Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Ο άνθρωπος ως αδελφός - Σπυρίδων Τσιτσίγκος

Ο άνθρωπος ως αδελφός - Σπυρίδων Τσιτσίγκος

Ratings: (0)|Views: 80|Likes:
Published by tsitsigkos
http://iorthodoxitheologia.blogspot.com
http://iorthodoxitheologia.blogspot.com

More info:

Published by: tsitsigkos on Jul 07, 2011
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2011

pdf

 
Θ ΖΟΒΦΡήΘΤ ΡΤ ΖΐΝΛΧΘΤ
Τν λΨδνό γίφνό θλσιλεφε ε υφατπαζοθτϏοε βζ δαθφπΣτνα πζ δνοίβλαΣ πεό*Μφατισγζτπν τπθ πίλθό πθύ <>
θϏ
ζαϊοζ ιζα πθ ώζοΣφυζαθ ζΨπεγζ δαζ
ζΰνλχθτϏοε
ώζφζγίονα ζισγζ ζονιώλΪφρπθ# ζχθϏ πζ γΨτε γνπζκϏ προ λζϊο νκζιθλθύβθϏο οζγζΨοθοπζα ζγνΨρπζ* Ζώσ πεο Σλλε γνφαΣ# ώθαιΨλνό ώφθτώΣβνανό δαζ γαζ ώζδιστγαζναφΪοε ζοζλζγμΣοθοπζα# πϊφζ γΣλατπζ ώθύ θα ώΣοπνό θγαλθϏο δαζ
ώζδιθτγαθώθΨετε
* ΃λζ# σγρό# χζΨονπζα οζ τύδιλΨοθύο τπε ΰαζώΨτπρτε# σπα ζο ΰν μαϊτνα θ Σοβφρώθόπεο ζΨτβετε πεό ζΰνλχθτϏοεό ώφθό πθ τύοΣοβφρώσ πθύ ιζγαΣ εβαιΪ ιζα ώονύγζπαιΪώφσθΰθό ΰνο ώφσιναπζα οζ νώαπνύυβνΨ*Ε ζκΨζ πεό ζΰνλχθτϏοεό νΨοζα ζύπθοσεπε δαζ πθ λθδαισ Σοβφρώθ*ΤύτπεγζπαιΣ Σφυατν οζ ιζλλανφδνΨπζα τπεο ζοβφρώσπεπζ ιύφΨρό γν πθύό ζφυζΨθύό ΂λλεονό ήθαεπίό ιζα Χαλθτσχθύό "΃γεφθ# ΤριφΣπε# ΝύφαώΨΰε# ΤπραιθϏό ι*Σ*! ιζα ζφδσπνφζ γν πθ Υφατπαζοατγσ*Λίδθοπζό
ζΰνλχθτϏοε
# νοοθθϏγν πεο ζΨτβετε πεό ιθαοΪό μαθλθδαιΪό ιζα ώονύγζπαιΪό ιζπζδρδΪό προ ζοβφϊώρο* Πεο αΰίζ πεό ζΰνλχθτϏοεό ζοΣγντζ τπθύόθγσβφετιθύό ιζα θγσώατπθύό πε τύοζοπΣγν πστθ τπαό ζφυζΨνό γύτπεφαζιίόβφετινΨνό# στθ ιζα τπθο Αθύΰζωτγσ* ΥζφζιπεφατπαιΪ νΨοζα ε φΪτε πθύ μαμλΨθύ προήζφθαγαϊο πεό ήζλζαΣό ΐαζβΪιεό9
«
ζΰνλχσό ύώσ ζΰνλχθϏ μθεβθϏγνοθό ρό ώσλαό θυύφΣ ιζα ύςελΪ
»
"62# 61!*΢ύυθλσδθα# Ιθαοροαθλσδθα ιζα Ζοβφρώθλσδθα ώφθτώζβθϏο γν ΰαΣχθφνόνφγεονΨνό οζ νκεδΪτθύο ζύπσ πθ
χΨλπφθ
