Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
11Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Diplomatia Romaniei

Diplomatia Romaniei

Ratings:
(0)
|Views: 265|Likes:
Published by Buga Alexian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Buga Alexian on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/31/2015

pdf

text

original

 
 100
ISTORIA RELAłIILOR INTERNAłIONALEŞI A DIPLOMAłIEI
Prof. univ. dr.
VIORICA MOISUC
Obiective
 – formarea unui ansamblu de cunoştinŃe necesare înŃelegerii fenomenelor specifice evoluŃiei relaŃiilor internaŃionale în contextul lor istoric, a particularităŃilor acestor fenomene în ceea ce priveşte România; – cunoaşterea raportului între diplomaŃie şi politica externă a sta-telor de-a lungul timpului; – caracteristicile politicii externe şi diplomaŃiei româneşti.I.
Statul şi teritoriul său:
Teritoriul statelor; Delimitarea teritoriu-lui statelor, felurile frontierelor; Domeniulmaritim; Felurile statelor 
Teritoriul
unui stat este regiunea de pe glob pe care un stat îşi exercită suveranitatea şi se află subdominaŃia sa exclusivă. Teritoriul unui stat poate fi: terestru, acvatic, glaciar. Statele pot avea
teritoriu
 
compact 
(exemplu: România, ElveŃia, Ungaria etc.) sau
teritoriu dispersat 
, format din mai multe fragmentedespărŃite de întinderi de ape – state cu colonii (Marea Britanie, FranŃa, Belgia etc.). Un stat înconjurat detoate părŃile de teritoriul unui alt stat se numeşte
enclavă
.Întinderile de apă în categoria oceanelor şi mărilor intercon-tinentale nu fac parte din teritoriul nici unuistat, nici un stat nu poate avea vreun drept de proprietate asupra lor. Oceanul este drumul comun al tuturor naŃiunilor unde ele se află pe picior de egalitate. Folosirea lor rămâne deschisă tuturor naŃiunilor. Fundul şisubsolul oceanelor şi mărilor intercontinentale au regim de domeniu terestru. Se admite că statele pot ocupafundul mărilor pentru a exploata, de exemplu, bancurile de perle, recifurile de coral. De asemenea un stat poate săpa un tunel în fundul mărilor, acesta devenind obiectul ocupaŃiei sale. Un tunel submarin face partedin domeniul statelor care l-au construit.În epoca veche şi epoca medievală, unele state au pretins să-şi exercite suveranitatea asupra mărilor intercontinentale. Astfel, feni-cienii şi cartaginezii au încercat să elimine orice alŃi navigatori de pe mărileunde circulau corăbiile lor; Regele Cretei, Minos sau tiranul din Samos, Polycrate şi-au luat titlul de „Stăpâni aimărilor”. În Evul Mediu, VeneŃia susŃinea dreptul ei de proprietate asupra Mării Adriatice; Portugalia consideraMarea Guineei ca făcând parte din teritoriul ei, iar Spania a reclamat proprietatea asupra Oceanului Pacific; însecolul XVIII, Anglia considera că oceanele fac parte din teritoriul ei, iar în 1821, Rusia a proclamat toatăMarea Behring ca teritoriu rus etc.Teritoriile statelor sunt delimitate de
frontiere.
Frontierele
 
