Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
10Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5694, 7.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5694, 7.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 2,035|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
la.kojepotpisnikDejtonskogsporazuma,toneznacidaSrbija.polatepravanamijesanieuunutrasnjesIVariBiH,kazaoladieRazgovori
0
ekonomiji,izgradnjiinlrastruktureInastupunaIreeimIrzisUmaAvazsaznaje:BurauSDAnejenjava
SARAJLICTRAlIZESTOHOBRACUn,·SASETOmPEnZlonERITRAlEDA1MnlHSICURATI
DUO~
P
redsjednikSrbiieBorisodaslaoperukepaneoptirnizma
i
Tadi.':boravi.o[ejuceruna~eubolj~odnoseizmeduovihSaraievu,gd]eseuzne-
dV1JU
zemalja,videnointeresiranjeja--Dosaosam
cia
razgovaramo
0
vnostisusreos
bh,
zvanicnicima
i
nastupunatrecim!di~lima,jer
samenarajnacinmozemodaot-vorimo
j
novaradnarnjesta,auta-kvomarnbiienrumogucje
i
bolji,plcdorvornijipolitickidijalog-poruciojeTadic.2.
i
3.
SlNna
KupusovicogoreennaKaplana;
"SUNCANE
SKAl~"
J·f:li'~t~'
1~
L"ljUlj'~lb;
t"rl~_
lilapolnden~nalestivaluu~Herceg-Novom?
 
Besliczakasnionekolikominutanadrutenlespredsjednikomsusjednedrzave
Uokviruzvanicnepo-
s
i
ere
B
osni
i
Hercego
vin
i
predsjednikSrbije
Boris
Ta-
die
prosetao
jeBa;car:lijom,
gdje
su
go.
docekali
brojni
fo-
toreporteri
i
novinari,
U
pr-
atnjiosiguranja
i
Clanova
delegacijekrenuojeodSebi-
ljapremahctelu
"Europa",
gdiejeuposlijepodnevnim
sarirnaimao
dogovorerro
druzeniesIvicornOsirnom,
Dinom
Merlinom
i
Hali-
domBeslicem.Njegovailetnjaizazvalaje
velikupaznjuprolaznika,a
pripadniceljepsegspolani-
susrediele
kornplimente
za
predsjednika
Srbiie,
-Basiezgodan,
joil
dani-iesiied-naglassukomenri-raleSara
j
ke.Thdicje
svratio
i
radniuna
Bas~ri!ijikodhadzi
Na.-
siraJabucara,
gdjejerazgle·dao
ru
cneradove.
-Tadicjeab~caopri
i
e
nekoLikogodioa
da
ceme
po-
AparlmanbezcUi)eeauzdoslauoea.
Predsjednik
Tadlcinsisri-
raojedauapartmanuhOle-la"Europa"u
kojem
i
e
bor-
avioDe
budenikakvog
cvi-
novo
posjeeili.Eio
j~
c{)vjek
odrijeei,anadam
se
dace
la
GrbaUiCiPOSletiO
stanizdlelinJstua
Boris
Tadie
prije
semje
Bascarliijomposjetio
je
i
saraievsko
naseljeGrbavica
i
posjeriostanu
kojem
je
proveodieriDjsevo.Utom
Stanll
<I
Grba·
vickojulici~iviSenadaSpica.
Ona
jebila
kolegi~a
LjubomiraTadiea,oca
pre·
dsjednika
Srbije,
na
Filozo·
[~komfltkw[em.Poslijesu
BorisoviroditeljiNevenka
i
Ljubomir
Tadi~preselili
lJ
Beograd,aJi
su
OStal
i
u
ko-nmktusa
Senadom,koja
j
e
j
IIcer
radou
gOSlilapre-dsjednikaScbijeusvom
domu.
ieca,jeriealergieanaaniega
Takorrerje
rrailO
dosta
voCa,uprvomredumalina,Jagoda,
ki
vi,a,1
ubenice
i
rozda.
istobili
i
poclrugimpilanji-
rna
karla
se
radi
a
BiH
i
Sa-
rajeVlJ-
reboje
Jabuc>lr:
U
baSi!hotela
"Europa"
predsjedni.kSrb
i
eje
upri-
Lici
0
susrets
ugJednim
ja-
vnimbh.
licnostima..Tadic
je
n3druzenje
pazvao
Ivicu
Osima,Dinu
Merlina
i
Ha-
!idaBesJica,
ko)i
jenasusr-
e!
zakas
n
io
nekol
iko
minu-
m.N
akan
pozdrava
izuzerno
raspo
lokno
d
rus
IVO
prvoje
narutilo
kafu_
-Dajlenamkafu"HE"!Znale
Ii
cia
Halid
.ima
svoju
ka-
fu-
u~
osrnijeh
je
Dino
Merlin
",keo'Thdicu.
