Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
12Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Factorii de Risc La Adresa Securitatii Statelor in Epoca Globalizarii

Factorii de Risc La Adresa Securitatii Statelor in Epoca Globalizarii

Ratings: (0)|Views: 2,095|Likes:
Published by Buga Alexian

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Buga Alexian on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/23/2013

pdf

text

original

 
 SINTEZA CURSULUI:„FACTORII DE RISC LA ADRESA SECURITĂłII STATELOR ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII”Prof.univ.dr. VASILE-OZUNU Mihail
 
2
CUPRINS
Introducere
5
 I: Mediul internaŃional de securitate la începutul secolului XXI
11
 
1.1.Globalizarea – caracteristică fundamentală a lumii contemporane 111.2.Caracterizarea generală a mediului de securitate actual 151.3.Trăsături ale mediului internaŃional de securitate 201.4.EvoluŃii şi tendinŃe posibile 221.5.VulnerabilităŃile actualului sistem de securitate 281.6.Strategia de securitate naŃională privind mediulinternaŃional de securitate 31
II: Securitatea în era globalizării. Concept cugeometrie variabilă
45
 
2.1.Delimitări conceptuale 462.2.OperaŃionalizarea conceptului de securitate naŃională 572.3.ContribuŃii româneşti privind elucidarea conceptuluide „securitate naŃională” 69
III: Principalele riscuri, ameninŃări şi vulnerabilităŃila adresa securităŃii naŃionale
101
 
3.1.ConsideraŃii teoretice
 
1013.2.Strategia de securitate naŃională cu privire la riscurile,ameninŃările şi vulnerabilităŃile la adresa securităŃii Ńării noastre
 
1093.3.Riscurile asimetrice 114
3.31.Terorismul – simbolul răului pe pământ 
117
 3.3.2.CorupŃia – ameninŃare la adresa securităŃii naŃionale
126
 3.3.3.EmigraŃia şi securitatea naŃională 
132
3.3.4.Alte riscuri asimetrice
138
 
IV: Managementul riscurilor, ameninŃărilor şivulnerabilităŃilor la adresa securităŃii României
141
 
4.1.Rolul Strategiei de Securitate NaŃională în realizarea unuimanagement eficient al riscurilor, ameninŃărilor şi vulnerabilităŃilor 141
4.1.1.Buna guvernare –condiŃie a realizării unuimanagement eficace
150
 4.1.2.Modernizarea instituiŃiilor care au responsabilităŃiîn domeniul securităŃii naŃionale
156
Bibliografie
191
 
 
3
INTRODUCERE
 
Aria de abordare a riscurilor şi vulnerabilităŃilor s-a înscris mereu într-odimensiune extinsă, având ca punct de plecare multitudinea problemelor cu cares-a confruntat de-a lungul istoriei poporul român, complexitatea conexărilor şiintereselor politico-militare, economice, strategice şi de altă natură, dezvoltate înspaŃiul existenŃial al acestuia, dinamica factorilor de risc şi a vulnerabilităŃilor interne din ultimele decenii.Prezentul şi viitorul pun în faŃa omenirii, ca cerinŃă esenŃială privindmodul de abordare a riscurilor şi vulnerabilităŃilor, concentrarea la timp aeforturilor optime pentru gestionarea eficientă a aspectelor cu dimensiuneglobală sau regională, iar în acest cadru fluidizarea intereselor statale (naŃionale) pe un curs favorabil intereselor comunitare.Practic, mult timp soluŃionarea sau gestionarea unor riscuri şivulnerabilităŃi s-a produs fără a se conştientiza şi materializa aceasta în noŃiuniteoretice distinct conturate. Complexitatea problematicii referitoare lasecuritatea naŃională şi globală a impus mai recent teoretizarea, conştientizareaşi valorizarea normativă a acestor noŃiuni.Lucrarea îşi propune să evidenŃieze necesitatea identificării, cuantificăriişi gestionării factorilor de risc şi a vulnerabilităŃilor ce pot afecta securitateanaŃională, cu un accent mai aparte pe riscurile asimetrice, care reprezintă ocaracteristică tot mai pregnantă a mediului de securitate actual, nuanŃează uniitermeni teoretici ce Ńin de temă şi corelaŃia dintre aceştia (risc, pericol,ameninŃare, vulnerabilitate) şi concentrează câteva puncte de vedere cu privire larolul deciziei şi decidentului în procesul de monitorizare şi soluŃionare ariscurilor sau de atenuare a vulnerabilităŃilor.Abordarea paralelă a aspectelor de ordin teoretic şi a implicaŃiilor  practice ce le comportă prezenŃa conştientizată şi valorizată sau existenŃa"ascunsă", nerelevată, a riscurilor şi vulnerabilităŃilor la adresa securităŃii

Activity (12)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Alina Radu liked this
Andreea Ursache liked this
Cristina Ciobanu liked this
george1233 liked this
Daniela Fomov liked this
enicarmen337698 liked this
dna.zuza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->