Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Internetes Kapcsolatvizsgalat a Psychogalaxy-Modszer

Internetes Kapcsolatvizsgalat a Psychogalaxy-Modszer

Ratings: (0)|Views: 26|Likes:
Published by lektor77

More info:

Published by: lektor77 on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/29/2013

pdf

text

original

 
3.3.4 Internetes kapcsolatvizsgálat: a Psychogalaxy-módszer 
Kivonat az alábbi könyvb
ő
l: Vass, Z. (2011).
 A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer.
Budapest: L’Harmattan
Áttekintés
A Psychogalaxy kutatást Dr. Sváb Péter és Dr. Vass Zoltán indította el 2008. március 31-én, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, valamint a Károli ReformátusEgyetem Pszichológiai Intézetének együttm
ű
ködésével, Bagdy Em
ő
ke és Vargha Andrásprofesszorok részvételével, Tekler Vilmos matematikus, Wetzl Márta szociológus, Dr.Mirnics Zsuzsanna pszichológus és számos hallgató önkéntes kutatói közrem
ű
ködésével,hat év el
ő
készít
ő
munka és számos pszichometriai el
ő
teszt után (Vass, 2009d, 2009f;Vass és Sváb, 2011). A kutatás publikált célja, hogy elegend
ő
adat összegy
ű
 jtése után,tudományos módszerekkel keresse Magyarország pszichológiai karakterét. Mivel aPsychogalaxy angol nyelven is m
ű
ködik, így más nemzetekkel is összehasonlítható amagyar nemzeti karakter.A kutatási adatbázis internetes tesztekre (rajztesztek, színtesztek, szimbólumtesztek,kérd
ő
ívek) épül, amelyeket önkéntes jelentkez
ő
k töltenek ki. A projekt hosszú távon egy jelent
ő
s méret
ű
, kutatható adatbázist vár a Psychogalaxy-vizsgálattól, amely (anévtelenség meg
ő
rzése mellett) rendkívül részletes adatokkal rendelkezik a kitölt
ő
kszemélyiségér 
ő
l. A www.psychogalaxy.hu oldal több mint 250 tesztjével az országlegnagyobb, internetes tesztkitölt
ő
és tanácsadó oldalává vált. Különlegessége, hogynemcsak kérd
ő
íveket töltenek ki a látogatók, hanem rajzos teszteket is, amelyeket arendszer pszichológiai szempontból értékel. A kiértékelés nem egyszer 
ű
en pontszámokösszeadását jelenti, hanem egy mesterséges intelligencia-program számítja ki azösszefüggések alapján az eredményt.A Psychogalaxy arról a „bolygótérképr 
ő
l” kapta a nevét, ami a felhasználó pszichológiairokonait mutatja meg. A tesztek kitölt
ő
 je áll az „univerzum” középpontjában, körülöttepedig más „bolygók” keringenek. Távolságukat egy intelligens algoritmus határozza meg,amihez a tesztkitölt
ő
k összes adatát egybeveti, és kiszámítja pszichológiai összeillésükmértékét. Az összeillés nem egyszer 
ű
en a hasonlóságra épül, hiszen mindentulajdonságnál különbözik, hogy a „hasonló a hasonlót vonzza” vagy „az ellentétekkiegészítik egymást” alapelv lesz-e érvényes rá.
A Psychogalaxy célkit
ű
zései
A kutatás segít
ő
céllal irányul az emberi kapcsolatok tanulmányozására. Azon azelgondoláson alapul, hogy az emberi élet min
ő
ségét és az elégedettséget (a „boldogság”alapvet
ő
érzését) alapvet
ő
en meghatározza az emberi kapcsolatok min
ő
sége. A kutatásszeretne segíteni abban, hogy az emberek olyan kapcsolatokat alakítsanak ki, melyekkelelégedettek és amelyek jobbá teszik életük egészét. Ezt a pozitív célt a Psychogalaxytöbbféle módon kívánja megvalósítani: (1) a pszichológiai önismeret fejlesztésével, (2) ameglév
ő
kapcsolatok min
ő
ségének javításával, (3) a látogatók valódi igényeinekmegfelel
ő
, új kapcsolatok kialakításával.Az önismeretet olyan pszichológiai tesztekkel fejleszti, amelyeket a látogatók internetenkeresztül töltenek ki. A javuló önismeret javítja az életmin
ő
séget is, mert segíti a valódiszükségleteknek megfelel
ő
célok, életmód, baráti és párkapcsolatok, értékrend, identitás,foglalkozás, id
ő
beosztás megtalálását. Az online kitöltött önismereti tesztek eredményeit arendszer önállóan kiszámítja, majd a már meglév
ő
normákhoz, sztenderdekhez
 Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’Harmattan
 
viszonyítva értelmezi. A tesztek pszichológiai eredményeit a Psychogalaxy szövegesszakvélemény formájában adja vissza a tesztet kitölt
ő
látogatóknak. A véleményeknemcsak jellemzést tartalmaznak, hanem tanácsokat és olyan észrevételeket is, melyeketa látogatók továbbgondolhatnak.A már meglév
ő
kapcsolatok min
ő
ségét olyan tesztekkel javítja, amelyek a baráti és apárkapcsolatok egyedi sajátosságait vizsgálják. Ezek között a tesztek között szerepelnekegyénileg kitöltend
ő
kérd
ő
ívek és olyan feladatok is, melyeket mindkét fél elvégez. Azegyéni tesztek a kapcsolati profilt, a köt
ő
dési stílust és a párkapcsolatok er 
ő
sségeit,esetleges veszélyforrásait elemzik. A páros tesztek a két fél kapcsolódási profiljánakösszeillését, a hasonlóságokat és az ellentéteket, a komplementer igényeket mérik feláltalánosabb értelemben és a mindennapi élet legfontosabb területein.Az új kapcsolatok kialakításának algoritmusait szakért
ő
i rendszer kezeli. Az összes teszteredménye bekerül egy központi modulba, amely pszichológiai ismeretekre építve hozzaösszefüggésbe az adatokat. A folyamat kiterjed a rendszer összes felhasználójára. Ezlehet
ő
vé teszi a kapcsolati „térkép” kialakítását (amelyr 
ő
l a Psychogalaxy nevét kapta). Arendszer kiszámítja az összes ismert adat alapján, minden egyes felhasználó között apozitív kapcsolatok valószín
ű
ségét. Ebben a számítási folyamatban figyelembe veszi apszichológiai tesztek eredményeit, a regisztráció során megadott adatokat és azokat akutatási eredményeket, amelyek a Psychogalaxy kifejlesztését el
ő
zték meg.A Psychogalaxy hátterét képez
ő
kutatás részét képezi egy nagyobb, átfogókutatássorozatnak is, amely a Károli Egyetemen belül a projektív teszthelyzetszámítógépes elemzésére, a projektív pszichodiagnosztika rendszerelméletimegközelítésére, a mesterséges intelligencia pszichológiai alkalmazására, illetve atöbbszemélyes interakciódinamika vizsgálati metodikájára irányul.
Pszichológiai produkciós felület
A Psychogalaxy a pszichológiai mérés többféle típusát használja: leíró adatokat (példáuldemográfiai mutatók), projektív teszteket (például emberrajzok), viselkedéses mérést(például a közös rajzvizsgálat tesztviselkedésének
in statu nascendi 
rögzítését), zárt ésnyitott kérdéseket, illetve kérd
ő
íveket.A háttéradatok között a Psychogalaxy olyan mutatókat gy
ű
 jt, mint például az életkor (születési id
ő
pont), a foglalkozás (lista alapján felsorolva), kedvenc id
ő
töltések,érdekl
ő
dési területek, humán-reál érdekl
ő
dés, a lakóhely (város szintjén, nem címmel), acsaládi állapot (házas, egyedülálló, elvált, özvegy), a gyerekek (vannak-e, vele élnek-e), amagasság, a testalkati típus (vékony, átlagos, atletikus, molett), a végzettség, a családiértékek, az életstílus (étrend, dohányzás, alkohol) és más jellemz
ő
k. A tesztkitölt
ő
k arögzített kategóriák mellett szabadon is írnak magukról (személyiségükr 
ő
l, hosszú távúterveikr 
ő
l, partnerrel kapcsolatos elvárásaikról, családi hátterükr 
ő
l).A projektív tesztek között szerepel a Psychogalaxy-firkateszt (3.4.3. fejezet), a színkulcs-teszt egy része (3.4.1. fejezet), az emberpár-rajz (3.3.3. fejezet), egy tetsz
ő
leges szép képés a lehet
ő
legcsúnyább kép címmel ellátott színes festménye, páros rajzok (3.3.1.fejezet), a Hatvan Másodperces Rajzteszt (3.2.3. fejezet), a színpreferencia vizsgálata, azélettér-teszt (3.2.1. fejezet), egy értékrend-teszt, illetve a Metamorfózis-teszt (Sz
ő
nyi,1988) speciális, a párkapcsolat értékelésére átalakított változata.A kérd
ő
ívek személyiségdimenziókat és kapcsolati (f 
ő
ként baráti és párkapcsolati) jellemz
ő
ket mérnek. A Psychogalaxy minden kérd
ő
íve szabad felhasználású vagy sajátfejlesztés
ű
, pszichometriailag ellen
ő
rzött kérd
ő
ív. A több mint 200 kérd
ő
ív közül ezen ahelyen csak az IPIP
(International Personality Item Pool)
teszteket említjük. Az IPIP
 Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’HarmattanTovábbi szakirodalom, ESPD számítógépes program rajzelemzéshez, tanfolyamok: www.rajzelemzes.hu
 