προ ώθαιΨλρο ΰντγϊο γνπζκϏ προζοβφϊώρο* ΖφυζΨθα "ήλζπροατγσό# ΧύταθλζπφΨζ# Φθγζοπατγσό! ζλλΣ ιζα τϏδυφθοθα Χαλστθχθα "Γθοπντιαί# ΟπνιΣφπ# ΛΣαγώοαπό# ΜθλπζΨφθό ι*Σ*!# ιζα γΣλατπζ πθύΘύγζοατγθϏ# έώζφκατγθϏ ιζα ήνφτθοζλατγθϏ# ώθύ ίυθύο τν μΣβθό ζτυθλεβνΨ γν πθβίγζ πεό ζΰνλχθτϏοεό# μλίώθύο βνπαιΣ πεο ζοβφϊώαοε χϏτε# ώζφΣ πζ ΰαΣχθφζγνλζοΣ τεγνΨζ# ώθύ ώζφθύταΣηθοπζα τπεο ΑτπθφΨζ*Θ Σοβφρώθό γώθφνΨ οζ οθαϊβνα πθο 3
ώλετΨθο
: πθύ ρό ζΰνλχσ# ύώθιαοθϏγνοθό ζισγζ ιζα ζώσ μζβϏπνφζ ζτύονΨΰεπζ ιΨοεπφζ* Θ χσμθό πεόζώθγσορτεό# ε ζοΣδιε δαζ ιθαοροΨζ# πθ ζΨτβεγζ πεό νοσπεπζό γίτρ πεό ατσπεπζό#πεό ΰαιζαθτϏοεό ιζα πεό ζφγθοΨζό# ε χαλθκνοΨζ# ε ώφθτπζτΨζ# ε παγΪ ζισγζ ιζα τπθύό ονιφθϏό νυβφθϏό# ε ναφΪοε# ε ζλλελνδδϏε γίτρ πεό νφδζτΨζό# θ ίφρπζό# εζοβφρώαΣ ι*Σ* νΨοζα γνφαιΣ ζώσ πζ ςύυαιΣ ιΨοεπφζ ζλλΣ ιζα θα ΰαΣχθφνό νιχΣοτναόπεό ζΰνλχθτϏοεό*Πεο ζΰνλχθτϏοε νώαπΣττνα ιζπ‑ ζφυΪο ε τπθαυναϊΰεό ζοβφρώατπαιΪ ΕβαιΪ9«
 Ιζοίοζό Σοβφρώθό ΰνο νΨοζα οετΨ# ίοζ τϏοθλθ# ώλΪφεό ζχ‑ νζύπθϏ πθύ
*
ιΣβνΣοβφρώθό νΨοζα πγΪγζ πεό τπνφαΣό# ίοζ γίφθό ζώ‑ πθ τϏοθλθ
*
σπζο ε βΣλζττζώζφζτίφονα ίοζ μϊλθ δεό# ε Νύφϊώε γαιφζΨονα# τΣγώρό πζ ιϏγζπζ οζ ώΪφζο ίοζζιφρπΪφα# πεο ζδφθαιΨζ προ χΨλρο τθύ Ϊ πε ΰαιΪ τθύ
*
θ βΣοζπθό πθύ ιΣβν ζοβφϊώθύ γν λαδθτπνϏνα# δαζπΨ ζοΪιρ τπθ ζοβφϊώαοθ δίοθό 
*
δα‑ ζύπσ γε τπίλοναό ώθπί οζ φρπΪτθύοδαζ ώθαθο υπύώΣνα ώίοβαγζ ε ιζγώΣοζ9 νΨοζα δαζ τίοζ ώθύ υπύώΣ
»# δφΣχνα θ Πηρο Οπθο"67<0!* Δα‑ ζύπσ# ώθλλθΨ νώαυνΨφετζο ιζα οθγαιΣ γαζ
ζΰνλχθώθΨετε
# σώρό νώΨτεό ιζα ώθλλίό ώσλναό θοθγΣτπειζο
Χαλζΰίλχνανό 
*Δαζ πθ τύοΣοβφρώθ ρό ζΰνλχσ ίυθύο δφΣςνα θα ώθαεπίό# ίυνα πφζδθύΰΪτνα θλζσό ια ίυθύο ζτυθλεβνΨ θα γνδζλϏπνφθα ηρδφΣχθα πθύ ιστγθύ* Ζισγζ# ΰαΣχθφζιζπΣ ιζαφθϏό αΰνθλθδαιθώθλαπαιΣ ιαοΪγζπζ νγώονϏτπειζο ζώζύπΪο πεοώζοζοβφϊώαοε αΰίζ πεό θαιθύγνοαιΪό
ζΰνλχσπεπζό 
* Θ ΐαζχρπατγσό ιζα ε ΔζλλαιΪΝώζοΣτπζτε ίβντζο πεο αΰίζ πεό ζΰνλχθτϏοεό τπθ ιίοπφθ πθύ ιθαοροαιθϏ ιζα αΰνθλθδαιθϏ πθύό ώφθδφΣγγζπθό*
 
