P. 1
Vallalar Agaval

Vallalar Agaval

Ratings: (0)|Views: 359 |Likes:
Published by ராஜா MVS
Senthil Raja MV
Senthil Raja MV

More info:

Published by: ராஜா MVS on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/04/2012

pdf

text

original

 
câU¢á‰w«gy«
mU£ãufhr tŸsyh® ïuhkȧf RthÄfŸmUËamU£bgUŠn#hâ mftš
 mU£bgUŠn#hâ mU£bgUŠn#hâ mU£bgUŠn#hâ mU£bgUŠn#hâ mU£át be¿ rh® mU£bgU Ãiythœ mU£át gâah« mU£bgUŠn#hâMfk Konkš Muz KonkšMfËW X§»a mU£bgUŠn#hâïfÃiy¥ bghUshŒ¥ guÃiy¥ bghUshŒ mfkw¥ bghUªâa mU£bgUŠn#hâ<d«ï‹ ¿fgu¤J ïu©o‹nk‰ bghUshŒMdȋ nw»a mbgn#10ciukd§ flªj xUbgU btËnkš miuR brŒJ X§F« mU£bgUŠn#hâC¡fK« cz®¢áí« xËjU« M¡ifí«M¡fK« mUËa mU£bgUŠn#hâvšiyƚ ãw¥bgD« ïU§flš fl¤âv‹ mšyiy Ú¡»a mU£bgUŠn#hâVwh ÃiyÄir V‰¿ v‹wd¡nfMwhW fh£oa mU£bgUŠn#hâ IaK« âÇò« mW¤J vdJ cl«ãDŸ IaK« Ú¡»a mU£bgUŠn#hâ20 x‹bwd ïu©bld x‹¿u©bld ïit m‹bwd És§»a mU£bgUŠn#hâ XjhJ cz®ªâl xË mˤJ vd¡nfMjhukh»a mU£bgUŠn#hâ xsÉa« Mâ X® MWª jÉ®¤jng® m›Éaš tG¤J« mU£bgUŠn#hââUÃiy¤ jÅbtË átbtË vD« X® mUŸbtË¥ gâts® mU£bgUŠn#hâ R¤j r‹kh®¡f Rf¤jÅ btË vD« m¤jif¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâ30
SRI AGATHIAR SANMARKA SANGAM
ONKARAKUDIL
www.agathiar.org
agathiar@yahoogroups.com
 
 R¤j bkŒŠPhdRnfhja btËvD« m¤J Éj¢rig mU£bgUŠn#hâöa fyhªjRfªjU btËvD«Ma á‰rigƚ mU£bgUŠn#hâ Phdnahfhªj el¤âU btËvD«MÅƚ á‰rig mU£bgUŠn#hâÉkynghjhªjkh bkŒ¥bghUŸ btËvD« mky á‰rigƚ mU£bgUŠn#hâ bgÇa ehjhªj¥ bgUÃiy btËvD« mÇa á‰gy¤J mU£bgUŠn#hâ40 R¤j ntjhªj¤ JÇankš btËvD« m¤jF á‰rig mU£bgUŠn#hâ R¤j á¤jhªj Rf¥bgU btËvD« m¤jÅ¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâjfubkŒŠ Phd¤ jÅ¥bgU btË vD« mfu Ãiy¥gâ mU£bgUŠn#hâj¤Jth Ôj¤ jÅ¥bghUŸ btËvD« m¤âU m«gy¤J mU£bgUŠn#hâr¢ájhdªj¤ jÅ¥gu btËvD« áaš m«gy¤J mbgn#50rhfh¡ fiy Ãiy jiH¤âL btËvD«Mfha¤ bjhË® mU£bgUŠn#hâfhuz fhÇa§ fh£oL btË vD«Muz¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâVf« mndf« vd¥gf® btË vD«Mfk¢ á‰rig mU£bgUŠn#hântjhfk§fˋ Éisîf£F všyh«Mjhukh« rig mU£bgUŠn#hâv‹whâa Rl®¡F ïašÃiyahŒ mJ wh« âU¢rig mU£bgUŠn#hâ60rka« flªj jÅ¥bghUŸ btËahŒ mikí« âU¢rig mU£bgUŠn#hâK¢Rl® fS« xË Ka§Fw mˤjUŸ m¢Rluh« rig mU£bgUŠn#hâ
SRI AGATHIAR SANMARKA SANGAM
ONKARAKUDIL
www.agathiar.org
agathiar@yahoogroups.com
 
JÇaK§ flªj Rf óuzªjU« mÇa á‰w«gy¤J mU£bgUŠn#hâv›tif¢ Rf§fS« ïÅJw mˤjUŸ m›tif¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâïa‰if c©ikajhŒ ïa‰ifƋgKkh« ma®¥ãyh¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâ70rh¡»uh Ôj¤ jÅbtËahŒ ÃiwîM¡»a á‰rig mU£bgUŠn#hâ R£Lj‰F mÇjh« RfhÔj btË vD« m£lnk‰ á‰rig mU£bgUŠn#hâetªjÉ® ÃiyfS« e©Q« X®ÃiyahŒ mtªjÉ® á‰rig mU£bgUŠn#hâcga g¡f§fS« x‹bwd¡ fh£oa mga á‰rigƚ mU£bgUŠn#hânrfu kh«gy á¤âÃiy¡F vyh«Mfu kh«rig mU£bgUŠn#hâ80kdhâf£F mÇa kjhÔj btËah« mdhâ á‰rigƚ mU£bgUŠn#hâ XâËW cz®ªJz®ªJ cz®j‰F mÇjh«Mâ á‰rigƚ mU£bgUŠn#hâthuK« mÊah tuK« jUªâUMuK jh«rig mU£bgUŠn#hâïÊah¥ bgUey« všyh« mˤjUŸ mÊah¢ á‰rig mU£bgUŠn#hâf‰g« gygy fÊÆD« mÊîwh m‰òj« jrig mU£bgn#hâ90vid¤J« J‹òïyh ïayˤJ v©Âa mid¤J« jUŠrig mU£bgUŠn#hâghÂ¥ ãyjhŒ¥ guÉndh®¡F mUŸòÇMÂ¥bgh‹ m«gy¤J mU£bgUŠn#hâv«gy« vd¤bjhGJ V¤ândh®¡F mUŸòÇ m«gy¤J MlšbrŒ mU£bgUŠn#hâj«gu Phd áj«gu« vD«X® m«gu¤J X§»a mU£bgUŠn#hâ
SRI AGATHIAR SANMARKA SANGAM
ONKARAKUDIL
www.agathiar.org
agathiar@yahoogroups.com

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Ragu Selva liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->