Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Paryz

Paryz

Ratings: (0)|Views: 37|Likes:
Published by Agata Agatak

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Agata Agatak on Jul 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/11/2011

pdf

text

original

 
123456789
101112131415162120232425262722171819
PARY˚
Les InvalidesMusée d’OrsaySacré-CoeurPlace du TertreMoulin RougeDzielnica ¸aciƒskaSorbonaCmentarz Pere-LachaiseLa DefenseDzielnica MontmartreDisneyland pod Pary˝em...Muzeum RodinaKatakumbyKatedra St.DenisVaux – le – VicomtePa∏ac w WersaluGiverny1516171819202122232425262728293031Katedra Notre-DammeSainte-ChapellePanthéon paryskiPa∏ac LuksemburskiCentrum Georges PompidouPlac BastylliPa∏ac i Muzeum LuwruPlace de la Concorde Avenue des Champs-Élysées¸uk TriumfalnyLa MadeleinePlac VendômeOpera GarnierWie˝a Eiffel’a1234567891011121314Musée d’Orsay
Musée d’Orsay jest znane na Êwiecieprzede wszystkim ze wzgl´du na niezwykleobszernà i imponujàcà kolekcj´ obrazówimpresjonistycznych. Poza tym jest onobardzo ∏adnie po∏o˝one na lewym brzeguSekwany i mieÊci si´ w budynku staregokolejowego dworca.
Metro
: Solferino
Godziny otwarcia
: 09:30 – 18:00 od wtorku do niedzieli poza czwartka-mi W czwartki 09:30 – 21:45 Zamkni´te wponiedzia∏ki i dni Êwiàteczne (1.stycznia,1.maja i 25.grudnia)
Wst´p
na ekspozycjesta∏e: Bilet normalny – 7,50 Euro Bilet ulgowy – 5,50 Euro (tak˝e dla ludzi w wieku od 18 do25 lat) Na wszystkie ekspozycje: Bilet normalny – 9 Euro Bilet ulgowy – 7 Euro Wst´p wolny:m∏odzie˝ poni˝ej 18 roku ˝ycia, uczniowe szkó∏artystycznych, artyÊci, dziennikarze.
Musée Edith Piaf
(Muzeum Edith Piaf)
5, rue Crespin du Gast
Muzeum to jest obowiàzkowym punktemzwiedzania dla fanów tej wybitnej fran-cuskiej piosenkarki. Mo˝na w nimzobaczyç pamiàtki po Edith Piaf orazpi´knà kolekcj´ porcelany.
Manufacture des Gobelins
(Manufaktura Gobelinów)
42, avenue des Gobelins
Znajduje si´ tu bogata kolekcja dywanów,tapiserii i innych wspania∏ych obiektówwytwarzanych w manufakturze.
Metro
: Les Gobelins
Musée Lénine
(Muzem Lenina)
4, rue Marie-Rose
Muzeum jest poÊwi´cone sztuce dekora-cyjnej, historii, literaturze, medalom,malarstwu, fotografii i rzeêbie zwiàzanej zLeninem.
Metro
: Alésia Sztuka dekoracyjna, historia, lite-ratura, medale, malarstwo, fotografia, rzeêba.
Musée de Montmartre
(MuzeumMontmartre’u)
12, rue Cortot
Muzeum ukazujàce pi´kno jednej znajbardziej urokliwych dzielnic Pary˝a, jakà jest Montmartre.
Metro
: Lamarck-Caulaincourt
Godzinyotwarcia
: od wtorku do niedzieli 10:00 –18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te
Wst´p
: Biletnormalny – 5,50 Euro Bilet ulgowy – 3,50 Euro
Musée d'Art moderne de la Villede Paris
(Muzeum Sztuki Wspó∏czesnejMiasta Pary˝)
11, avenue du Président Wilson
Godziny otwarcia
: od wtorku do niedzieli10:00 – 18:00 Âroda i Piàtek – otwarte do22:00Poniedzia∏ek – zamkni´te Ceny biletów zale˝àod aktualnej ekspozycji.
Maison de Balzac
(Dom Balzaca)
47, rue Raynouard 
Muzeum poÊwi´cone pami´ci wybitnegofrancuskiego pisarza, Balzaca.
Metro
Passy / La Muette
Godziny otwarcia
:od wtorku do niedzieli 10:00 – 18:00Poniedzia∏ek – zamkni´te
Wst´p
na ekspozycjesta∏e: wolny dla wszystkich zwiedzajàcych Wst´pna ekspozycje czasowe: Bilet normalny: 4 EuroBilet ulgowy: 3 Euro Osoby mi´dzy 14 a 26 ro-kiem ˝ycia: 2 Euro Wst´p wolny dla dzieci do 13roku ˝ycia w∏àcznie.
Petit Palais - musée des Beaux Arts de la Ville de Paris
(Petit PalaisMuzeum Sztuk Pi´knych Miasta Pary˝)
 Avenue Winston Churchill 
Metro
: Champs-Elysées-Clemenceau alboConcorde
Godziny otwarcia
: od wtorku doniedzieli 10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek –zamkni´te
Wst´p
na ekspozycje sta∏e: wolnydla wszystkich zwiedzajàcych. Wst´p naekspozycje czasowe p∏atny.
Musée Carnavalet
(Historia Pary˝a)
23, rue de Sévigné
Godziny otwarcia
: od wtorku do niedzieli10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te
Wst´p
na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszyst-kich zwiedzajàcych. Wst´p na ekspozycje cza-sowe: Bilet normalny: 7 Euro Bilet ulgowy: 5,5Euro Osoby mi´dzy 14 a 26 rokiem ˝ycia: 3,5Euro Wst´p wolny dla dzieci do 13 roku ˝yciaw∏àcznie, osób niepe∏nosprawnych oraz ichopiekunów.
Maison de Victor Hugo
(Dom VictoraHugo)
6, place des Vosges
Metro
: Chemin-Vert, Saint-Paul, Bastille.
Godziny otwarcia
: od wtorku do niedzieli10:00 – 18:00 Poniedzia∏ek – zamkni´te
Wst´p
na ekspozycje sta∏e: wolny dla wszyst-kich zwiedzajàcych.
Musée du Louvre
(Muzeum Luwru)
WejÊcie
: Piramida na dziedziƒcu Napoleona
Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Muzeum Luwru jest jednym z najpopularniejszychmuzeów sztuki Êwiata, co wynika zogromnej wartoÊci przechowywanych wnim zbiorów. To tu mo˝na mi´dzy innymizobaczyç najbardziej znany portret Êwia-ta, czyli Mona Lis´, a tak˝e wiele innychwspania∏ych arcydzie∏.