D.ZEBA
2
s
OnevniaviU,
celvrtlk.
aktuelno
.lulVsrpanj2011..
-
I
Napitanjenovinarajeliserazgovaralo
0
slucaie-
virna
hapsenj
a
J
OVaDa
Di-
vjaka,Iliie
Juriilicai
Eju-
paGanica,Tadi
c
j
ekazao:
-Imamvelikurezervu
i
neosjecamuikakvuna-klonostnisaosjecanjepr-emaosobamaoptuzenim
POSJETE
PredsjednikSrbijeboraviouglavnom
lakojepotpisnikDejtonskogsporazuma,toneznael
ca
Srbijapolaze
,
PredsjednikRepubli-keSrbijeBorisTadicbor-aviojejuceruSarajevuuiednodnevnojposjeri
BiH.
Uznevidenointer-
esiranje[avnosti,Tadidsesusreosbh.zvanicnici-rna
i
odaslaoperukepuneoptimizrna
i
nade
II
bolieodnoseizmeduovihdvi-juzemalja.
Prija.lelijskiodnosi
PredsiednikaTadica,
eiji
[eavionnaSarajevskiaerodromsletiooko
iO
sa-ti,docekao
je
ministarva-njskih
poslovaBiHSven
Alkala],srbijanskiambasa-doru
BiH
NinoslavStoia-
dj
novi
c,
ambassdorB
iH
uSrbijiBoris
Arnaul
te
gr-
adonacelnikSarajevaAli-ja
Bellmen.
Nakontoga
delegacija
iz
Srb
i
eedlazi
II
rezidenciju"Konak",
gdjeiojjepriredenacere-
mcniiasvecanogdocekas
voinirnpocastima,
RazgovorBe$/Ica,
SetnjaBascarsIjomisusretsuglednimbh.licnostlrna
ladienaMaliSOSimoerl"nom
i
Halidom
DorezanIfemaSUlmOOluienim
Tadica[edocekaopre-dsiedavaiuciPredsje-
dniiltva
BiHNeboisa
Ra-
dmanovic,
U
obracanju
novinarirnaTacticjekazao
daSrbijazelidaizgradujenajblizeprijateljskeodno-sepunesaradnjesBiH.On
je
rokomzvanicnihrazgovoraizaio
i
nekoliko
stavovavezanihzapre-
rhodn
II
istorijuleoiesma-
emveomabirnim,
-To
je
osudasvihonihkojisou
ucesrvovali
u
izvrsenjuratnihzloeina,
MnogooUlanazluaniZdaJniMom
Napiranjenovinaraie
limu
II
interesu
da
buderegionalniIider
iii
radiu
i
teresusrpskognaroda,Tadic
je
kazaoda
je
mno-goputadosada
nazi
vanizdainikom.
-U
pr
kostome,uspi]e-
vaosamdapridobijempodrskuaaroda,Kadapr-otivmenevi~unavija':iu
Srbijidarrebamda
S~
ubi-jem,
jasamponosanako
suconavijacikojivieu}!,N,o~zica"
Srebrenica",ili
kadahrvatski
navii
a
ci
vicunUbijSrbina"iliBosnjacikoiitoistovicu,Tonisumojipriiarelji-re-kaojeTadic..zafame
zloci
ne.
I
dino
SU
sudovinadlezn
i
daodlucuju
0
timpitanjima
k
ao
i
uprocesimaprotiv
Karadiica
i
Mladica.
