Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
15Activity
P. 1
A Ti

A Ti

Ratings: (0)|Views: 12,869 |Likes:
Published by urletdespartan

More info:

Published by: urletdespartan on Jul 09, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/22/2014

 
D]SHS]G]L CM RSNGR NGBMGCNN [HODG 4>;=6 C'F'!D'S'N' ‒ [' 4>;=6 C'F'.
4'
 
Imgm{dlnsĂŢn
D}shs}g}l cm rsngr ngbmgcnn [' 4>;=6 C'F' mrsm h d}shrumbndlĂ cm od{mbdudbnsdsm, bhgbmu}sĂ umgs{} rsngim{md ngbmgcnnlh{ b} duĂ rd} ru}oĂ Řn cmrsngdsĂ umgs{} chsd{md }gnsĂŢnlh{ onlnsd{m Řn fh{odŢnnlh{ bnvnlm cm uhounm{n'DbmdrsĂ odŘngĂ cm l}usĂ çouhs{nvd ngbmgcnnlh{ cnru}gm cm çgrmogdsm bdgsnsĂŢncm r}krsdgŢm rsngiĂshd{m, mbanudomgs Řn dbbmrh{nn rumbnfnbm cm ngsm{vmgŢnm, d{m uhrnknlnsĂŢn oĂ{nsm cm dbbmr çg sm{mg vd{nds Řn um{fh{odgŢm smagnbh/sdbsnbm r}um{nhd{mbm çn bhgfm{Ă h çgdlsĂ mfnbdbnsdsm'Fnngc bhgrs{}nsĂ um d}shŘdrn} [HODG Řn mbanudsĂ b} ngrsdldŢnn {hk}rsm,d}shs}g}l [' 4>;=6 C'F' d{m rni}{dĂ ruh{nsĂ çg f}gbŢnhgd{m Řn h fndknlnsdsmbh{mru}gzĂshd{m'NgrsdldŢnnlm smaghlhinbm Řn bmlmldlsm onjlhdbm smagnbm cng chsd{m bhgfm{Ă dbmrsmnd}shrumbndlm o}lsnulm uhrnknlnsĂŢn cm çgs{mk}ngŢd{m, dsës çg ohc ngcmumgcmgs, bës Řn çgbdc{}l }gh{ cnruhznsnvm bhoulmqm cm ngsm{vmgŢnm, çg bd{m r}gs ngbl}rm Řn dlsm snu}{n cmodŘngn Řn }snldjm cm rsngr ngbmgcnn' Cm drmomgmd, uhdsm dbŢnhgd b} mfnbnmgŢĂ dr}u{dfhbd{mlh{, dsës cng du{hunm{m bës Řn cm ld cnrsdgŢm cm h{cng}l zmbnlh{ cm oms{n,fhlhrngc }g s}g ohcm{g umgs{} duĂ Řn ru}oĂ h{n Ţmvn odg}dlm'H dsmgŢnm cmhrmknsĂ r/d dbh{cds domlnh{Ă{nn bhgfh{s}l}n umgs{} mbanudj}l cml}usĂ, odgmv{Ă{nn b} }Ř}{ngŢĂ d odŘngnn Řn ruh{n{nn hum{dsnvnsĂŢnn cm ngsm{vmgŢnm ddbmrsmnd, u{ng l}d{md çg bhgrncm{d{m d bm{ngŢmlh{ cm h{cng m{ihghonb Řn u{ng fhlhrn{mdsmlmbhomgznlh{ Řn dbŢnhgĂ{nn ombdgnzdsm çg ngrsdldŢnnlm rumbndlm'
;'
 
