Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Giai Chi Tiet de Thi Mon Hoa Hoc - Khoi a Nam 2011

Giai Chi Tiet de Thi Mon Hoa Hoc - Khoi a Nam 2011

Ratings:
(0)
|Views: 1,627|Likes:
Published by lucky_star_85

More info:

Published by: lucky_star_85 on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/08/2013

pdf

text

original

 
Gi
i chi ti
ết đề
 
thi môn Hóa họ
c
Kh
i A -
ĐH
 
2011
 
1
Created by: Tr 
 ần Văn Trung – 
 
Gv trường THPT Krông Nô – 
ỉ 
nh
Đăk Nông
 
H
ọ, tên thí sinh
: ..........................................................................
S
 
báo danh
: ............................................................................
I. PH
N CHUNG CHO T
T C
 
THÍ SINH (40 câu, từ 
 
câu 1 đến câu 40)
Câu 1:
Điện phân dung dị
ch g
ồm 7,45 gam KCl và 28,2 gam Cu(NO
3
)
2 
(điệ
n c
ực trơ, màng ngăn xốp) đế
n khi kh
i
lượ 
ng dung d
ch gi
ảm đi 10,75 gam thì ngừng điện phân (giả
thi
ết lượng nước bay hơi không đáng kể
). T
t c
 
các chấ
ttan trong dung d
ịch sau điện phân là
A.
KNO
3
, HNO
3
 
và Cu(NO
3
)
2
.
B.
KNO
3
, KCl và KOH.
C.
KNO
3
 
và Cu(NO
3
)
2
.
D.
KNO
3
 
và KOH.
Gi
i:
 
Ta có
32
Cu(NO)
n
= 0,15 mol; n
KCl
= 0,1 mol;
So sánh các quá trình xả
y ra t
ại điệ
n c
ực như sau:
 
catot (-): Cu
2+
+ 2e
→ Cu; Ở
anot (+): 2Cl
-
 
Cl
2
+ 2e;
0,15….0,3
 
0,1…………..0,2
 
y………2y…….y
 T
i th
ời điể
m Cl- b
 
oxi hóa hế
t, kh
ối lượ 
ng dung d
ch gi
ảm là: m
gi
m
= m
Cu
+ m
Cl2
= 0,05.71 + 0,1.64 = 9,95g.V
ậy, đã xảy ra quá trình oxi hóa nướ 
c t
i anot: 2H
2
O O
2
+ 4H
+
+ 4e;
x……………4x
 
Ta có: 32x + 64y + 0,05.71 = 10,75 (1); và 2y = 0,2 + 4x (2);
Gi
i h
 
 phương trình (1) và (2) ta đượ 
c: x = 0,005; y = 0,11;K
ế
t qu
: Cu
2+
 
dư, Cl
-
h
ế
t, s
n ph
m sinh H
+
: KNO
3
, Cu(NO
3
)
2
 
và HNO
3
.
Đáp án A
 
Câu 2:
Phát biểu nào sau đây là
sai
?
A.
Bán kính nguyên tử
c
a clo l
ớn hơn bán kính nguyên tử
c
a flo.
B.
Độ
 
âm điệ
n c
a brom l
ớn hơn độ
 
âm điệ
n c
a iot.
C.
Tính khử
c
a ion Br
l
ớn hơn tính khử
c
a ion Cl
.
D.
Tính axit củ
a HF m
ạnh hơn tính axit củ
a HCl.
Gi
i:
 
HF là mộ
t axit y
ếu, HCl là axit mạ
nh.
Đáp án D
 
Câu 3:
Đốt cháy hoàn toàn x gam hỗ
n h
ợ 
p g
m hai axit cacboxylic hai ch
c, m
ch h
ở 
 
và đều có một liên kết đôi C=Ctrong phân tử, thu được V lít khí CO
2
 
(đktc) và y mol H
2
O. Bi
u th
ức liên hệ
gi
ữa các giá trị
 
x, y và V là
A.
28V = (x + 30y).55
 
B.
28V = (x - 30y).55
C.
28V = (x + 62y).95
D.
28V = (x - 62y).95
 Gi
i:
 
Cách 1:
 CTTQ c
a 2 axit: C
n
H
2n-4
O
4
;
 
