Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Slobodna Bosna [broj 765, 7.7.2011]

Slobodna Bosna [broj 765, 7.7.2011]

Ratings:
(0)
|Views: 945|Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/16/2013

pdf

text

original

 
www.slobodna-bosna.ba
NEZAVISNA INFORMATIVNA REVIJA
SREBRENICA 2011.:SJE]ANJA PRE@IVJELIH SA STRIJELJANJA
VratitemimojuLucijuinjenonero|enodijete
EKSKLUZIVNOIZBOLIVIJE
Majka LucijeCortez Salas,`rtve ZijadaTurkovi}a,preklinjebh. vlasti
TERESA, MAJKA LUCIJE CORTES SALAS
MARIN IVANI[EVI],PRVI REKETLAGUMD@IJINOGDREAM TEAM-a
Finansijskisuperrevizorplatforma{a
 
OTVOREN FRONT U SDA
Je li po~eo zavr{ni obra~unIzetbegovi}a i Tihi}a?
^elnik Kantonalnog odbora SDA SarajevoAbdulharis [eta, koji u`iva podr{ku BakiraIzetbegovi}a, izazvao Tihi}a na dvoboj;Slobodna Bosna analizira {ta se krije upozadini sukoba [ete i Tihi}a i ho}e li nji-hov sukob ugroziti prividno jedinstvo u vrhuSDA uspostavljeno nakon strana~kog kon-gresa
SREBRENICA
Pre`ivjeti genocid
Pred jo{ jednu d`enazu u Poto~arima, gdje}e ove godine biti sahranjeno jo{ 550`rtava genocida u Srebrenici iz jula 1995.godine, razgovarali smo sa ljudima koji suuspjeli pro}i koridorom smrti probijaju}i sekroz {ume iz Srebrenice prema Nezuku i~ija imena samo pukom sre}om nisu danasme|u imenima hiljada ubijenih isklesanimna plo~ama u Memorijalnom centruPoto~ari. Ispri~ali su nam kako su se probi- jali pored zasjeda dok su ih zasipaligranatama, bojnim otrovima i u kolone seubacivali preru{eni pripadnici Vojske RS-aodvode}i ih na krivi trag i usmjeravaju}iprema Kravici gdje su u toku bila masovnapogubljenja.
DR@AVNE AGENCIJE
Lezi (h)lebe da te jedem
Dok konstituiranje Vije}a ministara BiHulazi u deseti mjesec nakon odr`anih izbo-ra, prethodna dr`avna Vlada u „malom, alitehni~kom mandatu“ osniva desetine novihdr`avnih agencija, parazitskih institucijakoje su svojevrsne kadrovske deponije zastotine okorjelih birokrata biranih postrana~koj, rodbinskoj, ili zavi~ajnoj liniji
RATKO MLADI] U HAAGU
Strogo kontrolirana histerija
Drugo pojavljivanje RATKA MLADI]A predsudijama Tribunala u Haagu obilje`io jestalo`eni holandski sudija ALPFONSEORIE, koji je razuzdanog, bahatog, zap- jenu{anog ratnog zlo~inca istjerao iz sud-nice i nastavio, kao da se ni{ta nije desilo,~itati optu`nicu; na{a novinarka istra`ujekako }e se ovaj kapitalni sudski procesdalje odvijati
NEKONVENCIONALNEMETODE POBUNE
Ukrajinske radikalne feministice
^lanice feministi~kog ukrajinskogudru`enja FEMEN imaju oko tristo aktivnih~lanica koje protestuju protiv lo{egpolo`aja `ena u njihovoj zemlji, ku}nognasilja, obespravljenosti, seks turizma...Veliku pa`nju privukle su zahvaljuju}i svo- joj udarnoj grupi od dvadesetak „toplesdiverzantica“ koje demonstriraju obna`enei koriste svoja tijela u politi~koj borbi
PRI^A IZ ”A” KATEGORIJE
Ma{tovito i originalno uKarlovym Varyma
Na{a saradnica boravi na 46. KARLOVYVARY INTERNATIONAL FILM FESTIVALUi pi{e o najboljim filmovima koje jeodgledala u prvih {est dana ove presti`nefilmske smotre; u takmi~arski program”East of the West” uvr{ten je iBELVEDERE, drugi dugometra`ni igranifilm AHMEDA IMAMOVI]A
7.7.2011.
I
SLOBODNA BOSNA
3
SLOBODNA BOSNA
nezavisna informativna revijaIZDAVA^
Pres-Sing d.o.o. Sarajevo
Glavni i odgovorni urednik:
Senad AVDI]
Predsjednik Upravnog odbora:
Asim METILJEVI]
Direktor:
Erbein RE[IDBEGOVI]
Ure|uje redakcijski kolegijNovinari
Suzana MIJATOVI]
,
Danka SAVI]
,
Mirha DEDI]
,
Nedim HASI]
,
Mirsad FAZLI]
,
Dino BAJRAMOVI]
,
Adisa BA[I], Maja RADEVI]
Grafi~ki urednik:
Edin SPAHI]
DTP:
Atif D@IDI] Elvira HAJDAREVI]
Lektor:
Sedina LON^ARI]
Sekretar redakcije:
Edina MU[OVI]
Marketing i prodaja:
Amela [KALJI]e-mail: marketing
@
slobodna-bosna.ba
Fotografija:
Milutin STOJ^EVI], Mario ILI^I]
Revija izlazi sedmi~noTelefoni:
444-041
,
262-630
, telefaks:
444-895
Adresa:
^ekalu{a ~ikma 6
, SarajevoTransakcijski ra~uni
1610000015710034 - Raiffeisen BANKHYPO ALPE-ADRIA-BANK 3060510000025213MOJA BANKA d.d. SARAJEVO137-042-60011444-55
List "Slobodna Bosna" upisan je u evidenciju javnih glasila uMinistarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta pod rednimbrojem 522, Mi{ljenjem Federalnog ministarstva obrazovanja,nauke, kulture i sporta od 12.6.2001.[tampa:
UNIONINVESTPLASTIKA
, Semizovac.Fotografije, rukopisi i diskete se ne vra}aju.
PDV broj 200333040003e-mail: sl.bos
@
bih.net.ba
SADR@AJ
www.slobodna-bosna.ba
182228603656
Vije}e za {tampu u Bosni i HercegoviniSlobodna Bosna je punopravni ~lan Vije}a za {tampu u BiH

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
ajla1 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->