Bd{dbsm{nrsnbn smagnbh/sdbsnbm u{ngbnudlm
;'4'
Cnomgrn}gn
/l}ginom ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >'515 oo
/
lĂŢnom '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;'=55 oo
/
çgĂlŢnom odqnoĂ !cmrbĂ{bds. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2';=5 oo
/
id{cĂ ld rhl !bln{mgr. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2=5 oo
/
doudsdomgs''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3'=55 + 4'2=5 oo/mbd{sdomgs fdŢĂ(rudsm''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;'56=(4'9== oo/bhgrhlĂ fdŢĂ(rudsm''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4'6;5(;';1= oo
/
}gian cm dsdb ongno !çgbĂ{bds. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25
h
 
/
}gian cm cmidjd{m ongno !çgbĂ{bds. '''''''''''''''''''''''''''''''' ;;
h
 
 
;';'
Odrm
/odrĂ shsdlĂ !b} ulng}{nlm fĂb}sm Řn bhoulms mban/
 
 uds . ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';6'1=5 `i/ um dqd fdŢĂ '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''6'425 `i/ um u}gŢnlm rudsm''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';5'9;5 `i/odrĂ u{hu{nm !fĂ{Ă r}krsdgŢm, dbbmrh{nn Řn rm{vdgŢn.'''42'1=5 `i
/
duĂ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bbd 45'555 `i/ru}odgs lnbanc'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bbd ;'255 `i/dbbmrh{nn Řn mbanudomgsm rumbnfnbm''''''''''''''''''''''''bbd 395 `i
/
mbanudj !6 um{rhdgm. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bbd =95 `i;'2'
BdudbnsĂŢn
/{mzm{vh{ umgs{} duĂ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''bbd 45'555 l/{mzm{vh{ umgs{} ru}odgs lnbanc'''''''''''''''''''''''''''''bbd ;'555 l
/
{mzm{vh{ umgs{} ohsh{ngĂ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''';;5 l/{mzm{vh{ umgs{} dm{hsm{oĂ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''46 l
/
{mzm{vh{ umgs{} }lmn anc{d}lnb !dbŢnhgd{m s}g. '''''''''''''';5 l/bd{sm{ ohsh{ Řn fnls{} }lmn ohsh{'''''''''''''''''''''''''''''''''''';5 l/u{nzĂ cm u}gm{m umgs{} uhoud bmgs{nf}iĂ'''''''''''''''''''''2,= l/b}snm cm vnsmzm Řn u{nzm cm u}sm{m dfm{mgsm uhoumnd}shdkrh{kdgsm Řn uhoumn umgs{} }lmn''''''''''''''''''''''''''''43 l/u}gsm rudsm N b} cnfm{mgŢndl ngsm{dqndl''''''''''''''''''''''''''''=,= l
/
 u}gsm rudsm NN'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2,6 l/rm{vhcn{mbŢnm anc{d}lnbĂ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2,6 l/ngrsdldŢnm cm {Ăbn{m ohsh{''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''3= l
/
ngrsdldŢnm cm dbŢnhgd{m dok{mndj''''''''''''''''''''''''''''''''''''''5,1 l/{mzm{vh{ uhouĂ vnc b} {hsh{'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''2 l/ngrsdldŢnm cm ruĂld{m ud{k{nz'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''; l
/
 uhouĂ dlbhhl umgs{} rnrsmo}l cm f{ëgd{m'''''''''''''''''''''''''5,;= l/mbanudj'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=+4 um{rhdgm;'3'
Bd{dbsm{nrsnbn f}gbŢnhgdlm dlm ngrsdldŢnnlh{ rumbndlm
/cmkns}l cm duĂ dl uhoumn bmgs{nf}im ld u{mrn}gmd cm1 kd{n !cmkns}l ghongdl. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ='555 l(ong/u{mrn}gmd odqnoĂ {mdlnzdsĂ cm uhoud bmgs{nf}iĂ '''''''''''' ;2 kd{n/s}{dŢnd odqnoĂ d uhoumn bmgs{nf}im'''''''''''''''''''''''''''''''''' 2'555 {hs'(ong
/
s}{dŢnd husnoĂ d uhoumn bmgs{nf}im !s}{dŢnd ghongdlĂ. ''''' ;'655 {hs'(ong
 
