Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
47Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2011 - Lời giải chi tiết & phân tích đề thi Hóa - Khối B - năm 2011

2011 - Lời giải chi tiết & phân tích đề thi Hóa - Khối B - năm 2011

Ratings: (0)|Views: 8,611 |Likes:

More info:

Published by: Tạp Chí Hóa Học - www.hoahoc.org on Jul 12, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/10/2013

pdf

text

original

 
TT LUY
ỆN THI &
B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
 
 
03203.832.101
 
B
Ộ GIÁO DỤC & Đ
ÀO T
ẠO
 -----------------------
ĐỀ CHÍNH THỨC
 
(Đề thi có 06 trang)
 
HƯỚNG DẪN GIẢI
 – PHÂN TÍCH
ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2011
 Môn: HÓA H
ỌC
 – Kh
ối B
 Th
ời gian l
àm bài: 90 phút, không k 
ể thời gian phát đề
 
M· ®Ò 517
 H
ọ v
à tên thí sinh: ……………………………….S
ố báo danh: …………………
 Cho bi
ết nguy
ên t
ử khối o của các nguy
ên t
ố:
H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn =55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137, Sn = 119; Mn = 55
Câu 1:
Dung d
ịch X gồm 0,1 mol H
+
, z mol Al
3+
, t mol
3
 NO
và 0,02 mol
24
SO
. Cho 120 ml dung d
ịch Y
g
ồm KOH 1,2M v
à Ba(OH)
2
0,1M vào X, sau khi các ph
ản ứng kết thúc, thu được 3,732 gam kết ủa. Giá trị
c
ủa z, t lần lượt l
à:A. 0,020 0,012 B. 0,020 0,120 C. 0,012 0,096 D. 0,120 0,020
Hướng dẫn:
 
Áp d
ng
định
lu
ật
b
ảo
toàn
đ
i
n tích ta có : 0,1 + 3z = t + 0,04
224
0,012
mol <n
 BaSO
n
 = 0,02
2244
 BaSOBaSO
 =>
4
 BaSO
n
 = 0,012 mol =>
4
 BaSO
m
 = 2,796 gam < 3,732 gam=>
3
()
lOH 
m
=3,732 - 2,796 = 0,936 gam =>
3
()
 AlO
n
= 0,012 mol. 
Theo đề b
ài ta có
OH 
n
=0,168
2
 HOHHO
 +
OH 
n
 dùng trung hòa H+= 0,1
33
3()
 AlOHAlO
 =>
OH 
n
 dùng ph
ản ứng
v
ớ 
i Al3+= 0,168 – 0,1 =0,068 > 0,012.3=0,036 mol mol OH-trong k 
ế
t t
aV
ậy khi đó có th
êm ph
ản ứng:
322
42
OHAlAlOHO
 =>s
mol OH-tham gia ph
ản ứng tạo ra
2
 AlO
là: 0,068 – 0,012.3 = 0,032.V
ậy
332
()
 AlO AlAlO
nnn
0,012 + (0,032 : 4) = 0,02 mol = z => t = 0,12 molV
ậy => Đáp án l
à B: z = 0,02 mol và t = 0,12 mol
* Nh
ận xét:
 
-
Đây là một b
ài t
ập khá hay, nó đ
òi h
ỏi các em học sinh phải có nhiều sự vận dụng kiến thức: định luật bảo t
àn
điện tích, tính chất hóa học của nhôm hidroxit v
à kh
ả năng giải bài toán quá phương tr 
ình ion thu g
ọn
.
Câu 2:
Dãy g
ồm các kim loại có c
ùng ki
ểu
m
ạng tinh thể lập phương tâm khối l
à:A. Na, K, Ba B. Mg, Ca, Ba C. Na, K , Ca D. Li , Na, Mg
Hướng dẫn:
 
Đây là một câu hỏi khá đơn giản, nhưng lại khiến cho nhiều em học sinh bối dối v
ì các em ít
để ý tới điều n
ày.
Điều này được nhắc trong b
ài v
ề kim loại kiềm v
à ki
ềm thổ (y
êu c
ầu các em xem lại sách giáo khoa)
 
 
TÀI LI
ỆU LUYỆN THI & BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NĂM 2011
 
CHEMISTRY CLUB
-
HOAHOC.ORG 
® NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
 
 
03203.832.101
 
-
2
-
+
L
ập phương tâm khối
: là c
ấu trúc lập phương với 8 nguy
ên t
ử ở các đỉnh h
ình l
ập phương và 1 nguyên tử ở 
tâm c
ủa h
ình l
ập phương. Cấu trúc n
ày ch
ứa 2 nguy
ên t
ử trong một ô nguy
ên t
v
à c
ấu trúc lập phương tâm
kh
ối có hệ số xếp chặt 68%.
 
