Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2011 - Mã đề: 817

Đề thi đại học môn Vật Lý khối A năm 2011 - Mã đề: 817

Ratings: (0)|Views: 1,018 |Likes:
Published by Không Có Tên
http://home.hssvphuyen.vn
http://home.hssvphuyen.vn

More info:

Published by: Không Có Tên on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2013

pdf

text

original

 
 Hướ 
 ng d 
ẫ 
 n gi
ải đề 
thi tuy
ển sinh đạ
i h
ọc, cao đẳng năm 2011
Môn V 
 t lí, kh
ố 
i A, ngày 4/7/2011
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
1
-
MÃ ĐỀ
817
Cho bi
ế
t: h
ng s
 
Plăng h = 6,625.10
-34
 
J.s; độ
l
ớn điệ
n tích nguyên t
e = 1,6.10
-19
C; t
ốc độ
ánh sángtrong chân không c = 3.10
8
m/s; 1u = 931,5 MeV/c
2
. 
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
THÍ SINH (40 câu t
ừ 
 
câu 1 đế
n câu 40) Câu 1:
Đặt điệ
n áp
2 os2 ft
u U c
 
 
(U không đổ
i, t
n s
 
f thay đổi được) vào hai đầu đoạ
n m
ch m
cn
i ti
ế
p g
ồm điệ
n tr
ở 
thu
n R, cu
n c
m thu
ần có độ
t
c
m L và t
 
điện có điệ
n dung C. Khi t
n s
1
 thì c
m kháng và dung kháng c
a
đoạ
n m
ch có giá tr
l
ần lượ 
t là 6
và 8
. Khi t
n s
2
thì h
s
 công su
t c
ủa đoạ
n m
ch b
ng 1. H
th
c liên h
gi
a f 
1 và
2
A.
2
=
23
1
B.
 
2
=
32
1
C.
 
2
=
34
1
D.
2
=
43
1
Câu 2:
L
ần lượt đặt các điệ
n áp xoay chi
u
1 1
2 os(100 t+ )
u U c
 
;
2 2
2 os(120 t+ )
u U c
 
3 3
2 os(110 t+ )
u U c
 
 
vào hai đầu đoạ
n m
ch g
ồm điệ
n tr
ở 
thu
n R, cu
n c
m thu
ần có độ
t
c
m L vàt
 
điện có điệ
n dung C m
c n
i ti
ếp thì cường độ
 
dòng điện trong đoạ
n m
ch có bi
u th
ức tương ứ
ng là :
1
2 os100 t
i I c
 
;
2
22 os 120 t+3
i I c
  
3
2' 2 os 110 t-3
i I c
  
. So sánh I và I', ta có:
A.
I = I'
B.
' 2
 I
C.
I < I'
D.
I > I'
 Câu 3:
Gi
s
trong m
t ph
n
ng h
t nhân, t
ng kh
ối lượ 
ng c
a các h
ạt trướ 
c ph
n
ng nh
 
hơn tổ
ngkh
ối lượ 
ng các h
t sau ph
n
ng là 0,02u. Ph
n
ng h
t nhân này
A.
thu n
ăng lượ 
ng 18,63 MeV.
B.
thu năng lượ 
ng 1,863 MeV.
C.
t
ỏa năng lượ 
ng 1,863 MeV.
D.
t
ỏa năng lượ 
ng 18,63 MeV.
 Câu 4:
B
n m
t proton vào h
t nhân
37
 Li
 
đứ
ng yên. Ph
n
ng t
o ra hai h
t nhân X gi
ng nhau bay racùng v
ớ 
i t
ốc độ
và theo cá
c phương hợ 
p v
ới phương tớ 
i c
a proton các góc b
ng nhau là 60
0
. L
y kh
i
lượ 
ng c
a m
i h
ạt nhân tính theo đơn vị
u b
ng s
kh
i c
a nó. T
s
gi
a t
ốc độ
c
a prton và t
ốc độ
c
ah
t nhân X là
A.
4.
B.
14
.
C.
2.
D.
12
.
 Câu 5:
Khi electron
ở 
qu
 
đạ
o d
ng th
 
n thì năng lượ 
ng c
a nguyên t
 
hidro được xác đị
nh b
ở 
i côngth
c
2
13,6
n
 E n
(eV) (v
ớ 
i n = 1, 2, 3 ....). Khi electron trong nguyên t
hidro chuy
n t
qu
 