/cmkns}l ghongdl cm ru}odgs dl uhoumn d}shdkrh{kdgsm''' ;=5 l(ongë/u{mrn}gmd ghongdlĂ d uhoumn d}shdkrh{kdgsm'''''''''''''''''' ;,; kd{n/s}{dŢnd ghongdlĂ d uhoumn d}shdkrh{kdgsm''''''''''''''''''''''' 4'=55 {hs'(ong/dcëgbnomd odqnoĂ cm doh{rd{m d uhoumn d}shdk/rh{kdgsm !umgs{} ru}ohimg lnbanc.''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2 o/dcëgbnomd odqnoĂ cm doh{rd{m d uhoumn bmgs{nf}im umgs{} duĂ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 9,= o
/
snou}l cm doh{rd{m d uhoumn bmgs{nf}im b} }gd cngbmlm ch}Ă uhoum cm vnc !b} mjmbsh{ rd} b} {hsh{.:/ cm ld 4,= o dcëgbnom um uds{} bhlhdgm cm dkrh{kŢnmsnu D !cm 3 Ţhln. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35 r/ cm ld 9,= o dcëgbnom, um ch}Ă bhlhdgm cm dkrh{kŢnmsnu D !cm 3 Ţhln. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' >5 r/cmkns}l odqno cm ru}oĂ um s}g rd} um Ţmvn odg}dlm'''''''''' 25 ob(ong/bhgr}o odqno cm ru}ohimg lnbanc !cng {mzm{vh{}l u{hu{n}. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 255 l(ong/bhgbmgs{dŢnd husnoĂ cm ru}ohimg lnbanc çg duĂ'''''''''''''''''' =/6-/kĂsdnd odqnoĂ d s}g}l}n cm duĂ ld cnfm{nsm }gian}{ncm çgblngd{m fdŢĂ cm uldg}l h{nzhgsdl:/ um h{nzhgsdlĂ !ld h çgblngd{m cm 25
h
. '''''''''''''''''''''''''''''''''' 15 o/ um vmsnbdlĂ !ld h çgblngd{m cm 15
h
.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 65o/kĂsdnd odqnoĂ d s}g}l}n b} ru}oĂ ld cnfm{nsm }gian}{ncm çgblngd{m fdŢĂ cm uldg}l h{nzhgsdl:/ um h{nzhgsdlĂ !ld h çgblngd{m cm 25
h
. '''''''''''''''''''''''''''''''''' 65 o/ um vmsnbdlĂ !ld h çgblngd{m cm 15
h
.''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 35o
/
{hsn{md s}g}l}n '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 265
h
 
/
 kdrb}ld{md s}g}l}n''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' /45
h
/ + 15
h
 ;'='
Bd{dbsm{nrsnbn cm mqulhdsd{m bd d}shvmanb}l
/vnsmzd odqnoĂ cm cmuldrd{m'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1= `o(a
/
vnsmzd omcnm mbhghonbĂ'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3= `o(a
/
{dzd ongnoĂ cm vn{dj !çgs{m kh{c}{n. ''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 45 o/gh{od cm bhgr}o bd{k}{dgs ohsh{ngĂ :/ ld 455 `o ud{b}{Řn vd{d''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 34 l
/
ld 455 `o ud{b}{Řn nd{gd'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 3= l
/
ld h h{Ă cm f}gbŢnhgd{m çg {mino omcn} cm çgbĂ{bd{m
 
d uhoumn bmgs{nf}im'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ;; l/ ld h h{Ă cm f}gbŢnhgd{m çg ihl vd{d'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 1,; l/ ld h h{Ă cm f}gbŢnhgd{m çg ihl nd{gd''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 4 l

Activity (15)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
OnofreiasaGeorge liked this
sorinoglu liked this
1 hundred reads
Duran Romică liked this
Budeanu Tudor liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->