Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
51Activity
P. 1
Žan Poarije - ISTORIJA ETNOLOGIJE

Žan Poarije - ISTORIJA ETNOLOGIJE

Ratings: (0)|Views: 3,107 |Likes:
Žan Poarije, Istorija etnologije, Biblioteka XX vek, Beograd, 1999. Литература из Е&А

Žan Poarije, Istorija etnologije, Biblioteka XX vek, Beograd, 1999. Литература из Е&А

More info:

Published by: Протомајстор on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/08/2014

pdf

text

original

 
Поставно - 
ПРОТОМАЈСТОР
- Јул'11
UVOD
Vrlo je malo retrospektivnih pregleda
posvećenihistoriji etnološke misli. U ovom delu nastojimo da pre-dočimo sintezu istraživanja ostvarenih na tom područ- ju. No, hteli bismo da skrenemo pažnju na tri tačke:- Granica između istorijske analize i analize sa-vremene situacije mora biti proizvoljna: izdavač iautori složili su se da je postave u 1930. godinu, oči-gledno ne pridajući tom datumu nikakav posebanznačaj. Međutim, moguće je identifikovati jednu ja-snu vododelnicu: posle 1930. godine etnologija me-nja svoj metod, obojenost i - udes. Ona se diferenci-ra, profesionalizuje, postaje naučna, primenjena;snabdeva se sve pouzdanijim tehnikama, pristupauniverzitetu. Ali, pre toga, postoji čitava jedna istori- ja ideje o promenljivosti čoveka u prostoru i vreme-nu, jedan razvoj pojma
drugosti,
prelazak s
egzoti- zma
na
humanizam.
Čak i pre Herodota, "oca etno-grafije", bilo je radova etnografske vrste.- Naglasak ćemo staviti na tradicionalni sadržajetnologije koji se, sve do skorijeg doba, odnosio presvega na civilizacije bez pisma, jer su "napredne civili-zacije" bile predmet posebnih disciplina i orijentali-stičkih nauka: islamologije, indijanistike, sinologije.
1
U širem značenju reči, etnologija integriše svoja speci-
1
Isto tako, ovde nećemo moći da se bavimo "arhaičnim"društvima koja žive u okviru tih kulturnih oblasti (upor. J.Filliozat
,Bull. Ec.fr. Extr.-Orient 
, t. 43,1, 1966, str. 1-3).
5
 
 jaiizovana istraživanja, pa bi jedan potpuni prikazmorao da naznači najbitnije linije njihovog istorij-skog obrazovanja. No, budući da se druga dela uovoj istoj kolekciji dotiču tih problema, ovde smoocrtali istoriju opšte etnologije.- U istom idejnom sklopu, podsetićemo da je de-finicija etnologije pretrpela duboke promene. Izgle-da da danas, priznata kao
nauka o zajednicama
(grupama rukovodenim tradicionalističkim motivaci- jama), ona bolje usklađuje svoje odnose sa sociolo-gijom, tom sestrinskom disiplinom,
naukom o ko- lektivitetima
(grupama rukovođenim racionalistič-kim motivacijama). Naš retrospektivni pregled usvajatradicionalno značenje pojma etnologija - u njego-vim različitim varijacijama ili nijansama - i usmeravase na vanevropska predindustrijska društva. U svomproširenom obliku, folklor danas čini integralni deoetnološkog istraživanja, ali podsećanje na njegovistorijski razvoj premašuje okvir ove knjige.6
I poglavljePRETHODNICI
Reč etnologija skovana je 1787, a reč etnografija jenastala malo kasnije: ona potiče iz 1810. godine. Ovadva izraza imala su značenja prilično različita od onihkoja im se danas pridaju. No, rađanje etnološke misliu mnogome prethodi nastanku specifične terminolo-gije. Istorija saznanja o čoveku, s gledišta koje nas za-nima, mora najpre ocrtati napredak u sticanju svesti oegzotičnim društvima. No, takvo izučavanje ne bi iscr-pelo sadržaj etnološkog istraživanja i bilo bi metodo-loški nedovoljno s obzirom na domašaj koji se danaspridaje etnološkom tumačenju. Stoga će biti neop-hodno obeležiti etape jednog šireg razvoja: istorija et-nološke misli je zapravo istorija ideje o promenljivostičoveka u prostoru i vremenu. Pokušaćemo da skicira-mo neizbežne oblike primicanja toj ideji, koja je danasdiverzifikovana i razvijena u jednoj obuhvatnijoj defi-niciji (upor. str. 109 i dalje).
I. - Antika
Herodotova vizija obuhvata široku perspektivu:besumnje, i Herodot je ljubitelj neobičnih činjenica,ali on prikuplja samo ono što je strano. Nije na odmetpodsetiti da je njegovo delo etnografsko bar onolikokoliko je istorijsko; sam je hteo da ono bude takvo. Načudan se način iskrivljuje smisao reči kada se naslovkoji mu je Herodot odabrao prevodi kao "istorija";množina koju je on upotrebio značila je tada upravo7
 