đạ
o d
ng n =3 v
qu
 
đạ
o d
ng n = 1 thì nguyên t
 
 phát ra photon có bướ 
c sóng
1
 
. Khi electron chuy
n t
qu
 
đạ
od
ng n = 5 v
qu
 
đạ
o d
ng n = 2 thì nguyên t
 
 phát ra photon có bướ 
c sóng
2
 
. M
i liên h
gi
a hai
 bướ 
c sóng
1
 
2
 
HƯỚ 
NG D
N GI
ẢI ĐỀ
THITUY
ỂN SINH ĐẠ
I H
ỌC, CAO ĐẲ
NG
NĂM 2011
 
MÔN
:
V
T LÍ, kh
i A, ngày 4/7/2011
(Giáo viên: T 
ổ 
 t lí Hocmai.vn)
 
 Hướ 
 ng d 
ẫ 
 n gi
ải đề 
thi tuy
ển sinh đạ
i h
ọc, cao đẳng năm 2011
Môn V 
 t lí, kh
ố 
i A, ngày 4/7/2011
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
2
-
A.
27
2
 
= 128
1
 
B.
2
 
= 5
1
 
C.
189
2
 
= 800
1
 
D.
2
 
= 4
1
 
 Câu 6:
Khi nói v
tia
 
, phát bi
ểu nào sau đây
sai
?
A.
Tia
 
không ph
ải là sóng điệ
n t
.
B.
Tia
 
có kh
 
năng đâm xuyên mạnh hơn tia X.
 
C.
Tia
 
không mang
điệ
n.
D.
Tia
 
có t
n s
l
ớn hơn tầ
n s
c
a tia X.
Câu 7:
Nguyên t
c ho
ạt độ
ng c
ủa quang điệ
n tr
ở 
d
a vào
A.
Hi
ện tượ 
ng tán s
c ánh sáng
B.
Hi
ện tượng quang điệ
n trong
C.
Hi
ện tượng quang điệ
n ngoài
D.
Hi
ện tượ 
ng phát quang c
a ch
t r
n.
 Câu 8:
Trong nguyên t
 
hiđrô, bán kính Bo là ro = 5,3.10^
-11m.
ở 
m
t tr
ng thái kích thích c
a nguyênt
 
hiđrô, electron chuyển độ
ng trên qu
 
đạ
o d
ng có bán kính là r =2,12.10^-10m. Qu
 
đạo đó có tên gọ
ilà qu
 
đạ
o d
ng
A.
L.
B.
O.
C.
N.
D.
M.
 Câu 9:
M
t khung dây d
n ph
ẳng quay đề
u v
ớ 
i t
ốc đọ
góc w quanh m
t tr
c c
 
đị
nh n
m trong m
t ph
ngkhung dây, trong m
t t
 
trường đều có vectơ cả
m
ng t
vuông góc v
ớ 
i tr
c quay c
a khung.Su
ất điện độ
ng c
m
ng trong khung có bi
u th
c e = Eocos(wt + ii/2). T
i th
ời điể
m t =
0, vectơ pháp
tuy
ế
n c
a m
t ph
ng khung dây h
ợ 
p v
ới vectơ cả
m
ng m
t góc b
ng
A.
45
0
.
B.
180
0
.
C.
90
0
.
D.
150
0
.
 Câu 10:
M
t ch
ất điểm dao động điề
u hoàtrên tr
c Ox. Khi ch
ất điểm đi quavị
trí cân b
ng thì t
ốc độ
c
anó là 20 cm/s. Khi ch
ất điể
m có t
ốc độ
là 10 cm/s thì gia t
c c
ủa nó có độ
l
ớn là 40Căn 3 cm/s2.
 
Biên độ
 
dao độ
ng c
a ch
ất điể
m là
A.
5cm.
B.
4cm.
C.
10cm.
D.
8cm.
 Câu 11:
M
t ch
ất phát quang đượ 
c kích thích b
ằng ánh sáng có bướ 
c sóng 0,26um thì phát ra ánh sáng có
 bướ 
c song 0,52um. Gi
s
công su
t c
a chùm sáng phát quang b
ng 20% công su
t c
a chùm sáng kíchthích. T
s
gi
a s
phôtôn ánh sáng phát quang và s
phôtôn ánh sáng kích thích trong cùng m
t kho
ngth
ờ 
i gian là
A.
4/5.
B.
1/10.
C.
1/5.
D.
2/5.
 Câu 12:
M
t ch
ất điểm dao động điều hòa theo phương trình x= 4cos2II/3t (x tính bằ
ng cm, t tính b
ng s).K
t
t=0, ch
ất điểm đi qua vị
 
