Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Dnevni avaz [broj 5695, 8.7.2011]

Dnevni avaz [broj 5695, 8.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 1,948|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2012

pdf

text

original

 
BankarskiseldoruFBiH
u
stopuprateosiguravajucadrustvailinansjj:skilizi.ngPlacenijiodMerkeli.Sarkozija
Z
arazlikuodRS,gdiejedimeorganizacije,premapoda-KMizahil
jezeno
jeubankar-
najvisumjesecnuplacucirnaPorezneupraveFederaci-skomsektorukoj
i,
prernavisi-uiznosuod220.249[eBosne
i
Hercegovine,najvi-niprihnda,ustcpuprateosi-konvertibilruhmarakasemicsecnoprirnanjeuFeder-guravajucadrustva
i
finansi-acijiBiHizuos
i
181.112.84iskilizing,4.
mana
GRADAnlTROSEUISE.AZlUEpunoLOSIJE
a
,,...~-PRonADEnLESSODSJECEnlMHAZIPRSTOM~
~AVAr
SAZtfAJE
MedunjaninprelaziuNjemacku~
 
Divjak:Duieadsta
Penzionisanigeneraluiscekivanjuodluke
DiUJaMMriliZiraOauSiriisMeUlaSii
PenzionisanigeneralArmije
RBiH
JovanDivjak,kojiuBecucekanaodluku
0
izruceniu,kritiziraoieiucerpc-
nasan
je
austrijskih
v
las
ti
S!Ojeposl
i
jeI00
danaj
0~
u
iscekivanju
[C
odluke,SrbiianskopravosudetraziizrucenjeDivjakazbogslucaia.Dobrovoliacka".-Potpunomijenejasno
sto
vi~ead
100
dana
sjedimu
Au-
striji-kazao
je
Divjakbeckomsedrnicniku
"Biber"ido-daodajespremandasesuoeisop[UZbamaizBeograda,DiviakjekazaodaieizrucenieRarkaMladicaHaskorntri-
bunaluuslijediloprekasno
i
daSrbi
].ele
osrvaritisvojeinterese,aneda
gone
ratnezlccince.Prema
njegovim
ri-
jecima,suocavanies
ratnim
zlocinimajoszadugonijeza-vrseno,
Udruzenje
dernokratskih
pravnika
OmOgUCili'POuralaMDiUJaHauBiH
Udruzenjedernokratskihpravnikatrazi
od
vlasti
i
BiH
i
AUSITiii
dacim
priieomcgucepovratakgradaninujova-
nuDivjakuunasuzernlju.UsaopcenjuUdruzenjastojida[eJovanDivjaknevincovjekprotivkojegnijepodi-
gnutaoptuznica
niti
iepokrenu
t
bilokakavvaliankri-
v
ien
i
pas
ttl
pa
k,
prenijelajeFena.-Onjegradaninsvijeta
i
drzavlianinBiH,antifasisr
i
aktivist
u
svjetskorn
pokretu
zazastiruosnovnihliudskihprava
i
slcboda-istaknuto
ie
usaopcenjuUdruzenja
de"
mokrarskihpravnika..
KardinalzasvicarsscagencijuAPIC
pumc:TeiMOSlaDleMalOliMaUBiH
VrhbosanskinadbiskupkardinalVinko
Puliicuinterv
j
uusvicarskojkatclickoiagencijiAPICupozoriojenateskostanjekatolikauBiR,zasto,osimmuslima-nskog
i
pravoslavncgzatiranjakatolika,okrivljujeimedunarodnuzajednicu,pose-bnoEvropu.GovoreCioiivorukatolichzajedniceuBiH,.kardinalPuljicisticekakozajednicaodrazavanovuravnolezukojajeplodernickogciscenjaporvrdenogDejtonskimugovorom1995.god.ine.-Katolicisucinjeni~nodiskriminirani,upolirickomidrustvenomzivotu-tvrdiPuljic,isti1'uCidajepunoIdedobi!.igradevinsklldozvolulacrkvunegoliz..adi..amiju.
