Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Plan National Pentru Alianta Civilizatiilor

Plan National Pentru Alianta Civilizatiilor

Ratings: (0)|Views: 4|Likes:
Published by In Linie Dreapta
http://www.dri.gov.ro/documents/Plan_nationalAC.pdf
PLANUL NAŢIONAL PENTRU „ALIANŢA CIVILIZAŢIILOR”
Prezenttare generallă Prezen are genera ă Iniţiativa „Alianţa Civilizaţiilor” a luat naştere sub egida ONU, la 14 iulie 2005, la propunerea guvernelor Spaniei şi Turciei, având ca obiectiv îmbunătăţirea înţelegerii şi cooperării între culturi şi religii şi contracararea forţelor care alimentează polarizările şi extremismul. Secretarul General ONU de la acea dată, Kofi Annan, a creat un Grup de Înalt Nivel însărcinat să analizeze cauzele polarizării
http://www.dri.gov.ro/documents/Plan_nationalAC.pdf
PLANUL NAŢIONAL PENTRU „ALIANŢA CIVILIZAŢIILOR”
Prezenttare generallă Prezen are genera ă Iniţiativa „Alianţa Civilizaţiilor” a luat naştere sub egida ONU, la 14 iulie 2005, la propunerea guvernelor Spaniei şi Turciei, având ca obiectiv îmbunătăţirea înţelegerii şi cooperării între culturi şi religii şi contracararea forţelor care alimentează polarizările şi extremismul. Secretarul General ONU de la acea dată, Kofi Annan, a creat un Grup de Înalt Nivel însărcinat să analizeze cauzele polarizării

More info:

Published by: In Linie Dreapta on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

 
1/4
PLANUL NA
Ţ
IONAL PENTRU „ALIAN
Ţ
A CIVILIZA
Ţ
IILOR”
PPPeeezzzeeennntttaaaeeegggeeennneeeaaalll
ăăă
 
Ini
ţ 
iativa „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor” a luat na
ş
tere sub egida ONU, la 14 iulie 2005, lapropunerea guvernelor Spaniei
ş
i Turciei, având ca obiectiv îmbun
ă
t
ăţ 
irea în
ţ 
elegerii
ş
icooper 
ă
rii între culturi
ş
i religii
ş
i contracararea for 
ţ 
elor care alimenteaz
ă
polariz
ă
rile
ş
iextremismul.Secretarul General ONU de la acea dat
ă
, Kofi Annan, a creat un Grup de Înalt Nivel îns
ă
rcinat s
ă
analizeze cauzele polariz
ă
rii actuale între societ
ăţ 
i
ş
i culturi
ş
i s
ă
 recomande un program de ac
ţ 
iuni concrete. Conform Planului de punere în aplicare arecomand
ă
rilor formulate de Grupul de Înalt Nivel, prezentat la 14 iunie 2007, activit
ăţ 
ileini
ţ 
iativei vor urm
ă
ri 3 obiective:
Stabilirea unei re
ţ 
ele de parteneriate cu statele membre, organiza
ţ 
iile interna
ţ 
ionale,societatea civil
ă
 
