Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
14Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Philebos-Platon

Philebos-Platon

Ratings: (0)|Views: 286|Likes:
Published by secrettime

More info:

Published by: secrettime on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/10/2014

pdf

text

original

 
 PHILEBOSPLATONÇeviren: Sabri Esat Siyavu
ş
gilDünya KlasikleriCumhuriyet
PHILEBOS ya da HAZ DUYGUSU ÜZER
İ
NE
Konu
ş
anlar:SOKRATESPROTARKHOSPHILEBOSSOKRATES - Protarkhos, Philebos'un sana savunmas
ını
yükledi
ğ
i dü
ş
ünceyi desteklemeden, benim de bukonuda ileri sürdü
ğ
üm dü
ş
ünceye sald
ı
rmadan önce, bakal
ı
m kendi dü
ş
üncene uymayan bir
ş
eyler var m
ı
?
İ
stermisin onun dü
ş
üncesiyle benimkinin bir özetini yapal
ı
m?PROTARKHOS - Hay hay.
 
SOKRATES - Philebos diyor ki, bütün canl
ı
varl
ı
klar için iyi, sevinçten, haz duygusundan, e
ğ
lenceden ve bütünbu tür
ş
eylerden ba
ş
ka bir
ş
ey de
ğ
ildir. Ben bunun tersini ileri sürüyor ve diyorum ki, bu do
ğ
ru de
ğ
ildir. Bilgelik,zekâ, bellek ve ayn
ı
özden olan her
ş
ey, düzgün dü
ş
ünce, do
ğ
ru uslamlama (muhakeme), bunlardan pay
ı
olanlariçin haz duygusundan daha iyi ve daha de
ğ
erlidir; bunlardan pay almak da, bütün
ş
imdiki ve gelecek varl
ı
klariçin, dünyan
ı
n en iyi
ş
eyidir, i
ş
te a
şağı
yukar
ı
senin söyledi
ğ
inle benim söyledi
ğ
im buydu, de
ğ
il mi, Philebos?PH
İ
LEBOS - Evet, tamam
ı
yla buydu, Sokrates.SOKRATES - Söyle bakal
ı
m Protarkhos, bu dü
ş
üncenin savunusunu kabul ediyor musun?PROTARKHOS - Bizim Philebos, hepimizi yar
ı
 yolda b
ı
rakt
ığı
için, çaresiz, bunu kabul etmek gerek.SOKRATES - O halde, bu konuda gerçe
ğ
e eri
ş
mek için her araca ba
ş
vurmak gerekiyor.PROTARKHOS - Ku
ş
kusuz öyle.SOKRATES - Peki, bunda anla
ştığımı
za göre,
ş
u noktada da anla
ş
al
ı
m.PROTARKHOS - Hangi noktada?SOKRATES - Her ikimiz de, ayr
ı
ayr
ı
, bütün insanlara mutlu bir ya
ş
am sa
ğ
lamaya elveri
ş
li ya
ş
ay
ış
ve ruhdurumu nedir, onu anlatal
ı
m. Zaten yapaca
ğımı
z
ş
ey de bu de
ğ
il mi?PROTARKHOS - Evet.SOKRATES - Philebos'la sen, bunun haz duygusundan ba
ş
ka bir
ş
ey olmad
ığını
göstereceksiniz, ben debilgelikten ba
ş
ka bir
ş
ey olmad
ığını
...PROTARKHOS - Do
ğ
ru. 'SOKRATES - Fakat gerek haz duygusuna, gerek bilgeli
ğ
e üstün ba
ş
ka bir durum ortaya ç
ı
kar
ı
rsak ne olacak?Buldu
ğ
umuz
ş
eyin haz duygusuna daha yak
ı
n oldu
ğ
unu görecek olursak, bu duyguyla bilgeli
ğ
in birle
ş
ti
ğ
i, fakatzevk ya
ş
am
ını
n bilgelik ya
ş
am
ı
na üstün oldu
ğ
u böyle bir ya
ş
ay
ış
kar
şısı
nda, sen de ben de, bahsi yitiririz de
ğ
ilmi?PROTARKHOS - Evet.SOKRATES - Bu daha çok bilgeli
ğ
e yak
ı
n ç
ı
karsa, bilgelik haz duygusunu alt edecek, bu duygu da yenilecektir,de
ğ
il mi? Bu noktada benimle anla
şı
yor musunuz? Anla
şmı
yorsan
ı
z sizin dü
ş
ünceniz nedir?PROTARKHOS - Bence de bu böyle olsa gerek.SOKRATES - Ya sen Philebos, sen ne dersin?PH
İ
LEBOS - Ben zaferi kesinlikle haz duygusu kazanacakt
ı
r dü
ş
üncesindeyim ve hep bu dü
ş
üncede olaca
ğı
m.PROTARKHOS - Tart
ış
may
ı
bize b
ı
rakt
ığı
na göre, Philebos, Sokrates'in söyleyeceklerini kabul ya dareddetmeye art
ı
k hakk
ı
n kalmad
ı
.PH
İ
LEBOS - Hakl
ısı
n. Bu andan sonra haz duygusu tanr
ı
ças
ı
tan
ığı
m olsun ki hiçbir
ş
eye kar
ışmı
yorum.PROTARKHOS - Biz de onun önünde tan
ı
kl
ı
kederiz ki, dedi
ğ
ini iyi dedin. Ama
ş
imdi, Sokrates, Philebos ister be
ğ
ensin, ister be
ğ
enmesin,
ş
u tart
ış
may
ı
birsonuca ba
ğ
lamaya çal
ış
al
ı
m.
 
