Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword
Like this
1Activity
×
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Noordzee-atlas : voor het Nederlands beleid en beheer

Noordzee-atlas : voor het Nederlands beleid en beheer

Ratings: (0)|Views: 932|Likes:
publicatiedatum: 1992
auteur: Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA);Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) en Directie Noordzee (RWS, NZ);Redactie: C.J. Bams, L. Harkink, J.S.L.J. van Alphen
publicatiedatum: 1992
auteur: Interdepartementale Coördinatiecommissie voor Noordzee-aangelegenheden (ICONA);Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Dienst Getijdewateren (RWS, DGW) en Directie Noordzee (RWS, NZ);Redactie: C.J. Bams, L. Harkink, J.S.L.J. van Alphen

More info:

Published by: Ministerie van Infrastructuur en Milieu on Jul 05, 2011
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

10/10/2013

pdf

text

original

 
Verspreiding van eenjarige kabeljauw
 
Verspreiding van eenjarige tong
Het verspreidingsgebied van tong
(Solea solea)
strekt zich uit langs deAtlantische kust van Afrika tot aan Noord-lerland. Ook in de Middellandse Zeekomt tong voor. Tong wordt doorgaans aangetroffen in water met een dieptevan minder dan 50 meter. In de Noordzee is het verspreidingsgebied aan denoordzijde.begrensd door een diagonaal die loopt van de Engelse oostkust(Flamburg) tot het Skagerrak in het noordoosten. Deze lijn komt overeen met descheiding tussen het koude gelaagde water van de centrale en noordelijkeNoordzee, dat in de zomer een bodemtemperatuur heeft van ongeveer 7°C enhet warme volledig gemengde water van de zuidelijke Noordzee, waar debodemtemperatuur 's zomers oploopt tot 17°C.De belangrijkste paaigebieden van tong zijn het Theems-estuarium en dekustzone van het continent ten zuiden van 55°N.B. In het Belgisch-Zeeuwsekustgebied, voor Texel en in de Duitse Bocht liggen concentratiegebieden. Depaaitijd strekt zich uit van maart tot in
juni.
De eieren en larven zijn gedurende ongeveer een maand pelagisch, dat wilzeggen:zwevend in de waterkolom. Tijdens de metamorfose vestigen de kleinetongetjes zich in het ondiepe kustgebied en groeien daar verder op. De kaarttoont de belangrijkste opgroeigebieden aan de hand van de verspreiding vaneenjarige tong in het derde kwartaal. De kinderkamergebieden van de nul- eneenjarige topg liggen alle binnen de 12 mijl uit de kust.In de herfjst trekt tong in westelijke richting naar dieper water. In strenge
win
ters, wanneer de zeewatertemperatuur sterk daalt, vlucht de tong naar het relatief warmer^ water in de diepere delen van de westelijke Noordzee.In het voorjaar vindt, geholpen door de getijdestromen, een west-oost migratie plaats naar de paaigronden. De tong kan dan aan de oppervlakte van zeeworden waargenomen. Merkexperimenten hebben aan het licht gebracht dat inde Noordzee verschillende sub-populaties voorkomen, die ieder een eigen
paai
en kinderkamergebied hebben en ook eigen voedselgronden. Mannelijke envrouwelijke tong wordt geslachfsrijp op een leeftijd van respectievelijk 2 en 3jaar en bij eejn lengte van respectievelijk 18 en 28 centimeter.Tong kan 30 tot 40 jaar oud worden, maar als gevolg van de intensieve visserij komen nu nauwelijks nog dieren van meer dan 15 jaar in de populatie voor.De leeftijdsopbouw wordt gedomineerd door 0 tot 4 jaar oude vis.De vangst bestaat voornamelijk uit jonge vis. In gewicht maken de twee-,drie- en vierjarigen meer dan de helft van de vangst uit. De gemiddelde jaarlijksevangst bedraagt ongeveer 20 dujzend ton, maar hij kan sterk variëren als gevolgvan verschillen in de natuurlijke aanwas die wordt beïnvloed door de zeewater-temperatuur) Strenge winters véroorzaken een hogere sterfte onder juvenieletong.Tijden^ de zeer strenge wi|iter van 1963 is naar schatting zelfs 60% vande volwassen tong door de koude gestorven. Na een strenge winter bestaatechter een goede kans op een grote natuurlijke aanwas. De hoogste jaarklas-sterktes, vijfmaal de gemiddelde sterkte, zijn waargenomen na een koud voorjaar.Sinds 1975 wordt de visserij op Noordzeetong door middel van een TotalAHowable Catch gereguleerd. Tevens gelden technische maatregelen zoals eenminimum maaswijdte en minimum aanvoermaat
(95)
.
Bron:Bannister, R.C.A. (1978). Charges in plaicestocks and plaice fisheries in the North Sea. Rapp.P.-v. Reün.
Cons.
int.
Explor.
Mer 172: 86-101.van Beek, F.A., Rijnsdorp, A.D., de Clerck, R.(1989). Monitoring iuvenile
stocks
of flatfish in theWadden
Sea
and the coastal
areas
of the
southeas-
tem North Sea. Heigoiander Meeresunters. 43:1761-177.Harding, D., Nichols, ]., Tungate, D.S. (1978).The spawning of the plaice,
Pleuronectes platessa
L in the southern and
English
Channel. Rapp. P.-v.Réun.
Cons.
int.
Explor.
Mer 172:102-113.Rijnsdorp, A.D., van
Beek,
F.A. (1991). Changesin growth of plaice Pleuronectes platessa L andsole
Solea
solea (L.) in the North Sea. Neth. J. Sea
Res.
27:141-157.Rijnsdorp, A.D., Daan, N., van Beek, F.A.,Heessen, H.J.L (1991). Reproductive variabillty inNorth
Sea
plaice, sole and
cod.
J.
Cons.
int.
Explor.
Mer 17: 352-375.de Veen,
J.F.
(1978).
Changes
In North
Sea
solestocks
(Solea
solea l.)Rapp.P.-v. Réun.
Cons.
int.
Explor.
Mer 172: 124-136.
 
Verspreiding van eenjarige tong
relatieve dichtheid van eenjarige tong(%o) in het 3e kwartaal, 1970 - 1986
<
NQ
cc
OO
bron: Rijnsdorp &
Van
Beek,
1991

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->