Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5694, 7.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5694, 7.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,035|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
la.kojepotpisnikDejtonskogsporazuma,toneznacidaSrbija.polatepravanamijesanieuunutrasnjesIVariBiH,kazaoladieRazgovori
0
ekonomiji,izgradnjiinlrastruktureInastupunaIreeimIrzisUmaAvazsaznaje:BurauSDAnejenjava
SARAJLICTRAlIZESTOHOBRACUn,·SASETOmPEnZlonERITRAlEDA1MnlHSICURATI
DUO~
P
redsjednikSrbiieBorisodaslaoperukepaneoptirnizma
i
Tadi.':boravi.o[ejuceruna~eubolj~odnoseizmeduovihSaraievu,gd]eseuzne-
dV1JU
zemalja,videnointeresiranjeja--Dosaosam
cia
razgovaramo
0
vnostisusreos
bh,
zvanicnicima
i
nastupunatrecim!di~lima,jer
samenarajnacinmozemodaot-vorimo
j
novaradnarnjesta,auta-kvomarnbiienrumogucje
i
bolji,plcdorvornijipolitickidijalog-poruciojeTadic.2.
i
3.
SlNna
KupusovicogoreennaKaplana;
"SUNCANE
SKAl~"
J·f:li'~t~'
1~
L"ljUlj'~lb;
t"rl~_
lilapolnden~nalestivaluu~Herceg-Novom?
 
Besliczakasnionekolikominutanadrutenlespredsjednikomsusjednedrzave
Uokviruzvanicnepo-
s
i
ere
B
osni
i
Hercego
vin
i
predsjednikSrbije
Boris
Ta-
die
prosetao
jeBa;car:lijom,
gdje
su
go.
docekali
brojni
fo-
toreporteri
i
novinari,
U
pr-
atnjiosiguranja
i
Clanova
delegacijekrenuojeodSebi-
ljapremahctelu
"Europa",
gdiejeuposlijepodnevnim
sarirnaimao
dogovorerro
druzeniesIvicornOsirnom,
Dinom
Merlinom
i
Hali-
domBeslicem.Njegovailetnjaizazvalaje
velikupaznjuprolaznika,a
pripadniceljepsegspolani-
susrediele
kornplimente
za
predsjednika
Srbiie,
-Basiezgodan,
joil
dani-iesiied-naglassukomenri-raleSara
j
ke.Thdicje
svratio
i
radniuna
Bas~ri!ijikodhadzi
Na.-
siraJabucara,
gdjejerazgle·dao
ru
cneradove.
-Tadicjeab~caopri
i
e
nekoLikogodioa
da
ceme
po-
AparlmanbezcUi)eeauzdoslauoea.
Predsjednik
Tadlcinsisri-
raojedauapartmanuhOle-la"Europa"u
kojem
i
e
bor-
avioDe
budenikakvog
cvi-
novo
posjeeili.Eio
j~
c{)vjek
odrijeei,anadam
se
dace
la
GrbaUiCiPOSletiO
stanizdlelinJstua
Boris
Tadie
prije
semje
Bascarliijomposjetio
je
i
saraievsko
naseljeGrbavica
i
posjeriostanu
kojem
je
proveodieriDjsevo.Utom
Stanll
<I
Grba·
vickojulici~iviSenadaSpica.
Ona
jebila
kolegi~a
LjubomiraTadiea,oca
pre·
dsjednika
Srbije,
na
Filozo·
[~komfltkw[em.Poslijesu
BorisoviroditeljiNevenka
i
Ljubomir
Tadi~preselili
lJ
Beograd,aJi
su
OStal
i
u
ko-nmktusa
Senadom,koja
j
e
j
IIcer
radou
gOSlilapre-dsjednikaScbijeusvom
domu.
ieca,jeriealergieanaaniega
Takorrerje
rrailO
dosta
voCa,uprvomredumalina,Jagoda,
ki
vi,a,1
ubenice
i
rozda.
istobili
i
poclrugimpilanji-
rna
karla
se
radi
a
BiH
i
Sa-
rajeVlJ-
reboje
Jabuc>lr:
U
baSi!hotela
"Europa"
predsjedni.kSrb
i
eje
upri-
Lici
0
susrets
ugJednim
ja-
vnimbh.
licnostima..Tadic
je
n3druzenje
pazvao
Ivicu
Osima,Dinu
Merlina
i
Ha-
!idaBesJica,
ko)i
jenasusr-
e!
zakas
n
io
nekol
iko
minu-
m.N
akan
pozdrava
izuzerno
raspo
lokno
d
rus
IVO
prvoje
narutilo
kafu_
-Dajlenamkafu"HE"!Znale
Ii
cia
Halid
.ima
svoju
ka-
fu-
u~
osrnijeh
je
Dino
Merlin
",keo'Thdicu.
