Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
workazine-2011-06

workazine-2011-06

Ratings: (0)|Views: 444|Likes:
Published by workazine

More info:

Published by: workazine on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

 
คนทํางาน มิถุนายน
2554 >>
 
1
คนทํางาน (Workazine) วารสารออนไลนของคนทํางานเพื ่อคนทํางาน (ฉบับที ่18 ประจําเดือนมิถุนายน 2554)
สู กับ “ซัมซุง”ชัยชนะที ่ขมขี ่นของครอบครัวผู สูญเสี
 
 
รอบโลกแรงงาน [หน2] รายงานพิเศษ >> สู กั“ซัมซุง” ชัยชนะที ่ขมขี ่นของครอบครัวผู สูญเสีย [หนา 6] รายงานพิเศษ >> ประชานิยมเพื ่อผู ใชแรงงาน ...ทําไดจริงหรือ! [หนา 8] รายงานพิเศษ >> ฟงเสียงแรงงานขามชาติที ่ "ทํางานในบาน" [หนา 10] รายงานพิเศษ >> รําลึก 20 ป ทนง โพธิ ์อานผู นําแรงงานที ่สาบสูญ [หนา 12] จับตาประเด็นรอน [หนา 13] ความเคลื ่อนไหวแรงงานไทย [หนา 14]
 
