Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bolovanje

bolovanje

Ratings:
(0)
|Views: 19,739|Likes:
Published by Valentina Bocak

More info:

Published by: Valentina Bocak on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
170
Bolovanje zbog bolesti– obračun na teretposlodavca i HZZO-a
Radnik koji je privremeno nesposoban za rad radi bolesti, ozljede i dr., ima pravo na naknaduplaće za vrijeme bolovanja. U jednom će slučaju naknada ići na teret poslodavca, pa nadalje nateret HZZO-a. U drugom će slučaju naknada od prvog dana ići na teret HZZO-a, a poslodavacće je obračunati i isplatiti i tražiti refundaciju od HZZO-a. U trećem slučaju naknada će ići nateret HZZO-a koji će je obračunavati i isplaćivati direktno radniku. Propisima (čije se izmjeneprimjenjuju od 1.1.2009. godine) su određeni i iznosi koji se radniku mogu isplatiti na imenaknade plaće za bolovanje. Obrtnici isto imaju pravo na naknadu za vrijeme bolovanja (kojuim isplaćuje HZZO). Sve navedeno, kao i načine obračunavanja naknade za vrijeme bolovanja(zbog bolesti, smještaj u bolnici, pretrage), popunjavanje obrazaca, kroz praktične primjere,detaljnije pojašnjavamo u ovom članku.
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
Radnik koji je
privrmno nsposoban za rad zbog ozljd ilibolsti, tj. koji j na bolovanju ima pravo na naknadu plać za tovrijm.Za prvi 42 dana bolovanja (odnosno 7 dana za invalid rada)naknada plać trti poslodavca, a od 43. dana (odnosno od 8. zainvalid rada) nadalj hrvatski zavod za zdravstvno osiguranj (unastavku lanka: hZZO).Radnik j dužan o bolovanju im prij obavijstiti poslodavca.Bolovanj radniku utvrđuj ovlaštni lijnik, koji mu o privrmnojnsposobnosti za rad izdaj potvrdu. Tu j potvrdu radnik dužan do-staviti poslodavcu u roku od tri dana od dana odsutnosti s posla radibolovanja. Ako radnik zbog opravdani razloga n mož dostaviti po-slodavcu potvrdu o bolovanju u navdnom roku, dužan j to uinitišto j moguć prij, a najkasnij u roku tri dana od dana prstankarazloga koji ga j u tom onmogućavao
1
.
Bolovanjem
s, prma odrdbama Zakona o obvznom zdrav-stvnom osiguranju
2
, smatra odsutnost s rada zbog bolsti ili ozlj-
1 Prma odrdbi l. 77. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09).2 Zakon o obvznom zdravstvnom osiguranju objavljn j u Nar. nov. , br. 50/08,94/09 i 153/09
.
UDK: 331.2/336.5
d i drugi okolnosti, utvrđni navdnim Zakonom
3
, radi koji jradnik sprijn izvršavati svoju obvzu rada u skladu s ugovorom oradu, drugim ugovorom ili aktom.
1. Naknada plaće za vrijemebolovanja
Radnici (
 zaposleni kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedi- štem u Republici Hrvatskoj, koji su obvezno zdravstveno osigurani  po osnovi nesamostalnog rada
), imaju pravo na naknadu plać
4
zavrijm privrmn nsposobnosti za rad (
 bolovanja)
5
 .
3 Oklonosti u kojima osiguranici imaju pravo na naknadu plać za vrijm bolova-nja utvrđn su u l. 26. Zakona o obvrznom zdravstvnom osiguranju.4 Prma odrdbi l. 25. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.5 Sukladno odrdbi l. 25. pravo na naknadu plać (novanu naknadu) za vrijmbolovanja radi ozljd na radu ili profsionaln bolsti imaju i drug osob (osi-guranici) navdn u l. 6., st. 1. tok 1. do 4. (
1. osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 2. osobe u izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti,odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposle- ne u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (odnosno koje nisu obvezno osigu- rane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim
 