D.ZEBA
2
s
OnevniaviU,
celvrtlk.
aktuelno
.lulVsrpanj2011..
-
I
Napitanjenovinarajeliserazgovaralo
0
slucaie-
virna
hapsenj
a
J
OVaDa
Di-
vjaka,Iliie
Juriilicai
Eju-
paGanica,Tadi
c
j
ekazao:
-Imamvelikurezervu
i
neosjecamuikakvuna-klonostnisaosjecanjepr-emaosobamaoptuzenim
POSJETE
PredsjednikSrbijeboraviouglavnom
lakojepotpisnikDejtonskogsporazuma,toneznael
ca
Srbijapolaze
,
PredsjednikRepubli-keSrbijeBorisTadicbor-aviojejuceruSarajevuuiednodnevnojposjeri
BiH.
Uznevidenointer-
esiranje[avnosti,Tadidsesusreosbh.zvanicnici-rna
i
odaslaoperukepuneoptimizrna
i
nade
II
bolieodnoseizmeduovihdvi-juzemalja.
Prija.lelijskiodnosi
PredsiednikaTadica,
eiji
[eavionnaSarajevskiaerodromsletiooko
iO
sa-ti,docekao
je
ministarva-njskih
poslovaBiHSven
Alkala],srbijanskiambasa-doru
BiH
NinoslavStoia-
dj
novi
c,
ambassdorB
iH
uSrbijiBoris
Arnaul
te
gr-
adonacelnikSarajevaAli-ja
Bellmen.
Nakontoga
delegacija
iz
Srb
i
eedlazi
II
rezidenciju"Konak",
gdjeiojjepriredenacere-
mcniiasvecanogdocekas
voinirnpocastima,
RazgovorBe$/Ica,
SetnjaBascarsIjomisusretsuglednimbh.licnostlrna
ladienaMaliSOSimoerl"nom
i
Halidom
DorezanIfemaSUlmOOluienim
Tadica[edocekaopre-dsiedavaiuciPredsje-
dniiltva
BiHNeboisa
Ra-
dmanovic,
U
obracanju
novinarirnaTacticjekazao
daSrbijazelidaizgradujenajblizeprijateljskeodno-sepunesaradnjesBiH.On
je
rokomzvanicnihrazgovoraizaio
i
nekoliko
stavovavezanihzapre-
rhodn
II
istorijuleoiesma-
emveomabirnim,
-To
je
osudasvihonihkojisou
ucesrvovali
u
izvrsenjuratnihzloeina,
MnogooUlanazluaniZdaJniMom
Napiranjenovinaraie
limu
II
interesu
da
buderegionalniIider
iii
radiu
i
teresusrpskognaroda,Tadic
je
kazaoda
je
mno-goputadosada
nazi
vanizdainikom.
-U
pr
kostome,uspi]e-
vaosamdapridobijempodrskuaaroda,Kadapr-otivmenevi~unavija':iu
Srbijidarrebamda
S~
ubi-jem,
jasamponosanako
suconavijacikojivieu}!,N,o~zica"
Srebrenica",ili
kadahrvatski
navii
a
ci
vicunUbijSrbina"iliBosnjacikoiitoistovicu,Tonisumojipriiarelji-re-kaojeTadic..zafame
zloci
ne.
I
dino
SU
sudovinadlezn
i
daodlucuju
0
timpitanjima
k
ao
i
uprocesimaprotiv
Karadiica
i
Mladica.