SjednicaSkupstineuTomislavgradu
StipeeliuanimenouanzaDremUeraLH
NajUCeraSnjojsjedniciuTomislavgraduPrecisjednisrvoSkupstineLivaniskogKamon.irnellovalojeStipuPeliva.na,kandjdataHDZ"aBiH,
7.£1
pr~cisiednikaKamonalnevlade.Imenovanikandidatobavezanjenajkasnijedokrajajul.usku¢tinskuprocedurudostavitiimenaminislarapolJlvrdenimminisrarstvima,javilajeFena.OsimPelivana,5kupllrinijezamandmarapredioZenidr.Nedi1jkoRimae,kalldida
t
predizbo.rnekoaliciie(HDZ
1990,
HSPBiH,NSRzB
i
SDP).
-komentardaTla
.....-==--,
Premijer
odlllcio
primiti
.........*'.
predslmmike
nQ.jscllrije
,populacije:Pem,;oneri
trlliedo.
imNikSiceva
vlada
VTllt;
dug
Kadancltotrebadaposku-pi,ondajepomeduuaro-dnlmkriredjima,akada
i
Jlarodu[rebadatipenzijei,place,tad.nemapomedunarodmmkrj!eriji.ma.
MinistarHeleznaslednlciSkupsuneSaveza
RVI
zasubore
ekigenerali
i
komandantiimajuprevisokepenzheLaznikorisnlclsu,ustvari,aqresorikojivampokusavaiuunistitiprimania,kazaoHeloz
SasjerJniceSkups!ille:Rasprav/jallJee
i
QPQVQljllijempelllilJnisallju
Revizijaborackepopula-soTucak
kazao
nam
le
da
Cc
cije,penzionisanjepopovo-
traZiti
od
Federalnog
rninista-ljnijimuvietima
idug
Fede-rswaza
boracka
pitanja
00
u
gr-ralnevlade
od
okoSOmilio-
upikoja
eeradirinaizmjenama
n
amarakaratnim
vojnim
zakona
0
reviziji
borackepopu-
invalidimaisehidskimpor-laciiebude
i
redstavnikkojeg
odicama
bile
suosnovneIerne
Ce
Savezneknadnoimenovati,
naprilicnoburnoisjednici16.-Vladatreba
do
kraja
go-redovneSkup~tineSavezadineurvrditi
i
priiedlog
izmje-
ramihvojnihinvalida{RVl)
na
mona
0
povoljnijem
pe-
BiHkojaiecdrzanajui:\erunzionisanju,a
mi
trazirnodaSaraievu,obaveznouniegauvrsti
i
RVlko
j
i
surajS
UllUSsteklipo
OS!lOVU
ranjavanja"kazaoje
Tucak,
Radnegrupe
Delegati
iz
ciieleFederaci-je
izrazili
sunezadovolistvosvoiimpolczajem,nokadaierii
eo::
0
revizijipravaizoblasti
boracko-invalidskezasrire,sta-
vovisubiliopreeni.DokSlJje-dnikritizirali[Okrevmje,
dr-
ug;supodrialifederalnog
mi-
ruslIll
za
boraCka
pitanjaZuka-n3HeleJAresuistic:ali
cia
pm-
vi
RVInemajurazlogazasl:rah
i
abrinu[QS
t.
PorpredsjednikSavezaHu-
5
jednicijeprisustvovao
i
rninistarHelez,koj
i
eslofio
sdelegatima
cis
SU
neophodne
izmiene
i
ednog
i
drugogza-
kona,
no00
ce
se,
svakako,
i
0-Ije
drZati
odredenihprincipa-Kadajeupitanjupovo-
ljnijepenzionisanje,morate
matida
necemonikoguvesri
umjzakonakoneznamoko-
liko
toKosta.
Najlakselesve
penzionisati,isplacivatipe-
nziieprvadvamjeseca,aoncia,kadanovcanestane,
organiziraustrajkove
i
prom-
LalnlHoriSnlCISUagreSOrl
-Laznikorisnicisu,
ustvarf.agresorikoj
i
yam
pokuSavaju
uniStiti
primanil!.No,.akosevislozitedaseso·lidari~resIa.:!nimRVl
i
pe-nzionerima,
0
busravi
t
eemoreviziju,ali
unoo
nikadneeete
irnativecaprimania,Niiedan
istin,kiiDValid
i
boraencCebilioSteCen_Na!<.raju,nijaneilelimdameIjudiluze
i
dabudemka2;njenslosamne-kemoduzeonjegovaprava-kazaojeHelez.
