Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
25Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
bolovanje

bolovanje

Ratings: (0)|Views: 17,350 |Likes:
Published by Valentina Bocak

More info:

Published by: Valentina Bocak on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
170
Bolovanje zbog bolesti– obračun na teretposlodavca i HZZO-a
Radnik koji je privremeno nesposoban za rad radi bolesti, ozljede i dr., ima pravo na naknaduplaće za vrijeme bolovanja. U jednom će slučaju naknada ići na teret poslodavca, pa nadalje nateret HZZO-a. U drugom će slučaju naknada od prvog dana ići na teret HZZO-a, a poslodavacće je obračunati i isplatiti i tražiti refundaciju od HZZO-a. U trećem slučaju naknada će ići nateret HZZO-a koji će je obračunavati i isplaćivati direktno radniku. Propisima (čije se izmjeneprimjenjuju od 1.1.2009. godine) su određeni i iznosi koji se radniku mogu isplatiti na imenaknade plaće za bolovanje. Obrtnici isto imaju pravo na naknadu za vrijeme bolovanja (kojuim isplaćuje HZZO). Sve navedeno, kao i načine obračunavanja naknade za vrijeme bolovanja(zbog bolesti, smještaj u bolnici, pretrage), popunjavanje obrazaca, kroz praktične primjere,detaljnije pojašnjavamo u ovom članku.
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
Radnik koji je
privrmno nsposoban za rad zbog ozljd ilibolsti, tj. koji j na bolovanju ima pravo na naknadu plać za tovrijm.Za prvi 42 dana bolovanja (odnosno 7 dana za invalid rada)naknada plać trti poslodavca, a od 43. dana (odnosno od 8. zainvalid rada) nadalj hrvatski zavod za zdravstvno osiguranj (unastavku lanka: hZZO).Radnik j dužan o bolovanju im prij obavijstiti poslodavca.Bolovanj radniku utvrđuj ovlaštni lijnik, koji mu o privrmnojnsposobnosti za rad izdaj potvrdu. Tu j potvrdu radnik dužan do-staviti poslodavcu u roku od tri dana od dana odsutnosti s posla radibolovanja. Ako radnik zbog opravdani razloga n mož dostaviti po-slodavcu potvrdu o bolovanju u navdnom roku, dužan j to uinitišto j moguć prij, a najkasnij u roku tri dana od dana prstankarazloga koji ga j u tom onmogućavao
1
.
Bolovanjem
s, prma odrdbama Zakona o obvznom zdrav-stvnom osiguranju
2
, smatra odsutnost s rada zbog bolsti ili ozlj-
1 Prma odrdbi l. 77. Zakona o radu (Nar. nov., br. 149/09).2 Zakon o obvznom zdravstvnom osiguranju objavljn j u Nar. nov. , br. 50/08,94/09 i 153/09
.
UDK: 331.2/336.5
d i drugi okolnosti, utvrđni navdnim Zakonom
3
, radi koji jradnik sprijn izvršavati svoju obvzu rada u skladu s ugovorom oradu, drugim ugovorom ili aktom.
1. Naknada plaće za vrijemebolovanja
Radnici (
 zaposleni kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedi- štem u Republici Hrvatskoj, koji su obvezno zdravstveno osigurani  po osnovi nesamostalnog rada
), imaju pravo na naknadu plać
4
zavrijm privrmn nsposobnosti za rad (
 bolovanja)
5
 .
3 Oklonosti u kojima osiguranici imaju pravo na naknadu plać za vrijm bolova-nja utvrđn su u l. 26. Zakona o obvrznom zdravstvnom osiguranju.4 Prma odrdbi l. 25. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.5 Sukladno odrdbi l. 25. pravo na naknadu plać (novanu naknadu) za vrijmbolovanja radi ozljd na radu ili profsionaln bolsti imaju i drug osob (osi-guranici) navdn u l. 6., st. 1. tok 1. do 4. (
1. osobe u radnom odnosu kod domaćeg ili stranog poslodavca sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, 2. osobe u izabrane ili imenovane na stalne dužnosti u određenim tijelima državne vlasti,odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, 3. osobe s prebivalištem ili odobrenim stalnim boravkom u Republici Hrvatskoj zaposle- ne u inozemstvu kod stranog poslodavca koje nemaju zdravstveno osiguranje stranog nositelja zdravstvenog osiguranja (odnosno koje nisu obvezno osigu- rane prema inozemnim propisima na način kako je to određeno međunarodnim
 