Akosudoslobodiosobuopru-
zenu
23
ramizlocm,ja
samprvikojicuseizvini-
e!-
naveojeTadie,
Ocekujemdasudskeinsti-tuciieprovedupravedna
i
fersudenieteda.svioni
koji
SII
izvrsilifa
tni
zloe!!!
i
dobijuprirnjerenu
i
za-
sluzenukaznu,Sarnona
taj
nacinmozernoizgradi-
ti
drusrvakojaimaiubu-
ducnost,mozemoizgra-ditikredibilneinstituciie
II
nasirnzemliamapo-rucioieTadic,
IakojeSrbijaporpisnik
Dejtonskogsporazuma,Ta-die
[eporuciodatolieznacidaonapclazeneka
pravanamijdanje
II
unu-
trasnjestvariBiH.Thkoder,
on
je
rekaoda
Srbija
zeli
specijalne
veze
i
sFBiH
kaoSIDje10sluCaisaRS.
 
aktuelno
Dne,niavaz,telvllak,
.__.7.
ju
IVs,panj2011.
graduBosneiHercegovine
pravanamijesanjeuunutrasnjestvariBiH,kazaoTadi6
~r---~TT~~~-=
.U
BiH
postojetrina-
roda,dvaentiteta,
POSto-
[e
j
gradani
BiH
i
ve
sto
jepredmerdiskusije,po-litickogdijaloga,dernokr-atskogdijaloga
i
rjesenjekojesvespomenuteinsti-tucije
BiH
usposravekao
zaiednickojeste
prihva-tljivozaSrbiju,Srbijaseurakvorjesenjenikadanecemijesati,veecepo-stovatitakvorjesenje-istaknuojepredsjednikSrbijetedodaociaSrbija
nikadanecepreei"ceven
U
Iiniju",koiajedefinirana
j
medunarodriimpravom
i
Dejronskimsporazu-mom.Tadicjeposlaoporuku
i
a
Srbija
posrujeBiHne
samedeklararivnovee
i
upollrieko]praksisvakimsvoiimgestom,Uvierenjedaseugodinamakojedo-
lazemogu
uciniti
znacajna
djelazagradaneovihdvi-
lu
zemalja.
Odmor
u
"Kolilaku"
-Dosaosamovd]e,uBiH,
i
dakonkretno
razgo-
varamo
0
nastupuna
trecimuiiihima,iersamo
nata]nacinvierujemda
mozemociaotvorirnoi
no-
va
radnamjesta,auta-kvomambijentumogucje
i
olji,
plodorvornijipoli-tickidijalog-porucio
je
Tadic
i
dodaoda
Srbiia
zasluzu]eStatuskandidataza
EU,
ali
toisro
ieli
i
za
BiH.
Predsjedav.aju.CiRa-
ReprezaotacUa:JugoslauUe
Taw';jekazao
i
a
j
c.po-
bieda
Novaka
flokoviC:i
na
Vimbldonuznacajnane
sa·mo
zaSrbiju
vee
isveze-
mlie
\l
regiji,Onjekazaod
3
j
eovaj
prosmruvijekbiobogal
talenlima.Ukolikobi
s~
da,kako
j
e
rekao,sas
Ii
vilire-
prezentaciiuJugoslavijeod
bivsihzemalja,billbisam-
pion;
svije[3
II
fuclballl,kosarei,rukomeru
i
mno-
gimdrugimsportov'ima.
dmanovic
rekaojedasuSrhiiai
BiH
vrlovaznezastahilnostzapadnogBa-Ikana,aliiEUucjelini,-Razgovaralismo
0
granici,
0
nekimzaje-
dnickirnpi!anjimakoja
S):110
vecpokrenulinasu-sretu
II
Karado!"cleVll
i
kojacemopokrenuri
na
narednomsusretukojiimamozadesetak
danll
uHrvatskoj.Dogovorili
smose
da
poslOjecegTU-
pekojenatomeradepo-
dstaknemoda
,sto
prije
riesavaiusvaorvorenapi-
tanja-kazaojeRadman
0-
vic..Nakonstojeodmoriou.Konaku"ThdicsezaputiokaSkupstiai
BiH,gdiese
susreoskoJegi
j
emobad
0-
roll
Parla.memaBiH,
a
nestokasnijeispredsjecla-
vajuCimVijecaministaraBiHNikolomSpiricem
kao
i
preclstavnicirna
Vi-
jeeazaregionalnu
sara-
dniu.
F.
