Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Službene novine FBiH [godina 18, broj 41; 6.7.2011]

Službene novine FBiH [godina 18, broj 41; 6.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 2,968 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/26/2013

pdf

text

original

 
PARLAMENT FEDERACIJEBOSNE I HERCEGOVINE
929
Na osnovu ~lana 40. stav 5. Zakona o dugu, zadu`ivanju igarancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kogdoma odr`anoj 19. maja 2011. godine, i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je
ODLUKU
O PRIHVATANJU ZADU@ENJA PO SPORAZUMU OKREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE IUNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANSIRANJEPROJEKTA NABAVKE OPREME ZA KJKP "RAD"D.O.O. SARAJEVO
I.Prihva}a se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|uBosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG, u iznosu od2.185.092,00 EUR-a, za realizaciju Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo.II.Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristit }e se za finansiranje Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o.Sarajevo. Cilj Projekta je nabavka opreme, odnosno nabavka specijalnih vozila za obavljanje poslova odr`avanja komunalnehigijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi se postigla ve}a efikasnost u obavljanju osnovne djelatnosti i smanjili tro{koviodr`avanja i popravke vozila.III.Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke odobravaju seFederaciji pod sljede}im uslovima: iznos zajma.............2.185.092,00 EUR rok otplate..................13 godin grace period..................4 godine kamatna stopa.................. 0,0% –dospije}epolugodi{nje, u jednakim otplatama glavnice tro{kovi garancije...............1.051%(podr`ano grantom Ministarstva finansija Austrije uiznosu od 158.419,17 EUR) tro{kovi upravljanja........ 0,45% jednokratno –tro{kovi za neiskori{tena sredstva... 0,35% godi{nje(u toku perioda podizanja uz kvartalno pla}anje)IV.Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: –Sporazum o kreditu za finansiranje Projekta nabavkeopreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne iHercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija itrezora i Unicredit banke AG Austria; –Usagla{eni zapisnik sa pregovora.V.Kreditna sredstva iz ta~ke I. ove Odluke, Federacija prenosina kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo.U periodu implementacije Projekta, u Bud`etu Federacijenije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatnosufinansiranje Projekta.VI.Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Kantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor okreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslovevra}anja sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi.VII.Daje se saglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevo za kredit iz ta~keI ove odluke.Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}egPodugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija.VIII.Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uje seFederalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svojenadle`nosti.IX.Implementacija Sporazuma iz ta~ke I. ove Odluke nezahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona.
Godina XVIII - Broj 41Srijeda, 6. 7. 2011. godineS A R A J E V OISSN 1512-7079
 
