Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
27Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Modul Basa Jawa Kelas XI - 1

Modul Basa Jawa Kelas XI - 1

Ratings:
(0)
|Views: 4,345|Likes:
Bahan Ajar Bahasa Jawa kelas XI - 1 SMA N 1 Sanden - Bantul - Yogyakarta
Bahan Ajar Bahasa Jawa kelas XI - 1 SMA N 1 Sanden - Bantul - Yogyakarta

More info:

Published by: Masbekel Sepuh Dwijasetyaprasaja on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
| 1
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1
Purwakaning AturAwit saking kajurunging manah, kula cumanthaka ndhèrèk cawé – cawéurun rembag babagan pamarsudining basa, sastra, tuwin aksara Jawa.
 
Modul punika namung kanggé ambiyantu para siswa anggènipun samisinau basa Jawa, lan sakpérangan modul punika kaserat mawi aksara Jawa gagrakSriwedarèn lan gagrak KBJ – Malang, wondéné tata gelar panulising latin basa Jawakajumbuhaken kaliyan
ejaan basa Jawa aksara Latin wedalan Balai Pustaka Yogyakartaedisi revisi taun 2006.
Bok bilih sakmangké pinanggih samukawis ingkang taksih rinaos kiranganjangkepi menggahing materi ingkang gegayutan kaliyan kurikulum ingkanglumampah, awit saking punika panyaruwé para winasis lan para pamaos tansahkula antu – antu.Ing wasana mugi – mugi modul punika wonten ginanipun tumrap parakadang dwija langkung – langkung tumrap para siswa.Nuwun.Kepala SMA N 1 Sanden PangriptaDrs. Ir. H. Joko Kustanta, M.Pd Setya Amrih Prasaja,S.S.Nip.19660913 199103 1 004 Nip.198107262010011 011
Sinengkalan CandrawarsiSantri Catur Wiwaraning Jagad
 
| 2
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1
Pranatacara utawi panatacara ?
Salebeting kawruh basa Jawa asring kapyarsa tetembungan pranatacara utawipanatacara, tetembungan kalih punika menawi dipunudhal saged nggadhahi teges ;1.
 
Pranatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan pranata lanadicara, manut bausastra Jawa tembung pranata sami tegesipun kaliyanpaugeran. Wondéné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekatentetembungan pranata adicara punika paugeran tumraping tata gelar adicaraingkang badhé kalampahan. Gampilipun tembung pranata adicara punika samikaliyan
daftar acara
(
tatacara / random acara
) lan ubarampénipun.2.
 
Panatacara, tetembungan punika bakunipun saking tetembungan panata lanadicara, manut bausastra Jawa tembung panata nggadhahi teges ingkang nata.Déné adicara sampun cetha tegesipun. Dados menawi mekaten tetembunganpanata adicara punika pawongan ingkang kajibah nata lan ngatur tumapakingadicara wiwit pambuka ngantos paripurna, cekakipun tembung panata adicarapunika lajeng kalimrah dipuntembungaken MC (
 Master of Ceremonnies
) utawi
 pembawa acara
.
Adicara lan Upacara.
Tembung “
acara
” adatipun dipunginakaken sakkersanipun minangka jarwan(
terjemahan
) basa Indonesia “
acara
”, kamangka jarwanipun tembung “
acara
” salebetingbasa Jawa ingkang langkung trep inggih punika “
adicara
”.Tuladhanipun, adicara pèngetan dinten kamardhikan, lsp.
STANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSISTANDAR KOMPETENSI :::: Memahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagaiMemahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagaiMemahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagaiMemahami dan menanggapi berbagai wacana lisan tentang bahasa, sastra dan budaya Jawa dari berbagaisumbsumbsumbsumber.er.er.er.KOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASARKOMPETENSI DASAR : Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.: Memahami dan menanggapi pranatacara dari berbagai media.INDIKATORINDIKATORINDIKATORINDIKATOR ::::
-
 
Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.Mendefinisikan apa itu pranatacara dan panatacara.
-
 