SOKRATES - istersen i
ş
e, Philebos'un dedi
ğ
ine göre Aphrodite denen fakat as
ı
l ad
ı
haz duygusu olan tanr
ı
çadanba
ş
layal
ı
m.PROTARKHOS - Peki.SOKRATES - Tanr
ı
lar
ı
n adlar
ı
konusunda hep kayg
ı
duymu
ş
umdur Protarkhos. Bu kayg
ı
m, insan-sal bir kayg
ı
 de
ğ
il, fakat en büyük kayg
ını
n üstünde bir
ş
eydir.
Ş
imdi de Aphrodite'ye, onun herhalde daha çok ho
ş
unagidecek olan bu haz duygusu ad
ını
veriyorum. Bu duyguya gelince, onun bir çok biçimleri vard
ı
r san
ı
yorum vebiraz önce dedi
ğ
im gibi, i
ş
e haz duygusuyla yani onun ne oldu
ğ
unu inceleyerek ba
ş
lamam
ı
z gerekiyor. Bunaböyle bir ad verdi
ğ
imize bak
ılı
rsa, özünün de basit oldu
ğ
u san
ılı
r. Halbuki o, birbirine pek benzemeyen nice nicebiçimlere girer.Onun için dikkat etmeli. Çokluk, deriz ki a
şırı
zevke ve e
ğ
lenceye dü
ş
kün olan biri bundan zevk al
ı
r,
ılı
ml
ı
 kimseyse
ılı
ml
ılı
ktan ho
ş
lan
ı
r; ç
ı
lg
ı
n dü
ş
ünceler ve umutlar besleyen bir delinin de ho
ş
land
ığı
bir
ş
ey vard
ı
r.Nitekim bilge de zevkini bilgelikte bulur, imdi, bu iki tür haz duygusunun birbirine benzedi
ğ
ini ileri sürmeyekalk
ış
acak kimseye, pek hakl
ı
olarak, deli denmez mi?PROTARKHOS - Bu hazlar
ı
n birbirine kar
şı
tkaynaklardan ç
ı
kt
ığı
do
ğ
rudur, Sokrates. Fakat kaynaklar
ı
kar
şı
t oldu
ğ
u için kendilerinin de birbirine kar
şı
tolmas
ı
gerekmez. Nas
ı
l olur da haz duygusu, dünyada kendisine en çok benzeyen
ş
eyin, yani kendi kendisininayn
ı
olmaz?SOKRATES - O halde dostum, renk, renk oldu
ğ
u için herhangi bir renkten farkl
ı
de
ğ
ildir, öyle mi? Oysahepimiz biliriz ki kara aktan farkl
ı
olduktan ba
ş
ka onun tam kar
şıtıdı
r da. Biçimler de öyle. Yaln
ı
zca türbak
ımı
ndan ele al
ı
nacak olursa biçimler, bir bütün olu
ş
tururlar; türleri birbirleriyle kar
şı
la
ştırı
rsak, birbirine pekkar
şı
t olanlar
ını
görürüz. Ötekiler de birbirlerinden son derece farkl
ıdı
r. Bu durumda olan daha neler neler var.Bunun içindir ki ileri sürdü