ş
i sectorul privat;
Elaborarea, sprijinirea
ş
i punerea în aplicare a unor proiecte care favorizeaz
ă
  în
ţ 
elegerea
ş
i reconcilierea între culturi, în special între societ
ăţ 
ile musulmane
ş
i celeoccidentale; aceste proiecte vor corespunde celor 4 mari domenii de ac
ţ 
iune ale„Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor”: tineret, educa
ţ 
ie, media
ş
i migra
ţ 
ie. Pentru început, principaleleproiecte vor fi: 1) Baz
ă
de date
online
de bune practici
ş
i informa
ţ 
ii despre proiecte decooperare
ş
i dialog intercultural
ş
i 2) Mecanism media de reac
ţ 
ie rapid
ă
la tensiuniinterculturale.
Stabilirea de rela
ţ 
ii
ş
i favorizarea dialogului între grupuri care pot ac
ţ 
iona ca o for 
ţă
demodera
ţ 
ie
ş
i în
ţ 
elegere în perioade de tensiuni interculturale. În aprilie 2007, Secretarul General ONU, Ban Ki-moon, l-a numit pe Jorge Sampaio,fost pre
ş
edinte al Portugaliei, în func
ţ 
ia de Înalt Reprezentant pentru „Alian
ţ 
aCiviliza
ţ 
iilor”.Ini
ţ 
iativa „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor” este sprijinit
ă
de „Grupul de Prieteni” – o comunitate depeste 80 de state
ş
i organiza
ţ 
ii interna
ţ 
ionale
ş
i regionale. Membrii Grupului de Prietenisunt principalii parteneri pentru activit
ăţ 
ile „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor”, fiind situa
ţ 
i într-o pozi
ţ 
iecheie pentru identificarea de poten
ţ 
iali parteneri
ş
i proiecte, acordarea de asisten
ţă
 pentru punerea în practic
ă
de proiecte
ş
i politici destinate îmbun
ă
t
ăţ 
irii rela
ţ 
iilor interculturale, mobilizarea de resurse, g
ă
zduirea de evenimente regionale, diseminareainforma
ţ 
iilor, etc. În acest scop, Înaltul Reprezentant pentru „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor” a recomandat membrilor Grupului de Prieteni:
s
ă
elaboreze strategii na
ţ 
ionale pentru dialog intercultural în domeniile media, tineret,educa
ţ 
ie
ş
i migra
ţ 
ie;
s
ă
coopereze strâns cu „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”, în special pentru punerea în aplicare acelor dou
ă
proiecte principale ale sale (baza de date
online
de bune practici
ş
iinforma
ţ 
ii despre proiecte de cooperare
ş
i dialog intercultural
ş
i mecanismul media dereac
ţ 
ie rapid
ă
la tensiuni interculturale);
s
ă
numeasc
ă
un coordonator na
ţ 
ional pentru „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”.Detalii suplimentare se g
ă
sesc la adresa de internet: www.unaoc.org.
 
2/4
CCCooonnnttteeexxxtttnnnaaa
ţţţ
iiiooonnnaaalll 
 
Aflat
ă
într-un spa
ţ 
iu geografic de confluen
ţă
, România a devenit locul de întâlnire a maimultor tradi
ţ 
ii culturale
ş
i religioase. Favoriza
ţ 
i de caracterul tolerant, pacifist
ş
i deschisal românilor, popor de origine latin
ă
, majoritar ortodox, reprezentan
ţ 
ii diverselor culturi,etnii
ş
i religii s-au putut manifesta aici în libertate, contribuind la deschiderea culturiiromâne c
ă
tre valorile universale
ş
i la construirea
ş
i modelarea caracterului european alacesteia. De aceea, cultura român
ă
ofer 
ă
un exemplu concret de realizare a „unit
ăţ 
ii îndiversitate”, prin modul în care a
ş
tiut s
ă
asimileze valorile culturale europene
ş
i non-europene, p
ă
strând, în acela
ş
i timp, propriile valori
ş
i identitatea specific
ă
. În zilelenoastre, diversitatea cultural
ă
cap
ă
t
ă
noi dimensiuni prin integrarea
ţă
rii în UniuneaEuropean
ă
 
