Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Oslobođenje [broj 23186, 10.7.2011]

Oslobođenje [broj 23186, 10.7.2011]

Ratings: (0)|Views: 242 |Likes:
Published by Tiskarnica

More info:

Published by: Tiskarnica on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2012

pdf

text

original

 
OSLOBO\ENJE
NEDJELJA 
, 10. 7. 2011.
Godina LXVIII
Broj 23.186Cijena: 1 KM/6 KNBH NEZAVISNI DNEVNIK
Sarajevo
www.oslobodjenje.ba
DANAS PRILOG
Sarajli je ispratile posmrtne ostatke Srebreni~ana
 STRAH OD ZABORAVA
Foto: Amer KAJMOVI]
2-4. strana
Deblokirana raspodjela imo vine biv{e SFRJ
BiH preuzelarezidenci ju u Budimpe{ti
6-7. strana
Ameri~ka sena torka Jeanne Shaheen
 SAD `elepomo}i
2. strana
 
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. juli 2011. godine
U @I@I
2
Ameri~ka senatorka Jeanne Shaheen
 SAD `ele pomo}i
Mi vrlo pa`lji vo pratimo ono {to se de{a va na politi~koj sceni u BiH i nadamo se da }e se napredo vati u formiranju vlasti
„Ov dje sam da iska`eminteres SAD-a, naro~itoSenataza situaci ju u BiH“, rekla je predsjeda va ju}a PotkomitetaSenata za inostrane poslo ve i senatorka iz ameri~ke dr`ave New HampshireJeanneSha- heenju~er u Sara je vunakonsastan- ka s predsta vnicima bh. politi~kih stranaka u rezidenci jiambasadora SAD-aPatrickaMoona.
 Suosje}anje sa `rtvama
„Mi zaistavrlopa`lji vopratimo ono {to se de{a va na politi~kojsce- ni u BiH i nadamo se da }e bitipos- tignutodre|eninapredak i da }e se napredo vati u ormiranjuvlasti. Od svihBo{njaka, Hrvata i Srba s ko ji- ma sam razgo varala u BiH sam ~ula da se oni nada jukako}e se to desi- ti i da je to jakova`no za budu}nostBiH. Tako da se nadamo da }e se to uskoro i dogoditi“, kazala je ona, te dodalakako SAD, Kongres i Senat `ele u tomebiti od pomo}i. Shaheen je reklakako joj je bila  velika~ast{to se moglapridru`iti ~lanuPredsjedni{tva BiH Bakiru Izetbego vi}u na oda vanjuposlje- dnjepo~asti`rtvamasrebreni~kog genocida. „Mo jarazmi{ljanja i molitve su bile i sa `rtvama i sa njiho vimnaj- mili jima,“ istaknula je senatorka Shaheen.Na pitanje da li }e se SAD kon- kretni jeuklju~iti u procesormi- ranjavlasti u BiH, senatorka je odgo vorila: „Sigurno je da SAD ima ju odre|enuulogu u tome da podsti~u politi~kelidere da sjednuza jedno za sto i postignusporazum, ali je to po- sao i odlukaljudiko ji}e ormirati  vlast i donositiodluke u ovojzemlji. Nau~ila sam lekci ju da bez obzirana to iz ko jepoliti~kestrankedolazite i bez obzira na ko jojpozici ji se na- lazite, bitno je da ste uvi jekspremni i voljni da u~estvu jete u prego vori- ma i postizanjukompromisa dok se ne postignerje{enje.“ SenatorkaShaheen je na pitanje s ko jimliderima se susrelatokom svo jeposjete BiH kazalada ni je imalapriliku da se sastane sa svim liderima, te da je razgo varala sa Ize- tbego vi}em, dok sa Neboj{omRa- dmano vi}em, predsjeda va ju}im Predsjedni{tva BiH,i ~lanomPred- sjedni{tva BiH @eljkomKom{i}em ni je „jer nisubili tu“.
Kasne integracije
„MMF je ve} na veo da ne}eda va- tidodatnino vac dok se ne ormira  Vi je}eministara BiH. To }e uticati na kompani je i ekonomskusituaci ju ko ja je nesigurna. Utica}e na razma- tranjekandidatskogstatusa BiH u EU, kao i na Akcioniplan za ~lanstvou NATO“, rekla je Shaheennakon{to  je odr`alasastanak saDamirom Ma{i}em i JasenkomSelimo vi}em (SDPBiH), Dani jelomVido vi}em (HDZBiH)i ]amilomDurako vi}em, zamjenikomna~elnikaSrebrenice (SDA).
Dk. OMERAGI]
Sastanak sa La gumd`ijom