ğ
ün kan
ı
ta bel ba
ğ
lama. Çünkü bu birbirine en çok kar
şı
t olan nesneleri tek bir nesnesaymakt
ı
r. Demek, öbür haz duygular
ı
na kar
şı
t olanlar da olsa gerek.PROTARKHOS - Belki de vard
ı
r. Fakat olmas
ı
,benim savundu
ğ
um dü
ş
ünceyi çürütebilir mi?SOKRATES -
Ş
u var ki bu haz duygulan birbirine benzemedi
ğ
i halde hepsine ayn
ı
ad
ı
veriyorsun. Gerçekten,ho
ş ş
eylerin hepsi iyidir diyorsun. Do
ğ
rusu hiç kimse sana, ho
ş
olan
ş
eyin ho
ş
olmad
ığını
söyleyemez. Fakat
ş
üncemize göre bu duygular
ı
n ço
ğ
u kötü, baz
ı
lar
ı
da iyi oldu
ğ
u halde, her ne kadar tart
ış
mada s
ıkışı
p dabunlar
ı
n birbirine benzemedi
ğ
ini kabul ediyorsan da, gene hepsine iyidir demektesin. Acaba iyi ve kötü hazduygular
ı
nda gördü
ğ
ün ortak özellik nedir ki, hepsine birden iyi ad
ını
vermek zorunda kal
ı
yorsun?PROTARKHOS - Neler söylüyorsun, Sokrates?San
ı
yor musun ki haz duygusunun iyi oldu
ğ
unu esas olarak kabul ettikten sonra, sana bunlar
ı
n kimilerinin iyi,kimilerinin de kötü oldu
ğ
unu söyletirim ve bunda sana hak veririm?SOKRATES - Ama bunlar
ı
n içinde birbirine benzemeyenler, dahas
ı
birbirine kar
şı
t olanlar
ı
n bulundu
ğ
unu
ı
kça kabul edersin.PROTARKHOS - Asla. Hiç olmazsa yaln
ı
zca hazduygusu olma bak
ımı
ndan bunlar
ı
n aras
ı
nda böyle bir ayk
ırılı
k ya da kar
şı
tl
ı
k olamaz.SOKRATES - Öyleyse gene ayn
ı
noktaya dönüyoruz, Protarkhos. Demek, bir haz duygusu, ba
ş
ka birinden hiçfarkl
ı
olamaz ve bütün bu duygular birbirine benzer. Biraz önce verdi
ğ
im örnekler, demek, bizi hiç deetkilemedi. O halde tart
ış
ma sanat
ı
nda en beceriksiz, en acemi kimseler gibi söylenip duraca
ğı
z.

Activity (14)

You've already reviewed this. Edit your review.
omarosmanoglu liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Aalfaa Beta liked this
123142asdad liked this
nuritok liked this
nuritok liked this
nuritok liked this
UniversalMaster liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->