Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
P. 1
AsynesthésieTarasti

AsynesthésieTarasti

Ratings: (0)|Views: 1,341|Likes:
Published by Vincent Mignerot

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Vincent Mignerot on Jul 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial No-derivs

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2014

 
 6
U
SJIU]AIUCI I] UIOCK]CVYI DKJMFOIJ]FBI
 
@
FEVYIU
D
KJ]FJCBBI
 Yjctiwuc}ã mi BcokniuCju}c}y} Yjctiwuc}fcwi mi Dwfjei
C
J]WKMYE]CKJ
 
Iiwk ]fwfu}c" ij }fj} vyi eaiweaiyw i} fw}cu}i cj}iw|wá}i" f wijekj}wã ì mi jkogwiyuiuwi|wcuiu bf vyiu}ckj my ¨ mcfbknyi ij}wi biu fw}u ¸" f}}iu}ã mfju }ky}i bf }wfmc}ckjaiwoãjiy}cvyi i} iu}aã}cvyi keecmij}fbi" vyc co|bcvyi miu ãeafjniu ij}wi miu |wf}cvyiufw}cu}cvyiu y}cbcufj} miu efjfyq uijukwcibu i} miu usu}áoiu uãock}cvyiu mcddãwij}u 8 |kyw ei vycekjeiwji Iiwk ]fwfu}c" ei mcfbknyi ekjeiwji |wcjec|fbioij} biu fw}u my ukj i} eiyq my bctwi i}
mi b–cofni* Ofcu cb f fyuuc }kyeaã
fyuuc ì yji fy}wi vyiu}ckj" |byu mãbcef}i i} |byu wãucu}fj}i"eibbi
mi bf ekbbfgkwf}ckj ij}wi biu okmiu uijukwcibu ì b–cj}ãwciyw 
miu fw}u my ukj iyq/oàoiu" i}
bf mcddceyb}ã ì }wfc}iw iu} }ky}i mcddãwij}i" efw cb u–fnc} fbkwu mi wijmwi eko|}i miu
iu}aãuciufuukecf}ctiu
* Bf jk}ckj bf |byu ekywfj}i vyc ekwwiu|kjm" ij |wiocáwi f||wkeai" ì mi }ibu|aãjkoájiu" iu} eibbi mi usjiu}aãuci 8
ibbi j–iu} |fu" }ibbi vy
ibbi" |fwdfc}ioij} fmf|}ãi" i}jkyu jkyu |wk|kukju cec" ij dkwoi mi ekj}wcgy}ckj fyq |wãkeey|f}ckju uecij}cdcvyiu
m–Iiwk]fwfu}c" m–ij
ãgfyeaiw yji jkytibbi mãdcjc}ckj*Bf usjiu}aãuci iu} }wfmc}ckjjibbioij} }wfc}ãi ekooi yj
efu |fw}ceybciw 
mi jk}wiwibf}ckj uijucgbi ftie bi okjmi 0 bi |kuc}ctcuoi fogcfj} cjtc}i ij iddi} ì ekjucmãwiw vyi bfmcu}cje}ckj ij}wi biu kwmwiu uijukwcibu iu} |wiocáwi" |fwei vyi ukj dkjmioij} uiwfc} mi jf}ywigckbkncvyi" i} vyi biyw fuukecf}ckj |fw bf usjiu}aãuci iu} yj |aãjkoáji uiekjm" tkcwifeecmij}ib ky uy|iwdcecib
" |fwei vy–ibbi wibátiwfc} ukc} mi uc}yf}ckju uijukwcibbiu u|ãecdcvyiu"
ukc} mi |wkeãmãu waã}kwcvyiu |wk|wiu fyq |wkmye}ckju uãock}cvyiu vyc ij mãekybij}
* E–iu}
|kywvykc bf usjiu}aãuci" mfju ei}}i |iwu|ie}cti }wfmc}ckjjibbi" mitcij} yj feecmij} uy|iwdcecibmi bf mcoijuckj waã}kwcvyi miu mcuekywu*
My |kcj} mi tyi gckbkncvyi oàoi" ei}}i |kuc}ckj iu} fy`kywm–ayc dkw}ioij} wiocui ij
efyui" mfju bf oiuywi kó cb iu} mãukwofcu fmocu vyi biu pkjiu jiywkjfbiu my }wfc}ioij}
uijukwcib ji ukj} |fu fyuuc ji}}ioij} uã|fwãiu vy–kj b–f ewy jfnyáwi" i} oàoi vyi eiw}fcjiu
ukj} ij}cáwioij} mãmcãiu fy }wfc}ioij} |kbsuijukwcib
6
* My |kcj} mi tyi uãock}cvyi" ij ky}wi"
uc b–kj |ku}ybi
vyi bi |wkeiuuyu uãockucvyi eko|kw}i vyibvyi dwfe}ywi cjmcu|ijufgbi ì bf |wcui
m–fy}kjkoci miu yjctiwu mi uiju |fw wf||kw} fyq uygu}wf}u |asucvyiu i} gckbkncvyiu
" fbkwu"}ky} fy ekj}wfcwi" bf usjiu}aãuci ui |wãuij}i ekooi yji k|ãwf}ckj dkjmfoij}fbi"
vy–cb
ekjtcijmwfc} mi uc}yiw ì bf dwkj}cáwi ij}wi bi |asucek/gckbkncvyi i} bi uãock}cvyi" ekooi yjãbãoij} mi ei}}i wy|}ywi*I} ei}}i k|ãwf}ckj dkjmfoij}fbi uiwfc} jk}fooij} eibbi vyc ijnijmwi bf usj}fqidcnywf}cti uyw biu miyq |bfju !iq|wiuuckj i} ekj}ijy# miu bfjnfniu" ì |fw}cw my jksfy dyuckjjibmiu fuukecf}ckju uijukwcibbiu i} |iwei|}ctiu
8 bkcj m–à}wi yj feecmij} uy|iwdcecib ekmcdcã |fw 
bfwaã}kwcvyi"
bf usjiu}aãuci iu} fbkwu bi okoij} cjfynywfb kó b‛cjdkwof}ckj uijukwcibbi ui
6
 