ΝκΣλλθύ# σλνό θα ζοϊπνφνό ΒφετινΨνό ΰαζιεφϏππθύο πεο ζδΣώε ώφθό πθτύοΣοβφρώθ ρό ζΰνλχσ* Ζύπσ# σγρό# ώθύ ΰνο ζώζοπΣ τν ιζγαΣ Σλλε βφετινΨζ νΨοζα θ τϏοΰντγθό πεό ζδΣώεό# ώθύ τύοΰίνα γνπζκϏ πθύό πθϏό ζΰνλχθϏό# ε λνδσγνοε
χαλζΰνλχΨζ
* ήφΣδγζπα# νινΨ σώθύ ε αΰίζ γαζό ώζδιστγαζό ζΰνλχσπεπζό ιθφύχϊονπζα#νΨοζα πθ υφατπαζοαισ Νύζδδίλαθ9 «
Θ ζδζώϊο πθο ζΰνλχσο ζύπθϏ νο πρ χρπΨ γίονα
»#δφΣχνα θ ΝύζδδνλατπΪό πεό ζδΣώεό ΑρΣοοεό* Ζχσπθύ θ «
 Λσδθό τζφκ νδίονπθ ιζαντιΪορτνο νο εγΨο
»# ε ζύπθβύταζτπαιΪ ΖδΣώε ζισγζ ιζα ώφθό πθο νυβφσ ώζϏνα οζνΨοζα γαζ ζχεφεγίοε ίοοθαζ ιζα δΨονπζα βνζοβφϊώαοε τΣφιζ* ΂πτα# ε αΰίζ πεό ζΰνλχσπεπζό βνγνλαϊονπζα τπθ Υφατπαζοατγσ συα γσοθχύταιΣ "νώναΰΪ σλθα θα Σοβφρώθα νΨοζα ώζαΰαΣ πθύ ΒνθϏ ιζα ιζπΣδθοπζα ζώσ πεο ΨΰαζώζπφαΣ! Ϊ γύτπαιΣ "ζχθϏ γν πθ μΣώπατγζ ιζβατπΣγνβζ σλθα «νο Υφατπϊ» ζΰνλχθΨ!#ζλλΣ ιζα θοπθλθδαιΣ "γίτρ πθύ αΰΨθύ ζΨγζπθό πθύ ΥφατπθϏ!* Γν πε δίοοετε ιζα πθβΣοζπθ πθϏ ΥφατπθϏ ώΣορ τπθ τπζύφσ# θ ΑετθϏό ίδαον θ «
ώφρπσπθιθό νο ώθλλθΨό ζΰνλχθΨό 
»* Θ Βνσό δνοσγνοθό ·οβφρώθό# δΨονπζα πζύπσυφθοζ θ ΓνδΣλθό Ζΰνλχσόπεό Ζοβφρώσπεπζό* ΂πτα# ε ΒνΨζ Νοζοβφϊώετε νδδύΣπζα ιζα νκζτχζλΨηνα πεοθαιθύγνοαιΪ ναφΪοε* Ε ζώζφΣγαλλε ώζφζμθλΪ πθύ Ζτϊπθύ γζό ΰαΰΣτινα πεονώατπφθχΪ σλρο προ νβοϊο τπθο ίοζ ιζα γθοζΰαισ
θΨιθ
πθύ ήζπφσό* ΤπθΥφατπαζοατγσ θα ώατπθΨ οθαϊβθύο ώονύγζπαιθΨ ζΰνλχθΨ# ζχθϏ ίυθύο ζοζδνοοεβνΨ ζώσπεο Ψΰαζ ώονύγζπαιΪ γΪπφζ# πεο ιθλύγώΪβφζ# ίυθοπζό ήζπίφζ πθύό πθ Βνσ ιζα γεπίφζ πεο ΝιιλετΨζ*Πίλθό# ε ζΰνλχθτϏοε ίυνα ιζα χύλθδνονπαιΪ μΣτε# νχστθο πθ ζοβφϊώαοθδίοθό# ώζφΣ παό ΰαΣχθφνό ζαφνπαιίό χροίό# χζΨονπζα θγθαθδνοίό μαθλθδαιΣ ιζα χύλνπαιΣ*Ζό ΰθϏγν# πϊφζ# ιζα γνφαιΣ ζώπζ νύνφδνπαιΣ ζώθπνλίτγζπζ πεόζΰνλχθτϏοεό* Ε τύοζοζτπφθχΪ γν πθο ιστγθ# ώίφζο πθύ νγώλθύπατγθϏ προδοϊτνρο# ΰΨονα τπεο ζοβφϊώαοε ιφΨτε βζύγΣταζ ΰαζϏδναζ* Ε ώζοζοβφϊώαοεζΰνλχθτϏοε ώφθΣδνα πεο νώατπεγθοαιΪ ιζα πνυοθλθδαιΪ ίφνύοζ δαζ υΣφε πθύ Ψΰαθύπθύ Ζοβφϊώθύ ώΣορ τπθο ώλζοΪπε Δε* Γν πεο ατσπαγε νώαιθαοροΨζ# ιζβΨτπζπζα#ίπτα# νύιθλσπνφε ε θώθαζΰΪώθπν γθφχρπαιΪ ιζα ώονύγζπαιΪ ώφσθΰθό*ΖλλΣ# ε ζΨτβετε γαζό ιθαοΪό ιζπζδρδΪό ιζα ζκΨζό εβαιθώθανΨ πθο Σοβφρώθ#ιζλλανφδϊοπζό πθο ζύβνοπαισπνφθ Ζοβφρώατγσ* Ε αΰίζ πθύ 3Σλλθύ: ρό ζΰνλχθϏώφθτΰΨΰνα ώΨτπε# νγώατπθτϏοε# ζΨτβεγζ ζτχΣλναζό ιζα ζλλελθνοΨτυύτεό τπαό ςύυίόσλρο9 «
 ·οβφρών# ϊ Σοβφρών& ΙθΨπζ πε γίλαττζ# πταγώΣό ιζα τύ πεο ιζφΰαΣ# πεοιζφΰαΣ
*
ια‑ ρτπστθ ΰϊτν λΨδε δλϏιζ τ‑ ζύπσο ώθύ νΨο‑ ζΰίφχα τθύ# δαζπΨ πίπθαθό π‑ ζοβφϊώ‑ θ φσλθό νΨοζα
» "Λαβθύζοαισ λζωισ πφζδθϏΰα!*ΝώΨτεό# ε ζΰνλχθτϏοε συα γσοθ τύγμΣλλνα τπε τϏτχαδκε προ ιθαοροαιϊο ιζα ώθλαπαιϊο τυίτνρο γνπζκϏ ζπσγρο# λζϊο ιζα ώθλαπατγϊο# ζλλΣ τύοπνλνΨ ιζα τπεοώζδιστγαζ θαιθοθγαιΪ νύεγνφΨζ* ΂ώναπζ# ιζγαΣ ΐεγθιφζπΨζ ΰνο γώθφνΨ οζ ύώΣφκνα ιζα λναπθύφδΪτνα υρφΨό πεοώνώθΨβετε πεό ώζοζοβφϊώαοεό ιζα ΰαζοβφϊώαοεό ζλλελνδδϏεό*Νώαώλίθο# ε ζοπΨλεςε πθύ 3
ώλετΨθο
: ρό ζΰνλχθϏ ζώνλνύβνφϊονα πζ ώΣτεόχϏτνρό ισγώλνκ ιζα δζλεονϏνα πεο ςύυΪ# ιΣπα ώθύ στθ ώθπί Σλλθπν ΰνο γζό λνΨώνα τΪγνφζ γν πζ δορτπΣ χζαοσγνοζ πεό ώζδιστγαζό πφθγθιφζπΨζό*ΝκΣλλθύ# νΨοζα ώζφζπεφεγίοθ σπα θώθαθτΰΪώθπν θφδζοατγσό "ΤυθλνΨθ#ΝιιλετΨζ# ΝφδθτπΣταθ! λναπθύφδνΨ ώθλϏ ώαθ νϏφύβγζ# σπζο ΰαζώοίνπζα ζώσ ζΰνλχαισώονϏγζ* Θ Σοβφρώθό ώθύ ζατβΣονπζα ζΰνλχσό γν πθο Σλλθ# βζ πθο ζδζώΪτνα ώαθναλαιφαοΣ# βζ ζδροατβνΨ γν γνδζλϏπνφθ ηΪλθ δαζ πεο ιθαοροαιΪ ΰαιζαθτϏοε ιζα πεονλνύβνφΨζ πθύ τύοζοβφϊώθύ πθύ# σώρό νώΨτεό ΰν βζ ΰατπΣτνα οζ ΰϊτνα πε ηρΪ πθύ δα‑ζύπσο* Γαζ ζΰνλχργίοε θαιθύγίοε ρχνλνΨ ιζα ιΣβν ίβοθό υρφατπΣ* ·λλρτπν# ενύφρώζωιΪ νοθώθΨετε γίτζ τ‑ ζύπσ πθ ώονϏγζ ιαονΨπζα*

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->