2 <<
คนทํางาน มิถุนายน
2554
รอบโลกแรงงาน >>
สมาช   ิกสหภาพแรงงานในกรีซประท้วงมาตรการลดรายจ ่ายของรั ฐ
4 ม.ย. 54 สมาชิกสหภาพแรงงานซึ งหนุนหลังโดยพรรค คอมมิวนิสต์นับหมื นคนชุมนุมประท้วงมาตรการลดรายจ่ายของรั ด้วยการบุกยึดกระทรวงการคลัง โดยกลุ ่มผู้ประท้วงได้พากันประณามรัฐบาลที  ไปทําข้อตกลฉบับใหม่กับกองทุนการเงินระหว่าง ประเทศหรือไอเอ็มเอฟ สหภาพยุโรป และธนาคารกลางยุโรปเพื อ ขอรับเงินสนับสนุนการแก้   ัญหาหนี สินงวดใหม่มูลค่า 110,000 ล้าน ยูโร ในเดือนกรกฎาคมนี  ซึ งผู้ประท้วงมองว่า เป็นการเพิ มภาระ  ให้กับประชาชนที กําลังโดนพิษเศรษฐกิจเล่นงานจนยํ าแย่อยู ่แล้ว ต้องรับภาระหนักยิ งขันไปอีก สําหรับเงินกู้งวดใหม่นี  รัฐบาลกรี จําเป็นต้องใช้จ่ายให้กับเจ้าหน้าที ของรัฐ พร้อมกับพยายามลด ตัวเลขการขาดดุลงบประมาณจาก 10.5% ของผลผลิตมวลรวม เมื อ ปีที แล้ว ให้เหลือ 7.5 % ในปีนี  การที จะได้รับเงินงวดใหม่นี  รัฐบาล กรีซต้องยอมให้สถาบันการเงินทัง 3 เข้ามาแทรกแซงการบริหาร จัดการได้เต็มที  
กษัตร   ิย์ซาอุฯออกกฎหมายห้าม “ชาย” ทํางานในแผนกชุดชันในสตรี 
6 มิ.ย. 54 – กษัตริย์อับดุลเลาะห์ยังทรงกําหนดให้อุตสาหกรรมบาง ประเภท เช่น โรงงานผลิตยา รับเฉพาะคนงานหญิงเท่านัน และทรง สนับสนุนการทําธุรกิจภายในครัวเรือน โดยเรื องการรับพนักงาน หญิงเข้าทํางานในร้านจําหน่ายชุดชันในเคยเป็นประเด็นขดแย้ง มาแล้วเมื อ 3 ปีก่อน ระหว่างกระทรวงแรงงานกับองค์กรศาสนาอิสลาม ซึ งออกคําตัดสินห้ามผู้หญิงทําอาชีพนี  สตรีในซาอุดีอาระเบียต่างร้องเรียนมานานว่า รู้สึกไม่สบายใจที ต้องซื อชุด ชันในจากพนักงานชาย และต้องการให้พนักงานขายสินค้าประเภท นี  เป็นผู้หญิงด้วยกันมากกว่า ฟาติมา การุบ ผู้ก่อตังโครงการรณรงค์“Enough Embarrassment” บนเว็บไซต์สังคมออนไลน์ กล่าวชื นชมการตัดสินพระทัยของกษัตริย์อับดุลเลาะห์โดยบอกว่า กฎหมายดังกล่าวจะช่วยสร้างงานให้แก่ผู้หญิงซาอุฯได้ถึง 6,000 ตําแหน่ง โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงแรงงานซาอุฯจะต้องรับสนองพระบรมราชโองการดังกล่าว ภายใน 1 เดือนนับจาก นี  อนึ งป  ัจจุบัน อตราการว่างงานของสตรี ในซาอุดีอาระเบียอยู ่ที  ราวๆ 30 เปอร์เซ็นต์ 
ศรีลังกาขยับค ่าแรงคนงานไร ่ชาขึนอีกเกือบ 25 %
6 ม.ย. 54 - ศรีลังกา ประกาศปรับข นค่าแรงให้แก่คนงานไร่ชาอี เกือบ 25 % จากวันละ 415 รูปี เป็น 515 รูปี เพื อให้สอดคล้องกั ค่าครองชีพที เพิ มสูงขึ น หลังล่าสุดอัตราเงินเฟ  ้อพุ ่งเกือบแตะระดั 10 % ทังนี  ป  ัจจุบัน ศรีลังกา ถือเป็นหนึ งในประเทศผู้ผลิตชาราย  ใหญ่สุดของโลก คาดว่าปีนี จะมีกําไรจากการส่งออกชามากเป็นประวัติการณ์ที ราว 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรั
มาเลย์เล็งอภัยโทษคนงานเข้าเมืองผ    ิดกฎหมาย
6 มิ.ย. 54 - นายไฮชัมมุดดิน ฮุสเซน รัฐมนตรีด้านความมันค ภายใน เผยว่ามาเลเซียจะเสนออภัยโทษแก่ผู ้เข้าเมืองผิดกฎหมาย บางรายจากจํานวน 2 ล้านราย ตามแผนบรรเทาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ มาเลเซียเป็นชาติหนึ งที มีแรงงานต่างชาติเข้าไปทํางานมากที สุดในเอเชีย เพราะ มาเลเซียต้องพึ งพาแรงงานต่างชาติโดยเฉพาะจากเอเชียอาคเนย์  สําหรับการทํางานต่างๆ อย่างงานบ้าน ดูแลเด็ก ก่อสร้าง เรือกสวน  ไร่นา และโรงงาน แรงงานจํานวนมากเป็นชาวอินโดนีเซียท ได้ค่าแรงตํ าและทํางานหลายชัวโมงในงานหลายอย่างที คนมาเลย์ ไม่ ทํา นายไฮชัมมุดดินกล่าวว่าโครงการอภัยโทษแก่ผู้เข้าเมืองผิด กฎหมายจะเปิดโอกาสให้คนเหล่านี ได้มีงานทําและไม่ถูกเอาเปรียบ จากนักค้ามนุษย์โดยหวังจะเริ มโครงการนี ได้ ในเดือน ก.ค.
แรงงานอพยพในกวางโจว ชุมนุมประท้วง หลังเก   ิดเหตุขัดแย้งเรื องค ่าแรง
 