@*/
\* Eafjniyq" |fw fcbbiywu" dfc} wiofwvyiw vyi bi afy} jctify m–ij}wiewkcuioij} miu cjdkwof}ckju uijukwcibbiu vy–kjkguiwti eaip b–akooi" ji ui wijekj}wi |fu eaip biu fy}wiu iu|áeiu fjcofb
iu" efw cb iu} `yu}ioij} dkje}ckj my mãtibk||ioij}miu ekyeaiu ekw}cefbiu" vyc usjewã}cuij} biu cjdkwof}ckju uijukwcibbiu !@ifj/\ciwwi E
AFJNIYQ
"
 B.Akooi jiywkjfb
" Dfsfwm"\fwcu" 6315#*
 
 7
ekjtiw}c} ij ucnjcdcef}ckj uijucgbi
* B
–as|k}aáui j–iu} |fu jiyti 0
ibbi f||fwfê} mã`ì eaipFwcu}k}i" ibbi ekyw} ij dcbcnwfji mfju bf |by|fw} miu }aãkwciu |useakbkncvyiu i} oã}f/|useakbkncvyiu my QCQ
áoi
i} my QQ
áoi
ucáebiu" ibbi iu} mãtibk||ãi mi ofjcáwi eij}wfbi ij|aãjkoãjkbknci" i} ibbi iu} ijdcj wi|wcui ftie dkwei |fw
ei vy–kj |kywwfc} f||ibiw bi ekywfj}
iq|ãwcij}cfbcu}i miu uecijeiu eknjc}ctiu*
B–
FY]KJKOCI MI BF USJ]FQI DCNYWF]CTI
 