Predsjednik SDP-a ZlatkoLagumd`ijaju~er se sastao s predsjeda-  va ju}ompotkomiteta za europskeposlo ve u ameri~komsenatu, se- natoricomJeanneShaheen, kao i ambasadorom SAD-a u BiH Patric- komMoonom. Sago vornici su se slo`ili da je mogu}enapra vitislje- de}ikorak ka ~lanstvu u NATO-u i pri jenegoprego vori o ormiranju no vogVi je}aministarabuduza vr{eni jer posto jideklarati vnaspremnost rele vantnihpoliti~kihstranaka u Parlamentu BiH da se to uradi. Lagumd`ija je senatorku Shaheen upoznao sa dosada{njim uspjes-ima Vlade FBiH i ocijenio da je Vlada Premijera Nermina Nik{i}a na- juspje{nija u BiH od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. Tako|er, pred-sjednik SDP-a je iznio do sada napravljene korake na reormi obra-zovanja i planovima da se u bliskoj budu}nosti ukine segregacija u sis-temu obrazovanja tamo gdje je SDP dio vladaju}e koalicije. Shahe-en je izrazilauvjerenje da }e SDP, kao naj ve}astranka u zemlji, nas- ta vitiigratiliderskuulogu u reormskimprocesimapotrebnim za in- tegraci ju BiH u NATO i EU, kao i u ormiranjuVi je}aministara BiH ko-  je je do voljnoefkasno, transparentno i jako da integri{e BiH u euroatlantskuporodicu, na vodi se, uz ostalo,u saop}enju SDP-a. Predsjeda va ju}iPredsje- dni{tva BiH @eljkoKom{i} i ~lanPredsjedni{tva BiH Bakir Izetbego vi}prisustvo vat}e obilje`avanju16. godi{njice genocida nad Bo{njacimaSi- gurnezone UN-aSrebrenica i ukopuidentifko vanih`rta va genocida iz jula1995. godine. Oni }eprisustvo vatikome- moraci ji, a zatimodatipo~ast i polo`iticvi je}e u Memori jal- nomcentruPoto~ari. Pre- dvi|eno je da se prisutnima na komemoraci jiobratiIze- tbego vi}.Obilje`avanju16. godi{nji- cegenocida nad Bo{njacima Sigurnezone UN-aSrebreni- caprisustvo vat}e i predsjednik  RepublikeHrvatske Ivo Josipo-  vi}. Protokolom je planirano da se hrvatskipredsjednik  obrati na komemoraci ji te po- lo`icvi je}e u Memori jalnom centruPoto~ari, saop}eno je iz Predsjedni{tva BiH.
Kom{i}, Ize tbego vi} i Josipo vi} na komemoraci ji
FoAKMOV]
Suze i jeca jipreksino} u Ka- menici. MuratHurti}, ~o vjek  ko ji je od 1996. otvorioskoro sve maso vnegrobnice u Podrinju, u~esnicimaMar{amira je odr`aohistorijski~as. Stra{ni i  jezi vipodaci. Samo u Kameni- ci je otvoreno14 maso vnihgro- bnica, pa je zbogtoga ovo zvor- ni~komjestonazvanodolina grobnica.I nakonprvogno}enja u Ka-menici, kolona u ko joj se nala- zipreko6.000 u~esnika, ju~er se nasta vilakretatistazama, ko jim su Podrinjci u julu1995. spa{a-  valisvo je`ivote.
Ljekarskein ter venci je
Uprkosvelikimvrelinama, u~esniciMar{a su pro{likroz Glode, te se os vje`ili u podrinj- skojljepotici– ri jeciDrinja~i. Potom, usli jedila je sigurno i najzahtje vni jadionica– pje- {a~enjeprekoplanineUdr~. Radi se o planiniko ja je imala  velikizna~ajprilikomprobo ja Bo{njaka u julu1995. Nakonprelaskaprekoplani- ne, u~esniciMar{amira su se spustili u naseljeCerska, a po- tomprekoKaldrimice, u ka- snimposli jepodne vnimsati- mastigli u Mra vinjce. Premari je~imaMuhameda Durako vi}a, vo|eovogodi{- njegMar{amira, drugi dan pje{a~enja je pro{ao bez ikakvih problema. Me|utim, s obzi- rom na to dasu visoketempe- raturehitnapomo} je inter ve- nisalanekolikoputa. “Kolona je oko 16 satistigla u Mra vinjce, gdje}e drugi put no}iti. Jednudionicu smo mo- ralimalopomjeritizbogklizi{ta. Ugla vnom, {to se ti~ehrane ismje{ta jaljudi su ove godine do{lipripremljeni. Doni jeli su hranu, ali i {atore,” kazao nam  je Durako vi}. Danassli jediposljednjadi- onicaMar{amira. U~esnici}e pro}ikrozRa vniBuljim, Jagli}e i Budak, a potom se spustiti do Memori jalnogkompleksa u Po- to~arima.
 Spa{en`ivot
Nakonobilaskamezar jagdje su ukopane`rtvegenocida, u~esniciMar{a}e tre}i put no}iti u krugunekada{njeFa- brikeakumulatora u Poto~ari- ma. Sutra}e, za jedno sa jo{ nekolikodesetinahiljada gra|anaprisustvo vatid`enazi za 613 `rta vagenocida. Tokomprekju~era{njeg prvogdanapje{a~enja na trasi Mar{amira, jednom od u~esni- ka je zboggr~eva u stomakupo- zlilo, u naseljuSnago vo kod Zvornika. NerminHusejno vi}, medicinar u Crvenomkrstu Kalesi ja, prona{ao je ~o vjeka ko ji je nepokretanle`ao na ze- mlji. Potom, nosio ga je sedam kilometara, sve dok ni jestigao auto. Medicinskapomo}~o vje- ku je ukazana u Kamenici, gdje  je bilasmje{tenaslu`bahitne pomo}i.
 S.KARI]
Drugi dan Mar{amira
Vi{e od6.000u~esnikastiglo u Mra vinjce
Uprkos vrelinama, u~esnici Mar{a su pro{li kroz Glode, te se os vje`ili u podrinjskoj ljepotici – ri jeci Drinja~i. Potom, usli jedila je sigurno i najzahtje vni ja dionica – pje{a~enje preko planine Udr~
Nas av jenopje{a~enje do Po o~ara
 