2222
axitCOHOOCOHOO
1Vn = (n - n) n = 2(n - n) m = 16.2.( - y)222,4
 Khi
đó
:
CHO
12VV28x = m + m + m = + 2y + 16.2.( - y) V = (x + 30y).22,422,455
.
Đáp án A
 
Cách 2:
 
Câu 4:
Qu
ng s
ắt manhetit có thành phần chính là
A.
FeCO
3
.
B.
Fe
2
O
3
.
C.
Fe
3
O
4
.
D.
FeS
2
.
Gi
i:
Qu
ng manhetit: Fe
3
O
4
; Xiđerit: FeCO
3
; Hemantit: Fe
2
O
3
; Pirit: FeS
2
.
Đáp án C
 
Câu 5:
Đun nóng m gam hỗ
n h
ợp Cu và Fe có tỉ
l
kh
ối lượng tương ứ
ng 7 : 3 v
ớ 
i m
ột lượ 
ng dung d
ch HNO
3
. Khi
các phả
n
ng k 
ết thúc, thu đượ 
c 0,75m gam ch
t r
n, dung d
ịch X và 5,6 lít hỗ
n h
ợp khí (đktc) gồm NO và NO
2 
(khôngcó sả
n ph
m kh
 
khác củ
a N
+5
). Bi
ết lượ 
ng HNO
3 
đã phả
n
ứng là 44,1 gam. Giá trị
c
ủa m là
A.
50,4.
B.
40,5.
C.
44,8.
D.
33,6.
Gi
i:
 
Cách 1:
 
3
(t¹o muèi)
NO
44,1n = - 0,25 = 0,45 mol63
 
Vì Fe dư (Cu chưa phả
n
ứng) nên tạ
o mu
i Fe(NO
3
)
2
. → n
Fe
= 0,45/2 = 0,225 mol.M
ặt khác: Lượ 
ng Fe p
ứ: 0,25m = 0,225.56 m = 50,4 gam.
Đáp án A
 
Cách 2:
 
 
Gi
i chi ti
ết đề
 
thi môn Hóa họ
c
Kh
i A -
ĐH
 
2011
 
2
Created by: Tr 
 ần Văn Trung – 
 
Gv trường THPT Krông Nô – 
ỉ 
nh
Đăk Nông
 
+4H + NO + 3e NO + 2HO324x.......................3x...........x4x + 2y = 0,7x = 0,1+
2H + NO + 1e NO + HO Ta cã
322x + y = 0,25y = 0,152y........................y...
2+
.........yFe Fe + 2e1(3x + y).............(3x + y)2
 V
ậy, lượ 
ng Fe p
ứ: 0,25m = 56(3.0,1 + 0,15)/2 m = 50,4 gam.
 
Câu 6:
H
n h
ợ 
p X g
m C
2
H
2
 
và H
2
 
có cùng số
mol. L
y m
ột lượ 
ng h
n h
ợ 
p X cho qua ch
ất xúc tác nung nóng, thuđượ 
c h
n h
ợ 
p Y g
m C
2
H
4
, C
2
H
6
, C
2
H
2
 
và H
2
. S
ục Y vào dung dịch brom (dư) thì khối lượng bình brom tăng 10,8 gamvà thoát ra 4,48 lít hỗ
n h
ợp khí (đktc) có tỉ
kh
i so v
ớ 
i H
2
 
là 8.
Th
 
tích O
2
 
(đktc) cần để
 
đốt cháy hoàn toàn hỗ
n h
ợ 
p Y
A.
22,4 lít.
B.
26,88 lít.
C.
44,8 lít.
D.
33,6 lít.
Gi
i:
Cách 1:
 m
X
 
