Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more ➡
Download
Standard view
Full view
of .
Add note
Save to My Library
Sync to mobile
Look up keyword or section
Like this
12Activity
×

Table Of Contents

Zoznam autorov
Predslov
2.1 Úvod
2.2 Charakteristika vývoja základných makroekonomických ukazovateľov
2.2.1 Výkonnosť ekonomiky
2.2.2 Inflácia
2.2.3 Nezamestnanosť
2.2.4 Vonkajšia rovnováha
2.2.5 Makroekonomické výsledky SR v porovnaní s ostatnými krajinami V4
2.2.6 Záver
2.3 Špecifiká makroekonomického vývoja v rôznych fázach transformácie
2.3.1 Charakteristika východiskového stavu
2.3.2 Obdobie počiatočnej stabilizácie (1990-92)
2.3.3 Etapa obratu a oživenia (1993-95)
2.3.4 Etapa nerovnovážneho rastu (1996-98)
2.3.5 Etapa obnovovania rovnováhy (1999-)
2.3.6 Poznámky k očakávanému vývoju
2.4 Záver
2.5 Použitá literatúra
2.6 Príloha
3.3 Tvorba fiškálnej politiky
3.4 Dvojité deficity v malých otvorených ekonomikách
3.5 Cyklický verzus štrukturálny deficit vlády
3.6 Fiškálna politika do roku 199352
3.7 Rôzne fázy62
3.7.1 Prvá fáza: Lepšie časy
3.7.2 Druhá fáza: Horšie časy
3.8 Príjmy
3.8.1 Priame dane (dane z príjmov)
3.8.2 Nepriame dane
3.8.3 Iné dane a poplatky
3.9 Rozpočtové výdavky
3.9.1 Spotreba
3.9.2 Dotácie
3.9.3 Kapitálové výdavky
3.10 Udržateľnosť dlhu
3.11 Záver
3.12 Použitá literatúra
3.13 Príloha 1: Metodika výpočtu štrukturálneho deficitu
3.14 Príloha 2: Detailné údaje o fiškálnom deficite
4 Monetárna politika
4.1 Úvod
4.2 Výsledky menovej politiky v 90. rokoch
4.3 Menová politika v rámci Československa
4.3.1 Inštitucionálne pozadie - Štátna banka československá a jej postavenie
4.3.2 Bolo Československo optimálnou menovou oblasťou?
4.4 Menová politika na Slovensku
4.4.1 Inštitucionálny rámec a nezávislosť centrálnej banky
4.4.2 Menová politika v rokoch 1993 - 1995: Od nuly ku konvertibilite
4.4.3 Roky 1996-98: Rozpor medzi menovou a fiškálnou politikou
4.4.4 Menová politika po zrušení fixného kurzu koruny
4.4.5 Menový režim po 1. 1. 2000
4.4.6 Menová politika na Slovensku a Európska centrálna banka
4.5 Záver
4.6 Použitá literatúra
5 Desaťročie v svetovej ekonomike
5.1 Úvod
5.2 Koniec 80-tych rokov. Koniec studenej vojny a začiatok reforiem
5.3 Rok 1990. Recesia v západnej Európe, iracká invázia a Nemecko
5.11 Rok 1999. Zavedenie eura a začiatok rozhovorov EÚ s novými členmi
6.1 Úvod
6.2 Vývoj základných ukazovateľov zahraničného obchodu SR
6.3 Komoditná štruktúra
6.4 Vplyv zahraničných investícií
6.5 Konkurencieschopnosť slovenskej produkcie
6.6 Transformačný efekt
6.7 Hospodárske politiky v zahraničnom obchode
6.8 Teritoriálna štruktúra
6.9 Záver
6.10 Použitá literatúra
7.1 Úvod
7.2 Zamestnanosť
7.2.1 Globálne zmeny a produktivita
7.2.2 Štrukturálne zmeny zamestnanosti
7.2.3 Flexibilita v oblasti úväzkov a odpracovaných hodín
7.2.4 Skrytá zamestnanosť
7.2.5 Voľné miesta a štrukturálny nesúlad
7.3 Mzdy
7.3.1 Rast miezd
7.3.2 Mzdová diferenciácia
7.4 Nezamestnanosť
7.4.1 Celkový vývoj v oblasti nezamestnanosti
7.4.2 Štrukturálne aspekty nezamestnanosti
7.5 Vplyv demografie na trh práce
7.5.1 Celkový vývoj
7.5.2 Ekonomická aktivita obyvateľstva
7.6 Politika trhu práce
7.6.1 Pasívna politika trhu práce
7.6.2 Aktívna politika trhu práce
7.7 Demotivačné účinky sociálnych dávok
7.8 Závery
7.9 Použitá literatúra
8 Financovanie sociálneho zabezpečenia
8.1 Úvod
8.2 Sociálna reforma
8.2.1 Sociálne poistenie
8.2.2 Štátna sociálna podpora