Metro
: Louvre
Godziny otwarcia
: 9:00 –18:00 codziennie poza wtorkami i nast´pujàcy-mi Êwi´tami: 1 stycznia, 1 maja, 15 sierpnia, 25grudnia. W Êrody i piàtki muzeum jest otwartedo 21:45 Wst´p wolny: w pierwszà niedziel´ka˝dego miesiàca
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
W Centrum znajduje si´ Muzeum Naro-dowe Sztuki Nowoczesnej (MuséeNational d’Art Moderne), które liczyponad 40 tysi´cy eksponatów, obejmujà-cych okres od poczàtku do koƒca XXwieku. WÊród eksponatów znajdujà si´dzie∏a wybitnych artystów, takich jak Picasso, Kandinsky, czy Malewicz.
Godziny otwarcia
: 11:00 – 22:00 codzien-nie poza wtorkami
Wst´p
: Bilet normalny 10Euro, Bilet ulgowy – 8 Euro Wst´p wolny: dlaosób poni˝ej 18 roku ˝ycia, niepe∏nosprawnychoraz bezrobotnych
Musée des Arts et Métiers
(Muzeum Sztuki i Rzemios∏a)
60 rue Réaumur 
Metro
: Réaumur
Godziny otwarcia
: 10:00 –18:00 od wtorku do niedzieli w∏àcznie W piàtkido 21:30 Zamkni´te w poniedzia∏ki i dniÊwiàteczne
Wst´p
na ekspozycje sta∏e: Bilet nor-malny – 6,50 Euro Bilet ulgowy – 4,50 EuroWst´p na ekspozycje czasowe:Bilet normalny – 3 EuroBilet ulgowy – 2 Euro
Musée Rodin
(Muzeum Rodina)
79 Rue de Varenne
Muzeum to znajduje si´ w pi´knym pa∏a-cyku otoczonym ogrodem i gromadzi ononajciekawsze prace tego niezwyk∏egorzeêbiarza.
Metro
(line 13): Varenne, Invalides or Saint-François-Xavier
Godziny otwarcia
w sezonieletnim (od kwietnia do wrzeÊnia): codzienniepoza poniedzia∏kami Muzem i butik: 09:30 –17:45 Ogród jest zamykany o 18:45 OstatniewejÊcie o 17:15
Wst´p
na ekspozycje sta∏e:Bilet normalny: 6 Euro Bilet ulgowy: 4 EuroWst´p na ekspozycje czasowe: Bilet normalny:7 Euro Bilet ulgowy: 5 Euro Wst´p tylko doogrodu: 1 Euro Wst´p wolny dla osób poni˝ej18 roku ˝ycia.
Musée Gustave Moreau
14, rue de La Rochefoucauld 
Muzeum to zosta∏o za∏o˝one i zaprojek-towane przez samego artyst´, którynale˝a∏ do czo∏ówki Êwiatowych malarzysymbolicznych. Jego twórczoÊç pe∏na jesttajemniczych postaci i kszta∏tów, cosprawia, ˝e przesiàkni´ta jest atmosferàgrozy, tak bardzo charakterystycznej dlafin de sieclu i symbolizmu.
Metro
: Trinité
Godziny otwarcia
: od Êrodydo poniedzia∏ku w godzinach 10:00 – 12:45 i14:00 – 17:15 Zamkni´te we wtorki.
Wst´p
:Bilet normalny – 4 Euro Bilet ulgowy – 2,6 Euro(dla osób do 26 roku ˝ycia oraz dla wszystkichw niedziele) Wst´p wolny – dla osób do 18roku ˝ycia oraz dla wszystkich w pierwszàniedziel´ ka˝dego miesiàca
Musée Eug¯ne’a Delacroix
(Muzeum Eug¯ne’a Delacroix)6,
rue Furstemberg
W budynku tym malarz mieszka∏ a˝ doÊmierci w 1863 roku. Muzeum mieÊcim.in. 22 akwarelowe kopie freskównamalowanych przez Delacroix w IzbieDeputowanych Pa∏acu Burboƒskiego.
Metro
: Saint-Germain des Prés
Godziny otwarcia
: 9:30 – 17:00 codzienniepoza wtorkami oraz dniami Êwiàtecznymi
Wst´p
na ekspozycje sta∏e: Bilet normalny – 5Euro Wst´p wolny: m∏odzie˝ poni˝ej 18 roku˝ycia, niepe∏nosprawni, weterani, emeryci, ren-ciÊci, posiadacze specjalnych kart wydawanychprzez Luwr.
Te miejsca powinieneÊ odwiedziç 
rue de Vaugirard 
Metro:
St.-Sulpice, Odéon, Luxembourg 
MM
Odéon St.-Sulpice
4
                                                                                     R                .                                                                                           d                                                                e                                                                                      C                                                                o                                                                n                                                                                          d                                                                e 
                                          R                               u                               e                                          G                               u                                y                                            n                               e                               m                               e                               r
R     u    e    d      ’      A     s    s    a    s    
Plais duLuxembourg
 R u e  d e
Vaugirard
      B    o    u      l    e     v    a    r     d     S    a      i    n     t      M      i    c      h    e      l
4 Pa∏ac Luksemburski
Place du Parvis-Notre Dame, Île de la Cité 
Metro:
Cité 
M
Cité
1
      R     u    e      d    e       l    a     C       i      t      é      R     u    e      d      ’      A     r    c    o       l    e
Q  
u   
a   
i     
 