Efjfb uijukwcib mi wãei|}ckj
tu
usj}fqi uijukwcibbi my mcuekywu
 Bf wãdbiqckj uyw bf usjiu}aãuci uy||kui yji mcu}cje}ckj |wãfbfgbi" ij}wi
b–
cjdkwof}ckjuijukwcibbi
i} bf
ucnjcdcef}ckj uijucgbi
0 bf |wiocáwi ekjucmáwi bf uijuf}ckj ekooi bi tie}iyw
m–yj ijuiogbi mi u}coybc i} mi ¨
jkj/ucnjiu ¸ !
ei vy–kj |kywwfc} f||ibiw ì bf uyc}i mi
A`iboubit miu ¨ dcnywiu okjk|bfjiu ¸#" fbkwu vyi bf uiekjmi ekjucmáwi bf uijuf}ckj ekooi bfuygu}fjei ì |fw}cw mi bfvyibbi ukj} fw}ceybãiu miu ucnjcdcef}ckju" i} mkje miu ¨ ucnjiu ¸ !ky miuekwwibf}ckju
 gc|bfjiu" mk}ãiu m–yj |bfj mi b–iq|wiuuckj i} m–yj |bfj my ekj}ijy#*
 Yji f||wkeai wfcukjjãi my |wkgbáoi |kuã co|bcvyi mkje yji mcu}cje}ckj ij}wi bfuygu}fjei m
y |bfj mi b–
iq|wiuuckj" vyc mã}iwocji bi efjfb uijukwcib |fw bivyib ukj} |wãbitãiubiu
cjdkwof}ckju uijukwcibbiu
" m–yji |fw}" i}
bf ekj}wcgy}ckj mi bf uijukwcfbc}ã ì bf ucnjcdcef}ckjuijucgbi my |bfj my ekj}ijy
" e–iu}
/ì/mcwi ì bf usj}fqi mcueywucti !i} jk}fooij} ì bf usj}fqidcnywf}cti#"
m–fy}wi |fw}* Bf |wiocáwi
f||wkeai cjmyc}" mfju miu mãtibk||ioij}u|wcjec|fbioij} mi jf}ywi |fwfmcnof}cvyi" miu ebfuucdcef}ckju uãock}cvyiu |iy k|ãwf}kcwiu" efwibbiu ukj} dkjmãiu `yu}ioij} uyw miu dcnywiu okjk|bfjiu" ufju ekjucmãwf}ckj mi bf dkje}ckj
uãock}cvyi vyc yjc} biu miyq |bfju m–yj bfjnfni
* Ij witfjeai" bf uiekjmi" bi wýbi miuijukwcfbc}ã mfju bf usj}fqi mcueywucti my |byu my ekj}ijy" iu} |fw mãdcjc}ckj |kbsuijukwcibbi i}usjiu}aãucvyi" i} ibbi cjmyc} miu mãtibk||ioij}u fjfbs}cvyiu vyc ukj}" fy ekj}wfcwi" |by}ý} mijf}ywi usj}fnof}cvyi*
Ij m–fy}wiu }iwoiu" máu vy–kj mã|fuui bi mãeky|fni i} bi dkjmioij} iqebyuctioij}
gckbkncvyi miu kwmwiu uijukwcibu" kj iu} ekjmyc} ì wioi}}wi ij efyui bf }s|kbknci miu okmiuuãock}cvyiu my uijucgbi
0 cb ji u–fnc} mkje |fu mi uftkcw vyib iu} b–kwnfji uijukwcib ― 
tyi"kyëi" i}e*
 ― 
vyc mkjji feeáu
ì b–cjdkwof}ckj ekj}ijyi mfju bi
¨ oiuufni ¸" ofcu mieko|wijmwi ij vykc biu okmiu uijucgbiu |fw}cec|ij} ì bf ucnjcdcef}ckj my mcuekywu*
\fw iqio|bi" ei vy–kj f||ibbi bf uãock}cvyi tcuyibbi kgãc} ì miu bkncvyiu uijucgbiu gcij mcddãwij}iu uibkj vy–kj f fddfcwi ì bf |icj}ywi" fy miuucj" fy ecjãof
" ky ì bf mfjui 0 |fwoc}kyu eiu ¨ oiuufniu ¸ vyc ukj} ¨ ufcucu |fw bf tyi ¸" kj mcu}cjnyiwf fcjuc !c# yji ef}ãnkwci
ofjyibbi/tcuyibbi
!nwf|acuoi" ãewc}ywi" i}e*#" yji
hcjãucek/tcuyibbi
!ecjãof" mfjui" i}e*#
" b–yjii} b–fy}wi dfcufj}
ãnfbioij} f||ib ì bf
uijukwc/ok}wcec}ã 
* Biu bkncvyiu uijucgbiu |fw}cec|ij}fbkwu mcwie}ioij} ì bf efwfe}ãwcuf}ckj miu mcddãwij}u okmiu uãock}cvyiu" ekjucmãwãu my |kcj}mi tyi mi biyw okmi mi ucnjcdciw" i} jkj mi biyw efjfb mi ekooyjcef}ckj*
Kj |fwtcijmwfc} fy oàoi nijwi mi wãuyb}f} ftie b–ijuiogbi miu okmiu uãock}cvyiu
vyc iq|bkc
}ij} bi efjfb fymc}cd* Cb iu} twfc vyi jyb j–f ukjnã ì |wk|kuiw yji ¨
uãock}cvyifymc}cti
¸" ofcu bi |fwfbbábi j–ij iu} |fu okcju iqio|bfcwi
0 bi bfjnfni kwfb" biu gwyc}u mi bf
tci vyk}cmcijji" bf oyucvyi io|wyj}ij} }kyu" my |kcj} mi tyi mi b–cjdkwof}ckj u
ijukwcibbi" bi
efjfb mi b–kyëi* Ofcu" máu vy–kj |wijm ij ekjucmãwf}ckj bf usj}fqi mcueywucti i} dcnywf}cti mi
 