sta-telor 
 
delimitează posesiuni imemoriale şinecontestate, acestea apărând ca un acord tacit între state. În timpurile moderne, frontierele au fost delimitate prin tratate, cele mai multe fiind tratatele de pace. Mai există şi convenŃii speciale numai pentru determinareafrontierelor, cum ar fi cedări de teritorii sau modificări de frontiere stabilite de comun acord între părŃi. Sunt şisituaŃii când modificările de frontieră au fost impuse prin forŃă de marile puteri unor state mai mici.
Fron-tiera artificială
este stabilită urmărindu-se o anumită latitudine şi longitudine. Ele există între Ńări pe care nule separă nici fluvii, nici munŃi, nici alte forme de relief vizibile.
Frontierele naturale
sunt reprezentate deforme de relief în care nu a intervenit mâna omului (munŃi, cursuri de apă, deşerturi etc.). În aceste cazuri,delimitarea poate fi făcută astfel: – punctul superior al munŃilor marchează frontiera; – linia de frontieră trece prin mijlocul lacului sau al mării interioare; – când un fluviu curge între două state, de regulă, linia mediană constituie frontiera.
Domeniul Maritim
se compune din întinderile marine care sunt supuse autorităŃii statului (mărileinterioare sau închise, radele, cana-lele artificiale etc.). Există state care n-au teritorii maritime, de exem-plu,ElveŃia, Austria, Ungaria, Cehia, Bolivia, Afganistan.
Marea teri-torială sau litorală
se întinde în lungulcoastelor unui teritoriu asupra căruia statul respectiv are dreptul de suveranitate. Întinderea mării teritoriale eraarbitrală în Evul Mediu: de exemplu, în secolul XIV a fost fixată la 6 mile marine (o milă marină = 1852 m; oleghe marină = 5556 m); Filip al II-lea al Spaniei a stabilit întinderea mării teritoriale până la linia orizontului;în secolul XVII, limita era în punctul unde ar bate un tun aşezat pe Ńărm; în secolul XIX s-a stabilit la 6 milemarine; în 1907, România şi Rusia au stabilit această limită la 10 mile.
Felurile statelor.
Statele s-au constituit pe baza formelor iniŃiale de organizare a triburilor şi uniunilor de triburi, şeful militar devenind conducător suprem, cu putere politică, executivă, judecătorească, militară,religioasă (exemplu: la geto-daci Burebista a comasat triburile traco-dace din interiorul arcului carpatic şiextracarpatic până în Balcani, Tisa, Bug şi CarpaŃii Păduroşi; el era rege). În Grecia antică au existat statele-
 
 101
oraş, republici (exemplu Atena) sau regate (exemplu: Sparta). La romani oraşul stat Roma născut ca regat, adevenit apoi republică şi în secolul I d.Hr. s-a transformat în Imperiu, extinzându-se şi dincolo de Europa. ÎnEuropa medievală a predominat monarhia (regat-imperiu), alături de care au existat oraşe-republici: VeneŃia,Genova etc. La începutul secolului XX, marile imperii în Europa sunt înlocuite cu regate mai mici saurepublici. Al II-lea război mondial a adus, prin consecinŃele sale, modificări structurale în privinŃa formelor destat. În zona sovietică de ocupaŃie, monarhiile au fost înlocuite de republici, dar statele din această zonă şi-au pierdut independenŃa, devenind semicolonii ale URSS. Statul federativ este reprezentat de două exemplecunoscute: SUA, format din state foste colonii britanice şi franceze devenite independente, care-şi păstreazăforme de organizare internă proprie şi unele legi proprii; URSS, constituit din republici teoretic „autonome”unde în fapt conducea un singur partid: Partidul comunist bolşevic rus.II.
Pace-JustiŃie-Securitate-Război:
ConsideraŃii istorice; Paceşi justiŃie internaŃională; Pace şi securitate; Dreptul la pace şi războiAspiraŃia către pace a omenirii apare din cele mai vechi timpuri. La greci,
AmficŃioniile
erau asociaŃii destate suverane care se ocupau de interesele comune ale acestora, medierea conflictelor, respectarea dreptuluiginŃilor. La romani, „
Pax Romana
” însemna recunoaşterea stăpânirii Romei asupra popoarelor cucerite.
Colegiul Fecialilor
era o instituŃie cu rol pacificator în situaŃii de război. În prima perioadă creştină,
pacifismul
 este consacrat prin religie, prin dogmele ei: creş-tinismul condamna orice fel de război, după principiul de arăspunde răului prin bine. O dată cu năvălirile barbare, creştinismul acceptă no-Ńiunea de
război drept,
deapărare, şi
război
 