= 10,8 + 0,2.16 = 14g → n
C2H2
= n
H2
= 0,5 mol;
mol O
2
 
để
 
đốt cháy X
= mol O
2
 
đốt cháy Y
:
0,5.2 + 0,5/2 + 0,5/2 = 1,5 mol;
→ V
O2
 
= 33,6 lít
 
Cách 2:
 
Câu 7:
H
p th
 
hoàn toàn 0,672 lít khí CO
2
 
(đktc) vào 1 lít dung dị
ch g
ồm NaOH 0,025M và Ca(OH)
2
0,0125M, thu
đượ 
c x gam k 
ế
t t
ủa. Giá trị
c
ủa x là
A.
2,00.
B.
1,00.
C.
1,25.
D.
0,75.
Gi
i:
 
Cách 1:
 
2
CO
n
= 0,03 mol;
-
OH
n
= 0,025.1 + 2.0,0125.1 = 0,05 mol;
Các pứ
x
y ra:
2232222332+233
CO + 2OH- CO + HO0,0250,05 0,025CO + HO + CO 2HCO0,005 0,005
d­ 0,02 mol
Ca + CO CaCO0,01250,0
125........0,0125
d­ 0,0075
 
→ m
ế
t t
a
= 0,0125.100 = 1,25g
Cách 2:
 
Ta có:
-2
OHCO
n0,05= = 1,67n0,03
Sinh 2 mu
i.
Khi đó:
-223
COOHCO
n = n - n
23
CO
n
= 0,05
 – 
 
0,03 = 0,02 mol. Và
2+
Ca
n
= 0,0125 mol
3
CaCO
n
=
2+
Ca
n
= 0,0125 mol
3
CaCO
n
= 1,25g.
Đáp án C
 
Câu 8:
Trong các thí nghiệ
m sau:(1) Cho SiO
2
 
tác dụ
ng v
ớ 
i axit HF.
(2) Cho khí SO
2
 
tác dụ
ng v
ới khí H
2
S.
(3) Cho khí NH
3
 
tác dụ
ng v
ới CuO đun nóng.
(4) Cho CaOCl
2
 
tác dụ
ng v
ớ 
i dung d
ịch HCl đặ
c.
(5) Cho Si đơn chất tác dụ
ng v
ớ 
i dung d
ch NaOH.
(6) Cho khí O
3
 
tác dụ
ng v
ớ 
i Ag.(7) Cho dung d
ch NH
4
Cl tác dụ
ng v
ớ 
i dung d
ch NaNO
2
 
đun nóng.
S
 
thí nghiệ
m t
ạo ra đơn chất là
A.
7.
B.
6.
C.
5.
D.
4.
Gi
i:
SO
2
+ 2H
2
S → 3S + 2H
2
O; 2NH
3
 
+ 3CuO N
2
+ 3Cu + 3H
2
O;
 
Gi
i chi ti
ết đề
 
thi môn Hóa họ
c
Kh
i A -
ĐH
 
2011
 
3
Created by: Tr 
 ần Văn Trung – 
 
Gv trường THPT Krông Nô – 
ỉ 
nh
Đăk Nông
 
CaOCl
2
 
+ 2HCl → CaCl
2
+ Cl
2
+ H
2
O;
O3 + Ag → Ag2O + O2;
 NaNO
2
+ NH
4
Cl
o
t
 
N
2
+ 2H
2
O + NaCl Si + 2NaOH + H
2
O → Na
2
SiO
3
+ 2H
2
↑;
 
Đáp án
B
Câu 9:
Dãy gồm các chất đều có thể
 
làm mất tính cứ
ng t
m th
ờ 
i c
ủa nước là:
A.
HCl, NaOH, Na
2
CO
3
.
B.
NaOH, Na
3
PO
4
, Na
2
CO
3
.
C.
KCl, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
.
D.
HCl, Ca(OH)
2
, Na
2
CO
3
.
Gi
i:
Ch
t k 
ế
t t
ủa đượ 
c Ca
2+
 
và Mg
2+
(M
2+
);NaOH:
3
HCO
+
-
OH
23
CO
+ H
2
O; và M
2+
+
23
CO
MCO
3
 Na
3
PO
4
:
2+34342
3M + 2PO M(PO)
 Na
2
CO
3
: M
2+
+
23
CO
→ MCO
3
 
Đáp án B.
 