Câu 3:
Cho dãy các oxi sau: SO
2
, NO
2
, NO, SO
3
, CrO
3
, P
2
O
5
, CO, N
2
O
5
, N
2
O. S
ố oxit trong d
ãy tác d
ụng được
v
ới H
2
O
ở điều kiện thường l
à:A. 5 B. 6 C. 8 D. 7
Hướng dẫn
 
SO
2
+ H
2
O => H
2
SO
3
3NO
2
+ H
2
O => 2HNO
3
+ NOSO
3
+ H
2
O => H
2
SO
4
CrO
3
+ H
2
O =>
24227
(nhieu nuoc)
 HCrO HCrO
 P
2
O
5
+ H
2
O => H
3
PO
4
N
2
O
5
+ H
2
O => 2HNO
3
* Nh
ận xét:
 
Đây là một câu hỏi ở mức độ TB, nhưng lại bao tr 
ùm r 
ộng về mặt kiến thức từ lớp 10 (S) tới 11 (N, P) v
à t
ới
l
ớp 12 (Cr) v
à nhi
ều em học sinh lại không để ý về mặt tính chất hóa học của CrO
3
nên s
ẽ chọn phương án là 5.
 Bài này ngoài vi
ệc hỏi số chất tác dụng với nước, ta có thể thay nó bằng việc tác dụng với dung dịch kiềm
 
Câu 4:
H
ỗn hợp M gồm một anđehit v
à m
ột
ankin (có cùng s
ố nguy
ên t
ử cacbon). Đốt cháy ho
àn toàn x molh
ỗn hợp M, thu được 3x mol CO
2
và 1,8x mol H
2
O. Ph
ần trăm số mol của anđehit trong hỗn hợp M l
à:A. 20% B. 50% C. 40% D. 30%
Hướng dẫn:
 
S
nguyên t
ử C
= 3x : x = 3 => Ankin là C3H4 S
ố H
trung bình = 1,8x.2 : x = 3,6 => An
đehit có số
H nh
h
ơn
3,6 và vì s
ố nguy
ên t
H trong an
đehit
ph
ải
ch
ẵn
nên suy ra an
đehit
co 2H. V
ậy
an
đehit có
CTPT là C3H2O (CH
C – CHO)Áp d
ng s
ơ 
 
đồ
d
ườ 
ng chéo ta có
CCCCCCHO4 H2 H3,60,41,6a molb mola = 4b
 V
ậy %
s
ố mol của andehit trong hỗn hợp M l
à: 20%
* Nh
ận xét:
Đây là một b
ài t
ập có độ tư duy và khả năng phân tích khá hay, nhiều em học sinh khi đọc đề n
ày s
ẽ thấy luống
cu
ống v
à không bi
ết phương pháp giải nó. Nhưng ta cần phải chú ý một vài điểm
 + Bài toán cho ta h
ỗn hợp th
ì vi
ệc xác định công thức của chúng thường dựa theo phương pháp trung
 bình và có k 
ết hợp thêm phương pháp đường chéo nữa
.+ Luôn nh
ớ về hai công thức: Số nguy
ên t
ử C trung b
ình
2
COhh
nn
; s
ố nguy
ên t
ử H trung b
ình
2
2.
 HOhh
nn
 
Câu 5:
Cho ph
ản ứng
 
: C
6
H
5
-CH=CH
2
+ KMnO
4
 
C
6
H
5
-COOK + K 
2
CO
3
+ MnO
2
+ KOH + H
2
OT
ổng hệ số (nguy
ên, t
ối giản) tất cả các chất trong phương tr 
ình hóa h
ọc của phản ứng tr 
ên là:A. 27 B. 31 C. 24 D. 34
Hướng dẫn:
 
1234265265374
103
CHCHCHeCHCOOHCOMneMn
 3 C
6
H
5
-CH=CH
2
+ 10 KMnO
4
 
3C
6
H
5
-COOK + 3K 
2
CO
3
+ 10 MnO
2
+ KOH + 4H
2
O
* Nh
ận xét:
 
 
TT LUY
ỆN THI &
B
ỒI DƯỠNG KIẾN THỨC NG
ÀY M
ỚI
 
 HOAHOC.ORG 
© NGÔ XUÂN QU
ỲNH
 
09798.17.8.85
– 
 
09367.17.8.85 -
admin@hoahoc.org - netthubuon -
 
 
03203.832.101
 
Đối với quá tr 
ình cân b
ằng 1 phương tr 
ình ph
ản ứng hóa học hữu cơ th
ì
đại đa số trong
quá trình g
ặp
 ph
ải các em học sinh đều cảm thấy lúng túng v
ì các em không
được nhiều giáo viên hướng dẫn cách l
àm và
cách xác định.
 