คนทํางาน มิถุนายน
2554 >>
 
3
8 มิ.ย. 54 - แรงงานอพยพมากกว่า 200 คน ในเมืองเฉาโจวมณฑลกวางโจว ได้รวมตัวกันประท้วงอยู ่ด้านหน้าอาคารที ทําการ รัฐบาลท้องถิ นเมื อวันที 6 ม.ย. 54 เรียกร้องให้มีการลงโทษผู้ต้อง สงสัยจํานวน 3 คน ที ทําร้ายร่างกายคนงาน เม อวันที 1 มิ.ย.ที ผ่าน มา รายงานข่าวระบุว่า เจ้าหน้าที ตํารวจได้พยายามระงับเหตุประท้วงดังกล่าว แต่เหตุการณ์กลับบานปลายจนเกิดการปะทะกั ส่งผลให้มีผู ้ได้รับบาดเจ็บ 18 คน และถูกจับกุม 9 คน ขณะที   ยานพาหนะที จอดอยู ่บริเวณดังกล่าวเสียหายไป 15 คัน ทังนี  เหตุ ขัดแย้งเรื องค่าแรงที เกิดข นกับเหล่าแรงงานอพยพที ทํางานตาม  โรงงานต่างๆ ทัวประเทศจีน มี ให้เห็นมากขึ นในช่วงไม่กี ปีที ผ่านมา  โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียกร้องการเพิ มค่าแรงและมีสภาพความเป็นอยู ่ที ดีขึ 
ฮุนไดระงับผล   ิตรถยนต์หลังเจอปัญหาคนงานฆ ่าตัวตาย
9 มิ.ย. 54 - เหล่าแรงงานของสหภาพพากันวอล์คเอาต์ ณ โรงงานผลิตรถยนต์ของฮุนไดในเมืองอาซาน ห่างจากกรุงโซล ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 100 กิ โลเมตร ตังแต่เวลา 14.30 น.(ตาม เวลาท้องถิ น) โดยอ้างว่าสมาชิกของสหภาพรายหนึ งต้องฆ่าตัวตาย เพราะทางฮุนได พยายามกําจัดนักเคลื อนไหวของสหภาพ สํานัก ข่าวยอนฮับรายงานว่าชายวัย 49 ปีนามสกุลปาร์ครายน  ถูกพบ เสียชีวิต ณ เวลา 8.30 น. โดยต่อมาตํารวจเปิดเผยว่าศพของเขาอยู ่  ในสภาพแขวนคอตายภายในห้องนํ าของโรงงาน เหตุฆ่าตัวตายครั นี มีขึ นท่ามความตึงเครียดภายในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่แห่งนี    โดยทางฮุนไดต้องการให้สหภาพลดจํานวนพนักงานเต็มเวลาลงภายใต้กฎหมายใหม่ซึ งมีผลบังคับใช้ตังแต่ปีที แล้ขณะที ทาง ตํารวจและเจ้าหน้าที สหภาพบอกว่า ปาร์ค ได้ทิ งจดหมายลาตาย  โดยตําหนิ ่ายบริหารของฮุนได ที พยายามขัดขวางการทําหน้าที  ใน ฐานะตัวแทนของสหภาพของเขา และยังไม่เป็นที แน่ชัดว่าโรงงาน แห่งนี ต้องระงับการผลิตนานเท่าใด โดยโรงงานแห่งนี ใช้ผลิตรถยนต์ ขนาดกลางทังโซนาตาและแกรนด์เจอร์ ซีดาน และมีกําลังผลิต240,000 คันต่อ
กัมพูชาเด   ินขบวนรณรงค์ยุ   ิแรงงานเด็