(1'010:
8.
Ni,j~)
ste,S
drugestrane,mcno
je
da
pojedinigenerali
i
kornanda-
nriimajuprevisokepenzije
i
smatram
da
totrebaizje-dnaciti,
uzeriodnjih,adati
onimakoiiimaiupunornanie-kazao[eHelez,
Sigurnastarost
all
ie
ponoviodaceure-
vizijikorisnikaboracko-invalidske
~a!itite
istrajari,
Helezjenajaviodaceini-ciraridonosenjenovogzako-nanaosnovukojeghisvaki
demobilisaniboracsna-
vrsenih6Sgodinabiopenzi-onisan,pamakarneirnaon
i
danaradnogsraZa,osimonog
ratnog,
-5licanzakanveepostojiuHrvatskoi
i
aOOmsedaeuutomeuspietiierjeneopho-dnodabora.ckapopuladjaimabaremnekuSigUmOSiustarimdanima·kazaojeHe-lez_
M.AVOle
UpozorenjeAustrije,BugarskeiMadarske
BrOJpri08dlniMaEUFOR-auliHnedOUOIJan
Austrija,Bugarska
i
Madarskaiuadilesu
llacn
dokumenta
II
koiemseZaledaeebrojpripadnikaEU-FOR-aumisiii"Althea"uBiHbilinedovoljanzarje!iavanjebilokakvogozbiljnije!:siguruosnogizaJ:ov.a,navodisena
~.IIIi1
rnei-poualuElJrovoiee....Sve
l"ri
zemljepo-dsjecajudacenajesenbr·ojvojnikabinsullenna
l.2oo
ipozvalisuEU00
in-
kom
Ijer3
prilagodirna-ndatHUFOR-a
cia
bieve-ntualnepromjenemoglebitiprovedenedonove-mbrn
i
rijeistekamanda-tadobivenogodUN-a.Trizemljekojesudalenajvisevojnikaumisi
j
u"Alhlea"upozoravajudasusnageza
30
postoslabi-jeodz'minimalnihvojnmpotreba"idasenemoguizboricinisjednimozbi-slgurnasnimiza-z.ovomuzemljigdjesuuporasrulenzijeizmedu
gla.-
vnmetnickihgrupacija,prenosi5ma.Udokumentuseupo-zoravadase"pukOlina"izmeduzadatakaEUFOR-a
i
dostupnihresursaveegodin3m2"prosiruieredacepovlacenjenovihs.lIagadaljeugrozitieflkasnOSIzAltbee'''.AmbasadoriEUza-du!enjz3zajednic;kuev.!>0pskupolitikuzasigu!>nostiodbranutrebalibiavojtemirazgovarariusr-ijedu,13.jula,medurim,neimenovanidiplomatajeizjaviodajemalovjerov3"
toO
da
Ce
seuovommorne-ntudogodi[ive!ikepro-mjeneumandalUEU-FOR-ajerbisetimesarnoobrabrilesecesionistitkesnageuBiH.EUFOR-"OvesnageuBiHimajuako1.600vojnika
iz
26
lernalja,
i
to
21zemljeEU
i
perdr.zavakojeni5UclaniceUnije.
 
aktuelno
Onevniavaz,petak,
8.
julVsrpanj2011.
3
Komentardana
IlIcko:
8111fa
po
gratllJllf!
PoqorsanieveelosepOIitickesituacijeDapostojidijalog,veehihiloformiranoVijeeemlnlstaraPICutvrdioprioritetezanadolazeclperiod
VisokipredstavnikVale-
minIncko(Inzko),iznosecizakljuckenakcnzavrsetkadvcdnevnesjedniceUpra-
vnogodbora
Vijefu
zaimple-
mentacijumira(PIC)na
ni-
YOU
olitickihdirekrora,
j
ucerjeupozorio
da
zbognedosta-
tka
konstruktivncgdijalogamedustranackimliderimaBiHide
unazad,zarazlikuod
ostalihzemaljaregiona,
Odgovornapolitika
Onjekazaodll,jenasje-d!lieiPIC-arazgovara!lO
0
buducnosriBiHiizazovimaskojirnasesuocavanasaze-mljaudrugojpaloviniovegodilleI.epitanjimadaljnjegpogorsanjaionakolosepoJi-tickesiruacijeuBiB.
