Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
9Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23185, 9.7.2011]

Oslobođenje [broj 23185, 9.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 426 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2012

pdf

text

original

 
Mar{mirakrenuopremaPo to~arima
OSLOBO\ENJE
SUBOTA 
, 9. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.185Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
KOLONA SJE]ANJANA 1995.
3. str.
Nakonvi{e od tri deceni jeplaniranja
5. strana
ZukanHelez,
ministar za bora~kapitanja u FBiH
Revizi ju opstruira ju ljudi iz mog ministarstva
OtvorenaKlinika
za srce u Sara je vu
6-7. strana
Foto: Senad GUBELI]
 
OSLOBO\ENJE
subota, 9. juli 2011. godine
U @I@I
2
Parlamen tarnaskup{tina BiH
Za jedni~kekomisi je
Nakon{to su i delegatiDomanaroda izabralisvo jepredsta vnike, a {to je jo{ ra- ni jeu~inioPredsta vni~ki/Zastupni~ki dom, odr`ane su konstituira ju}esjedni- ceza jedni~kihkomisi ja oba domaParla- mentarneskup{tine BiH. Tako je za predsjeda va ju}uZa je- dni~kekomisi je za odbranu i sigur- nostizabranaDu{ankaMajki}, prvuza- mjenicuBor janaKri{to, a drugogza- mjenikapredsjeda va ju}e[eikD`aero-  vi}. Predsjeda va ju}iZa jedni~kekomi- si je za nadzor nad radomOba vje{tajno- sigurnosneagenci je BiH je Mirsad \ugum, prvizamjenikSta{aKo{arac, a drugizamjenikJosipMerd`o. Za pred- sjeda va ju}uZa jedni~kekomisi je za ekonomskereorme i razvoj je izabra- naDani jelaMartino vi}, prvogzamjeni- kaKrstanSimi} i drugogzamjenika HasanBe}iro vi}.HalidGenjacpono vno je izabran za predsjeda va ju}egZa jedni~kekomisi je za evropskeintegraci je, njego vaprva zamjenica jeVesnaKrsto vi}- Spremo, a drugazamjenicaBor janaKri{to. Pred- sjeda va ju}iZa jedni~kekomisi je za administrati vneposlo ve je Dragutin Rodi}, prvizamjenikZvonkoJuri{i}, a drugizamjenikpredsjeda va ju}eg  AdnanBa{i}.Za predsjeda va ju}uZa jedni~kekomi- si je za ljudskapra va, pra vadjeteta, mla- de, imigraci ju, izbjeglice, azil i etiku je iza- branaAleksandraPandure vi}, prvaza- mjenica je NerminaKapetano vi}, a dru- gizamjenikje NikoLozan~i}. Do izboraruko vodsta vakomisi ja, kon- stituira ju}esjednicevodili su predsjeda-  va ju}iPredsta vni~kogdomaDenis Be}iro vi} i predsjeda va ju}iDomanaro- da PSBiHOgnjenTadi}.
A. T.
VIJESTI
[to hitni jeokon~anjeprocesapo-  vratka iunapre|enjesoci jalnogsta- tusate kategori jestano vni{tva bit }e  jedna od temeljnihakti vnostiza je- dni~kogdjelo vanjaklubo vasrpskog naroda u DomunarodaParlamentar- neskup{tine BiH, DomanarodaPar- lamentaFBiH te Vi je}anaroda RS-a. - Radi}emo u interesusrpskog, ali podjednakobitipartner i drugimklu- bo vimanarodako jepoti~emo na sli~anoblikza jedni~kesaradnje, a sve s ciljemstvaranjaambi jenta za op- {tiboljitak. Posto jevelikiproblemi srpskepo vratni~kepopulaci je u FBiHko ja`ivi u veomate{kimuvje- tima i stoga smo i odlu~ilikako}e na- {eprveakti vnostibitiusmjerene na njenobilazak u tri kantona te sagle- da vanjesituaci jekako tim ljudima pomo}i, oci jenio je Sta{aKo{arac, predsjeda va ju}iKlubasrpskogna- rodaDomanarodaPSBiH, nakon  ju~era{njegprvogsastankapred- sta vnikaSrba u domo vimanaroda, organiziranog na njego vuinici jati vu.