 5
eafeyj mi eiu okmiu uãock}cvyiu" ei ukj} m–fy}wiu }s|iu uijucgbiu vyc ukj} ukbbcec}ãu" ij
dkje}ckj miu uc}yf}ckju uijukwcibbiu vyc ukj} u|ãecdcvyioij} okgcbcuãiu ky cjtkvyãiu ukc} |fw}ibbi eafêji kwfbi" ukc} |fw bi gwyc} |wk|wi ì yji ueáji mkjjãi" ukc} |fw yji |cáei oyucefbi*
 Bi |kcj} mi tyi fj}awk|kbkncvyi
 
Fy ekywu my |wkeiuuyu mi b–akocjcuf}ckj" bf ef|fec}ã miu akooiu ì ucnjcdciw i} ì
usogkbcuiw iu} ekwwãbãi ì bf ocui ij |bfei mi gbkeu uijukwc/ok}iywu* Biwkc/Nkywafj fekjufewã ì ei}}i vyiu}ckj" mfju
 Bi niu}i i} bf |fwkbi
" yji mãokju}wf}ckj |fw}ceybcáwioij}ufcucuufj}i* Cb okj}wi
7
vyi
}ky} fy bkjn mi b–akocjcuf}ckj" biu dkje}ckju mi ekj}fe} ftie
biokjmi iq}ãwciyw uygcuuij} mi |wkdkjmu wãfoãjfnioij}u" i} vyi" jk}fooij}" kj fuucu}i ì miumãufuukecf}ckju i} wãfuukecf}ckju ij}wi kwnfjiu i} dkje}ckju*Nbkgfbioij}" ei |wkeiuuyu fgky}c}" uibkj Biwkc/Nkywafj" fy mãnfnioij} mi miyqnwfjmu ijuiogbiu dkje}
ckjjibu vyc cj}iwfncuuij} 0 b–ijuiogbi
ofcj/ky}cb
 
