Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
avr_dieu_khien_dong_co_pwm

avr_dieu_khien_dong_co_pwm

Ratings:
(0)
|Views: 46|Likes:
Published by huydktd
Tài liệu tải từ newstardp.tk
Tài liệu tải từ newstardp.tk

More info:

Published by: huydktd on Jul 13, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

 
AUTO.NLU
For more details and questions, contact me:thanhtam.h@gmail.com 
S
Ử 
D
NG VI
Đ
I
U KHI
N ATMEL_AVR
Đ
I
U KHI
N V
N T
C
ĐỘ
NG C
Ơ 
DC THEO PH
ƯƠ 
NG PHÁP PWM
Bài 1: Gi
ớ 
i thi
u.
Đ
i
u khi
n v
n t
c
độ
ng c
ơ 
, trong
đ
ó
độ
ng c
ơ 
DC, là m
t
đề
tài
đượ 
c quan tâm khánhi
u trong l
 ĩ 
nh v
c
đ
i
u khi
n. Có vài ph
ươ 
ng pháp th
ườ 
ng
đượ 
c s
d
ng nh
ư
ng có l
PWM làph
ươ 
ng pháp
đượ 
c
ư
a chu
ng nh
t (có th
vì nó d
áp d
ng). V
y PWM là gì và áp d
ng nó nh
ư
 thê nào. Bài vi
ế
t này s
c
g
ng tr
l
ờ 
i các câu h
i trên
ở 
m
c
độ
 
đơ 
n gi
n nh
t. Bài vi
ế
t g
m 2ph
n chính: ph
n 1 gi
ớ 
i thi
u ph
ươ 
ng pháp PWM, ph
n 2 nói v
các chip vi
đ
i
u khi
n Atmelh
AVR và
ng d
ng modul PWM c
a các chip này.
I.
 
Ph
ươ 
ng pháp
đ
i
u r
ng xung PWM (Pulse Width Modulation)
Để
d
hi
u b
n hãy quan sát hình 1 bên d
ướ 
i
 Hình 1: PWM 
Có th
gi
i thích nguyên lý c
a ph
ươ 
ng pháp này nh
ư
sau: quan sát
ở 
hình trên ta th
y 2 tínhi
u xung S1 m
t S2 có cùng chu k
T (1ms) tuy nhiên kho
ng Ton (kho
ng th
ờ 
i gian m
cHigh trong 1chu k
) thì khác nhau nh
ư
th
ế
t
s
Ton/Toff c
a 2 tín hi
u c
ũ
ng khác nhau, vi
c
đ
i
u ch
nh t
s
này g
i
đ
i
u r
ng xung. Áp d
ng trong
đ
i
u khi
n v
n t
c
độ
ng c
ơ 
, Ton làth
ờ 
i gian c
p ngu
n và Toff là th
ờ 
i gian ng
ng c
p ngu
n cho
độ
ng c
ơ 
, khi thay
đổ
i t
s
 Ton/Toff (c
ũ
ng có ngh
 ĩ 
a thay
đổ
i
đ
i
n áp trung bình c
p cho
độ
ng c
ơ 
) v
n t
c
độ
ng c
ơ 
c
ũ
ngthay
đổ
i theo.
 Hình 2: Ý ni
m v
ề 
 
đ 
i
n áp trung bình (AVG VOLTS) trong ph
ươ 
ng pháp PWM 
 
AUTO.NLU
For more details and questions, contact me:thanhtam.h@gmail.com  Tóm l
i, b
ng cách “kéo dãn” hay “thu h
p” kho
ng Ton (không thay
đổ
i chu k
T) là cóth
 
đ
i
u khi
n
đượ 
c v
n t
c
độ
ng c
ơ 
. Tuy nhiên c
n chú ý r
ng quan h
gi
a v
n t
c
độ
ng c
ơ 
t
s
 
độ
r
ng xung không tuy
ế
n tính.Ph
ươ 
ng pháp PWM không nh
ng ch
 
đượ 
c áp d
ng trong
đ
i
u khi
n v
n t
c
độ
ng c
ơ 
còn có r
t nhi
u
ng d
ng khác nh
ư
 
đ
i
u khi
n nhi
t
độ
,
độ
sáng ...
II.
 
Vi
đ
i
u khi
n AVR c
a Atmel.
T
cách hi
u PWM nh
ư
trên chúng ta có th
th
y r
ng vi
c áp d
ng PWM là t
ươ 
ng
đố
i d
 dàng, ch
c
n có b
t
o xung là có th
t
o PWM, th
m chí b
n có th
dùng IC 555. Trong tài li
unày tôi h
ướ 
ng d
n b
n s
d
ng các chip vi
đ
i
u khi
n
để
t
o xung
đ
i
u r
ng.Vì tính
ng d
ng r
ng rãi c
a PWM nên trong h
u h
ế
t các b
 