Traganje za nes talim
U tom kontestunagla{eno je da }e predsta vniciSrba u klubo vimanaro- daakti vnosara|ivati sa ne vladinim organizaci jamazadu`enim za proces po vratka, kao i da }e vr{itianalizuee- katautro{kasredsta va za po vratak. Ko{arac je istakaokako}e klubo visr- pskognarodaraditi na „afrmaci jipr- ocesa da se odgo vorni za zlo~ine nad srpskimnarodom u BiH pri vedulicu prav de, ali da }e akti vnopodr`avati i tra`iti da se to ~ini i u slu~ajudruga dvanaroda“. Kao jedan od prioritetaza je- dni~kogdjelo vanjana veoje i da }e klu- bo visrpskognarodainsistirati na okon~anjuprocesapronalaskanes- talih i njiho veidentifkaci je. - Trenutno ima problema u raduin- stituci jazadu`enih za ta pitanja i to se ~im pri jemorapre vazi}ikako bi se procesubrzao, konstatirao je Ko{arac na jav lju ju}i da }e u sve akti vnostibi- timaksimalnouklju~eni i predsta vni- ciorganizaci ja i udru`enjako ja se ba-  vepitanjem`rta varata. Predsjeda va ju}aKlubasrpskog naroda u DomunarodaParlamen- taFBiHMiraLjubi janki}oci jenila je zna~ajnimza jedni~keakti vnostiko-  je}e u narednomperioduorganizi- ratidelegatiSrba na dr`a vnom i en- titetskimni voima, te zaklju~ilakako }e te akti vnostiimati za ciljrad na do- brobitsvihgra|ana u BiH.
Porukaliderima
- Najbitni je je da posto je`elja i in- teres da se stvaripokrenu. Insistirat }emo da se dr`a vna i entitetska sredstvaakti vni jeusmjera va ju u procespo vratkakako bi se kona~no sta vilata~ka na tu pri~u, zaklju~ila je Ljubi janki}. Djelo vanjeklubo vasrpskognaro- da na dr`a vnoj i entitetskimni voima, premaocjenipredsjeda va ju}egKlu- basrpskognaroda u Vi je}unaroda RS-a MilanaTuki}a,bit }e „mostspa-  janjarazli~itosti i interesanarodakroz izra`avanjepoliti~kevolje, prvenstve- nookon~anjeprocesapo vratka i ratnihzlo~ina, da se te stvariko je ve} {esnaestgodinaoptere}ujuodnose kona~nopri vedukra ju“. - Mo`da na{ glasza jedni~kogdje- lo vanjadopre i do strana~kihpred- sjednika, pa se i oniodlu~e na sli~nekorake, oci jenio je Tuki}. Predsta vniciklubo vasrpskogna- rodau domo vimanarodaPSBiH, FBiH i RS-a sasta jat}e se periodi~no i kreiratijedinstvenenastupedjelo-  vanja.
A.TERZI]
Uspos tavljenakoordinaci ja klubo vaSrba
Na avi iza edni~kodje ovanje
Foto: A.KAJMOVI]
 Sta{a Ko{arac
afirmi{epo vra tak 
Predsta vniciSrbatra`e i da se odgo vorni za zlo~ine nad srpskimi ostalimnarodima u BiH pri vedupravdi
Soci jalni, a ne politi~ki karakter
Djelo vanje tri klubapred- sta vnikasrpskognarodani-  jepoliti~kog ve} prvenstveno soci jalnogkaraktera, stav je Sta{eKo{arca. - Nemamomandat da rje{a-  vamopoliti~kapitanjaizme|u SNSD-a i SDP-a. Poznato je dami imamo dva razli~itakon- cepta i da se o eventualnimza-  jedni~kimoblicimasaradnje treba judo go voriti~elnici i ru- ko vodstvadvi jestranke, za- klju~io je on.U Be~u jeju~erodr`anakonerenci ja za no vinare, na ko joj je upozorenokako se procesprotivpenzionisanog generalaArmi jeRBiHJo vana Di vjakaodvi japresporo. Kon- erenci jujeorganizo valagru- paljudi, ve}inomrancuskih intelektualaca, ko ja je pri je nekolikodanaministruprav - de BiH Bori{i^olaku, a potom i austrijskomministruevrop- skih i me|unarodnihposlo va MichaeluSpindeleggeruupu- tilapismo u ko jem je izrazila nezado voljstvopolo`ajem u ko jem se na{aoDi vjak.
