovla{}uje se ministar obrane Bosne i Hercegovine da u ciljuve}esigurnostipripadnikaOru`anihsnagaBosneiHercegovine,obilje`ja i oznake prilagodi uvjetima zone izvo|enja operacije.^lanak 8.Zapovjedioupu}ivanjupetei{esterotacije~asnikaOru`anihsnaga Bosne i Hercegovine u operaciju potpore miru (
ISAF
)donijet }e ministar obrane.^lanak 9.Na~elnik Zajedni~kog sto`era Oru`anih snaga Bosne iHercegovine zadr`ava pravo, obvezu i odgovornost da unutar lanca zapovjedanja i kontrole osigura anga`iranje ~asnika sukladno s pravilima uporabe (ROE).^lanak 10.Ministar obrane }e, sukladno Zakonu o obrani Bosne iHercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspje{noizvr{enje operacije potpore miru (
ISAF
) u Islamskoj RepubliciAfganistan.
Godina XVPonedjeljak, 4. srpnja/jula 2011. godineBroj/
Broj
53 
Godina
XV
Ponedjeqak, 4. jula 2011. godine
ISSN 1512-7494 - hrvatski jezikISSN 1512-7508 - srpski jezikISSN 1512-7486 - bosanski jezik
 
Broj53-Stranica2 SLU@BENI GLASNIK BiH Ponedjeljak,4.7.2011.^lanak 11.Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine dostavljat }ePredsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovito izvje{}e osudjelovanju pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji potpore miru (
ISAF
) dva puta godi{nje, a izvanrednoizvje{}e prema potrebi i iskazanom zahtjevu.^lanak 12.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }eobjavljena u "Slu`benom glasniku BiH".Broj 01-50-1-1899-50/1115. lipnja 2011. godineSarajevoPredsjedatelj
Neboj{a Radmanovi}
, v. r.
Naosnovu~lana
V
.5.UstavaBosneiHercegovine,~lanova11. i 12. ta~ke c) i h) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lana 4. Zakona ou~e{}u pripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine,policijskih slu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalihzaposlenika u operacijama podr{ke miru i drugimaktivnostima u inostranstvu ("Slu`beni glasnik BiH", broj14/05), ~lana 37. stav (1.) ta~ka a) Poslovnika o raduPredsjedni{tva Bosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnikBiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjene opravdanosti u~e{}apripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u misiji
ISAF
u Islamskoj Republici Afganistan (broj05-07-3243-17/08od17.novembra2008.godine),Predsjedni{tvoBosne i Hercegovine, na 9. redovnoj sjednici odr`anoj 15. juna2011. godine, donijelo je
ODLUKU
OPRODU@EWUMANDATAOFICIRIMAORU@ANIHSNAGABOSNEIHERCEGOVINEUOPERACIJISNAGEME\UNARODNEBEZBJEDNOSNEPOMO]I(
ISAF
)UISLAMSKOJREPUBLICIAFGANISTAN
^lan1.Produ`ava se mandat oficirima Oru`anih snaga Bosne iHercegovine u operaciji Snage me|unarodne bezbjedonosnepomo}i(
ISAF
),ume|unarodnojvojnojoperacijipodr{kemirupod vodstvom NATO-a, u Islamskoj Republici Afganistan (udaqwemtekstu:operacijapodr{kemiru(
ISAF
),do14 mjeseci.^lan2.U operaciji podr{ke miru (
ISAF
) Oru`ane snage Bosne iHercegovine u~estvova}e u sastavu kontingenta Oru`anihsnaga Savezne Republike Wema~ke sa osam oficira.^lan3.Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovineizvr{ava}e misiju operativnih, administrativnih i drugih{tapskihzadatakaiposlovakojezahtijevaformacijskomjestonadu`nosti~lanova{tabovausastavukontingentaOru`anihsnaga Savezne Republike Wema~ke po pravilima upotrebe(
ROE
) definisanim od strane ministra odbrane Bosne iHercegovine.^lan4.Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bi}eanga`ovani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga SavezneRepublike Wema~ke u zoni Regionalne komande (sjever)
(RC(N)
.^lan5.OficiriOru`anihsnagaBosneiHercegovineupu}ujuseuoperaciju podr{ke miru (
ISAF
) u dvije rotacije u ukupnomtrajawu do 14. mjeseci.Vrijemepo~etkaizavr{etkamandataregulisa}eministarodbrane Bosne i Hercegovine.^lan6.Ovla{}ujesena~elnikZajedni~kog{tabaOru`anihsnagaBosne i Hercegovine da nadle`nost Operativne komande nadoficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese nakomandanta kontingenta Oru`anih snaga Savezne RepublikeWema~ke.^lan7.Ovla{}uje se ministar odbrane Bosne i Hercegovine da uciqu ve}e bezbjednosti oficira Oru`anih snaga Bosne iHercegovine, obiqe`ja i oznake prilagodi uslovima zoneizvo|ewa operacije.^lan8.Naredbe o upu}ivawu pete i {este rotacije oficiraOru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciju podr{kemiru (
ISAF
) donije}e ministar odbrane.^lan9.Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne iHercegovine zadr`ava pravo, obavezu i odgovornost da unutarlanca komandovawa i kontrole obezbijedi anga`ovaweoficira u skladu sa pravilima upotrebe
(ROE).