8.2.3 Sociálna pomoc
8.3 Dôchodkové zabezpečenie
8.4 Nemocenské poistenie
8.5 Tvorba zdrojov sociálneho zabezpečenia
8.6 Výdavky na sociálne zabezpečenie
8.6.1 Hospodárenie fondu dôchodkového zabezpečenia
8.6.2 Hospodárenie fondu nemocenského poistenia
8.7 Záver
8.8 Použitá literatúra
8.9 Prílohy
9 Priemyselná politika
9.1 Úvod
9.2 Slovenský priemysel v roku 1991
9.3 Štrukturálne otázky na začiatku transformácie
9.4 Vývoj v 90. rokoch
9.4.1 Všeobecný vývoj
9.4.2 Vývoj v základných odvetviach a priemysle investičných statkov
9.5 Analýza troch špecifických sektorov
9.5.1 Faktor Volkswagen – výroba dopravných prostriedkov
9.5.2 Energetika
9.5.3 Zbrojárska produkcia
9.6 Priemyselné politiky
9.7 Analýza vplyvu štátu na priemyselnú reštrukturalizáciu a investície
9.7.1 Privatizácia
9.7.2 Fiškálna a investičná politika
9.7.3 Neschopnosť prispôsobiť sa vyvíjajúcemu sa prostrediu
9.8 Záver
9.9 Použitá literatúra
10.1 Úvod
10.2 Kontext
10.2.1 Podstata a ciele súťažnej politiky
10.3 Ako dosiahnuť ciele
10.3.1 Per se verzus rule of reason
10.3.2 Kde zasiahnuť
10.4 Formálne pravidlá
10.4.1 Legislatívny rámec – hospodárska súťaž
10.4.2 Celkový legislatívny rámec
10.4.3 Podpora ekonomickej transformácie
10.4.4 Protimonopolný úrad SR - jeho postavenie a kompetencie
10.5 Aplikácia súťažnej politiky
10.5.1 Rozsah riešených prípadov a rozhodnutí
10.5.2 Protisúťažné praktiky a posudzovanie koncentrácie
10.5.3 Pôsobnosť úradu vo vzťahu k opatreniam orgánov verejnej správy
10.8 Odporúčania pre hospodársku politiku
10.9 Použitá literatúra
11.1 Úvod
11.2 Privatizačné dilemy
11.3 Privatizačný vývoj
11.3.1 Prvé tri vlády: 1989-92
11.3.2 Štvrtá vláda: 1992-94
11.3.3 Piata vláda: 1994
11.3.4 Šiesta vláda: 1994-98
11.3.5 Siedma vláda: 1998-
11.4 Záver
11.5 Použitá literatúra
11.6 Príloha
12 Reštrukturalizácia podnikov
12.1 Úvod
12.2 Otázky reštrukturalizácie
12.2.1 Privatizácia
12.2.2 Správa obchodných spoločností235
12.3 Pohľady na reštrukturalizáciu na Slovensku
12.4 Reštrukturalizačné politiky slovenských vlád
12.5 Vývoj v priemysle
12.5.1 Sektorové údaje
12.5.2 Najväčších 15 spoločností
12.5.3 Prípad VSŽ
12.6 Priame zahraničné investície
12.7 Záver
12.8 Použitá literatúra
12.9 Príloha
13.3 Hlavné parametre bankového sektoru
13.4 Charakteristika situácie v bankách
13.4.1 Veľké štátne banky
13.4.2 Malé a stredné banky so zahraničnými vlastníkmi
13.4.3 Malé a stredné banky s domácimi vlastníkmi
13.4.4 Stavebné sporiteľne
13.5 Porovnanie vývoja na Slovensku s ostatnými štátmi V4
13.6 Príčiny odlišného vývoja na Slovensku a poučenia z neho
13.7 Použitá literatúra
14 Odporúčania pre hospodársku politiku
14.1 Použitá literatúra
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Marcincin Belblavy - Hospodarska Politika

Marcincin Belblavy - Hospodarska Politika

Ratings: (0)|Views: 32,363|Likes:
Published by james_bond4966

More info:

Published by: james_bond4966 on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See More
See less

11/28/2012

pdf

text

original

You're Reading a Free Preview
Pages 8 to 56 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 64 to 131 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 139 to 272 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 280 to 346 are not shown in this preview.
You're Reading a Free Preview
Pages 354 to 376 are not shown in this preview.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->