Priori te tnapi tanja
O svemuovomno vinari- ma u Be~uju~er je go vorila ClaudeFisher, predsjednica ConrontationsEurope. Di vjak je po~etkommarta ove godineuhap{en na be~kom aerodromu po zahtje vupra vo- sudnihinstituci jaSrbi je, ko je ga terete za u~e{}e u na vodnom ratnomzlo~inu u Dobro vo- lja~kojulici u Sara je vu. Iako je uz kauci jupu{ten iz pritvora, Di vjak  ne mo`enapustitiAustri ju. - @elimoskrenutipa`nju da se predmetJo vanaDi vjakani-  jepomjerio sa mjesta ve} ~eti- rimjeseca, rekla je ju~erza Oslobo|enjeFlorenceHar- tmann, ratnadopisnica sa Bal- kana, te biv {asa vjetnicagla vne ha{ketu`iteljiceCarle del Pon- te i jedna od potpisnicapisma. Ona je objasnila da su uslu~ajuDi vjaksporna dva pi- tanja. Jedno je da je njego vo hap{enje u Be~uobaljeno po nalogu iz Srbi je, ~ijuvalja- nostInterpolni jepot vrdio. - Drugo je da je procedura ko jatra je u Be~ubazirana na potjernici iz Srbi je, objasnila  je Hartmann.
Razumnovri jeme
Pismoko je je upu}enoaustrij- skojvladi i evropskomparla- mentu do sada je potpisalo{ez- desetakosoba, ve}inomFrancu- za. Me|utim, inici jati vi se pri- klju~uju i osobe iz ci jeleEvrope. Hartmannka`e da }e za-po~eteakti vnosti oko ovogpitanjabitinastav ljene, a slu~aj i daljepra}en.- Svaki~o vjek ima pra vo na slobodu i na er procedu- ru, ko jatra jerazumnovri je- me. To je bazi~niprincipEvropskekon venci je o ljud- skimpra vima. Pazit}emo da se ovajproces ne odugo vla~i, objasnila je Hartmann. Potpisnicipisma su od na- dle`nihvlasti u Be~uzatra`ilida smjestaokon~ajuprocedu- ruprotivJo vanaDi vjaka, na- pominju}i da se njego vo ime ne nalazi ni u jednojbazipo- datakaInterpola, organiza- ci jeko ja je izri~itoodbila da proglasipra vo valjanimna- log za izru~enjeko ji je izdala Srbi ja.
J. F.
Procespro tivDi vjaka
 tra jepredugo
Francuskiintelektualciodr`alikonferenci ju u Be~u
Hap{enjeobavljeno po srbi janskomnaloguko jiInterpolni je proglasiovaljanim
Flo enceHar mann: Spornadva pi anjaJovanDivjak: Uhap{en po~etkommar a
EVROPLJANI SE PRIDRU@UJU Pismo ko je je upu}eno aus trijskoj vladi i Evropskom parlamen tu do sada je po tpisalo {ezdese tak osoba, ve}inom Francuza. Me|utim, inici ja ti vi se priklju~uju i osobe iz ci jele Evrope
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
subota, 9. juli 2011. godine
3
Tatham - Alkalaj Kur te{- Fa jonVladaFBiHParlamentFBiH
BiH ne smi jestagnira ti
 AmbasadorVelikeBritani je u BiH
Micha-elTatham
rekao je ju~ertokomopro{tajnepo- sjeteministruinostranihposlo va BiH Svenu  Alkala ju da du`iperiodstagnaci je BiH mo`e imatinegati vneposljedice. Alkalaj se sagla- sio sa ocjenom da stagnaci jani jedobra ni za put BiH premaNATO-u, ni prema EU.Tat- ham i Alkalajoci jenili su da su odnosiizme|u BiH i VelikeBritani jevrlodobri, saop{teno je iz Ministarstvainostranihposlo va BiH.- Ukupnebilateralneodnosetreba i daljeuna- pre|ivati, a saradnjudvi jezemlje u okviru me|unarodnihorganizaci ja, posebno UN i daljerazvi jati, rekao je Alkalaj.