ş
i sub efectele globaliz
ă
rii.Aceste aspecte fac din spa
ţ 
iul românesc o zon
ă
de dialog intercultural
ş
i interreligios,un mediu privilegiat de dezbateri
ş
i ac
ţ 
iuni menite s
ă
cultive reconcilierea între culturi
ş
ireligii. Mai mult decât atât, dup
ă
evolu
ţ 
iile democratice care au avut loc în ultimele dou
ă
 decenii, putem afirma c
ă
România este un spa
ţ 
iu în care toate comunit
ăţ 
ilecolaboreaz
ă
, sunt creatoare de noi valori
ş
i contribuie la progresul societ
ăţ 
ii române
ş
tiactuale. De
ş
i musulmanii constituie un procent foarte redus în totalul popula
ţ 
iei
ţă
rii, înceea ce prive
ş
te rela
ţ 
ia dintre ace
ş
tia
ş
i celelalte etnii, inclusiv popula
ţ 
ia majoritar 
ă
,consider 
ă
m c
ă
România constituie un exemplu de bun
ă
practic
ă
pe plan regional,european
ş
i interna
ţ 
ional.
OOObbbiiieeeccctttiiivvveee 
România în
ţ 
elege importan
ţ 
a dialogului intercultural
ş
i interreligios, mai ales în actualaconjunctur 
ă
interna
ţ 
ional
ă
,
ş
i î 
ş
i propune s
ă
î 
ş
i foloseasc
ă
experien
ţ 
a acumulat
ă
îngestionarea democratic
ă
a diversit
ăţ 
ii culturale din interiorul grani
ţ 
elor sale pentru acontribui la rezolvarea problemelor de aceast
ă
natur 
ă
la nivel global. Este, în acela
ş
itimp, interesat
ă
s
ă
înve
ţ 
e din experien
ţ 
ele
ş
i exemplele celorlal
ţ 
i
ş
i este deschis
ă
c
ă
tretipurile de parteneriate propuse de „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”.România consider 
ă
c
ă
„Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor” poate contribui la îmbun
ă
t
ăţ 
irea rela
ţ 
iilor dintre culturi
ş
i religii. Ca urmare, România a devenit membr 
ă
a Grupului de Prieteni la începutul anului 2007
ş
i a considerat oportun s
ă
ă
spund
ă
invita
ţ 
iei ÎnaltuluiReprezentant, elaborând prezentul plan na
ţ 
ional pentru „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”.Planul na
ţ 
ional î 
ş
i propune s
ă
se înscrie, s
ă
continue
ş
i s
ă
se bazeze pe activit
ăţ 
ile dejarealizate în domeniul dialogului intercultural
ş
i interreligios, c
ă
utând, în acela
ş
i timp, s
ă
 pun
ă
accent pe mesajele
ş
i ac
ţ 
iunile prioritare identificate de „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”.Planul na
ţ 
ional urm
ă
re
ş
te s
ă
îmbog
ăţ 
easc
ă
, printr-o contribu
ţ 
ie complementar 
ă
,participarea României la Anul European al Dialogului Intercultural 2008, precum
ş
i laalte ini
ţ 
iative interna
ţ 
ionale în domeniu.Planul na
ţ 
ional este orientat c
ă
tre proiecte
ş
i ac
ţ 
iuni concrete vizând promovareadialogului intercultural
ş
i interreligios în interiorul societ
ăţ 
ii române
ş
ti, precum
ş
i la nivelregional
ş
i în rela
ţ 
iile interna
ţ 
ionale. Printre principiile cheie care vor ghida activit
ăţ 
ilepreconizate figureaz
ă
: promovarea unei culturi a dialogului, bazat
ă
pe respectul pentrudrepturile omului
ş
i în
ţ 
elegerea reciproc
ă
, libertatea de expresie
ş
i de informare,egalitatea de
ş
anse între femei
ş
i b
ă
rba
ţ 
i, pluralismul
ş
i non-discriminarea, cet
ăţ 
eniademocratic
ă
, etc.
 