Akosudoslobodiosobuopru-
zenu
23
ramizlocm,ja
samprvikojicuseizvini-
e!-
naveojeTadie,
Ocekujemdasudskeinsti-tuciieprovedupravedna
i
fersudenieteda.svioni
koji
SII
izvrsilifa
tni
zloe!!!
i
dobijuprirnjerenu
i
za-
sluzenukaznu,Sarnona
taj
nacinmozernoizgradi-
ti
drusrvakojaimaiubu-
ducnost,mozemoizgra-ditikredibilneinstituciie
II
nasirnzemliamapo-rucioieTadic,
IakojeSrbijaporpisnik
Dejtonskogsporazuma,Ta-die
[eporuciodatolieznacidaonapclazeneka
pravanamijdanje
II
unu-
trasnjestvariBiH.Thkoder,
on
je
rekaoda
Srbija
zeli
specijalne
veze
i
sFBiH
kaoSIDje10sluCaisaRS.
 
aktuelno
Dne,niavaz,telvllak,
.__.7.
ju
IVs,panj2011.
graduBosneiHercegovine
pravanamijesanjeuunutrasnjestvariBiH,kazaoTadi6
~r---~TT~~~-=
.U
BiH
postojetrina-
roda,dvaentiteta,
POSto-
[e
j
gradani
BiH
i
ve
sto
jepredmerdiskusije,po-litickogdijaloga,dernokr-atskogdijaloga
i
rjesenjekojesvespomenuteinsti-tucije
BiH
usposravekao
zaiednickojeste
prihva-tljivozaSrbiju,Srbijaseurakvorjesenjenikadanecemijesati,veecepo-stovatitakvorjesenje-istaknuojepredsjednikSrbijetedodaociaSrbija
nikadanecepreei"ceven
U
Iiniju",koiajedefinirana
j
medunarodriimpravom
i
Dejronskimsporazu-mom.Tadicjeposlaoporuku
i
a
Srbija
posrujeBiHne
samedeklararivnovee
i
upollrieko]praksisvakimsvoiimgestom,Uvierenjedaseugodinamakojedo-
lazemogu
uciniti
znacajna
djelazagradaneovihdvi-
lu
zemalja.
Odmor
u
"Kolilaku"
-Dosaosamovd]e,uBiH,
i
dakonkretno
razgo-
varamo
0
nastupuna
trecimuiiihima,iersamo
nata]nacinvierujemda
mozemociaotvorirnoi
no-
va
radnamjesta,auta-kvomambijentumogucje
i
olji,
plodorvornijipoli-tickidijalog-porucio
je
Tadic
i
dodaoda
Srbiia
zasluzu]eStatuskandidataza
EU,
ali
toisro
ieli
i
za
BiH.
Predsjedav.aju.CiRa-
ReprezaotacUa:JugoslauUe
Taw';jekazao
i
a
j
c.po-
bieda
Novaka
flokoviC:i
na
Vimbldonuznacajnane
sa·mo
zaSrbiju
vee
isveze-
mlie
\l
regiji,Onjekazaod
3
j
eovaj
prosmruvijekbiobogal
talenlima.Ukolikobi
s~
da,kako
j
e
rekao,sas
Ii
vilire-
prezentaciiuJugoslavijeod
bivsihzemalja,billbisam-
pion;
svije[3
II
fuclballl,kosarei,rukomeru
i
mno-
gimdrugimsportov'ima.
dmanovic
rekaojedasuSrhiiai
BiH
vrlovaznezastahilnostzapadnogBa-Ikana,aliiEUucjelini,-Razgovaralismo
0
granici,
0
nekimzaje-
dnickirnpi!anjimakoja
S):110
vecpokrenulinasu-sretu
II
Karado!"cleVll
i
kojacemopokrenuri
na
narednomsusretukojiimamozadesetak
danll
uHrvatskoj.Dogovorili
smose
da
poslOjecegTU-
pekojenatomeradepo-
dstaknemoda
,sto
prije
riesavaiusvaorvorenapi-
tanja-kazaojeRadman
0-
vic..Nakonstojeodmoriou.Konaku"ThdicsezaputiokaSkupstiai
BiH,gdiese
susreoskoJegi
j
emobad
0-
roll
Parla.memaBiH,
a
nestokasnijeispredsjecla-
vajuCimVijecaministaraBiHNikolomSpiricem
kao
i
preclstavnicirna
Vi-
jeeazaregionalnu
sara-
dniu.
F.