"ankete" (anketa koju sprovodi svedok koji izvešlava oonome što je sam video i čuo u toku svojih istraživa-nja). Vidimo da je taj postupak bliži etnografskoj anke-ti negoli istorijskoj rekonstrukciji. Herodot je izradiopanoramu Ijudskog sveta u V veku pre naše ere, kojimu je bio dostupan za njegovih putovanja.
2
Poznato jeda je on dosta putovao, ali nipošto nije bio običan zna-tiželjnik. Cesto se trudio da stvari osmotri s onu stra-nu privida; sam je sprovodio anketu i na taj načinanticipirao etnološki intervju.
Rasute u hiljadama dokumenata koji još nisu u tom pogledusasvim istraženi, moguće je otkriti brojne etnološke zabeleške.Ako neposredna analiza drevnih društava nije moguća, raspola-žemo bar opisima koji su nam o njima ostavljeni u istorijskim, fi-lozofskim, prirodno-istorijskim, geografskim delima, pričama ilegendama, a o mitovima da i ne govorimo. Na taj način prene-seni podaci često su izobličeni, ali mnogi od njih su od velikevrednosti. Pisac se često zadovoljavao iznošenjem kakve činje-nice čiji smisao ni značenje nije shvatao. U tom pogledu, čak inajbeznačajnije zabeleške mogu biti najznačajnije. Tako, prvopominjanje u istoriji "trenutaka obredne razuzdanosti" koja na-stupa posle smrti poglavice - što je modalitet jedne univerzalnekulturne teme, naime
inverznih struktura - 
nalazimo u jednomkratkom odlomku kod Seksta Empirika, koji izveštava o jednomobičaju Persijanaca (navedenom i kod Herodota), a po kojem,pet dana po smrti kralja, nijedan zakon nije bio na snazi; vremese zaustavljalo, nastupao je trenutak upražnjenosti poretka ivlasti.Iako klasična antika nije u vidu imala etnološku nauku, nje-ni S'i pisci ipak prikupili dovoljno dokumenata da bi se moglasačini jedna istinska "etnologija antičkih društava". Medusob-no poređenje i reinterpretacija brojnih podataka u mnogimće tačkama obnoviti naše poznavanje civilizacije čija etnolo-ška analiza još nije obavljena.
1
Upor. npr. A. de Selincourt,
I. 'univers d'IIerodote 
, Galli-mard, 1966.
II. - Srednji vek i renesansa
Srednjovekovna misao, koju odlikuje prezir pre-ma iskustvu, fetišizam argumenta oslonjenog naautoritet, kao i netrpeljiva verska stanovišta, nikakonije mogla da se otvori prema ekumenskom humani-zmu. Naprotiv, rado je prihvatala mit i legendu. Naizvestan način blokirana svojim postulatima i predra-sudama, ona nije iskoristila stvarne mogućnosti kojesu joj pružali odnosi s vanevropskim svetovima. Sto-ga je, ukupno uzev, njen bilans bio vrlo siromašan.Teratološka tema, koja se javlja gotovo posvuda,izvodi na scenu neku vrstu ljudske faune (ljudi-psi,repati ljudi, bezglava stvorenja, patuljci, itd.). Obez-vredivanje crnih rasa koje se stalno susreće samo jedrugi način ispoljavanja one zaokupljenosti brigomda se
Ijudskost 
zadrži u strogo odredenim granica-ma. Poznato je da se dugo raspravljalo o postojanjuduše kod Afrikanaca i Indijanaca. U stvari, ta terato-loška tema dobro ilustruje srednjovekovnu misao:ljudski svet svesti u granice hrišćanstva i naroda kojeono poznaje (pre svega, Jevreja i "muhamedanaca"),a sve rase koje tu ne spadaju svrstati u zoologiju.Sjajan izuzetak koji je u XIII veku u tom pogleduunelo svedočanstvo Marka Pola nije u pomenutojshemi ništa promenilo, utoliko pre što su se priku-pljeni dokumenti smatrali bajkama, duhovitim koli-ko i smelim. Marko Polo je svoju
Knjigu o čudesima
diktirao po povratku s gotovo dvadeset i pet godinadugog boravka na Dalekom Istoku, medu mongol-skim kanovima. Njegov opis, objavljen 1477. godine,katkad izgleda kao etnografski izveštaj koji po znača- ju u mnogome prevazilazi opise njegovih prethodni-ka, Plan-Karpina i Rabruka.9

Activity (51)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
siamese_cat liked this
disharmonica liked this
Saška Ssh liked this
bokica496 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->