171
3 / 2010
 
P a ć  en an a d  e
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
171
Pravo na naknadu plać za vrijm privrmn nsposobnosti zarad (
 bolovanja
) imaju radnici u slijdćim sluajvima
6
:bolovanja zbog bolsti ili ozljd, odnosno kada su radi lij-1)nja ili mdicinski ispitivanja smjštni u zdravstvnu usta-novu,bolovanja zbog odrđnog lijnja ili mdicinskog ispitivanja2)koj s n mož obaviti u mjstu prbivališta odnosno bora-višta,izolacij radnika kao kliconoš ili zbog pojav zaraz u njgo-3)voj okolini, odnosno bolovanja zbog transplantacij živog tkivai organa u korist drug osiguran osob Zavoda,kada j osiguranik odrđn za pratitlja drug osiguran osob4)upućn na lijnj ili lijniki prgld ugovornom subjktuZavoda izvan mjsta prbivališta, odnosno boravišta osigura-n osob koja s upućuj,kada j radnik odrđn da njguj oboljlo dijt ili supružni-5)ka,bolovanj zbog bolsti i komplikacija u svzi s trudnoćom i6)porođajmbolovanj zbog korištnja obvznog rodiljnog dopusta i prava7)na rad s polovicom punoga radnog vrmna (za vrijm rodilj-nog ili roditljskog dopusta),bolovanja zbog korištnja dopusta za sluaj smrti djtta, u8)sluaju mrtvorođnog djtta ili smrti djtta za vrijm kori-štnja rodiljnog dopusta,bolovanja zbog ran, ozljd ili bolsti koja j nposrdna po-9)sljdica sudjlovanja u Domovinskom ratu.
1.2. Slučajevi u kojima radnici nemajupravo na naknadu plaće
Radnik nma pravo na naknadu plać ukoliko
7
 j svjsno prouzroio privrmnu nsposobnost za rad,
 n izvijsti izabranog doktora mdicin primarn zdravstvn
zaštit da j obolio u roku od tri dana nakon potka bolsti,odnosno, u roku od tri dana od dana prstanka razloga koji gaj u tom onmogućio, namjrno sprava ozdravljnj odnosno osposobljavanj,
 za vrijm bolovanja radi,
 s bz opravdanog razloga n odazov na poziv za lijniki
prgld izabranog doktora mdicin primarn zdravstvn za-štit, odnosno lijnikog povjrnstva Zavoda, izabrani doktor mdicin primarn zdravstvn zaštit, tijlo
Zavoda ovlaštno za kontrolu bolovanja, odnosno lijnikopovjrnstvo Zavoda utvrdi da s n pridržava uputa za lij-nj, odnosno bz suglasnosti izabranog doktora mdicinotputuj iz mjsta prbivališta, zlorabi pravo na korištnj bolovanja na nki drugi nain.
ugovorom o socijalnom osiguranju), 4. članovi uprave trgovačkih društava (ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi 
), tok 6. (
osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost; osobe koje samostalnou obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici  Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje i koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i nisu zdrav- stveno osigurani po osnovi rada), točke 8. ( 
svćnici i drugi vjrski službnicivjrsk zajdnic, koja j upisana u vidnciju vjrski zajdnica koju vodi nad-lžno državno tijlo, ako nisu osigurani po osnovi rada), tok 18. (osob kojpružaju njgu i pomoć rvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rataprma propisima o pravima rvatski branitlja iz Domovinskog rata i lanovanjiovi obitlji, ako pravo na obvzno zdravstvno osiguranj n ostvaruju podrugoj osnovi) i tok 24. (osob kojima j priznato pravo na status roditljanjgovatlja prma posbnom propisu).6 Prma odrdbama l. 26. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.7 Prma odrdbama l. 40. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.
Radnik, u navdnim sluajvima, nma pravo na naknadu plaćod dana nastanka ti sluajva do dana njiova prstanka, odnosnoprstanka posljdica njima prouzronim
8
.Isto tako, naknada plać (za vrijm bolovanja) n pripada radnikukoji
9
: s nalazi na uzdržavanju kazn zatvora ili u ustanovi zbog pro-
vođnja mjra obvznog uvanja i lijnja,j privrmno udaljn s rada (u sluaju izvanrdnog otkaza od
stran poslodavca
10
) ako za vrijm dok j udaljn s rada stupina bolovanj.
8 Prma odrdbama l. 40. st. 2. Zakona o obznom zdravstvnom osiguranju.9 Prma odrdbama l. 78. Pravilnika o pravima, uvjtima i nainu ostvarivanjaprava iz obvznog zdravstvnog osiguranja (Nar. nov., br. 67/09, 116/09, 4/10i 13/10).10 Sukladno l. 149. st. 10. zakona o radu, poslodavac koji radniku izvanrdno ot-kazuj radni odnos zbog osobito tšk povrd obvz iz radnog odnosa, možradnika privrmno udaljiti s posla do okonanja sudskog spora o dopuštnostiotkaza, uz obvzu isplat mjsn naknad plać u visini polovic prosjnplać isplaćn tom radniku u prtodna tri mjsca
 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
Bolovanje zbog bolesti – obračun na teretposlodavca i HZZO-a