trí có li độ
x=-2 cm l
n th
2011 t
i th
ời điể
m
A.
3015s.
B.
6030s.
C.
3016s.
D.
6031s.
 Câu 13:
N
ế
u n
ối hai đầu đoạ
n m
ch g
m cu
n c
m thu
n L m
c n
i ti
ế
p v
ới điệ
n tr
ở 
R = 1 Ôm vào haic
c c
a ngu
ồn điệ
n m
t chi
u có su
ất điện động không đổi và điệ
n tr
ở 
trong r thì m
ạch có dòng không đổ
i
cường độ
I. Dùng ngu
ồn điệ
n này n
ạp điệ
n cho m
t t
 
điện có điệ
n dung C= 2.10^-
6F. Khi điệ
n tích trênt
 
điện đạ
t giá tr
c
ực đạ
i, ng
t t
 
điệ
n kh
i ngu
n r
i n
i t
 
điệ
n v
ớ 
i cu
n c
m thu
n L thành m
t m
ch
dao độ
ng thì trong m
ạch có dao động điên từ
t
do v
ớ 
i chu kì b
ng ii.10^-
6s và cường độ
 
dòng điệ
n c
c
đạ
i b
ng 8I. Giá tr
c
a r b
ng
A.
0,25
.
B.
1
.
C.
0,5
.
D.
2
.
 Câu 14:
M
ột lăng kính có góc chiế
t quang A = 6* ( coi là góc nh
 
) được đặ
t trong không khí. Chi
ế
u m
tchùm ánh sáng song song, h
p vào m
t bên c
ủa lăng kính theo phương vuông góc vớ 
i m
t ph
ng phângiác c
a góc chi
ế
t quang, r
t g
n c
nh c
ủa lăng kính. Đặ
t m
ột màn E sau lăng kính, vuông góc với phương
c
a chùm tai t
ớ 
i và cách m
t ph
ng phân giác c
a góc chi
ế
t quang 1,2m. Chi
ế
t su
t c
ủa lăng kính đố
i v
ớ 
i
ánh sáng đỏ
 
là nđ = 1,642 và đố
i v
ới ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ
r
ng t
 
màu đỏ
t
ớ 
i màu tím c
a quangph
liên t
ục quan sát đượ 
c trên màn là
 
 Hướ 
 ng d 
ẫ 
 n gi
ải đề 
thi tuy
ển sinh đạ
i h
ọc, cao đẳng năm 2011
Môn V 
 t lí, kh
ố 
i A, ngày 4/7/2011
 
 Hocmai.vn 
 – 
 
 Ngôi trườ 
ng chung c
a h
c trò Vi
 
ổng đài tư vấ 
n:
1900 58-58-12
 
- Trang |
3
-
A.
4,5 mm.
B.
36,9 mm.
C.
10,1 mm.
D.
5,4 mm.
 Câu 15:
M
t ch
ất điểm dao động điề
u hòa trên tr
c 0x v
ới biên độ
10cm, chu kì 2s. M
c th
ế
 
năng ở 
v
trí cân b
ng. T
ốc độ
trung bình c
a ch
ất điể
m trong kho
ng th
ờ 
i gian ng
n nh
t khi ch
ất điể
m t
v
 
trí độ
ng
năng bằ
ng 3 l
n th
ế
 
năng đế
n v
 
trí có động năng bằ
ng 1/3 l
n th
ế
 
năng là
 
A.
26,12 cm/s. B.7,32 cm/s. C.14,64 cm/s. D.21,96 cm/s.
 Câu 16:
M
ột đoạ
n m
ch AB g
ồm hai đoạ
n m
ch AM và MB m
c n
i ti
ếp. Đoạ
n m
ch AM g
ồm điệ
n tr
ở 
 thu
n R
1
m
c n
i ti
ế
p v
ớ 
i t
 
điện có điện dung C, đoạ
n m
ch MB g
ồm điệ
n tr
ở 
thu
n R
2
m
c n
i ti
p v
ớ 
icu
n c
m thu
ần có độ
t
c
ảm L. Đặt điệ
n áp xoay chi
u có t
n s
và giá tr
hi
u d
ụng không đổ
i vào hai
đầu đoạ
n m
ch
AB. Khi đó, đoạ
n m
ch AB tiêu th
công su
t b
ng 120 W và có h
s
công su
t b
ng 1.N
ế
u n
i t
ắt hai đầ
u t
 
