Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
15. Hidromehanika i aeromehanika

15. Hidromehanika i aeromehanika

Ratings: (0)|Views: 1,198 |Likes:
Published by Matovilkica
http://www.inet.hr/tomark/zuta_zbirka.html
riješeni zadaci s postupkom iz žute zbirke
http://www.inet.hr/tomark/zuta_zbirka.html
riješeni zadaci s postupkom iz žute zbirke

More info:

Published by: Matovilkica on Jul 06, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/29/2012

pdf

text

original

 
15. HIDROMEHANIKA I AEROMEHANIKA (1.403. - 1. 460.)1.403. Koliki je tlak u nekom jezeru na dubini 10 m?h = 10 mp = ?
Pa
199400p1081,91000101300p hgpp
0
=+= ρ+=
1.404. Tlačna sisaljka podigne u cijevi vodu na visinu 40 m. Kolikom silom djeluje voda na ventilsisaljke ako je površina presjeka ventila 8 cm
2
?h = 40 mS = 8 cm
2
= 0,0008 m
2
F = ?
Pa
392400p4081,91000p hgp
==ρ=
N
92,313F 0008,0392400F SpFSFp
====
1.405. Na kojoj će dubini tlak vode u jezeru biti tri puta veći od atmosferskog tlaka koji u živinombarometru drži ravnotežu sa stupcem žive visokim 770 mm?p
H
= 3p
A
p
A
= 770 mm Hgh = ?
Pa
102730p77,081,91000p hgp
AAA
==ρ=
Pa
205460p1027302pp2ppp3p ppp
AAAAH
=====
m
94,20h 81,91000 205460hgph
==ρ=
1.406. Kolika će biti duljina stupca žive u barometarskoj cijevi smještenoj u zatvorenoj kabini naMjesecu ako zrak kabini odgovara uvjetima uz koje bi na Zemlji stupac žive u barometrubio dug 760 mm?h
Z
= 760 mmh
M
= ?
Pa
101396p76,081,913600p hgp
ZZZZ
==ρ=
MMMMMM
g46,7hg13600101396hgph
==ρ=
1.407. Posuda u obliku skraćenog stošca ima površinu donje baze B
1
= 200 cm
2
, a gornjeg otvoraB
2
= 120 cm
2
. Visina posude je 42 cm. a)Kolika sila djeluje na dno ako je posuda napunjenavodom? b) Kolika je težina vode u posudi? c) Jesu li sila na dno i težina jednake?
B
1
= 200 cm
2
= 0,02 m
2
B
2
= 120 cm
2
= 0,012 m
2
h = 42 cm = 0,42 ma) F = ?, b) G = ?
a)
N
4,82F ,042,081,91000F BhgF SpF
1
== ρ= =
b)
N 31Vmm
88,6381,9006512,01000G gVgmG 006512,0)06,008,006,008,0(42,0 06,0012,0B B08,002,0B B)(v 31V
222222211211212221
== ρ== =++π= =π=π=π= =π=π=π= ++π=
c)F > G1.408. U posudi se nalazi tekući aluminij do visine 60 cm. Na dnu posude je otvor kroz koji165
 