-Urvrdilismo
tri
[asnapr-ioritetazanadolazeci
period.Tosuimenovanjenovog
Vi-
jecaministaraBiH(VM),osporavanjaDeironskogmir-ovnogsporazuma
i
pokusaji-
rnaponistavaniareformiko-
j
esu
vee
uspiesnoprovedene,tekoristen]e
prilike
koja
je
pruzenaojacanimprisustvorn
EUuBiH-rekaojeIncko,
a
II
je
kazao
da
posto
ji
ko-
nstruktivnidijalog,veebibi-10formiranoVM.No,lllllje-SIOdijaJoga,
politicki
lideri
ni-
susesastalidll
rnzgovaraju
vet
III
jesecima_UpravoovojePICjasnostaviodoznanja
Va-
rlamentarnimliderimanajucerasniemsasta!lku.
HomuniliacUaTIhica
i
COUiCa
Komentira
j
u
Ci
izjavupredsjed!likaHDZ~aBiBDraganaCovicadajespre-mannakompromissaSDP-om
i
SDAprilikomformiranjavlas
ti
II
dvaka-monai!l.adreavnom!livou,Illckojerekaociajesniiruimaokratkiuspumirazgo-vor
j
dlljeCovieLzraziospr-emnos[zakompromis.OniedodaodasetokomSoaS!3nkamoglovidjetidaCovieipredsjednikSDASulejmaoTihicimajl!dbrukomllnikaciju.
namamUaunla
madUnarodnazaJadnica
UpitanhoceIiseMedunarodna
zajednica
mi-
iesatiuformiranjeVijeeaministaraBiR,Inckojeka-zao
cia
jo~nemaodlukePIC
azatakvo
s
to.Onje
podsje-
Inckojepodsierioda
ka-
ndidatzapredsiedavaiucegVMmoraima!ipodrskllnajmanje
22
zastupllikauZas!upnickomdomuParla-menuiBiH,ukljucujucina-jmanjejed!lutre6uuzastu-pnikaizsvakogenriteta.PoentaLOguvjetaje,kakojekazao,dasepodslakneko-
nsenzus"
teda
se
naovukljucnufllUkcijllimenlljeosobakojairnailirokupo-ddkuusV'imstrankarna-i
Il
ciidoizemlji.
OsporavanjeDejtona
-Tosemo,apostiCipu-[emkOIlSlruktivnogdijaloga.Medutim,dosadasustrankesarnopredlagalesvojeizab
rio
da
semedunaro
dna
za]e-
dniea
umijesalauformiranje
VladeFederacijenakonre-akcije.PIC·a.No,Inckoiedodaodejo~nemateodlu-ke
.Z3.
Vijeceminisrara,anike
i
ekaleda
ih
drugipr-opUSte.Tonijeodgovomapo--
ri
rika.
To
stoThorn
gtadanima
BiH
i
anosi
sl.eruugl.eduavezemlje-k37-"10eIncko.ZbogsvegajePICpozvaosO">Inackeideredaprihvalenovip
ri
Stup
jer
ce;u
pro[i-vnOIll,.BiHostatin3.cekan-ju.Takoder,upOZQrenojena!lekolikoozbiljllihsluCajevaosporav.anjaDeitonaivetus-pjeilnoprovedenihreformi,meduk-ojimasuizaPICne-prihvatljiveodluke-Naro-dneskupstineRSod
13.
aprila.Visokipredsmvllikje!l.3Veodllmedunarodnaza-jedn
iea
felidasepovuce
i
dajetrendsmanienjavidljiv_
F.KARALIC
Piie:Vlastimir
MIJOvrC
sarajevskihrazgovora.