nedrept,
de distrugere şi cucerire. Mai târziu, prin instituŃia
Pacea lui Dumnezeu
, BisericaCatolică proclama pacificarea universală. Cei mai de seamă gânditori ai vremii se ocupă de problema organizării păcii. Astfel, în secolul XIII, scriitorul italian
Dante Aligheri
afirmă dreptul umanităŃii la pace. În secolul XIV,
Pierre Dubois
preconiza o federaŃie în cadrul căreia naŃiunile îşi vor păstra independenŃa absolută. În secolulXVI,
Niccolo Machiavelli
, istoric florentin, critică jocurile politice făcute de cei puternici în dauna celor slabi. În secolul XVII, vestitul jurist şi filosof 
Hugo Grotius
consideră războiul ca sancŃiune supremăîmpotriva celor care tulburau pacea.
William Penn
, filosof englez, afirma că pacea rezultă dintr-o bunăorganizare a societăŃii, bazată pe justiŃie. În secolul XVIII, pacifismul se exprima în forme foarte concrete.
JeanJacques Rousseau
propunea o alianŃă în care pacea se baza pe status-quo. Epoca modernă aduce un concept nou privind ordinea internaŃională:
dreptul la pace
. Pacifismul caracteriza războaiele, crime grele sau universale.
RevoluŃia Franceză din 1789
proclama pacea ca un bun al naŃiunilor. DeclaraŃia semnată la 14 septembrie1814 de membrii
Sfintei AlianŃe
sublinia că ideea de pace şi justiŃie trebuie să guverneze hotărârile principilor. Congresele internaŃionale pentru pace din secolul XIX şi începutul secolului XX propuneaudiferite formule de organizare a păcii.Primul război mondial şi revoluŃiile naŃionale de eliberare din 1918 au răsturnat ordinea politică şiteritorială bazată pe
dreptul forŃei,
înlocuind-o cu
forŃa dreptului,
situaŃie confirmată prin Tratatele de pacedin 1919-1923 de la Paris. Organizarea păcii va primi un instrument fundamental,
Pactul SocietăŃiiNaŃiunilor.
În Preambulul său, Pactul atribuia SocietăŃii misiunea de a veghea la salvgardarea păcii naŃiunilor şi domnia justiŃiei internaŃionale.
Securitatea
statelor este legată nemijlocit de numeroase cir-cumstanŃe care pot contracara cu succes unatac împotriva sa. Elemen-tele care determină securitatea pot fi de natură politică, militară, geografică,economică etc. Astfel, munŃii sunt o linie de apărare naturală deosebit de eficientă. În aceeaşi categorie intrăcursurile mari de apă, lacurile, mările interioare, marea litorală. Securitatea rezultată din aşezarea geograficătrebuie susŃinută şi de forŃa de rezistenŃă eco-nomică şi militară. Securitatea unui stat depinde, pe lângăelementele mai sus enumerate, şi de alianŃele politice şi militare, aflate în conexiune strânsă cu contextul politico-militar şi diplomatic.O altă categorie de factori implicaŃi în chestiunea securităŃii sunt tratatele. În această ordine de ideimenŃionăm tratatele care prevăd renunŃarea la război ca instrument de rezolvare a diferendelor între state.Angajamentele unilaterale de neagresiune luate de unele state faŃă de alte state echivalează tot cu renunŃarea larăzboi ca mijloc de rezolvare a diferendelor internaŃionale. Alături de acestea se înscriu şi tratatele decooperare internaŃională având ca obiectiv salvgardarea
 securităŃii generale
sau doar a unui grup de state, adică
 securitatea regională 
.Ieşită dintr-un război pustiitor, umanitatea şi-a propus să reali-zeze prin legi internaŃionale prohibirearăzboiului de agresiune. Pactul SocietăŃii NaŃiunilor declară că orice ameninŃare de război la adresa unuimembru al SocietăŃii constituie o ameninŃare la adresa tuturor membrilor SocietăŃii, instituind astfelsolidaritatea internaŃională con-tra actelor de agresiune. Pactul a fost completat pe această linie cu alteinstrumente politico-diplomatice care au dezvoltat ideea de cooperare internaŃională împotriva războiului. NoŃiunea de
neutralitate
nu a existat în Antichitate. În secolul XVII, Hugo Grotius a afirmat că într-unrăzboi, pe lângă părŃile beligerante, pot exista şi state neimplicate, neutre. LegislaŃia definitivă în acestdomeniu s-a realizat în 1818 în SUA.
 