Formira ti vlast
Federalniministarunutra{njihposlo-  vaPredragKurte{primio je ju~erzastu- pnicuSlo veni je u Evropskomparlamen- tuTanjuFa jon. Kurte{ je zahvalioFa jon na svemu{to je u~inila da bi na{azemlja dobilaviznuliberalizaci ju, isti~u}injen li~nidoprinos u realizaci jiovog, za gra|ane BiH, veomazna~ajnogpro jekta. Fa jon je oba vi jestilaministraKurte{a da gra|ani BiH po{tu juuslo vebezviznog re`ima i izrazilanadu da }e vlast na dr`a vnojrazinibitiormirana u {to sko- ri jemroku, {to }e ubrzati put ka pri- dru`ivanju EU i NATO-u.Fa jon je pozi- ti vnimoci jenilanaporeko jeMinistarstvo ula`ena ja~anjusigurnosti uFBiH.
Nik{i} primioAl vargonzalesa
Premi jerFBiHNerminNik{i}primio je  ju~er u sjedi{tuVladeFBiH u Sara je vuam- basadoraKralje vine[pani je u BiH Ale jandra  Al vargonzalesa, prenosiFena. Nik{i}je u raz- go voruambasadora[pani jeupoznao o pri- likama u ko jimadjelu jeVladaFBiH, pri jesve- ga sa stano vi{taekonomskogoporav ka i razvo ja, ko jeuvelikoodre|uju i njenepro- gramskeakti vnosti. U tom kontek stu, Al var- gonzales se, izme|uostalog, interesirao za mjere na rebalansiranjubud`etaFBiH za ovu godinu, fnaliziranjerazvojnihpro jekataipla- niraneakti vnostiVladeFBiH u nastakupro- cesapri vatizaci je.
O Srebrenici
U zgradiParlamentaFBiHotvorena je izlo`baotograi ja “Ne zabora vimoSre- brenicu”, u organizaci jiParlamentaFBiH u saradnji s Muze jomSara je va. Radi se o crno-bi jelimotograi jamaskeletnih ostataka`rta va, kao i rado va na tra`enju i iskopa vanjumaso vnihgrobnica u sre- breni~kojregi ji, va|enjuskeletnihosta- taka iz jama... Premari je~imaautora postav keizlo`be i sa vjetnikapredsjeda-  va ju}egPredsta vni~kogdomaParla- mentaFBiHEl visaKond`i}a, namjera Muze jaSara je va je svo je vremenobila da ova izlo`babudepostav ljena u Bruxsel- lesu, te da do`ivipostav ke u svimze- mljama EU.
 S.[e.
U @I@I
Kad mu `ivotdanasdoneseprobleme i bri- ge, MuhizinOmero vi} iz Pobu|a kod Bratun- cajednosta vno se prisjetijula i augusta 1995. Ju~er je s nestrpljenjem~ekaopolazak  kolonepremaPoto~arima. Na isto~nom bedemuBosne, u sapanjskomnaseljuNe- zuk, od ranihjutarnjihsati, stizali su ljudi iz svihkra je vana{ezemlje i svi jeta. Stiglo ih je  vi{e od 6.000 i svi su `eljelibiti dio Mar{ami- ra i pje{a~itiputemko jim su Podrinjci u ju- lu1995. spasa valisvo je`ivote. Kolona je kre- nula u de vetsati.
Po tresnasvjedo~anstva
Dok pje{a~imo, Muhizin nam prepri~ava potresnedoga|aje iz jula1995. “Sa svimaostalimakrenuo sam 11. jula sa Buljima. Onda sam nakonprvezasjedeos- tao. Dva puta sam dolazio do Baljko vice(se- lo u bliziniNezuka,op.a.)i nisammogao da pre|em. Onda sam se vratio u Srebrenicu. Posli je sam na{aojednogstari jeg~o vjeka i je- dnogdje~aka. I skoromjesec smo biliza je- dno u {umi“, ispri~ao nam je Muhizin, ko ji je tek11. septembraiza{ao na slobodnuteri- tori ju u Kladnju. U {umamani jeimaohranu. Ustvari, ni je imaoni~ega. Iz Srebrenice je ponioruksak, dvi jekonzer ve i ~uturicu za vodu. “Ta dva mjeseca sam se hranioplodo vi- mako jena|em u {umi, glji vama i pu`evi- ma“, ispri~ao nam je Muhizin, ko ji16 godi- nanakongenocidapje{a~iistimputem. Tvrdi, ovo je na~in da se ne zabora vi zlo i da ostaliljudi iz Bosne i Hercego vine i svi jeta nau~elekci ju.“Da nau~elekci juko ju smo mi morali pre`i vjeti. Meni je `ao {to velikibrojljudisko- ro pa ni{ta ne shvata. A puno bi imzna~ilo da shvatekako su ljudipre`iv lja vali1995“, pri~a nam Muhizin. A tu lekci ju, ve} sedmi put,u~i i Francus- kinjaMariePonlhelet. Ove godine je obukla i dimi je. Dok pje{a~imopremanezu~koj d`ami ji, IbroHamido vi} nam pre vodi i pla~e.“Ona ide da doka`e da je ovajnarodne-  vin, da je ovajnarodstradao. Da doka`e da  je agresi jabila na BiH, da se to vidio~ima {ta je bilo. I da se pomogneBosni i ovom narodu“, pre vodi nam Ibrori je~iMarie Ponlhelet, te doda je da se na rancuskim tele vizi jamaovihdana, otkako je zlo~inac Mladi} u Haagu, ~estogo vori o genocidu u Srebrenici. Mnogobrojniu~esniciizlaze iz kolone i u~e Fatihu i oda jupo~astjednoj od naj-  ve}ihratnihlegendi- HajriMe{i}u, naro- dnomhero ju. Na mjestugdje je pogi- nuo, u~esniciMar{abilje`e i otograf{u. @ele se slikatiporedspomenikahero ju.