đ
i
u khi
n (nh
ư
PLC,microcontroller...) th
ườ 
ng có tích h
ợ 
p modul PWM. Trong các chip vi
đ
i
u khi
n có modulPWM thì các chip AVR c
a Atmel và PIC c
a microchip
đượ 
c s
d
ng khá r
ng rãi. N
ế
u sosánh, có th
 
đ
ánh giá m
t cách t
ươ 
ng
đố
i là modul PWM trong các chip PIC có 1 vài
ư
u
đ
i
m sov
ớ 
i các chip AVR, tuy nhiên PIC s
khó tìm h
ơ 
n AVR (
ở 
VN) nên tôi quy
ế
t
đị
nh gi
ớ 
i thi
u chob
n AVR.AVR là dòng vi
đ
i
u khi
n 8 bits c
a hãng Atmel, dòng chip này khá m
ớ 
i và có nhi
u
ư
u
đ
i
m h
ơ 
n h
n dòng chip theo c
u trúc 8051. Trong h
u h
ế
t các chip AVR
đề
u có thích h
ợ 
pmodul PWM. L
y ví d
chip ATMega32 có 3 b
Timer v
ớ 
i 4
đườ 
ng xu
t xung PWM.
 
đ
ây,trong các ví d
tôi c
ũ
ng s
s
d
ng lo
i chip này.Chip ATMega32 có b
nh
ớ 
ch
ươ 
ng trình là 32KB ( so v
ớ 
i 4KB c
a AT89C51 !!!), có s
n1KB EEPROM, 2K SRAM...có b
chuy
n
đổ
i AD 8Bits, 8 kênh; 3 b
timer v
ớ 
i 4
đườ 
ng xu
txung PWM (2 chân PWM 18(OCR1B), 19(OCR1A) ho
t
độ
ng d
a vào timer1 (16bit) ,4(OC0)-timer0 98bit), và 21(OC2)-timer2(8bit))...ngoài ra chip này còn có r
t nhi
u
đặ
c
đ
i
mkhác thích h
ợ 
p v
ớ 
i nhi
u lo
i
ng d
ng khác nhau. Các b
n có th
 
đọ
c datasheet c
a chip
để
bi
ế
tthêm.
a) M
ch n
p:
Bây gi
ờ 
tr
ướ 
c h
ế
t chúng ta
đ
i làm m
ch n
p cho AVR. Không gi
ng nh
ư
m
ch n
p cho cácchip AT89C51, AT89C52..m
ch n
p cho chip AVR t
ươ 
ng
đố
i
đơ 
n gi
n. Tôi gi
ớ 
i thi
u v
ớ 
i cácb
n m
t lo
i m
ch n
p thu
c vào lo
i d
làm nh
t cho AVR, m
ch n
p “Kanda SystemSTK200/+300”
Đ
ây là m
ch n
p ISP r
t
đơ 
n gi
n,
đấ
u n
i m
ch qua c
ng LPT c
a máy tính,
để
làm m
chch
c
n 1 cáp c
ng LPT, 1 IC
đệ
m 74HC244, 1 diode ( lo
i ch
nh l
ư
u thông th
ườ 
ng), 1
đ
i
n tr
ở 
 100k, và t
 
đ
i
n 100nF (t
104), b
n có th
quan sát s
ơ 
 
đồ
nguyên lý c
a m
ch nh
ư
trong hình 3.B
n c
ũ
ng không c
n làm m
ch in, ch
c
n dùng test board là
đượ 
c. J1 (Header 6) tronghình 3 b
n làm thành 6
đườ 
ng dây kéo ra,
đ
ó chính là các
đườ 
ng n
p. Nh
ư
v
y v
ớ 
i m
ch n
pnày, vi
c n
p ch
ươ 
ng trình vào chip s
di
n ra tr
c ti
ế
p, không c
n tháo chip kh
i m
ch
ng
ng.
 
AUTO.NLU
For more details and questions, contact me:thanhtam.h@gmail.com 
13251224112310229218207196185174163152141P1CONG LPT 25R1100kC1100nFA12A24A36A481OE1Y118Y216Y314Y412
      V      C      C      2      0      G      N      D      1      0
A511A613A715A817Y59Y67Y75Y832OE19U174ALS244/SO123456J1HEADER 6D1DIODE
000
GNDVCCRESETMOSIMISO
0
CLK
 
 Hình 3: M 
ch n
 p Kanda system STK200/+300
 
b. M
ch
ứ 
ng d
ng:
Tùy theo nhu c
u s
d
ng mà m
ch
ng d
ng có
độ
ph
c t
p khác nhau, nh
ư
ng c
ơ 
b
n b
nph
i m
c các thành ph
n nh
ư
trong hình 4. B
n có th
hàn m
ch lên test board hay
đơ 
n gi
n h
ơ 
ns
d
ng project board
để
làm m
ch ( b
n nên làm theo cách này). M
ch
đ
i
n trong hình 4không có gì
đặ
c bi
t, ngoài Header J0 (DUONG NAP), b
n chú ý Header này, k
ế
t n
i cho
đ
úng
đ
ây chính là
đườ 
ng n
p c
a m
ch.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Nguyễn Tràng Dũng liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->