KARAUC
OUltaiZHOlandile,'~~
NovcanoobestecsnlezbogzlocinauSrebrenici,ali
i
d.ruglhzloclnauBiH,kolikosutra,morasetrazitiiadSrbije
OdlukaApelacionogsu-
da
uHagu,kojornjeza
SID-
rt
rrojesrebreniekihBos-
njakaujulu1995.godine
hi
vom
p
roglasenad
ria
vaHolandija,spravorn[e
otvorilapi
tan
j
e
gradi
ranjakrivice
7-"
genocidpocinjen
nadsrebrenickimciviI
i
na
pri
j
e
16god;
na,
-Ubistvoroditelia
i
bra-
taHasanaNuhanovica,ne-
kadasnjegprevodiocau
Holandskombatalionuu
Porocarima,reRizeMusta-
fica,elektricarazaposle-nog
ubazi,dcgodilosena-konSICi
ID
vojnici
i
star-
j
esineholandskevoiske
ni-
SU
pruzili
lasli
[U
koj
usu
oviodnjihspravornrrazili,Istjeral
i
su
ill
izbaze,na-
kon
cega
su,skupasosta-
lihbli
zu
desethiljadaSre-
brenicana,mueki
ubijeni,
DrzavaHclandija,na-
kon
prekjucerasnje
presu-
de,izvjesnoie,moralce,
osim
vee
urvrdene
morainekrivice,
i
marerijalnoobe-
steritiruzioce,
odnosno
Ha-
sanaNuhanovica
i
orodi-
ell
Musrafic.]
osjeizvjesni-
jedacenskonovepresude
naholandskesu
dove
S
ti
Ci
nekclikobiljadanovih
tuzbiSrebrenicana.Holandijaceovornpr-esudom,(ako,plali(iza
Hnetinjenje"
svojih
vojni-
ka
na
ShlZbi
u
Potocarima
u
julu
1995.
godine.No,posravljase
piranje
kada
Ce
pateti
plaC:injeza
»'cinjenje~'~
dnosnozarna-
sovneegzekuci
i
ekojesuu
Srebrenicipocinilisrpski
vojnicipodzastavomVRS
j
pod
kornandomzlikovca
RatkaMladi6lteoni
pod
ZB-
stavomSrbiie
j
zlikovcaSlo-
bodanaMiloileviC:i.Nairne,zbogzlceinage-
nocidaidrugrhzlccinapocinjenihnadcivilirnaSrebrenicepreddornacim
i
medunarodnimsudovirna
pravomocnosuveeosudeni
rnnogivoinici
i
srarjesineVRS.N
[ihove
presudereo
alnasupcdlogadasera-
cuni
zanovcanoobeste-
cenje
rcdbi
neubijenihpocnuispostavliatiVladiRepublikeSrpskekoja
j
dan
asslavi
dan
osnivania
ovevoiske
i
veniene,zlo-
cinornobiliezene,bitke
i
pobiede,paionuuSrebr-
enid
1995.godine.
Takoder,novcanoabe-
sreceniezbog
zlociaa
uSr-
ebrenici,
ali
i
drugihzlo-cinau
BiH,
kolikosurra,mora
serraziti
i
odSrbije.
Akonista,onozbogzlocina
kojesu
kodTmova
pocini-
Ii
vee
osudenipripadnici
zloglasnih
"Skorpiona".HasanNuhanovicse
v
is
eoddesetgodinaboriczapravdu
kao
jedin
11
u
(j
e-
hnzasmrtnjegovih
brara,
majke
i
ca.
Njegovslul:ai
nasuvieravadaie
pravdaipakdostizna.
ZasveSre-
brenicane'
ovo
je
i
poruka
da,akoim
ie
Holandijacia-leko,RepublikaSrpska
i
Srbija,sigurno,nisu..
JadiceuaPOI]elanece
PObOlisatI
odoose
iBiHiSrbUe
Pitanje;Hote.liTaditevaposjetadoprinijetipoboljSanjuodnosaBiH
i
Srbije?
o
aktuelJJ/mpl/an//mau81HIwl/elumoleleglasall
svakoo
dana
nawww.dnl!vnia...az.ba.
Na
f1Ortf,lIU!,Dneltnog
avaza
ll
M~rIe
,.Gaogle
M1l/yt/CS'·
18bN/ella
789.768
pas/ell/aea.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Toni Krsteski liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Donika Lukic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->