điện thì điện áp hai đầu đoạ
n m
ch AM và MB có cùng giá tr
hi
u d
ụng nhưng lệ
chpha nhau
3
 
, công su
t tiêu th
 
trên đoạ
n m
ạch AB trong trườ 
ng h
ợ 
p này b
ng
A.
75 W.
B.
160 W.
C.
90 W.
D.
180 W.
 Câu 17:
Chi
ế
u t
 
nướ 
c ra không khí m
t chùm tia sang song song r
t h
ẹp( coi như mộ
t tia sáng) g
m 5thành ph
ần đơn sắc:tím, lam, đỏ
, l
ục, vàng. Tia ló đơn sắ
c màu l
ục đi là là mặ
t
nướ 
c( sát v
ớ 
i m
t phâncách gi
ữa hai môi trườ 
ng). Không k
 
tia đơn sắ
c màu l
ục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắ
cmàu:
A.
tím, lam, đỏ
.
B.
đỏ
, vàng, lam.
C.
đỏ
, vàng.
D.
lam, tím.
 Câu 18:
Khi nói v
m
t v
ật dao động điề
u hòa, phát bi
u
nào sau đây là
sai
?
A.
L
c kéo v
tác d
ng lên v
t bi
ến thiên điề
u hòa theo th
ờ 
i gian.
B.
Động năng củ
a v
t bi
ến thiên điề
u hòa theo th
ờ 
i gian.
C.
V
n t
c c
a v
t bi
ến thiên điề
u hòa theo th
ờ 
i gian.
D.
Cơ năng củ
a v
t bi
ến thiên điề
u hòa theo th
ờ 
i gian.
 Câu 19:
Th
c hi
n thí nghi
m Y-âng v
 
giao thoa ánh sáng đơn sắc màu lam ta quan sát đưuọ
c d
vângiao thoa trên màn. N
ếu thay ánh sáng đơn sắ
c màu lam b
ằng ánh sáng đơn sắc màu vàng và các điề
u ki
nkhác c
a thí nghi
m v
n gi
nguyên thì
A.
kho
ng vâ
n tăng lên.
B.
kho
ng vân gi
m xu
ng.
C.
v
 
trí vân trung tâm thay đổ
i.
D.
kho
ảng vân không thay đổ
i.
 Câu 20:
Phát bi
ểu nào sau đâu là
sai
khi nói v
 
sóng điệ
n t
?
A.
Khi sóng điệ
n t
g
p m
t phân cách gi
ữa hai môi trườ 
ng, thì nó có th
b
ph
n x
ho
c khúc x
.
B.
Sóng điệ
n t
truy
ền được trong môi trườ 
ng chân không.
C.
Sóng điệ
n t
là sóng ngang nên nó ch
truy
ền đượ 
c trong ch
t r
n.
D.
Trong sóng điệ
n t
 
thì dao độ
ng c
ủa điện trườ 
ng và c
a t
 
trườ 
ng t
i m
ột điểm luôn đồ
ng pha v
ớ 
inhau.
 Câu 21:
M
t m
ạch dao độ
ng LC lí 
tưở 
ng g
m m
t cu
n c
m thu
ần có độ
t
c
m 50 mH và t
 
điệ
n
điệ
n dung C. Trong m
ạch đang dao động, điệ
n t
t
do v
ới cường độ
 
dòng điệ
n I = 0,12cos 2000t ( i tínhb
ng A, t tính b
ng s).
th
ời điểm mà cường độ
 
dòng điệ
n trong m
ch b
ng m
t n
ửa cường độ
hi
u d
ngthì hi
ệu điệ
n th
ế
gi
a hai b
n t
 
điện có độ
l
ớ 
n b
ng
A.
12
3
.
B.
5
14
.
C.
6
2
.
D.
3
14
.
 Câu 22:
Phát bi
ểu nào sau đây là đ
úng khi nói v
 
sóng cơ?
 
A.
Bướ 
c sóng là kho
ng cách gi
ữa hai điể
m trên cùng m
ột phương truyền sóng mà dao độ
ng t
i hai
điểm đó cùng pha.
 
B.
Sóng cơ truyề
n trong ch
t r
n luôn là sóng d
c.
C.
Sóng cơ truyề
n trong ch
t l
ng luôn là sóng ngang.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->