összesen 2413 itemének teljes magyar fordítása, tematikus strukturálása, szövegeskiértékelése és a magyar standardok elkészítése a Psychogalaxy tudományos érdeme. AzIPIP-kérd
ő
ívek f 
ő
csoportjai
1
a Psychogalaxy által kidolgozott struktúrában a következ
ő
k:(1) aktivitás: energia, aktivitás; élménykeresés; (2) intelligencia, kreativitás: tudásvágy,ismeretigény; gyors felfogás; intellektuális hatékonyság; komplex gondolkodás; rálátásképessége; döntés, kockázatvállalás; kreativitás; valóságérzék; (3) érzelem: szorongás;optimizmus, humor; depresszió; agressziókezelés, asszertivitás; érzelmi kontroll; érzelmiintelligencia; érzelemkifejezés; (4) attit
ű
dök: társas hatások; társas attit
ű
dök; motiváció; (5)társas kapcsolatok: vonzalom, szeretetképesség; önértékelés; társas kívánatosság;altruizmus és megbocsátás; bizalom másokban; empátia; érzékenység, fogékonyság;társas függ
ő
ség, önállóság; (6) vezetés: vezet
ő
i társas készségek; ambíció, teljesítmény;dominancia, (7) csapatmunka: alaposság; kooperáció; értékrend; szabálykövetés; rendhezvaló viszony.
A Psychogalaxy mint módszer jellemz
ő
i
A Psychogalaxy mint tudományos kutatási módszer meghatározói a következ
ő
k:
1.
A módszer a tudományos adatgy
ű
 jtés
internetes
formájára épül,
mindig ellen
ő 
rizve ahagyományos
, papír-ceruza típusú vizsgálatokkal. Önmagukban az internetes,számítógéppel készült (például egérrel rajzolt) tesztadatok tudományos szempontbólnem lennének általánosíthatók, ezért a Psychogalaxy-kutatás mindig hagyományosmódszerekkel ellen
ő
rzi az internetes eredményeket.
2.
A tesztek kitöltése
önkéntes és anonim.
A tesztkérdésekre adott válaszok (alapadatok),a kiértékelt skálapontszámok, a rajzok, a regisztrációnál megadott demográfiai ésegyéb adatok anonim módon tárolódnak, a tesztkitölt
ő
k személye ezért nemazonosítható.
3.
A tesztekért a felhasználónak nem kell fizetnie, az oldal használata
ingyenes
; aPsychogalaxy-módszer nonprofit célú kutatást jelent.
4.
A módszer 
azzal motiválja
a vizsgált személyeket, hogy visszajelzést, pszichológiaikiértékelést kapnak a kitöltött vagy megrajzolt tesztekr 
ő
l. Mivel ezt manuálisan nemlehetne elvégezni, informatikai módszerrel történik a tesztek kiértékelése. A metódusel
ő
nye, hogy a rendszer azonnal kiszámolja az eredményt a fent ismertetett,számítógépes szakért
ő
i rendszer alapján, elvileg tetsz
ő
leges számú elemzéstvégezhet egyszerre, és objektív: mindig ugyanúgy számol. A metódus problémája avélemények egyediségének kérdése, amely korlátokba ütközik. A Psychogalaxymegoldása erre az, hogy a felhasználót is bevonja az eredmények értelmezésébe.Nagy figyelmet fordít az etikai irányelvekre is, és a szakért
ő
i rendszer által adottvéleményt pszichológus, pszichoterapeuta szakemberek készítik és ellen
ő
rzik, akik a
 „primum nil nocere” 
elvét tartják szem el
ő
tt.
5.
A Psychogalaxy-módszer 
nagy elemszámú minta
(több tízezer vizsgált személy)adatainak kezeléséhez készült. A nagy elemszám olyan matematikai statisztikai éshálózatelemzési kiértékelést tesz lehet
ő
vé, amire a pszichológiában ritkán vanlehet
ő
ség, valamint normák, standardok létrehozására is alkalmas.
6.
A Psychogalaxy-módszer szerint kiemelt feladat
az adatok összekapcsolása ésösszefüggések keresése,
például a rajztesztek eredményeinek validálása
 Kivonat: Vass, Z. (2011). A képi kifejezéspszichológia alapkérdései - szemlélet és módszer. Budapest: L’HarmattanTovábbi szakirodalom, ESPD számítógépes program rajzelemzéshez, tanfolyamok: www.rajzelemzes.hu
1
Terjedelmi okból csak a kérd
ő
ívek megnevezését tüntetjük fel, a kérd
ő
íveken belüli skálák kihagyásával.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->