a    
u     
x      
 
 F   
 l        
 e 
  u
 r  
 s 
Q  í   d   
b  l  l  o  
Q  í   d   l  Q  í   d   
s   
l   d  
P  l   d  u  P  r  v  i  s  
Nam
1 Katedra Notre-Damme
4 boulevard du Palais, Île de la Cité 
Metro:
Cité, St.-Michel, Châtelet 
MMM
Cité St.-MichelChâtelet
2
      R     u    e      d    e       l    a     C       i      t      é
       B    o     u       l    e     v     a     r      d      d     u        P     a       l     a       i     s
      P    o     n      t      N    e     u      f
Q  í   d   
í    
uaí  
 ’ 
 O    r   f    ¯   v   r   
e  s  
2 Sainte-Chapelle
place du Panthéon 
Metro:
Cardinal Lemoine 
M
ardinalLemoine
3
 . f  f  
   R .   d  u   C  a  r  d   i  n  a   l
      B    o    u      l    e     v    a    r     d     S    a      i    n     t      M      i    c      h
      S    a       i     n      t      J    a    q       u    e    s      R     u    e 
Place duPanthéon
3 Panthéon paryski
© 2006 Wydawca: Papagayo Sp. z o. o. 01-694 Warszawa ul. Oksywska 32a Wszelkie prawa zasrrze˝one. Powielanie wymaga zgody autorów.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->