Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
P. 1
Edmund Leach - KULTURA I KOMUNIKACIJA

Edmund Leach - KULTURA I KOMUNIKACIJA

Ratings: (0)|Views: 1,051|Likes:
Edmund LIč, Kultura i komunikacija : Logika povezivanja simbola, Biblioteka XX vek, Beograd, 1983.
Литература из Е&А
Edmund LIč, Kultura i komunikacija : Logika povezivanja simbola, Biblioteka XX vek, Beograd, 1983.
Литература из Е&А

More info:

Published by: Протомајстор on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

 
BIBLIOTEKAXX VEK 
58
Urednik 
IVAN ČOLOVIĆ
Edmund Lič
KULTURAI KOMUNIKACIJA
Logika povezivanja simbolaUvod u primenu strukturalističke analizeu socijalnoj antropologiji
Preveo sa engleskogBORIS HLEBECPROSVETA • BEOGRAD1983.
 
 Naslov originalaEdmund Leach: CULTURE AND COMMUNICATIONThe logic by which symbols are connectedAn introduction to the use of structuralistanalysis in social anthropologyBritanski antropolog Edmund Lič poznat je našoj publici po knjizi o Klodu Levi-Strosu, objavljenoj u biblioteci XX VEK u dva izdanja (1972, 1983). Ličova
 Kultura i komunikacija
je rezultat plodnog spojaLevi-Strosovog strukturalizma i britanske socijalneantropologije. Svoju teorijsko-metodološku pozicijuautor primenjuje u tumačenju nekih klasičnih antro- poloških problema: mit, magija, rituali, kosmogonijaitd.Recenzent
Dr IVAN KOVAČEVIĆKoriceIVAN MESNER 
UVOD
Zamišljeni prosečni čitalac ovog eseja je stu-dent koji se tek upoznaje s literaturom o socijal-noj antropologiji. Sasvim je verovatno da će nekeod tih potencijalnih čitalaca, a možda i neke odnjihovih nastavnika, odbiti formalizam i površin-ska kompleksnost razmatranja u prvim odeljcima,te stoga svoj način izlaganja moram obrazložiti.Pre mnogo godina navukao sam odijum starijihkolega antropologa zbog toga što sam se usudioda iznesem mišljenje da je etnografsko kazivanjedrugih često veoma dosadno. Pogrešno su me razu-meli, ali ja ne odstupam od svoje jeresi.Rad socijalnog antropologa sastoji se u anali-ziranju i tumačenju etnografskih činjenica, uobiča- jenog ponašanja onakvog kakvo je kad je neposred-no opaženo. Glavna razlika između postupka savre-menih antropologa i njihovih preteča pre stotinugodina sastoji se u tome što je savremena obradaetnografskih dokaza uvek funkcionalistička. Danasse na svaku pojedinost nekog običaja gleda kao nadeo složene celine; spoznato je da su izolovani de-talji isto tako besmisleni kao i samostalna slova.Tako je etnografija prestala da bude običan regi-
 
6
Edmund Lič 
star običaja; ona je postala umeće zgusnutog opisi-vanja, složeno preplitanje zapleta i sporednog za- pleta kao u delu nekog značajnijeg romanopisca(Geertz 1973).Prihvatimo li ovo, jasno je da se nijedan de-talj antropologovog rada na terenu nikada ne možeučiniti dosadnim; detalj čini suštinu. Ali to ne mo-že biti slučaj sa detaljima terenskog rada drugih
ljudi.
Samo u retkim slučajevima antropološke mo-nografije pišu se tako da je čitalac u stanju da ce-lovito doživi tuđu kulturnu sredinu u kojoj se odi-gravaju opisani događaji. Ako takve atmosfere ne-ma, prekomerna količina detalja dovešće sarao do još većeg neshvatanja.Kako onda studente na početku njihovog putauvesti u tajne socijalne antropologije?Uobičajeno je poslužiti se sažvakanim etno-grafijama pojednostavljenim rezimeima kao štosu oni koji se nalaze u čudesnoj i popularnoj edi-ciji »Studije pojedinačnih slučajeva u kulturnoj an-tropologiji« (»Case Studies in Cultural Anthropo-logy«) izdavača Holta, Rajnharta i Vinstona (Holt,Rinehart and Winston, Inc.) i u udžbenicima kojiilustruju opšte postavke na osnovu izdvojenih pri-mera, izvađenih iz konteksta, iz klasičnih antropo-loških monografija o Nuerima, Tikopijama, Talen-sima, Trobrijandima i ne znam o kome još. I jednoi drugo sredstvo su prevara. Čitalac početnik time je zaveden, te pomišlja da su činjenice mnogo ma-nje složene nego što je to zapravo slučaj i može la-ko doći do zaključka da u materiji socijalne antro-
 Kultura i komunikacija
7
 pologije nema ničega što ne bi lako razumeo i dese-
togodišnjak.
Alternativni pristup koji sam ja ovde usvojiosastoji se u polaženju od postavke da je jedina vr-sta etnografije o kojoj bi socijalni antropolog po-četnik mogao irnati temeljito znanje ona koja poti-če iz njegovog ličnog životnog iskustva. Moj esejnamerno sadrži vrlo malo primera etnografskihčinjenica, a i oni koje sadrži su svakidašnji; gotovo jedina etnografska monografija za koju se od či-taoca traži da na nju obrati veliku pažnju jesteBiblija. Umesto toga treba se nadati da će se svaki pojedini čitalac osloniti na lično iskustvo kako biilustrovao ono o čemu se raspravlja.Moja opšta teza već se može sasvim poznati:kultura komunicira; kompleksna međupovezanostkulturnih pojava sama po sebi prenosi informacijuučesnicima u tim pojavama. Ako ovo prihvatimokao tačno, moj cilj je da naznačim sistemski postu- pak na osnovu koga se antropolog učesnik u po-smatranju može dati na dekodiranje poruka usađe-nih u kompleksne pojave koje posmatra. Metodo-logija se može pokazati korisnom jedino ako se primenjuje na kompleksnoj građi. Svaki čitalacmora sam za sebe iznaći odgovarajući kompleks et-nografskih činjenica.Sve ideje u ovom eseju pozajmljene su od dru-gih; jedino što je originalno u izlaganju jeste oblik u kome je ono istočeno. Ali u ovom eseju govori seo semantici kulturnih oblika, a kako je oblik moj,moje je i značenje.

Activity (24)

You've already reviewed this. Edit your review.
Tamara Drakulic liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Code021 liked this
TinyCar liked this
_0t_ liked this
hrundi liked this
ajero liked this
jevandjelje liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->