Broj 41
-
Strana 2SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHSrijeda, 6. 7. 2011.X.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01,02-02-30/1122. juna 2011. godineSarajevoPredsjedavaju}a Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlovi}
, s. r.Predsjedavaju}iPredstavni~kog doma Parlamenta Federacije BiH
Denis Zvizdi}
, s. r.Na temelju ~lanka 40. stavak 5. Zakona o dugu, zadu`ivanju igarancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Zastupni~kog doma odr`anoj 19. svibnja 2011. godine, i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. lipnja 2011. godine, donio je
ODLUKU
O PRIHVA]ANJU ZADU@ENJA PO SPORAZUMU OKREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE IUNICREDIT BANK AUSTRIA AG ZA FINANCIRANJEPROJEKTA NABAVE OPREME ZA KJKP "RAD"D.O.O. SARAJEVO
I.Prihva}a se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|uBosne i Hercegovine i Unicredit bank Austria AG, u iznosu od2.185.092,00 EUR-a, za realiziranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo.II.Sredstava kredita iz to~ke I. ove Odluke koristit }e se za financiranje Projekta nabave opreme za KJKP "Rad" d.o.o.Sarajevo. Cilj Projekta je nabava opreme, odnosno nabava specijalnih vozila za obavljanje poslova odr`avanja komunalnehigijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi se postigla ve}a u~inkovitost u obavljanju osnovne djelatnosti i smanjili tro{koviodr`avanja i popravke vozila.III.Sredstva kredita iz to~ke I. ove Odluke odobravaju seFederaciji pod sljede}im uvjetima: iznos zajma.............2.185.092,00 EUR rok otplate..................13 godin grace period..................4 godine kamatna stopa.................. 0,0% –dospije}epolugodi{nje, u jednakim otplatama glavnice tro{kovi garancije............... 1.051%(podr`ano grantom Ministarstva financija Austrije uiznosu od 158.419,17 EUR) tro{kovi upravljanja........ 0,45% jednokratno –tro{kovi za neiskori{tena sredstva... 0,35% godi{nje(u toku razdoblja podizanja uz kvartalno pla}anje)IV.Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: –Sporazum o kreditu za financiranje Projekta nabaveopreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne iHercegovine, koju zastupa Ministarstvo financija itrezora i Unicredit banke AG Austria; –Usugla{eni zapisnik sa pregovora.V.Kreditna sredstva iz to~ke I. ove Odluke, Federacija prenosina kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo.U razdoblju implementacije Projekta, u Prora~unuFederacije nije potrebno osigurati financijska sredstva za dodatno sufinanciranje Projekta.VI.Zadu`uje se Federalno ministarstvo financija da sa Kantonom Sarajevo usuglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor okreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslovevra}anja sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi.VII.Daje se suglasnost za zaklju~ivanje Supsidijamog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevo za kredit iz to~keI. ove odluke.Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}egPodugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar financija.VIII.Za realiziranje ove Odluke i izvje{tavanje zadu`uje seFederalno ministarstvo financija, Ministarstvo financija Kantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okviru svojemjerodavnosti.IX.Implementacija Sporazuma iz to~ke I ove Odluke, nezahtijeva dono{enje novih ili izmjenu postoje}ih zakona.X.Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u"Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01,02-02-30/1122. lipnja 2011. godineSarajevoPredsjedateljica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlovi}
, v. r.PredsjedateljZastupni~kog doma Parlamenta Federacije BiH
Denis Zvizdi}
, v. r.
Na osnovu ~lana 40. stav 5. Zakona o dugu, zadu`ivawu igarancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), ParlamentFederacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kogdoma odr`anoj 19. maja 2011. godine, i na sjednici Doma narodaodr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je
ODLUKU
O PRIHVATAWU ZADU@EWA PO SPORAZUMU OKREDITU IZME\U BOSNE I HERCEGOVINE I
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG
ZA FINANSIRAWEPROJEKTA NABAVKE OPREME ZA KJKP "RAD" D.O.O.SARAJEVO
I
Prihva}a se zadu`ewe Federacije Bosne i Hercegovine (udaqwem tekstu: Federacija), po Sporazumu o kreditu izme|uBosne i Hercegovine i
UniCredit bank Austria AG
, u iznosu od2.185.092,00 EUR-a, za realizaciju Projekta nabavke opreme zaKJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo.
II
Sredstva kredita iz ta~ke
I
ove Odluke koristi}e se zafinansirawe Projekta nabavke opreme za KJKP "Rad" d.o.o.Sarajevo. Ciq Projekta je nabavka opreme, odnosno nabavkaspecijalnih vozila za obavqawe poslova odr`avawakomunalne higijene na podru~ju Kantona Sarajevo, ~ime bi sepostigla ve}a efikasnost u obavqawu osnovne djelatnosti ismawili tro{kovi odr`avawa i popravke vozila.
 
