Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
32Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Drept comunitar

Drept comunitar

Ratings: (0)|Views: 945 |Likes:
Published by Buga Alexian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Buga Alexian on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2013

pdf

text

original

 
 1
Universitatea
 Spiru Haret 
 Facultatea de RelaŃii InternaŃionale şi Studii EuropeneDisciplina:
 Drept comunitar 
 Titular: Lector. Univ. Drd. Mirela SabăuAn de studiu: anul III zi,Anul universitar 2008-2009I. CUPRINSUL CURSULUITITLUL I PRINCIPIILE GENERALE ALE UNIUNII EUROPENE
1. NoŃiunea, obiectivele şi valorile Uniunii Europene. Locul Uniunii europene insistemul organizaŃiilor europene şi euroatlantice (Cursul 1)2. ConstrucŃie europeană. Izvoarele dreptului comunitar (Cursul 1)
Tratatele constitutive;
Tratatele modificatoare: Actul Unic European, Tratatele de la Maastricht, dela Amsterdam şi Nisa, Tratatul de la Lisabona;
Izvoarele primare şi izvoarele secundare;
Alte categorii de izvoare.3. Principiile fundamentale ale dreptului comunitar (prioritatea, efectul direct,subsidiaritatea, proporŃionalitatea) (Cursul 2)
TITLUL II INSTITUłIILE UNIUNII EUROPENE
4. Sistemul instituŃional al Uniunii Europene;
Parlamentul European (Cursul 3);
Comisia Europeană (Cursul 4);
Consiliul Uniunii Europene şi Consiliul European (Cursul 5);
JustiŃia Comunitară. Organizare, competentă şi proceduri (Cursul 6)
 
 2
InstituŃiile de avizare, consultative şi de control (Cursul 6)
TITLUL III PIAłA INTERNA şi POLITICILE COMUNE
5. PiaŃa Internă şi cele patru libertăŃi fundamentale. Cadrul general (Cursul 7 şi 8)
Libera circulaŃie a persoanelor;
Libera circulaŃie a serviciilor;
Libera circulaŃie a mărfurilor;
Libera circulaŃie a capitalurilor şi plăŃilor;
ConcurenŃa pe piaŃa interna a Uniunii Europene
Politica Externă şi de Securitate Comună
Uniunea Europeană – SpaŃiu de Libertate, Securitate şi JustiŃie (SLSJ)
TITLUL IV DREPTURILE CETATENESTI şi DREPTURILE FUNDAMENTALEIN UNIUNEA EUROPEANĂ
6. CetăŃenia europeană (Cursul 9)7. Carta Drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (Cursul 10)
TITLUL V ROMÂNIA şi UNIUNEA EUROPEANĂ
(Cursul 11)
 
8. Istoricul relatiei Romaniei cu Uniunea Europeana.9. Tratatul de aderare. Cadrul General
 
 3
 II. PREZENTAREA SINTETICĂ A CURSULUIPE CAPITOLETITLUL I PRINCIPIILE GENERALE ALE UNIUNII EUROPENECursul 1 - NoŃiunea, obiectivele şi valorile Uniunii Europene. ConstrucŃie europeană.Izvoarele dreptului comunitar
Dreptul comunitar reprezintă ansamblul reglementărilor adoptate prin tratatele încheiate decătre statele membre şi prin actele adoptate de către instituŃiile comunitare, care guverneazămodul de organizare şi funcŃionare a Uniunii Europene.Uniunea Europeană a instituit o
ordine de drept autonomă
, care este „expresia uneiconştiinŃe deosebite a
valorilor
, impregnate de o comunitate legislativă europeană”.
Autonomia
 constă în faptul că dreptul comunitar decurge din
propriile sale surse juridice
şi se desprinde – odată cu concretizarea noŃiunilor şi principiilor sale de bază – atât de elementele fundamentale dedrept internaŃional, cât şi de ancorarea sa istorică în conceptele de drept ale statelor membre.Autonomia rezultă din principiile de structură şi constitutive, specific comunitare, ale autorităŃiinemijlocite şi din prioritatea dreptului comunitar.
1.1. Caracterele ordinii juridice a Uniunii EuropeneUnitatea
dreptului comunitar european se ridică deasupra diversităŃii contextelor naŃionale
1
,impunând ca aplicarea dreptului comunitar în Statele membre să fie condiŃionată atât derespectarea particularităŃilor fiecărui sistem juridic naŃional, cât şi in special ca normelecomunitare sa fie aplicate în plan naŃional cu un „conŃinut identic şi cu o egală eficacitate”
2
.
Originalitatea -
JurisprudenŃa consacră, cu elocvenŃă, că unitatea dreptului european estecompatibilă cu un anumit
pluralism social şi cultural
; legislaŃiile naŃionale urmăresc un scop justificat în privinŃa dreptului comunitar, fiind de competenŃa Statelor membre a alege mijloacelecele mai adecvate şi a respecta exigenŃele ce decurg din dreptul comunitar, în special cele legatede principiului proporŃionalităŃii. Remarcăm că dreptul comunitar european îşi afirmă cu tărie
1
O.J. Guillarmot, op. cit., p.54-57
2
P. Pescatore, L’application du droit communautaire dans les états membres, Luxemburg, 1976, p.VI

Activity (32)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Gabytza Catalina liked this
Andreea Lidia liked this
Rodica Florea liked this
shaida liked this
Ana Ungheanu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->