3/4
PPPuuunnneeeeeeî  î  î nnnaaapppllliiicccaaaeee 
 
Planul na
ţ 
ional este conceput pe termen scurt
ş
i mediu
ş
i va fi completat
ş
i revizuitperiodic, pentru a-i asigura durabilitatea
ş
i convergen
ţ 
a cu evolu
ţ 
iile înregistrate de„Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor” la nivel global.Planul na
ţ 
ional a fost elaborat cu consultarea institu
ţ 
iilor care au atribu
ţ 
ii în promovareadiversit
ăţ 
ii
ş
i a dialogului intercultural, a mediului academic
ş
i a principalilor actoriinteresa
ţ 
i din mediul neguvernamental. Proiectul planului na
ţ 
ional a fost postat timp 90de zile pe paginile de internet ale Ministerului Afacerilor Externe (MAE)
ş
iDepartamentului pentru Rela
ţ 
ii Interetnice (DRI), perioad
ă
în care s-au primitcomentarii, propuneri, sugestii, care au fost avute în vedere la finalizarea textului.Punerea în aplicare a planului na
ţ 
ional se va face în mai multe direc
ţ 
ii:
ini 
ţ 
ierea unor  proiecte noi 
, cum ar fi organizarea unor reuniuni, publicarea unor articole, crearea unor rubrici pe paginile de internet ale institu
ţ 
iilor interesate etc.;
sprijinirea proiectelor aflateîn derulare
, care servesc obiectivelor „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor”;
adaptarea unor proiecteexistente
prin ad
ă
ugarea unei perspective „Alian
ţ 
a Civiliza
ţ 
iilor”;
 participarea la proiecte propuse de state membre ale Grupului de Prieteni 
care ofer 
ă
ocazia cunoa
ş
terii pe planinterna
ţ 
ional a experien
ţ 
ei
ş
i bunelor practici existente în România în ceea ce prive
ş
tedialogul
ş
i conlucrarea dintre comunit
ăţ 
ile etnice
ş
i religioase.Ministerul Afacerilor Externe va urm
ă
ri punerea în practic
ă
a planului na
ţ 
ional, încolaborare cu celelalte institu
ţ 
ii guvernamentale, cu participarea societ
ăţ 
ii civile, inclusiva unor personalit
ăţ 
i culturale, a reprezentan
ţ 
ilor presei
ş
i din rândul mediului academic.Un coordonator na
ţ 
ional va asigura coeren
ţ 
a ac
ţ 
iunilor interne
ş
i leg
ă
tura cuSecretariatul „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor” din cadrul ONU, precum
ş
i cu omologi din celelalte
ţă
ri ale Grupului de Prieteni.
AAAgggeeennndddaaaaaaccctttiiivvviiittt
ăăăţţţ
iiilllooo 
 
AAA...CCCeee
şşş
ttteeeeeeaaavvviiizzziiibbbiiillliiittt
ăăăţţţ
iiiiiiAAAllliiiaaannn
ţţţ
eeeiiiCCCiiivvviiillliiizzzaaa
ţţţ
iiiiiillloooî  î  î nnnppplllaaannnnnnaaa
ţţţ
iiiooonnnaaalll 
1.
Prezentarea „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor” 
ş
i a contribu 
ţ 
iei române
ş
ti la aceast 
ă
ini 
ţ 
iativ 
ă
 interna
ţ 
ional 
ă
, cu ocazia diverselor activit 
ăţ 
i în domeniul dialogului intercultural 
ş
interreligios ce vor avea loc în România.
Astfel de ac
ţ 
iuni, cu efect multiplicator, vor contribui la sensibilizarea societ
ăţ 
ii române
ş
ti cu privire la problemele
ş
i dezbaterilede pe scena interna
ţ 
ional
ă
pe aceast
ă
tem
ă
 
ş
i vor încuraja ini
ţ 
ierea de proiecte îndomeniile prioritare ale „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor”2.
Comunicate de pres
ă
pentru informarea permanent 
ă
a opiniei publice în leg 
ă
tur 
ă
cu evolu 
ţ 
iile înregistrate la nivelul „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor” 
; crearea unor rubrici pe paginilede internet (de ex. ale MAE
ş
i DRI)3.
Sensibilizarea jurnali 
ş
tilor în leg 
ă
tur 
ă
cu obiectivele „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor” 
ş
facilitarea public 
ă
rii de articole în pres
ă
, a realiz 
ă
rii unor emisiuni de radio
ş
televiziune pe aceast 
ă
tem
ă
 
4.
 Asigurarea unei prezen
ţ 
e române
ş
ti de nivel la reuniunile interna
ţ 
ionale ale „Alian
ţ 
ei Civiliza
ţ 
iilor” 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->