 102
III.
Tratate-Acorduri-ConvenŃii:
Statutul politico-juridic al Principatelor Române; Negocierea şiîncheierea tratatelor; Rati-ficarea şi rezervele la tratate; Expirarea tratatelor; SancŃiunile cuprinse întratate
Tratatele
sunt înŃelegeri internaŃionale între una sau mai multe PărŃi şi se referă la reglementări denatură politică, religioasă, econo-mică, culturală etc. Printre cele mai vechi acte cu caracter interna-Ńional senumără o inscripŃie din mileniul trei î.Hr. descoperită în Chaldeea şi care se referă la trasarea unei frontiere. Dinsecolul XV î.Hr. datează un tratat de alianŃă între regele Babilonului şi faraonul Egiptului, scris pe cărămizi arse.În antichitatea greacă şi romană, tratatele politice, militare etc. erau documente uzuale care reglementau relaŃiileîntre state. Încheierea unui tratat cuprindea ca element esenŃial în acea perioadă
depunerea jurământului
; acestlucru se făcea după anumite ritualuri.
Statutul politico-juridic al Principatelor Române
în epoca medievală a fost consacrat în documentespeciale emanate de la Cancelaria PorŃii otomane prin care Sultanul acorda unele privilegii Principatelor, înschimbul cărora acestea intrau sub suzeranitatea PorŃii, păstrându-şi autonomia internă; aceste acte se numeau
capitulaŃii.
La începutul secolului XV, Mircea cel Bătrân, şi, la sfârşitul aceluiaşi secol, Ştefan cel Mare auhotărât să accepte statutul de vasali ai Imperiului otoman, în condiŃiile în care numeroasele războaie purtate cuturcii secătuiseră capacitatea economică şi militară a voievodatelor, în timp ce puterea otomană era în plinăascensiune (în 1453, capitala Imperiului Roman de Răsărit, Constantinopolul, fusese cucerită de turci). Înschimbul protecŃiei otomane, Moldova plătea, la sfârşitul secolului XV, 4000 de ducaŃi, iar łara Românească,6000 de ducaŃi. Reînnoite de mai multe ori, atât pentru łara Românească cât şi pentru Moldova,
capitulaŃiile
au constituit documentele fundamentale care au fixat statutul politico-juridic al łărilor Române până în 1878,când s-a cucerit independenŃa de stat în urma războiului româno-ruso-turc. O precizare foarte importantă esteaceea că Poarta, în calitate de suzerană, nu avea nici un drept de a dispune de teritoriul Principatelor, ci,dimpotrivă,
avea obligaŃia de a respecta status-quo-ul
teritorial al acestora
şi de a-l apăra
în faŃa unor agresiuni externe, a planurilor de cotropire din partea indiferent cărei puteri. În pofida acestor angajamenteînscrise în capitulaŃii, Poarta otomană a acceptat cererea Austriei de a anexa partea de nord a Moldovei („łarade sus”); în mai
1775,
înŃelegerea austro-otomană s-a perfectat cu ajutorul Rusiei prin
ConvenŃia de laConstantinopol.
Dată fiind, pe
 