Senat dr`ave Michi gan usvo jio rezoluci ju
Rezoluci ju o genocidu u Srebreniciusvo jio je Senat dr`aveMichigan, saop}io je KongresBo{njakaSje verne  Amerike, preni jela je Fena. Rezoluci jom se 11. juli2011. progla{a vaDanomsje}anja na Srebrenicu, a sedmica11. jula2011. kao Sedmicapo~as- tiBosni i Hercego vini u dr`aviMichigan. Senatori iz obje stran kezastupljene u Senatu su sponzorirali i jednogla- snousvo jili taj dokument. To je prvi put da senatjedne ameri~kesa veznedr`aveusva jarezoluci ju za Dan sje}anja na genocid u Srebrenici i sedmicupo~asti BiH. Uime Bo{njaka u Michiganu te KongresaBo{njakaSje-  verneAmerike, HarisAliba{i}, predsjednikUpra vnog odbora i ~lanKoordinaci jeKongresaBo{njakaSje verne  Amerike, u pismusenatorimaMichiganazahvalio je za po- dr{kuBo{njacima u toj dr`avi.
 
U @I@I
OSLOBO\ENJE
nedjelja, 10. juli 2011. godine
3
U @I@I
Pet minutapri jenego}e ju~er kon voj s posmrtnimostacima Srebreni~anastradalih u genoci- dujula1995. na svomputu ka Po- to~arimanakratkostatipredzgra- domPredsjedni{tva BiH u Sara je-  vu, ve} suze o~i majkeMunire Suba{i}.
MAJKA 
: - Jo{ tra`imnajmla|egsina. On i Srebrenica su vazda u meni. I kad spa vam i kad {utim i veselim se i tugu jem. Pri jedvi-  jegodinedi jelo viti jela mog dje-  verana|eni su u jedanaestma- so vnihgrobnica! Sad, kad ~ekam da pro|ekon voj, osje}anja su mipomi je{ana. Vra}aju se ku}i, u Poto~are, 613 na{ihnajmili jih!  Vra}aju se tamoodakle su ihzlo~inciodveli i pobili, go vori Munira.
Gdje su ljudi?
Potomta jac. Evo, klizikon voj ka zgradiPredsjedni{tva. U tri su ka- mionatabuti s kostima613 pobi-  jenihSrebreni~ana. Stado{ekami- oni. MajkaMunirarida. I druge s njom. Ne ~uje se zapra voni{ta osimtihogu~enjatekbira, pla~a, {kljocanjaotoaparata. Milu ju majke, djeca, mu{karcicerade kamiona. Kite ih cvi je}em. Neke od `enapada ju u nesvi jest.
COCA LI]I
: - Ni jenanini{ta! Dobro je nana, obja{nja va juunu- ciko japla~e i ne}e iz naninogna- ru~ja. A nana i ni je ba{ najbolje. Vo- dom je poli je va ju, policajcije di`u i vode do hitne. HasibCocali}, iz Srebrenice, je smiren. Jedna mu je ruka na ceradikamiona, u drugoj otograf jaubi jenogsinaMirsada Cocali}a. Njega je na{ao, sahranio.  Ali Nihada, drugogsina, jo{ tra`i. - Kad bi samoznaokolika je mo-  javolja da na|emNihada i smirim mu kosti? Gledao sam jednom su|enjeDragiNikoli}u,iz Zvor- ni~kebrigade,u Haagu. Pri~a Dragokako je na svojrizikpustio pet hiljadamuslimana iz Srebre- nice da pro|u. Pa pusti{esnimak  na ko jem se pomoli oko stotinu ljudi. VidimNihada u koloni. Odem na tele vizi ju, na|u taj sni- mak. Kupim ja traku pa mi snime. I{ao bih u Haag da pitamgdje jenestala ona stotinaljudime|u ko jima je i moj Nihad, obja{nja va Hasib.
 Starina u uniformi
@IVOT