^lan10.Ministarodbrane}e,uskladusaZakonomoodbraniBosnei Hercegovine, regulisati sva pitawa neophodna za uspje{noizvr{ewe operacije podr{ke miru (
ISAF
) u IslamskojRepublici Afganistan.^lan11.Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavqa}ePredsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovni izvje{taj ou~e{}u oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine uoperaciji podr{ke miru (
ISAF
) dva puta godi{we, a vanredniizvje{taj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.^lan12.Ova odluka stupa na snagu danom dono{ewa, a bi}eobjavqena u "Slu`benom glasniku BiH".Broj01-50-1-1899-50/1115.juna2011.godineSarajevoPredsjedavaju}i
Neboj{aRadmanovi}
,s.r.
Na osnovu ~lana V. 5. Ustava Bosne i Hercegovine, ~lanova 11. i 12. ta~ke c) i h) Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 88/05), ~lana 4. Zakona o u~e{}upripadnika Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, policijskihslu`benika, dr`avnih slu`benika i ostalih zaposlenika uoperacijama podr{ke miru i drugim aktivnostima u inostranstvu("Slu`beni glasnik BiH", broj 14/05), ~lana 37. stav (1.) ta~ka a)Poslovnika o radu Predsjedni{tva Bosne i Hercegovine("Slu`beni glasnik BiH", broj 25/01 i 35/02), te ocjeneopravdanosti u~e{}a pripadnika Oru`anih snaga Bosne iHercegovine u misiji
ISAF
u Islamskoj Republici Afganistan(broj 05-07-3243-17/08 od 17. novembra 2008. godine),Predsjedni{tvo Bosne i Hercegovine na 9. redovnoj sjednici,odr`anoj 15. juna 2011. godine, donijelo je
ODLUKU
O PRODU@ENJU MANDATA OFICIRIMA ORU@ANIHSNAGA BOSNE I HERCEGOVINE U OPERACIJISNAGE ME\UNARODNE SIGURNOSNE POMO]I(
ISAF
) U ISLAMSKOJ REPUBLICI AFGANISTAN
^lan 1.Produ`ava se mandat oficirima Oru`anih snaga Bosne iHercegovineuoperacijiSnageme|unarodnesigurnosnepomo}i(
ISAF
), u me|unarodnoj vojnoj operaciji podr{ke miru podvodstvom NATO-a, u Islamskoj Republici Afganistan (udaljnjem tekstu: operacija podr{ke miru (
ISAF
), do 14 mjeseci.
 
^lan 2.U operaciji podr{ke miru (
ISAF
) Oru`ane snage Bosne iHercegovine u~estvovat }e u sastavu kontingenta Oru`anihsnaga Savezne Republike Njema~ke sa osam oficira.^lan 3.Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine izvr{avat }emisiju operativnih, administrativnih i drugih {tapskih zadataka iposlova koje zahtijeva formacijsko mjesto na du`nosti ~lanova {tabova u sastavu kontingenta Oru`anih snaga SavezneRepublike Njema~ke po pravilima upotrebe (ROE) definiranimod strane ministra odbrane Bosne i Hercegovine.^lan 4.Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine bit }eanga`irani u sastavu kontingenta Oru`anih snaga SavezneRepublike Njema~ke u zoni Regionalne komande (sjever)(RC(N).^lan 5.Oficiri Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine upu}uju se uoperaciju podr{ke miru (
ISAF
) u dvije rotacije u ukupnomtrajanju do 14 mjeseci.Vrijeme po~etka i zavr{etka mandata regulirat }e ministar odbrane Bosne i Hercegovine.^lan 6.Ovla{}uje se na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine da nadle`nost Operativne komande nadoficirima Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine prenese na komandanta kontingenta Oru`anih snaga Savezne RepublikeNjema~ke.^lan 7.Ovla{}ujeseministarodbraneBosneiHercegovinedauciljuve}e sigurnosti oficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine,obilje`ja i oznake prilagodi uslovima zone izvo|enja operacije.^lan 8.Naredbe o upu}ivanju pete i {este rotacije oficira Oru`anihsnaga Bosne i Hercegovine u operaciju podr{ke miru (
ISAF
)donijet }e ministar odbrane.^lan 9.Na~elnik Zajedni~kog {taba Oru`anih snaga Bosne iHercegovine zadr`ava pravo, obavezu i odgovornost da unutar lanca komandovanja i kontrole osigura anga`ovanje oficira uskladu sa pravilima upotrebe (ROE).^lan 10.Ministar odbrane }e, u skladu sa Zakonom o odbrani Bosne iHercegovine, regulirati sva pitanja neophodna za uspje{noizvr{enje operacije podr{ke miru (
ISAF
) u Islamskoj RepubliciAfganistan.^lan 11.Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine dostavljat }ePredsjedni{tvu Bosne i Hercegovine redovni izvje{taj o u~e{}uoficira Oru`anih snaga Bosne i Hercegovine u operaciji podr{kemiru (
ISAF
) dva puta godi{nje, a vanredni izvje{taj prema potrebi i iskazanom zahtjevu.^lan 12.Ova odluka stupa na snagu danom dono{enja, a bit }eobjavljena u "Slu`benom glasniku BiH".Broj 01-50-1-1899-50/1115. juna 2011. godineSarajevoPredsjedavaju}i
Neboj{a Radmanovi}
, s. r.