171
3 / 2010
 
P a ć  en an a d  e
 Valentina Bocak
, dipl. oec.
171
Pravo na naknadu plać za vrijm privrmn nsposobnosti zarad (
 bolovanja
) imaju radnici u slijdćim sluajvima
6
:bolovanja zbog bolsti ili ozljd, odnosno kada su radi lij-1)nja ili mdicinski ispitivanja smjštni u zdravstvnu usta-novu,bolovanja zbog odrđnog lijnja ili mdicinskog ispitivanja2)koj s n mož obaviti u mjstu prbivališta odnosno bora-višta,izolacij radnika kao kliconoš ili zbog pojav zaraz u njgo-3)voj okolini, odnosno bolovanja zbog transplantacij živog tkivai organa u korist drug osiguran osob Zavoda,kada j osiguranik odrđn za pratitlja drug osiguran osob4)upućn na lijnj ili lijniki prgld ugovornom subjktuZavoda izvan mjsta prbivališta, odnosno boravišta osigura-n osob koja s upućuj,kada j radnik odrđn da njguj oboljlo dijt ili supružni-5)ka,bolovanj zbog bolsti i komplikacija u svzi s trudnoćom i6)porođajmbolovanj zbog korištnja obvznog rodiljnog dopusta i prava7)na rad s polovicom punoga radnog vrmna (za vrijm rodilj-nog ili roditljskog dopusta),bolovanja zbog korištnja dopusta za sluaj smrti djtta, u8)sluaju mrtvorođnog djtta ili smrti djtta za vrijm kori-štnja rodiljnog dopusta,bolovanja zbog ran, ozljd ili bolsti koja j nposrdna po-9)sljdica sudjlovanja u Domovinskom ratu.
1.2. Slučajevi u kojima radnici nemajupravo na naknadu plaće
Radnik nma pravo na naknadu plać ukoliko
7
 j svjsno prouzroio privrmnu nsposobnost za rad,
 n izvijsti izabranog doktora mdicin primarn zdravstvn
zaštit da j obolio u roku od tri dana nakon potka bolsti,odnosno, u roku od tri dana od dana prstanka razloga koji gaj u tom onmogućio, namjrno sprava ozdravljnj odnosno osposobljavanj,
 za vrijm bolovanja radi,
 s bz opravdanog razloga n odazov na poziv za lijniki
prgld izabranog doktora mdicin primarn zdravstvn za-štit, odnosno lijnikog povjrnstva Zavoda, izabrani doktor mdicin primarn zdravstvn zaštit, tijlo
Zavoda ovlaštno za kontrolu bolovanja, odnosno lijnikopovjrnstvo Zavoda utvrdi da s n pridržava uputa za lij-nj, odnosno bz suglasnosti izabranog doktora mdicinotputuj iz mjsta prbivališta, zlorabi pravo na korištnj bolovanja na nki drugi nain.
ugovorom o socijalnom osiguranju), 4. članovi uprave trgovačkih društava (ako nisu zdravstveno osigurani po drugoj osnovi 
), tok 6. (
osobe koje na području Republike Hrvatske obavljaju gospodarsku djelatnost; osobe koje samostalnou obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost te osobe koje u Republici  Hrvatskoj obavljaju djelatnost poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili glavno zanimanje i koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit i nisu zdrav- stveno osigurani po osnovi rada), točke 8. ( 
svćnici i drugi vjrski službnicivjrsk zajdnic, koja j upisana u vidnciju vjrski zajdnica koju vodi nad-lžno državno tijlo, ako nisu osigurani po osnovi rada), tok 18. (osob kojpružaju njgu i pomoć rvatskom ratnom vojnom invalidu Domovinskog rataprma propisima o pravima rvatski branitlja iz Domovinskog rata i lanovanjiovi obitlji, ako pravo na obvzno zdravstvno osiguranj n ostvaruju podrugoj osnovi) i tok 24. (osob kojima j priznato pravo na status roditljanjgovatlja prma posbnom propisu).6 Prma odrdbama l. 26. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.7 Prma odrdbama l. 40. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.
Radnik, u navdnim sluajvima, nma pravo na naknadu plaćod dana nastanka ti sluajva do dana njiova prstanka, odnosnoprstanka posljdica njima prouzronim
8
.Isto tako, naknada plać (za vrijm bolovanja) n pripada radnikukoji
9
: s nalazi na uzdržavanju kazn zatvora ili u ustanovi zbog pro-
vođnja mjra obvznog uvanja i lijnja,j privrmno udaljn s rada (u sluaju izvanrdnog otkaza od
stran poslodavca
10
) ako za vrijm dok j udaljn s rada stupina bolovanj.
8 Prma odrdbama l. 40. st. 2. Zakona o obznom zdravstvnom osiguranju.9 Prma odrdbama l. 78. Pravilnika o pravima, uvjtima i nainu ostvarivanjaprava iz obvznog zdravstvnog osiguranja (Nar. nov., br. 67/09, 116/09, 4/10i 13/10).10 Sukladno l. 149. st. 10. zakona o radu, poslodavac koji radniku izvanrdno ot-kazuj radni odnos zbog osobito tšk povrd obvz iz radnog odnosa, možradnika privrmno udaljiti s posla do okonanja sudskog spora o dopuštnostiotkaza, uz obvzu isplat mjsn naknad plać u visini polovic prosjnplać isplaćn tom radniku u prtodna tri mjsca
 