ulazi zrak pod tlakom p. Koliki mora biti tlak zraka da aluminij ne bi izlazio?h = 60 cm = 0,6 m
ρ
= 2700 kg/m
3
p = ?
Pa
15892p6,081,92700p hgp
==ρ=
1.409. Manji čep hidrauličke preše ima površinu 15 cm
2
, a veći 180 cm
2
. Sila 90 N prenosi se namanji čep dvokrakom polugom kojoj je omjer krakova 6 : 1. Kolikom silom tlači veliki čep?S
1
= 15 cm
2
S
2
= 180 cm
2
F
1
= 90 Na : b = 6 : 1F
2
= ?
N
540F1690FbaFFbFaF
`1`11`1`11
====
N
6480F54015180FFSSFSFSFpp
22`1122221`121
=====
1.410. U podvodnom dijelu broda nastao je otvor površine 5 cm
2
. Otvor se nalazi 3 m ispodpovršine vode. Kojom najmanjom silom moramo djelovati na otvor da bismo spriječiliprodiranje vode?S = 5 cm
2
= 0,0005 m
2
h = 3 mF = ?
Pa
29430p381,91000p hgp
==ρ=
N
715,14F 0005,029430F SpFSFp
====
1.411. Kolikom silom djeluje para na otvor sigurnosnog ventila promjera 100 mm ako manometar pokazuje tlak 11,7 × 10
5
Pa?d = 100 mm = 0,1 mp = 11,7 × 10
5
PaF = ?
2
m
0079,0S 41,0S4dS
22
=π=π=
N
9243F0079,0107,11F SpFSFp
5
====
1.412. Pod kojim tlakom mora sisaljka tjerati vodu u cijevi vodovoda visokog nebodera ako senalazi u podrumu zgrade, a željeli bismo da tlak vode u najvišem dijelu zgrade bude15 × 10
4
Pa? Visinska razlika između sisaljke i najvišeg dijela zgrade neka je 100 m.p
UK
= 15 × 10
4
Pah = 100 mp = ?
Pa
981000p10081,91000p hgp
==ρ=
Pa
1082300p981000101300pppp
UKUK0UK
=+=+=
1.413. U valjkastu posudu nalili smo količine žive i vode jednakih težina. Ukupna visina stupcaobiju tekućina iznosi h = 29,2 cm. Koliki je tlak tekućina na dno posude?166
 
h = 29,2 cmG
1
= G
2
p = ?
v o d a
živa
h
2
h
1
h
 m
02,0272,0292,0hhh 272,0100013600292,013600 hhhh)(h hhhh)hh( hhhhhh hhghBghB gVgV gmgm GG
21221121212 22211 2221 2121 2211 2211 2211 2121
=== =+=ρ+ρρ=ρ=ρ+ρ ρ=ρρ ρ=ρ =+= ρ=ρ ρ=ρ ρ=ρ ==
Pa
64,5336p 8,9)272,0100002,013600(p g)hh(p Sg)hShS( pSg)VV( pSgmgm SFp
2211 2211 2211 21
=+= ρ+ρ= ρ+ρ =ρ+ρ =+==
1.414. Cijev C s dva kraka uronili smo u dvije posude, A i B. Kroz gornji kraj cijevi isisali smo neštozraka. Zbog toga se tekućina digla u lijevoj cijevi za h
1
, a u desnoj za h
2
. Kolika je gustoćatekućine u posudi B ako je u posudi A voda i ako je h
1
= 10 cm, a h
2
= 12 cm?
ρ
1
= 1000 kg/m
3
h
1
= 10 cm = 0,1 mh
2
= 12 cm = 0,12 m
ρ
2
= ?
A BCh
1
h
2
3
mkg 
3,83312,01,01000 hhhhghgh pp
2221122211 2211 21
=ρ=ρρ=ρρ=ρ ρ=ρ =
1.415. U cijevi oblika slova U nalivena je živa, a zatim u jedan krak tekućina gustoće 1,2 × 10
3
 kg/m
3
. Visina je stupca žive, mjerena od dodirne površine 1,4 cm. Kolika je visina stupcanepoznate tekućine?
ρ
1
= 13600 kg/m
3
ρ
2
= 1,2 × 10
3
kg/m
3
h
1
= 1,4 cmh
2
= ?
h
1
h
2
m
158,0h 1200014,013600 hhhhhghgh pp
2221122211 2211 21
==ρρ=ρ=ρ ρ=ρ =
1.416. U dvije spojene posude različitih presjeka ulijemo najprije živu, a zatim u širu cijevpresjeka 5 cm
2
dolijemo 300 g vode. Za koliko će visina stupca žive u uskoj cijevi biti većaod visine u širokoj cijevi?167

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
gospodinedo liked this
Zeljko Benkovic liked this
Denis Bartol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->