Srijeda, 6. 7. 2011.SLU@BENE NOVINE FEDERACIJE BiHBroj 41
-
Strana 3III
Sredstva kredita iz ta~ke
I
ove Odluke odobravaju seFederaciji pod sqede}im uslovima:
 – 
iznos zajma.................2.185.092,00 EUR
 – 
rok otplate......................13 godina
 grace
period......................4 godine
 – 
kamatna stopa.......................0,0%
 – 
dospije}e .....polugodi{we, u jednakim otplatama..............................glavnice
 – 
tro{kovi garancije.................. 1.051%(podr`ano grantom Ministarstva finansija Austrijeu iznosu od 158.419,17 EUR)
 – 
tro{kovi upravqawa......... 0,45% jednokratno
 – 
tro{kovi za neiskori{tena sredstva 0,35% godi{we(u toku perioda podizawa uz kvartalno pla}awe)
IV
Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatqivaza Federaciju, a posebno:
 – 
Sporazum o kreditu za finansirawe Projekta nabavkeopreme za KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, izme|u Bosne iHercegovine koju zastupa Ministarstvo finansija itrezora i
UniCredit banke AG Aus tria 
;
 – 
Usagla{eni zapisnik sa pregovora.
V
Kreditna sredstva iz ta~ke
I
. ove Odluke, Federacijaprenosi na kreditnoj osnovi na Kanton Sarajevo.U periodu implementacije Projekta, u Buxetu Federacijenije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatnosufinansirawe Projekta.
VI
Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da saKantonom Sarajevo usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovoro kreditu kojim }e, u svrhu redovne otplate, definirati uslovevra}awa sredstva koja se prenose na kreditnoj osnovi.
VII
Daje se saglasnost za zakqu~ivawe Supsidijarnogsporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacijei Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Kantona Sarajevoza kredit iz ta~ke
I
ove odluke.Za potpisivawe Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}egPodugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministarfinansija.
VIII
Za realizaciju ove Odluke i izvje{tavawe zadu`uje seFederalno ministarstvo finansija, Ministarstvo finansijaKantona Sarajevo i KJKP "Rad" d.o.o. Sarajevo, svako u okvirusvoje nadle`nosti.
IX
Implementacija Sporazuma iz ta~ke
I
ove Odluke nezahtijeva dono{ewe novih ili izmjenu postoje}ih zakona.
X
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od danaobjavqivawa u "Slu`benim novinama Federacije BiH".Broj 01,02-02-30/1122. juna 2011. godineSarajevoPredsjedavaju}aDoma narodaParlamenta Federacije BiH
Karolina Pavlovi}
, s. r.Predsjedavaju}iPredstavni~kog domaParlamenta Federacije BiH
Denis Zvizdi}
, s. r.
930
Na osnovu ~lana 40. Zakona o dugu, zadu`ivanju igarancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Slu`benenovine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09 i 44/10), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavni~kogdoma odr`anoj 19. maja 2011. godine i na sjednici Doma naroda odr`anoj 16. juna 2011. godine, donio je
ODLUKU
O PRIHVATANJU SPORAZUMA O SREDSTVIMAZAJMA IZME\U KRALJEVINE [PANIJE ZASTUPANEPO INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL I BOSNE IHERCEGOVINE ZASTUPANE PO MINISTARSTVUFINANSIJA I TREZORA ZA FINANSIRANJEPROJEKTA IZGRADNJE POSTROJENJA ZAPRE^I[]AVANJE OTPADNIH VODA U [IROKOMBRIJEGU
I.Prihvata se zadu`enje Federacije Bosne i Hercegovine (udaljnjem tekstu: Federacija) po Sporazumu o kreditu izme|uBosne i Hercegovine i Kraljevine [panije, u iznosu od1.800.000,00 EUR-a, za realizaciju Projekta izgradnjepostrojenja za pre~i{}avanje otpadnih voda [iroki Brijeg.II.Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke koristi}e se za finansiranje Projekta izgradnje postrojenja za pre~i{}avanje(tretman) otpadnih voda u [irokom Brijegu po sistemu "klju~ uruke". Cilj Projekta je izgradnja postrojenja i nabavka opreme~ime bi se postigla ve}a efikasnost u tretmanu otpadnih voda na podru~ju Op}ine [iroki Brijeg.III.Sredstva kredita iz ta~ke I ove Odluke, odobravaju seFederaciji pod sljede}im uslovima: iznos zajma............ 1.800.000,00 EUR rok otplate..................19 godin grace period..................6 godin kamatna stopa................. 1,95% dospije}a..........polugodi{nje, u jednakim...................otplatama glavnice –jednokratna administrativna naknada nukupni iznos zajma...............0,05 % tro{kovi za neiskori{tena sredstva........ 0,05%(u toku perioda povla~enja sredstava)IV.Potvr|uje se da je razmatrana dokumentacija prihvatljiva za Federaciju, a posebno: –Sporazum o sredstvima zajma izme|u Kraljevine[panije zastupane po Instituto de Credito Oficial i Bosnei Hercegovine zastupane po Ministarstvu finansija itrezora.V.Kreditna sredstva iz ta~ke I ove Odluke Federacija prenosi na kreditnom osnovu na Op}inu [iroki Brijeg.U periodu implementacije Projekta, u Bud`etu Federacijenije potrebno osigurati finansijska sredstva za dodatnosufinansiranje Projekta.VI.Zadu`uje se Federalno ministarstvo finansija da sa Op}inom[iroki Brijeg usaglasi i sklopi odgovaraju}i Podugovor o kreditukojim }e, u svrhu redovne otplate, definisati uslove vra}anja sredstava koja se prenose na kreditnom osnovu.VII.Daje se saglasnost za zaklju~ivanje Supsidijarnog sporazuma o kreditu izme|u Bosne i Hercegovine i Federacije i Podugovora o kreditu izme|u Federacije i Op}ine [iroki Brijeg za kredit izta~ke I ove Odluke.Za potpisivanje Supsidijarnog sporazuma i odgovaraju}egPodugovora o kreditu ovla{}uje se federalni ministar finansija.

Activity (7)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
fehim1 liked this
iveladi41 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->