3 / 2010
P a ć  en an a d  e
Bolovanje zbog bolesti – obračun na teretposlodavca i HZZO-a
172
2. Isplata naknade plaće za vrijeme bolovanja
Tko j obvzan obraunati naknadu plać, na iji trt s isplaćuj
11
i tko j isplaćuj prikazujmo u
Tabeli 1
.
Tabela 1.
R.br.Slučajevi kada radnik ostvaruje pravo nanaknaduVrijeme isplate naknadePostotak naknade(od osnovice)Tko isplaćujenaknaduNaknada tereti
1.Bolest, smještaj u bolnici, pretragedo 42.dana ili 7. dana zainvalida radaprema ugovoru o radu, pravilnikom o radu ili kolektivnomugovoru (ovisno što je povoljnije za radnika)PoslodavacPoslodavcaod 43. dana ili 8. dana zainvalida rada70 %PoslodavachZZO2.Ozljeda na radu ili profesionalna bolestOd prvog dana100 %PoslodavachZZOZZR3.Izoliran kliconoša, transplantacija živog tkivaOd prvog dana100 %hZZOhZZO4.Određen za pratitelja bolesnikaOd prvog dana70 %PoslodavachZZO5.Njega oboljelog supružnika ili djeteta iznad 3.godine životaOd prvog dana70 %PoslodavachZZO6.Njega oboljelog djeteta mlađeg od 3. godineOd prvog dana100%PoslodavachZZO7.Bolest i komplikacije u trudnoćiOd prvog dana100 %(maximalno do 4.257,28 kn)hZZOhZZO8.Obvezni porodni dopust (do 6.mjeseci života djeteta)Od prvog dana100 %(bez ograničenja)hZZOhZZO9.Porodni dopust od 6.mj. života djeteta te za 3.dijete, blizance, trojke, četvorke itd. do 3. godine- posvojiteljski dopust- skraćeno radno vrijeme- dojenje djeceOzljede ili bolesti koje su neposredna posljedicasudjelovanja u Domovinskom ratuOd prvog danahZZODržavniproračun
Naknad plać (za bolovanja
12
od 43. odnosno od 8. dana za invalid rada) koj idu na trthZZO-a, a obraunava i i isplaćuj poslodavac
13
, hZZO j obvzan vratiti poslodavcu u roku od 45 dana od dana primitka zatjva zapovrat (rfundaciju).Mđutim, kod naknada plać za bolovanja
14
koja od 1. dana trt hZZO, a obraunava i i isplaćuj poslodavac
15
, hZZO j obvzan vratitiposlodavcu u roku od 30 dana od dana primitka zatjva za povrat (rfundaciju).
Za povrat (rfundaciju) srdstava koja su isplaćna radniku, a trt hZZO, poslodavac trba hZZO-u dostaviti: zatjv za povrat srdstava,
 tiskanicu «Potvrda o plaći»,
 «Izvjšć o bolovanju» (
tzv. doznaku
), dokumntaciju o izvršnim isplatama naknad plać za koj s traži povrat (
 primjerice, presliku izvatka žiro-računa, na kojem je vidljiva isplata naknade).
Jdna od bitniji novina j da
poslodavac
viš nma pravo na
refundaciju bolovanja
(duljg od 42. dana, odnosno 7 dana za invalidarada) za radnik koji su navršili
65
godina života i
20
godina staža. Naknada plać za bolovanj od 43. dana na dalj isplaćuj im s na trtposlodavca
16
.
2.1. Isplata naknade plaće u slučaju stečaja ili nelikvidnosti poslodavca
Ukoliko poslodavac (
 pravna ili fizička osoba
) nij u mogućnosti radi nlikvidnosti ili u sluaju stajnog postupka isplatiti plaću (odnosnonaknadu plać) u razdoblju od najmanj tri kalndarska mjsca, isplatu naknad plać izvršit ć hZZO nposrdno radniku
17
u sluaju: bolovanja radi bolsti ili ozljd, kada j radi lijnja ili mdicinski ispitivanja smjštn u zdravstvnu ustanovu, t zbog odrđnog
lijnja ili mdicinskog ispitivanja koj s n mož obaviti u mjstu prbivališta (boravišta) od 43. odnosno 8. dana bolovanja,
11 Prma odrdbama l. 27. i l. 28. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.12 Naknada plać iz l. 26. tok 1.
 