12 มิ.ย. 54 - ชาวกัมพูชาหลายร้อยคนเดินขบวนในกรุงพนมเปญ วานนี  เนื องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก พร้อมชู  ้ายเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กที มีอยู ่ทัวประเทศ การเดินขบวนดังกล่าวจั ขึ นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทหรือ ILO และรัฐบาล กัมพูชา ที ตังเป  ้ายุติการใช้แรงงานเด็กในประเทศให้ได้ภายในปี2559 และยังได้ประกาศเปิดตัวโครงการที จะจัดระเบียบพื นที ริมฝ   ัแม่นํ าของกรุงพนมเปญที มักมีแรงงานเด็กอยู ่เป็นจํานวนมากให้ ได้ ภายในปีถัดไป ตามข้อมูลของ ILO ระบุว่า ชาวกัมพูชาที มีอายุตํ า กว่า 18 ปี ประมาณ 1.5 ล้าน ถูกบังคบให้ทํางาน และมากกว่า310,000 คน จากจํานวนดังกล่าวทํางานที เสี ยงอันตรายเช่น งานพ่ ยาฆ่าแมลง หรือทํางานในโรงงานอิฐ ทังนี กัมพูชาเป็นหนึ งใน ประเทศที ยากจนที สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที 1 ใน 3 จากประชากรประมาณทังหมด 14 ล้านคน มีรายได้น้อยกว่า 1ดอลลาร์ต่อวัน.
ตํารวจจีนย   ิงแก๊สนํ  าตาสลายการชุมนุมของแรงงานอพยพ
13 มิ.ย. 54 – ตํารวจปราบจลาจลยิงแก๊สนํ าตาเพื อสลายการชุมนุม ของกลุ ่มแรงงานอพยพที รวมตัวประท้วงกรณีเจ้าหน้าที รักษาความ ปลอดภัยผลักสตรีตังครรภ์รายหนึ งล้มลงกับพื นระหว่างการจับกุม ผู้ค้าหาบเร่แผงลอยเมื อสุดสัปดาห์บรรดาแรงงานอพยพที  โกรธแค้ ราว 1,000 คนรวมตัวกันตามท้องถนนหลายแห่งของเมืองเซ็งเชงใน มณฑลเสฉวนใกล้กับมณฑลกว่างโจวทางตะวันตกเฉียงใต้ของจี พากันทุบกระจกหน้าต่างรวมทังจุดไฟเผาอาคารรัฐบาลหลายแห่ง และควํ ารถตํารวจด้วย ตํารวจปราบจลาจลต้องยิงแก๊สนํ าตาใส่กลุ ่มผู้ ประท้วงก่อนเข้าสลายการชุมนุมและจับกุมผู้ประท้วงใส่กุญแจมือไป หลายราย กลุ ่มแรงงานอพยพได้รวมตัวกันประท้วงเหตุการณ์เมื อ วันศุกร์ที แล้ว ซ งเจ้าหน้าที รักษาความปลอดภัยในหมู ่บ้านต้าตุน ผลักสตรีวัย 20 ปี ซึ งเป็นคนขายของหาบเร่และกําลังตังครรภ์ล้มลง ขณะเข้าเคลียร์พื นที ทําให้ผู้อพยพเหล่านี ไม่พอใจเจ้าหน้าที นับเป็น เหตุประท้วงครังล่าสุดในหลายระลอกที เกิดขึ นในช่วงไม่กี สัปดาห์ที  ผ่านมาทางภาคใต้ของจี
พนักงานดับเพล   ิงบราซ   ิลประท้วงขอขึนค ่าแรง-สวัสด    ิการ
13 มิ.ย. 54 - พนักงานดับเพลิงชาวบราซิลราว 27,000 คน รวมตั ประท้วงที ย่านโคปาคาบานาในนครรี โอเดจาเนโร เพื อเรียกร้องขอ เงินเดือนขึ นและให้ทางการปรับปรุงสวัสดิการต่าง ๆ สําหรัพนักงานดับเพลิง ตํารวจได้ส่งเจ้าหน้าที  150 คน ไปควบคุมสถานการณ์ อย่างไรก็ตาม การประท้วงเป็นไปอย่างสงบ แตกต่างจากการประท้วงครังก่อนเมื อต้นเดือนนี  เมื อผู้ประท้วงเกิดปะทะกั ตํารวจส่งผลให้พนักงานดับเพลิงถูกจับไป 500 คน กลุ ่มผู้ประท้วง ยังเรียกร้องให้มีอภัยโทษแก่ผู้ประท้วงที ถูกจับกุมไประหว่างการ ประท้วงครังก่อนด้วย.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->