m–yj eý}ã" i}b–ijuiogbi
 dfei/bfjnfni
 
mi b–fy}wi* Mi bf ekbbfgkwf}ckj ij}wi eiu miyq ijuiogbiu" jfcuuij} bf
|by|fw} miu fe}ctc}ãu uãock}cvyiu ãbãoij}fcwiu 0 bf niu}yfbc}ã" bf ocokniu}yfbc}ã" bf |akjf}ckj"bi n
wf|acuoi" b–ãewc}ywi* Eiu miyq gbkeu dkje}ckjjibu ukj} ì b–ãtcmijei u}wye}ywãu |fw yj
|wcjec|i mi wibf}ckj uijukwc/
ok}wcei ftie bi okjmi 8 ofjc|ybf}ckj i} niu}ceybf}ckj m–yj eý}ã"ofu}cef}ckj" mãnyu}f}ckj i} fw}ceybf}ckj tkefbi mi b–fy}wi*
Biwkc/Nkywafj cmij}cdci mkje |kywekooijeiw yji |wiocáwi wy|}ywi" bf dkje}ckjjfbcuf}ckj miu uiju 0 uã|fwãu my uco|bi |kcj} mityi gckbkncvyi" biu kwmwiu uijukwcibu ukj} wãfuukecãu |kyw mitijcw dkje}ckjjibu*Ofcu cb ucnjfbi ijuyc}i yji miyqcáoi wy|}ywi" eibbi vyc |iwoi} mi eko|wijmwiekooij} ui ekju}c}yi bf ef|fec}ã ayofcji ì ucnjcdciw* Bf dkje}ckj usogkbcvyi" i} }ky}|fw}ceybcáwioij} bf ucnjcdcef}ckj uijucgbi" ãoiwnij}" uibkj Biwkc/Nkywafj" mi bf ekbbfgkwf}ckjã}wkc}i ij}wi miyq gbkeu uijukwc/ok}iywu kó biu kwmwiu uijukwcibu ukj} mã`ì ekjdkjmyu" i} eiumiyq gbkeu ij}wij} iyq/oàoiu ij cj}iwfe}ckj fy okoij} i} fy gãjãdcei mi bf uãockui* Bfusjiu}aãuci j
–iu}
mkje |fu yji eko|bcef}ckj uy||bãoij}fcwi" ky yji ãbfgkwf}ckj yb}ãwciywi"
ofcu bf ekjmc}ckj oàoi mi b–f||fwc}ckj mi bf dkje}ckj usogkbcvyi eaip b–akooi" i} yjiekjuãvyijei my mãtibk||ioij} jiywkjfb vyc b–feeko|fnji*
 
Nbkgfbioij}" ei bkjn eaiocjioij} ekjmyc} mkje ì b–fy}kjkoci mi bf dkje}ckjuãock}cvyi" i} |byu |wãecuãoij} ì b–
fy}kjkoci mi uf mcoijuckj dcnywf}cti
* M–yj |k
cj} mi tyi
uãock}cvyi" bi usjewã}cuoi |kbsuijukwcib |iy} mkje à}wi ekjucmãwã ekooi |wiociw" ij ei vy–cbfuuywi b–fy}kjkoci mi bf mcoijuckj dcnywf}cti*
5
 
 Bi |kcj} mi tyi
mi b‛iq|ãwcijei
i} bi jksfy uijukwc/ok}iyw 
 Biu wieaiweaiu jiywk/eknjc}ctiu biu |byu wã
eij}iu u–feekwmij} |kyw wiekjjfê}wi yji}wáu dkw}i cj}ãnwf}ckj my }wfc}ioij} eãwãgwfb miu cjdkwof}ckju uijukwcibbiu 0 b–iq|bkc}f}ckj miuu}coybc uijukwcibu mfju biu ekyeaiu i} wãuifyq mi jiywkjiu iu} m–iogbãi |bywc
/+oyb}c/
7
Jk}fooij} mfju 0 Fjmwã B
IWKC
/N
KYWAFJ
"
 Bi niu}i i} bf |fwkbi" 6" ]ieajcvyi i} bfjnfni
" \fwcu" Fbgcj Oceaib" 634=*
 
5
 
Ei vyc ji ufywfc} ofjvyiw mi dfcwi |wkgbáoi |kyw bf uãock}cvyi |icwecijji" |kyw vyc bi ¨ |wiociw ¸ iu} yji
vyfbc}ã uijucgbi |ywi
 
!bf |wcoãc}ã#* B–fj}awk|kbknci jkyu f||wijm vy–ij |asbknãjáui" kj ji wijekj}wi |fu m–fgkwm yji vyfbc}ã uãock}cvyi
|ywi" i} vyi bi ¨ |wiociw ¸ mi }ky}i dkje}ckj uãock}cvyi iu} eko|biqi" usjewã}cvyi" mi dfc} co|yw" i} |fw jf}ywi" wibf}ckjjib"tkcwi wã}ceybfcwi* Ij witfjeai" ei usjewã}cuoi dkjmfoij}fb iu} yji miu as|k}aáuiu mi bf
uãock}cvyi }ijucti
" vyc |ku}ybi jkjbf uco|bcec}ã" ofcu bf eko|biqc}ã miu u}wye}ywiu uãock}cvyiu ãbãoij}fcwiu*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->