: Onda se malorazvedri pa ka`ekako od sinaMirsada, onog{to ga je sahranio, ima unu- ku. Veterinuupisala. - [ta }e{, `ivot ide dalje, veliHa- sib.^ekamo da \ulaga[eho vi}za-  vr{i s u~enjemFatihe. Za rata je protjeran izselaDonjeBabine, op- {tinaSokolac. Pri~akako ga je rat do veo u Sara je vo, kako je “morao tra`itispas`ivotu“.- Na @u~i su mi poginula dva si- na. \email i Emin!K‘o da njihda-nasopetispra}am, veli\ulaga. Opet, KasimuMusli}u, biv {em borcuArmi jeRBiH, kri vo{to je maloSarajli jado{loispratitipre- ostalekosti613 Srebreni~ana. Pi- ta, kakoljudimogusamo sto me- tara od zgradePredsjedni{tva BiH i kamionapunihkosti juubi je- nih, mirnosjediti i ispi jatikau.
ZA PAMTI
: - Ono {to se desiloSrebrenici, moglo je i Sara je vu. Bo-  jim se, platit}emo ovu indolen- tnost. Vidi{koliko je vru}eI A mo`e{mislitikrozkakvemuke su pro{liSrebreni~ani tog jula95, zaklju~ujeKasimbri{u}iznoj. Kon vojlaganoodlazi. Muniraje- dnakobri{esuze. I njoj je kri vo{to  je maloSarajli jabilo na ispra}aju posmrtnihostatakaSrebreni~ana. - Vi{e me je strahzabora vane- gosvegaonoga{to sam pre`i vje- la, bo ji se majkaMunira. StarinaSalemSi vac, Bo{njak od Olo va, u Sara je vo je, na ispra}aj, do{ao u uniormiArmi je BiH. Ka`e, u uniormi se osje}aja~im,sigurni jim. Nisu, veli, u zatvoru svi oni ko ji bi trebali da budu. - E, zato, sine, ni jevri jeme da se skidauniorma. Zapamti{ta ti Salemka`e: Jo{ ni jegoto vo{to je zapo~etopri jedvadesetgodina!
AsafBE^IROVI]
Brojnimno vinarimaizja vu je dao ~lanPredsjedni{tva BiH Ba- kirIzetbego vi}, vidnopotresen. “Ovo je mrlja na sa vjestime|unarodneza jednice i crna rupa na sa vjestionihko ji su po~inilizlo~in“, rekao je.“Ono {to mi mo`emou~ini-ti je da se uporno i strplji vobo- rimo za o~uvanjejedinstvene Bosne i Hercego vine i gradimo prosperitetnuzemljuko jate`i Evropi, u ko joj}e se svi ljudi osje}atidobro, a zlo~incilo{e“, na veo je Izetbego vi}. “Ako je strplji vaizgradnja prosperitetnedr`aveosveta, evo,ja pozi vam na takvuosve- tu“, dodao je.
 Strah odzabora va
Sad, kad ~ekam da pro|ekon voj, osje}anja su mi pomi je{ana. Vra}aju se ku}i, u Poto~are, 613 na{ihnajmili jih! Vra}aju se tamoodakle su ih zlo~inciodveli i pobili, go voriMuniraSuba{i}
 Sarajli jeispra tile posmrtneos tatke  Srebreni~ana
Fo osi: AmerKAJMOVI]
Mrlja na sa vjes ti
Tuga za najmilijim ne prestaje
Naza Be gi} iz gubila 27 najmili jih
MajkeSrebrenicedo~eka- le su ju~ernajtu`ni jukolo- nu u ko joj je iz Visokogdo- premljeno613 tabuta s pos- mrtnimostacima`rta vage- nocida u Srebrenici. “Do~ekala sam brata uovomkon vo ju. Ukopala sam tro jicusestri}a, a iz a- mili je 27 mi je ubi jeno“, izja vila je NazaBegi} iz se- laSikiri} kod Bratunca. Damir e. Pe{tali}, gla vni srebreni~kiimam, pri jeizno- {enjatabuta u halubiv {ea- brikeakumulatora, za jedno sa ~lano vimaporodica prou~io je atihu za sve bo{- nja~ke`rtve, jav ljaFena.

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->