Bas
niiednimlAnastoluje,tokomzvanicn
ih
sas
I
anaka,
b
ilagornilavazuihlema
i
pro-blemakojipririscu
me-
dudrzavneodnoseBiHiSrbije,Kakojenajaviona~ambasadoruBecgraduBo-
risa
Arnaut,ocekivanjedogovoruvezisaspornimgranicarna,nesralimlici-rnatesrbijanskimpotjerni-
cam
arasp
isan
im
zanasim
drzavlianima.Sobzirom
na
toda
izrnedudvadr-
zavnatuzilastva
ni
j
epotp-isansporazum
0
procesui-
ran]u
tih
slucajeva,
prize-IjkivalosedaTadic
i
nasi
zvan
i
en
iciu
srijed
uzavrse
baremtu
,~sitnjcuE_~,
Dasu[erijesili,nemasurnnjedabisevisokigo-st
i
njegovidornacinirime
nasavglas
poh
valili,
N
iiho-
va;(urnja,rnedutirn,pc-rucujedaposaonijedo-vdenkaon
i
drugetackednevnogredakojisrnoculiodambasadoraArnauta.Santuleda,skojomjernoguceuporedirinaseodncsesaSrbiiorn,necebiti
lakootopiri,Nitiseu
TO
krenulonavriiemeniti
akteripokazuiudovolinoentuzijazmadasetogposlaprihvatezaozbilie.Utakvuslikuuklopilase
i
Tadicevaovosedmicnaposieta:zakasnjela
i
alova,gOlovopanepotrebna.
daloua
DO
Tadieinjegovidomatininemogusepohvalitinijednimkonkretnimuclnkornsvojihsarajevskihrazgovora
N
a
spiskusvoi
ih
drza-vnickihposjetaBorisTadic
dodaoje
j
os
[ednurecku,
i
o
podebliu.
Sarajevo
iezanie-
gagrad
d
vostrukevaznosti:
U
n
j
emuse
radio,ali10-
kernsvog
predsjednikovan]a
unjernuja-sniiednomnijezvanicnoboravio,
Sedmogcdisnjepoliti-
ckonatezaniesTadicevomoficijelnomposjetornnapo-konjeckoncanc,Iakoje
11
tomperioducestomaoskoknutiuBiB,radilose
0
nesluzbenimdolascimako-
jisuvisesluzilirazdorune-gopospjesivanjudobrosu-sjedskesaradnje.PogorovosunegarivneodjekeimalinjegoviizletiuBanjuLu-ku,Doboj
i
Pale,svakiputsracunatidapripomognuriestasnupolitikunjego-vogbliskogdrugaMilora-
daDodika,
Desetaksarikojeieusr-iieduproveouSarajevunecesevcdirinanegati-vnompolitickomkontuBorisaTadica,Tomprili-komnije
pal
anijednateskariiec.Izniegovihustateklisumed
i
nlijeko,nastUsudornacizvanicniciodgo-voriliistommierom.BiojetojedanIiiep
.i
ugodandan.No,sudecipr-
ema
onome
510
jesaopceno
javnosii-
i
alov,Gost
i
je-
gOY
i
dornacini,naime,nisusepohvalilinijednimko-nkretnimucinkomsvojih
PoljskapreuzelapredavanjeEvropskomunijom
EUnemasMimotPocetipregouoreuBiH
Cakdeve!mjeseci!lakonizboraBiBjo~nemaformir-anDVijeceministara,takodllEvcopskaunija
(EU)
nemaskimotpoeetipregovore,
ka.-
zaojeambasadorPoljskeunawjzemljiJeziHmjelevski
Oerzy
Chmielewski).USac-ajevujejuceroddanapres-konferencijapovodomPo-ljskogpreuzimanjapredsje-davanjaEU,-Nasauamjerajedapo-mognemoHrvatskoj,Tuskoj,lslanciuiSrbiji,pata-koiBiH,
da
ostvarezuaeajannapredllknapuwkaEU-kazaojeHmjelevski.Ambasadorjenaglasiodazemlja
aji
je
drZavni
ustavne-uskladensevropskimzako·nodavstvomnemozeni
fa-
7.miilljati
0
mtegracijisevro-atlamskiminst!tueijama.VrsilacdUZllostisefaDelegacijeEvropskeunijeuBiHRencoDavidi(Ren-zoDaviddi)izjaviojedacePoljskanastavitiraditi
II
imeresubh.in[egracija,!laglasavajuCidaceakeentbilinapomoCiBiHunje-nomekonomskomnapre-(ku.
S.
Sa.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Elvir Duranović liked this
Mirsad Durmisevic liked this
Ermin Ikanovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->