de o parte, violarea de către Poartă a capitulaŃiilor, pe de altă parte, caracterulde forŃă şi dictat pe care l-a avut această decizie,
ea a fost nulă şi neavenită din capul locului.
La începutulsecolul XIX, Poarta a încălcat din nou, flagrant, capitulaŃiile,
cedând Rusiei
 
partea de răsărit a Moldovei
,cuprinsă între Nistru şi Prut; tranzacŃia ruso-otomană s-a înscris în
tratatul de pace de la Bucureşti, în mai1812. Ca şi în cazul precedent, acest tratat a fost nul şi neavenit din capul locului.
Prevederile tratatelor din 1775 şi 1812 au fost aplicate prin forŃă şi teroare asupra naŃiunii române din aceste teritorii, mai bine de osută de ani.Realizarea unui
tratat
, indiferent de natura lui – economic, poli-tic, militar etc. – cu caracter bilateralsau multilateral, trece prin mai
multe etape
, din faza de intenŃie, propunere, până în momentul apli-cării sale.Aceste etape sunt:
 – Negocierea
: persoanele desemnate să încheie tratatul se întâl-nesc, discută şi se pun de acord asupraconŃinutului, formei de redac-tare, termenilor, Ńinând cont şi de prevederile constituŃiilor statelor în cauză. Negocierile pot fi verbale sau scrise, în foarte rare cazuri sunt publice. Statele ce negociază tratatul se numesc„PărŃi contractante”; textul tratatului se împarte în părŃi, secŃiuni, capitole, articole, para-grafe, alineate. Potexista una sau mai multe anexe; de regulă, tratatele sunt publice, ca şi anexele lor. Nu rareori, tratatele înîntregime, sau anexele au avut caracter secret, dat fiind conŃinutul lor (exemplu: tratatul de neagresiunesovieto-german din 23 august 1939 a avut un Protocol adiŃional secret privitor la împărŃirea sferelor deinfluenŃă şi dominaŃie între cele două puteri în Europa centrală şi de răsărit: Basarabia a intrat în sfera dedominaŃie sovietică).
 – Parafarea
este punerea de acord în scris a reprezentanŃilor PărŃilor Contractante privind fiecare articolîn parte. Dacă există deza-corduri asupra unor articole, ele se renegociază, găsindu-se forma şi redactareareciproc convenabilă.
 – Semnarea
textului tratatului şi a anexelor sale revine unor persoane special desemnate de şefulstatului. De multe ori, tratatele mai importante sunt semnate chiar de şefii de state.
 – Ratificarea
reprezintă acceptarea şi aprobarea de către Corpurile legiuitoare, prin vot, a tratatuluisemnat, cu toate anexele sale.
 – Promulgarea
tratatului este acceptarea şi semnarea de către şeful statului a tratatului ratificat, care este apoi publicat în „Monitorul Oficial”.
 – Schimbul instrumentelor de ratificare
are loc între statele – PărŃi Contractante după încheiereaîntregii proceduri mai sus amintite.
În cazul tratatelor secrete
nu mai au loc ratificarea, promul-garea, publicarea etc.
 – Aplicarea tratatelor şi limita lor în timp
sunt specificate în textul propriu-zis. La împlinirea limiteide timp, tratatele pot fi
pre-lungite sau pot să-şi înceteze valabilitatea
 prin acordul
 
PărŃilor. Tra-tatele pot fi
denunŃate
unilateral dacă se consideră că au fost violate sau din diferite alte motive.
 – Rezerva
la tratat reprezintă notificarea făcută de o Parte sau mai multe PărŃi Contractante celorlaltePărŃi, anunŃând că nu se supun unora dintre obligaŃiile înscrise în tratat (exemplu: la semnarea Pactului

Activity (11)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Marius Adrian Stoicuta liked this
Daniela Fomov liked this
Airam Xela liked this
Airam Xela liked this
Denisa Avamil liked this
Agnes Balint liked this
lily liked this
lily liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->