Paham dan mengetahui syaratPaham dan mengetahui syaratPaham dan mengetahui syaratPaham dan mengetahui syarat
syarat menjadi seorang pranatacara.syarat menjadi seorang pranatacara.syarat menjadi seorang pranatacara.syarat menjadi seorang pranatacara.
-
 
Mengetahui beberapa hal penting yang terMengetahui beberapa hal penting yang terMengetahui beberapa hal penting yang terMengetahui beberapa hal penting yang terkait dengan pranatacarakait dengan pranatacarakait dengan pranatacarakait dengan pranatacara
Wulanan ana 1
 
| 3
Bahan Ajar Basa Jawa SMAN 1 Sanden kelas XI - 1
Tembung “
upacara
” salebeting kawruh basa Jawa nggadhahi teges adicara – adicaraingkang sipatipun langkung mirunggan ing babagan ingkang wonten gegayutanipunkaliyan lelayu, punapadéné panghargyan dhauping pinangantèn. Mila inggkangmbèntenaken tata rakit panganggènipun mligi wonten kadadosan ingkang lumampah,menawi kadadosan punika kagelaraken kanthi mawi ubarampé adat punapadéné tradisi Jawa mila saged dipunwastani
upacara
.Tuladhanipun, upacara panggih temanten, upacara pambidhaling layon.
 
Sangu Tumraping Paraga Panata Adicara.
Panata adicara minangka salah satunggaling ayahan ingkang baku salebetingadicara, lan supados ayahan punika saged kalampah kanthi prayoga pramila paragapanata adicara kedah kagungan sangu ingkang cekap lan jangkep. Rèhning panataadicara punika ing salebeting pasamuan dados punjering kawigatosan, pramila inggihkedah ngudi murih saged renggep ing wicara.Renggep tegesipun candhak / nyandhak, wondéné wicara tegesipun gunem/ tutur/pangandikan. Pramila renggeping wicara punika saged dipuntegesi ; nguwaosi /ngendalèni sedaya pakartining tutur, supados wijiling pangandikan saged tata, tatas,tètèh, lan titis.
 
Tata ing babagan ; basa sastra tuwin patrap.
 
Tatas ing bab babaran tuwin isining wedaran.
 
Tètèh ing bab wijiling pangandikan ; rancak, cetha, lan wiramanipun sekéca.
 
Titis tegesipun trep kaliyan swasana.Kanthi mekaten nembé saged dipunwastani renggep ing wicara, menawi wiwitsaking pamilihing tembung saha dhapukaning ukara, runtuting pangandikan, panjanglan cekakipun wedharan tuwin isining wedharan, trep lan saged jumbuh kaliyanswasana, saha sadaya kalawau kaaturaken kanthi rancak lan sekéca dipunmirengaken.Kathah perkawis ingkang kedah dipuncawisaken minangka sangu murih sagedrenggep ing wicara, ing antawisipun saged kapérang dados tigang (3) pérangan ;
 
Gegayutan kaliyan jiwaning wedharan, inggih punika pambudidaya murihwedharing pangandikan nggadhahi bobot tuwin raos.
 
Gegayutan kaliyan ulah swara, inggih punika pambudidaya murih wijilingpangandikan saged cetha tuwin membat mentuling swara sekécadipunmirengaken.
 
Gegayutan kaliyan patrap, inggih punika pambudidaya murih patraping salirapunapadéné patraping busana netepi subasita ingkang lumampah.Sangunipun panata adicara tuwin pamedharsabda supados wijiling pangandikannggadhahi bobot antawisipun wonten gangsal (5) perkawis ;
 
Pirsa saèstu / nguwaosi dhateng ayahanipun.
 
Nguwaosi basa lan sastra.
 
Tètèh / baut micara.
 
Lantip ing panggraita saha tanggap ing swasana.
 
Kagungan kawruh ingkang cekap, mliginipun ingkang wonten gegayutanipunkaliyan ayahan punapadéné kawruh sanèsipun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->