(za bolovanje zbog bolesti, ozljede, odnosno liječenja ili medicinskog ispitivanja kada je osiguranik smješten u zdravstvenoj ustanovi)
i tok 2
 . (bolovanje radi određenog liječenja ili medicinskog ispitivanja koje se ne može obaviti izvan radnog vremena osiguranika)
Zakona o obvznom zdravstvnomosiguranju.13 Prma odrdbama l. 28. st. 3. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.14 Naknad plać iz l. 26. tok 4. (
određen za pratitelja bolesnika
) i tok 5. (
 za njegu oboljelog djeteta ili supružnika)
Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.
 
15 Prma odrdbama l. 28. st. 4. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju.16 Prma odrdbi l. 37. Zakona o obvznom zdravtsvnom osiguranju.17 Prma odrdbi l. 30. Zakona o obvznom zdravstvnom osiguranju, t l. 58. st.4.Pravilnika o pravima, uvjtima i nainu ostvarivanja prava iz obvznog zdravstvnogosiguranja.

Activity (25)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Eno BitterSweet liked this
domii_77 liked this
Suncica Roknic liked this
da li obrtnik plača dobrinose dok je na bolovanju
kresimir113 liked this
Tonkica Bassi liked this
Maja Milojevic liked this
Renata Jurišić liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->