Câu 10:
H
ợ 
p ch
t h
ữu cơ X chứa vòng benzen có công thức phân tử
 
trùng với công thức đơn giả
n nh
t. Trong X, t
l
 kh
ối lượng các nguyên tố
 
là m
C
: m
H
: m
O
= 21 : 2 : 8. Bi
ế
t khi X ph
n
ứng hoàn toàn với Na thì thu đượ 
c s
 
mol khíhiđro bằ
ng s
mol c
ủa X đã phả
n
ứng. X có bao nhiêu đồng phân (chứa vòng benzen) thỏa mãn các tính chất trên?
A.
7.
B.
9.
C.
3.
D.
10.
Gi
i:
 
Đặt CTPT CxHyOz; ta có: x : y : z = 7
: 8
:2 → C
7
H
8
O
2
;
CH
3
CH
3
CH
3
OHOHOHOHOHOHCH
3
CH
3
CH
2
OHOHOHOHHOCH
3
OHOHOH (3)
 
Đáp án B
 
Câu 11:
S
 
đồng phân amino axit có công thức phân tử
C
3
H
7
O
2
 N là
A.
1.
B.
2.
C.
3.
D.
4.
Gi
i:
H
2
N-CH
2
CH
2
-COOH; CH
3
-CH(NH
2
)-COOH;
Đáp án B
 
Câu 12:
Khi
so sánh NH
3
v
ớ 
i
4
NH
, phát biể
u
không
đúng là:
A.
Phân tử
NH
3
 
và ion
4
NH
 
đề
u ch
ứa liên kế
t c
ộng hóa trị
.
B.
Trong NH
3
 
4
NH
, nitơ đều có số
 
oxi hóa
-3.
C.
NH
3
 
có tính bazơ,
4
NH
 
có tính axit.
D.
Trong NH
3
 
4
NH
, nitơ đều có cộng hóa trị
3.
Gi
i:
N trong NH
3
 
có cộng hóa trị
3. N trong
4
NH
 
có CHT là
4.
Đáp án D
 
Câu 13:
Cho 13,8 gam ch
t h
ữu cơ X có công thức phân tử
C
7
H
8
 
tác dụ
ng v
ớ 
i m
ột lượng dư dung dị
ch AgNO
3
trongNH
3
, thu đượ 
c 45,9 gam k 
ế
t t
ủa. X có bao nhiêu đồng phân cấ
u t
o th
ỏa mãn tính chất trên?
A.
2.
B.
5.
C.
4.
D.
6.
Gi
i:
 
G/s X có x số
 
liên kết 3 đầ
u m
ch;C
7
H
8
+ xAgNO
3
+ xNH
3
 
C
7
H
8 - x
Ag
x
+ xNH
4
NO
3
;
77
CH
13,845,9n = n = = 0,15 mol M = = 306920,15
đvC
 
Tính được x = 2; Công thứ
c c
ủa X là
 
HC C-CH
2
CH
2
CH
2
C CH HC C-CHCH
2
CCH
3
CHHCC-C-CCH
3
CHCH
3
HCC-CHCCH
2
CHCH
3
 
Đáp án C
 
Câu 14:
Thành phầ
n % kh
ối lượ 
ng c
ủa nitơ trong hợ 
p ch
t h
ữu cơ C
x
H
y
 N là 23,73%. Số
 
đồng phân amin bậ
c m
t th
a
mãn các dữ
ki
ện trên là

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Duc Quynh liked this
Vanvilla Đặng liked this
Tam Duong Tran liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->