172
2. Isplata naknade plaće za vrijeme bolovanja
Tko j obvzan obraunati naknadu plać, na iji trt s isplaćuj
11
i tko j isplaćuj prikazujmo u
Tabeli 1
.
Tabela 1.
R.br.Slučajevi kada radnik ostvaruje pravo nanaknaduVrijeme isplate naknadePostotak naknade(od osnovice)Tko isplaćujenaknaduNaknada tereti
1.Bolest, smještaj u bolnici, pretragedo 42.dana ili 7. dana zainvalida radaprema ugovoru o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnomugovoru (ovisno što je povoljnije za radnika)PoslodavacPoslodavcaod 43. dana ili 8. dana zainvalida rada70 %PoslodavachZZO2.Ozljeda na radu ili profesionalna bolestOd prvog dana100 %PoslodavachZZOZZR3.Izoliran kliconoša, transplantacija živog tkivaOd prvog dana100 %hZZOhZZO4.Određen za pratitelja bolesnikaOd prvog dana70 %PoslodavachZZO5.Njega oboljelog supružnika ili djeteta iznad 3.godine životaOd prvog dana70 %PoslodavachZZO6.Njega oboljelog djeteta mlađeg od 3. godineOd prvog dana100%PoslodavachZZO7.Bolest i komplikacije u trudnoćiOd prvog dana100 %(maximalno do 4.257,28 kn)hZZOhZZO8.Obvezni porodni dopust (do 6.mjeseci života djeteta)Od prvog dana100 %(bez ograničenja)hZZOhZZO9.Porodni dopust od 6.mj. života djeteta te za 3.dijete, blizance, trojke, četvorke itd. do 3. godine- posvojiteljski dopust- skraćeno radno vrijeme- dojenje djeceOzljede ili bolesti koje su neposredna posljedicasudjelovanja u Domovinskom ratuOd prvog danahZZODržavniproračun
Naknad plać (za bolovanja
12
od 43. odnosno od 8. dana za invalid rada) koj idu na trthZZO-a, a obraunava i i isplaćuj poslodavac
13
, hZZO j obvzan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zatjva zapovrat (rfundaciju).Mđutim, kod naknada plać za bolovanja
14
koja od 1. dana trt hZZO, a obraunava i i isplaćuj poslodavac
15
, hZZO j obvzan vratitiposlodavcu u roku od 30 dana od dana primitka zatjva za povrat (rfundaciju).
Za povrat (rfundaciju) srdstava koja su isplaćna radniku, a trt hZZO, poslodavac trba hZZO-u dostaviti: zatjv za povrat srdstava,
 tiskanicu «Potvrda o plaći»,
 «Izvjšć o bolovanju» (
tzv. doznaku
), dokumntaciju o izvršnim isplatama naknad plać za koj s traži povrat (
 primjerice, presliku izvatka žiro-računa, na kojem je vidljiva isplata naknade).
Jdna od bitniji novina j da
poslodavac
viš nma pravo na
refundaciju bolovanja
(duljg od 42. dana, odnosno 7 dana za invalidarada) za radnik koji su navršili
65
godina života i
20
godina staža. Naknada plać za bolovanj od 43. dana na dalj isplaćuj im s na trtposlodavca
16
.
2.1. Isplata naknade plaće u slučaju stečaja ili nelikvidnosti poslodavca
Ukoliko poslodavac (
 pravna ili fizička osoba
) nij u mogućnosti radi nlikvidnosti ili u sluaju stajnog postupka isplatiti plaću (odnosnonaknadu plać) u razdoblju od najmanj tri kalndarska mjsca, isplatu naknad plać izvršit ć hZZO nposrdno radniku
17
u sluaju: bolovanja radi bolsti ili ozljd, kada j radi lijnja ili mdicinski ispitivanja smjštn u zdravstvnu ustanovu, t zbog odrđnog
lijnja ili mdicinskog ispitivanja koj s n mož obaviti u mjstu prbivališta (boravišta) od 43. odnosno 8. dana bolovanja,
11 Prma odrdbama l. 27. i l. 28. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.12 Naknada plać iz l. 26. tok 1.
 
(za bolovanje zbog bolesti, ozljede, odnosno liječenja ili medicinskog ispitivanja kada je osiguranik smješten u zdravstvenoj ustanovi)
i tok 2
 . (bolovanje radi određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika)
Zakona o obvznom zdravstvnomosiguranju.13 Prma odrdbama l. 28. st. 3. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.14 Naknad plać iz l. 26. tok 4. (
određen za pratitelja bolesnika
) i tok 5. (
 za njegu oboljelog djeteta ili supružnika)
Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.
 
15 Prma odrdbama l. 28. st. 4. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.16 Prma odrdbi l. 37. Zakona o obvznom zdravtsvnom osiguranju.17 Prma odrdbi l. 30. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju, t l. 58. st.4.Pravilnika o pravima, uvjtima i nainu ostvarivanja prava iz obvznog zdravstvnogosiguranja.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Samir Nevenka Promatrač Lutvi added this note
da li obrtnik plača dobrinose dok je na bolovanju
Eno BitterSweet liked this
domii_77 liked this
Suncica Roknic liked this
kresimir113 liked this
Tonkica Bassi liked this
Maja Milojevic liked this
Renata Jurišić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->