Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Navigating through Crises: A Handbook for Boards (Serbian)

Navigating through Crises: A Handbook for Boards (Serbian)

Ratings: (0)|Views: 45|Likes:
Published by IFC Sustainability
"Navigating Through Crises: A Handbook for Boards" has been prepared as part of IFC's overall crisis-response program, with funding from the Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB), the Development Bank of Austria. The handbook presents crisis response from the perspective of boards and non-executive directors, with a focus on companies in emerging markets.
"Navigating Through Crises: A Handbook for Boards" has been prepared as part of IFC's overall crisis-response program, with funding from the Oesterreichische Entwicklungsbank (OeEB), the Development Bank of Austria. The handbook presents crisis response from the perspective of boards and non-executive directors, with a focus on companies in emerging markets.

More info:

Published by: IFC Sustainability on Jul 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

02/01/2013

 
 
UPRAVLJANJE U KRIZI
PriruËnik za oore
 
Copyright
©
2010 International Finance Corporation2121 Pennsylvania Ave. NW, Washington, DC 20433United States of America»lanica Grupacije Svetske bankeSva prava zadræana.Nalazi, tumaËenja i zakljuËci izneti u ovoj publikaciji ne bi trebalo da se na bilo koji naËinpripiπu Meunarodnoj nansijskoj korporaciji (IFC) i njenim pridruæenim organizacijama, nitiËlanovima Upravnog odbora, odnosno zemljama koje oni predstavljaju. IFC ne garantuje zataËnost podataka sadræanih u ovoj publikaciji i ne prihvata odgovornost za bilo kakve posledicenjihovog koriπÊenja.Materijal u ovom radu je zaπtiÊen autorskim pravom. Umnoæavanje i/ili prenoπenje delovaili celine ovog rada moæe predstavljati krπenje vaæeÊih zakona. IFC podstiËe πirenje ovepublikacije i ovim putem daje dozvolu korisniku ovog rada da umnoæi njegove delove zaliËnu, nekomercijalnu upotrebu, bez prava da preprodaje, redistribuira ili kreira radove koji iznjega proizlaze. Svaka druga vrsta umnoæavanja ili koriπÊenja ovog rada zahteva izriËitu pisanudozvolu IFC-a.Fotograja na naslovnoj strani: Nacivet
 
i
Predgovor
Globalna nansijska kriza iz 2008. godine pokazala je da je put do uspeha za preduzeÊaprepun nepredvidivih prepreka. Pored toga, ova kriza je ilustrovala kljuËni znaËaj korporativnogupravljanja i jakog upravnog odbora, koji kompanijama treba da pomognu da se izbore sauticajem neoËekivanih kriznih situacija.Dobro korporativno upravljanje Ëini kompanije otpornijim na nepredviene promene unjihovom radnom okruæenju. Upravni odbor to moæe postiÊi uspostavljanjem poslovnestrategije koja razmatra potencijalne rizike, zatim uspostavljanjem odgovarajuÊih sistema zaupravljanje rizicima i nadzor, te institucionalizacijom procesa donoπenja odluka.Uprkos tim merama predostroænosti, neke krize su neizbeæne. Kada nastupi kriza, dobrokorporativno upravljanje kompanijama omoguÊava da ekasno planiraju odgovor, da izvrπeraspodelu jasno denisanih uloga i odgovornosti i uspostave ekasnu strategiju komunikacije.Takve akcije kompanijama pomaæu da se brzo oporave od posledica krize i πtetu po svojeposlovanje svedu na minimum.Rad IFC-a u oblasti korporativnog upravljanja ukrπta se u Sektoru za pruæanje investicionihusluga i Sektoru za pruæanje savetodavnih usluga. U investicionom delu, IFC razmatra rizikekorporativnog upravljanja naπih klijenata i traæi moguÊnosti za uveÊavanje vrednosti. U okvirusavetodavnih usluga, IFC projekti korporativnog upravljanja podræavaju poboljπanje politika ipraksi preduzeÊa, pravnih i regulatornih okvira, obrazovnih institucija, medija i civilnog druπtva.ZahvaljujuÊi naπem radu, doπlo je do veÊih ulaganja u kompanije sa boljim upravljanjem i veÊimrazumevanjem koristi od dobrog upravljanja u kontekstu njihovih træiπta. Postoji jasna vezaizmeu boljeg korporativnog upravljanja i nansijskih rezultata i to je pametno ulaganje.Ovaj PriruËnik predstavlja moguÊi odgovor na krizne situacije iz perspektive odbora i neizvrπnihdirektora, sa naglaskom na kompanije na træiπtima u razvoju. Cilj PriruËnika je da posluæi kaoalatka koja Êe kompanijama na træiπtima u razvoju i njihovim upravnim odborima pomoÊi dapoboπljaju svoju pripravnost u sluËaju krize, da se oporave od nedavnog nansijskog meteæa,te da iz krize izau kao odræivija i konkurentnija preduzeÊa. Pored toga, IFC se nada da ÊezahvaljujuÊi ovakvim poboljπanjima kompanije postati otpornije na uticaje bilo koje buduÊekrize.Rachel KytePotpredsednik Sektora za savetodavne usluge

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->