VIJE]E MINISTARABOSNE I HERCEGOVINE
183
Na temelju ~lanka 17. Zakona o financiranju institucija BosneiHercegovine("Slu`beniglasnikBiH",br.61/04i49/09)i~lanka 3. stavka (2) Odluke o privremenom financiranjuinstitucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obveza Bosne iHercegovine za period travanj - lipanj 2011. godine ("Slu`beniglasnik BiH", broj 28/11), zamjenik predsjedatelja Vije}ministara Bosne i Hercegovine donio je
ODLUKU
O INTERVENTNOM KORI[TENJU SREDSTAVAPRORA^UNSKE PRI^UVE
^lanak 1.(Predmet Odluke)Odobravaju se sredstva za interventno kori{tenje teku}eprora~unske pri~uve Prora~una institucija Bosne i Hercegovine ime|unarodnih obveza Bosne i Hercegovine, kako slijedi:a) u iznosu 1.000 KM, Esadu Sulejmanovi}u, za pomo} ulije~enju, a ista }e biti upla}ena na njegov transakcijskira~un otvoren kod Raiffeisen Bank,b) u iznosu 3.000 KM, za sponzorstvo pri realiziranju fotoizlo`be"PozitivnaBiH",na`irora~un"Denameda"d.o.o.Sarajevobroj1610000030070011otvorenkodRaiffeisenBank.^lanak 2.(Realiziranje Odluke)Za realiziranje ove Odluke zadu`eno je Ministarstvofinancija i trezora Bosne i Hercegovine sukladno Zakonu ofinanciranju institucija Bosne i Hercegovine.^lanak 3.(Stupanje na snagu)Ova Odluka stupa na snagu danom dono{enja i objavljuje seu "Slu`benom glasniku BiH".Broj 04-16-3-2445-1/1116. lipnja 2011. godineSarajevoZamjenik predsjedatelja Vije}a ministara BiH
Sadik Ahmetovi}
, v. r.
Na osnovu ~lana 17. Zakona o finansirawu institucijaBosne i Hercegovine ("Slu`beni glasnik BiH", br. 61/04 i49/09) i ~lana 3. stav (2) Odluke o privremenom finansirawuinstitucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obavezaBosne i Hercegovine za period april - juni 2011. godine("Slu`beni glasnik BiH", broj 28/11), zamjenikpredsjedavaju}eg Savjeta ministara Bosne i Hercegovinedonio je
ODLUKU
OINTERVENTNOMKORI[TEWUSREDSTAVABUXETSKEREZERVE
^lan1.(PredmetOdluke)Odobravaju se sredstva za interventno kori{tewe teku}ebuxetske rezerve Buxeta institucija Bosne i Hercegovine ime|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, kako slijedi:a) u iznosu 1.000 KM, Esadu Sulejmanovi}u, za pomo} ulije~ewu, a ista }e biti upla}ena na wegovtransakcijskira~unotvorenkodRaiffeisenBank,b) uiznosu3.000KM,zasponzorstvoprirealizacijifotoizlo`be "Pozitivna BiH", na `iro ra~un "Denameda"d.o.o. Sarajevo broj 1610000030070011 otvoren kodRaiffeisenBank.^lan2.(RealizacijaOdluke)Za realizaciju ove Odluke zadu`eno je MinistarstvofinansijaitrezoraBosneiHercegovineuskladusaZakonomofinansirawu institucija Bosne i Hercegovine.
Ponedjeljak,4.7.2011. SLU@BENI GLASNIK BiH Broj53-Stranica3

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->