KARAUC
OUltaiZHOlandile,'~~
NovcanoobestecsnlezbogzlocinauSrebrenici,ali
i
d.ruglhzloclnauBiH,kolikosutra,morasetrazitiiadSrbije
OdlukaApelacionogsu-
da
uHagu,kojornjeza
SID-
rt
rrojesrebreniekihBos-
njakaujulu1995.godine
hi
vom
p
roglasenad
ria
vaHolandija,spravorn[e
otvorilapi
tan
j
e
gradi
ranjakrivice
7-"
genocidpocinjen
nadsrebrenickimciviI
i
na
pri
j
e
16god;
na,
-Ubistvoroditelia
i
bra-
taHasanaNuhanovica,ne-
kadasnjegprevodiocau
Holandskombatalionuu
Porocarima,reRizeMusta-
fica,elektricarazaposle-nog
ubazi,dcgodilosena-konSICi
ID
vojnici
i
star-
j
esineholandskevoiske
ni-
SU
pruzili
lasli
[U
koj
usu
oviodnjihspravornrrazili,Istjeral
i
su
ill
izbaze,na-
kon
cega
su,skupasosta-
lihbli
zu
desethiljadaSre-
brenicana,mueki
ubijeni,
DrzavaHclandija,na-
kon
prekjucerasnje
presu-
de,izvjesnoie,moralce,
osim
vee
urvrdene
morainekrivice,
i
marerijalnoobe-
steritiruzioce,
odnosno
Ha-
sanaNuhanovica
i
orodi-
ell
Musrafic.]
osjeizvjesni-
jedacenskonovepresude
naholandskesu
dove
S
ti
Ci
nekclikobiljadanovih
tuzbiSrebrenicana.Holandijaceovornpr-esudom,(ako,plali(iza
Hnetinjenje"
svojih
vojni-
ka
na
ShlZbi
u
Potocarima
u
julu
1995.
godine.No,posravljase
piranje
kada
Ce
pateti
plaC:injeza
»'cinjenje~'~
dnosnozarna-
sovneegzekuci
i
ekojesuu
Srebrenicipocinilisrpski
vojnicipodzastavomVRS
j
pod
kornandomzlikovca
RatkaMladi6lteoni
pod
ZB-
stavomSrbiie
j
zlikovcaSlo-
bodanaMiloileviC:i.Nairne,zbogzlceinage-
nocidaidrugrhzlccinapocinjenihnadcivilirnaSrebrenicepreddornacim
i
medunarodnimsudovirna
pravomocnosuveeosudeni
rnnogivoinici
i
srarjesineVRS.N
[ihove
presudereo
alnasupcdlogadasera-
cuni
zanovcanoobeste-
cenje
rcdbi
neubijenihpocnuispostavliatiVladiRepublikeSrpskekoja
j
dan
asslavi
dan
osnivania
ovevoiske
i
veniene,zlo-
cinornobiliezene,bitke
i
pobiede,paionuuSrebr-
enid
1995.godine.
Takoder,novcanoabe-
sreceniezbog
zlociaa
uSr-
ebrenici,
ali
i
drugihzlo-cinau
BiH,
kolikosurra,mora
serraziti
i
odSrbije.
Akonista,onozbogzlocina
kojesu
kodTmova
pocini-
Ii
vee
osudenipripadnici
zloglasnih
"Skorpiona".HasanNuhanovicse
v
is
eoddesetgodinaboriczapravdu
kao
jedin
11
u
(j
e-
hnzasmrtnjegovih
brara,
majke
i
ca.
Njegovslul:ai
nasuvieravadaie
pravdaipakdostizna.
ZasveSre-
brenicane'
ovo
je
i
poruka
da,akoim
ie
Holandijacia-leko,RepublikaSrpska
i
Srbija,sigurno,nisu..
JadiceuaPOI]elanece
PObOlisatI
odoose
iBiHiSrbUe
Pitanje;Hote.liTaditevaposjetadoprinijetipoboljSanjuodnosaBiH
i
Srbije?
o
aktuelJJ/mpl/an//mau81HIwl/elumoleleglasall
svakoo
dana
nawww.dnl!vnia...az.ba.
Na
f1Ortf,lIU!,Dneltnog
avaza
ll
M~rIe
,.Gaogle
M1l/yt/CS'·
18bN/ella
789.768
pas/ell/aea.

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Гаврило Спаић liked this
Toni Krsteski liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Hasan Kadric liked this
Donika Lukic liked this
Mirsad Durmisevic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->