Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
2Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SA Archimedes aastaraamat 2010

SA Archimedes aastaraamat 2010

Ratings: (0)|Views: 435 |Likes:
Raamat annab ülevaate, mida on SA Archimedes koos partneritega teostanud 2010 aasta jooksul.
Raamat annab ülevaate, mida on SA Archimedes koos partneritega teostanud 2010 aasta jooksul.

More info:

Published by: Sihtasutus Archimedes on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2011

pdf

text

original

 
Sihtasts Achimedes loob aengkeskkonna, mis aitab tagadaEesti haidse ja teadse konkentsiõime maailmas.
MISSIOON
 
2
EEssõna 4RahvusvahElinE haRiduskoostöö 7
Euroopa ElukEstva õppE programm
8
ÜldharidusE programm ComEnius
9
ÕpIräNdurId SergI ja LLuIS – KataLOONIaSt KOLMeKS KuuKS SaareMaaLe!
10
kutsEharidusE programm lEonardo da vinCi
11
KOgeMuS NOrra vaNgLaSt paNI ahhetaMa
12
kõrgharidusprogramm Erasmus
14
Igav pÕhjaNaaber?
15
täiskasvanuharidusE programm grundtvig
17
KÕNeLdeS KäSItöö KeeLI
18
nordplus programm – põhja- ja BaltimaadE hariduskoostöö
20
hariduspoliitika toEtaminE
21
haridusjuhtidE õppElähEtusEd
21
hISpaaNIaS KOOLItaMISt ÕppIMaS
22
EurydiCE võrgustik
23
EEstikEElsEtE kõrgkooliõpikutE programm
23
Euroopa tunnuskiri uuEnduslikElE kEElEõppEprojEktidElE
24haRidusdokumEntidE hindaminE EEsti EniC/naRiC kEskus 25
LIbadIpLOMId KuI Oht tööaNdjaLe
27EEsti kõRghaRidusE kvalitEEdiagEntuuR (Ekka) 29
ÜlEminEkuhindaminE
29
institutsionaalsE akrEditEErimisE korra väljatöötaminE
30
kutsEõppE õppEkavarÜhmadE akrEditEEriminE
30
rahvusvahElinE koostöö
31
SINgapur
vErSuS
eeStI. KÕrgharIduSjuhtIde arvaMuSI ÕppereISILt
32akadEEmilisEd mobiilsustoEtusEd ja stipEndiumid 34
doktorantuur välismaal
35
KOgeMuS YOrKISt
36
KOgeMuS parIISISt
37
sisukord
 
SISUKORD
3
noorE õpEtlasE stipEndium
38
kristjan jaagu ja dora stipEndiumid
39
välisõppEjõududE kaasaminE
40
rahvuskaaslastE programm
40
doktorantuur EEstis
40
dOra paNuS fOLKLOrIStIKaSSe
41
välismagistrandid EEstis
42
EttEvõtlusdoktorandid
42
õpEtajakoolitusE stipEndium
42kõRghaRidusE välistuRundus 43kõRghaRidusE aREnduspRogRammid 45
programm primus
46
prIMuS räägIb. MIS paIStIS SILMa, MIS jäI KÕrva
48
programm Eduko
50
ÕpetajaKOOLItuSe SuveKOOL 2010
50
aNaLüüSIgraNt Meva (MeedIaKaSvatuS eeStI aLuSharIduSe INStItutSIOONIdeS)
51
raadIOSaateSarI „KOOLON“
52mittEfoRmaalnE haRidus ja nooRsootöö 53
kodanikuharidusE programm Euroopa noorEd
54
uuEd trEndid ja suurEnEnud mahud
54
Fookus noortElE tööotsijatElE
54
SäNNa veLOKuur
56
programm „noorsootöö kvalitEEdi arEndaminE“
57tEaduskoostöö 59
riiklikE programmidE BÜroo
60
rahvusvahElistE koostööprogrammidE BÜroo
61
tEadusE popularisEErimisE BÜroo
62
programm tEamE
62
MIda NOOred LeIutavad?
63
EEsti tEadusinFosÜstEEm (Etis)
64
tEaduskompEtEntsi nõukogu BÜroo
64
KuIdaS eeStI teaduSt hINdaMa haKatI
65stRuktuuRitoEtustE RakEndaminE 66
INtegreerItud eLeKtrOONIKaSüSteeMIde ja bIOMedItSIINItehNIKa tIppKeSKuS Cebe
68RaamatupidamisE aastaaRuannE 70

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->