Merhame tlinarod
Sa nezu~ked`ami je se ~ujuilahi je“[ehi- di“i “[ehidska“. U~esniciMar{a{ute i sje}aju se najmili jih. Uz velikuvru}inu, kre}emo se premaKri`eva~kimnji vama. @eneispred ku}aiznosekau, sok, vodu. Ispredjedneku}e postaljen je kazan pun kae. Radost i ponos `ena, ko je~a{omvodeugase`e| u~esnika Mar{a, do voljnogo vori. “Mi smo stvarnodobar i merhametlina- rod. Ovo se ne bi desilo ni u jednojdrugojze- mlji da ovakoljudiiznosevodu i kau“, go vo- rineko iz kolone.  A SalkanHalilo vi} iz Nezuka je dobar dje~ak i dobaru~enik. Za jednokora~amo kroz{umu. Ima desetgodina i sa majkom i babom je krenuo na put do Poto~ara. “Izdr`at}u ja 110 kilometara. Mislim da }e bitinajgore na planiniUdr~, ali i nju }u pre}i“, obe}avaSalkan. Ka`e, u {koli ima sve peti- ce, a samo~etvorku iz liko vnog. “Kad se vrati{ sa Mar{a i kad po~neno va {kolskagodina, tra`i od nasta vnikahistori-  je da ti odmahupi{epeticu“, poru~ujemo mu.  A peticu bi svakakotrebaodobiti i 14-go- di{njiSeadDedi}, po vratnik u Pobu|e kod Bratunca. Ve} tre}i put pje{a~i do Poto~ara, za jedno sa babom, ko ji je pre`iviomar{ smrti iz jula1995.Kolona je ju~erpro{lakrozzvorni~kana- seljaSnago vo i Liplje, a sino} je stigla u Ka- menicu. KolonupredvodiMuhamedDura- ko vi}, ko ji je kazao da Mar{mirate~e bez pro- blema.
 SamirKARI]
KOLONASJE]ANJA NA
1995.
Mar{mirakrenuopremaPo to~arima
U sapanjsko naselje Nezuk, od ranih jutarnjih sati, stizali su ljudi iz svih kra je va na{e zemlje i svi jeta: vi{e od 6.000 je u~asnika Mar{a
U ko onii dje~akSalkanHa i ovi}Pje{a~enjepu emko im su Podrinjci u ju u1995. spasava isvo e`ivo e
Kalesi ja i Kra jina
Tradicionalno, svakegodine, na Mar{umiranaj vi{eu~esnikabude iz Kalesi-  je. Organizo van je idolazakljudi iz Biha}a, Cazina i drugihdi jelo vaKra jine. Na Mar{u se moguvidjetigrupe iz skorosvihgrado va BiH, ali tu su i u~esnici iz Ja- pana, SAD-a, Francuske, [vicarske, Turske, Holandi je...
Foto: A. KAJMOVI]

Activity (9)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Isuf Salihi added this note
magbula salihi imas brat saban dedoti saban babati magbula
Isuf Salihi added this note
magula salihi od skopje tatko jusuf
Isuf Salihi added this note
salihi magbula 1998 voskopje ul 376 br35 14 godini nesuja gledal

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->