Đối với dạng b
ài này, chúng ta ph
ải xác định được sự chuyển đổi số oxi hóa của nguy
ên t
ử C trong
 phân t
ử nó chuyển về dạng nào, thay đổi số oxi hóa như thế n
ào?Mu
ốn xác định được số oxi hóa của nguy
ên t
ử C, chúng ta phải dựa v
ào công th
ức cấu tạo để xác định
 - Gi
ữa C
 – C thì ta không có s
ự thay đổi
 - Gi
ữa C
 – X thì tùy vào
độ âm điện của X m
à C có th
ể mang số oxi hóa dương
ho
ặc âm
 
Câu 6:
Cho 400 ml dung d
ịch E gồm AlCl
3
x mol/lít và Al
2
(SO
4
)
3
y mol/lít tác d
ụng với 612 ml dung dịch
 NaOH 1M, sau khi các ph
ản ứng kết thúc thu được 8,424 gam kết tủa. Mặt khác, khi cho 400 ml E tác dụng với
dung d
ịch BaCl
2
 
(dư) th
ì thu
được 33,552 gam kết tủa. Tỉ lệ x : y l
àA. 4 : 3 B. 3 : 4 C. 7 : 4 D. 3 : 2
Hướng dẫn:
 
S
ố mol
Al3+= 0,4x +0,8y;
24
SO
n
= 1,2y molS
ố mol
BaSO
4
 = 0,144 mol =
24
SO
n
 = 1,2y => y= 0,12
OH 
n
 = 0,612 mol;
3
()
 AlO
n
 = 0,108 mol =>
OH 
n
trong k 
ế
t t
a = 0,324 < 0,612=> s
mol OH-trong Al(OH)
4
-= 0,288 mol => 0,4x +0,8y=0,108 + (0,288:4)V
ậy =>
x = 0,21 => x : y = 7 : 4
* Nh
ận xét:
 
Đây một
bài t
ập ở mức độ TBK, học sinh chỉ cần chú ý về quá tr 
ình ph
ản ứng của các chất và do đây là bài
toán h
ỗn hợp nên phương pháp giải l
à áp d
ụng phương tr 
ình ion thu g
ọn
 
Câu 7:
Cho các phát bi
ểu sau về cacbohiđrat:
 
(a) Glucozơ và saccarozơ đều l
à ch
ất rắn
có v
ị ngọt, dễ tan trong nước.
 (b) Tinh b
ột và xenlulozơ đều l
à polisaccarit(c) Trong dung d
ịch, glucozơ và saccarozơ đều h
òa tan Cu(OH)
2
, t
ạo phức m
àu xanh lam.(d) Khi th
ủy phân ho
àn toàn h
ỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại
monosaccarit duy nh
ất.
 
(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO
3
trong NH
3
 
thu được Ag.
 
(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H
2
 
(xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
 S
ố phát biểu đúng l
à:A. 6 B. 3 C. 4 D. 5
Hướng
d
ẫn:
 
+ Sobiton là ch
ất được h
ình thành t
ừ Glu v
à Fru khi cho chúng tác d
ụng với H
2
 
+ Saccarozơ 
m
ột loại disaccarit được tạo n
ên b
ởi 1 gốc
Glucozo
 
và 1 g
ốc
 fructozo
 
 + Tinh b
ột
m
ột polisacarit cacbohidrat chứa hỗn hợp amilozo v
à amilopectin, t
ỷ lệ phần trăm amilozo v
à
amilopectin thay đổi t
ùy thu
ộc v
ào t
ừng loại tinh bột, tỷ lệ này thường từ 20:80 đến 30:70. Tinh bột có nguồn
g
ốc từ các loại cây khác nhau có tính chất vật lí v
à thành ph
ần hóa học khác nhau. Chúng đều l
à các polimer cacbohidrat ph
ức tạp của
Glucozo
 
 +
Xenlulozơ 
m
ột loại polisacarit được h
ình thành b
ở các gốc
Glucozo
 
=> t
ạo n
ên h
ợp chất có chứa 3
nhóm –OH t
ự do => CTCT l
à: (C
6
H
7
O
2
[OH]
3
)
n
 
Câu 8:
Khi cho 0,15 mol este đơn chức X tác dụng với dung dịch NaOH (dư), sau khi phản ứng kết thúc th
ì
lượng NaOH phản ứng l
à 12 gam và t
ổng khối lượng sản phẩm hữu cơ thu được l
à 29,7 gam. S
ố đồng phân cấu
t
ạo của X thỏa m
ãn các tính ch
ất
trên là:A. 4 B. 5 C. 6 D. 2

Activity (47)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
vpenguin liked this
viper_4554 liked this
Huyen Vitamin C liked this
Oxybx Oxnbxnl liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->